Манифест за социална икономикаДата25.10.2018
Размер61.5 Kb.
http://www.wikipreneurship.eu/images/2/2f/Polish_social_economy_manifesto.pdf

Манифест за социална икономика

/Приет на Конференцията по социална икономика проведена на 27 юни 2008 г. в Корабостроителницата в Гданск /Полша/


Конференцията по социална икономика в Гданск има за цел да сближи националните и международните среди, които са обединени от идеята, че социалната икономика може да предложи ефективни решения на важни социални проблеми. Срещата в Гданск обобщава процес, протекъл през последните години за търсене на най-добри модели в контекста на социалната икономика. Тя се предхожда от две други срещи - в Краков и Варшава, като тази конференция се провежда в Гданската корабостроителница - родното място на движението "Солидарност" от 1980-те години. Именно оттук водят своето начало историческите процеси, които измениха съдбата на Европа. От тук е излъчена идеята за солидарността към всички страни. Резултатите от срещата са свързани с убеждението, че дейностите, предприети в рамките на социалната икономика следват най-добрите традиции на движението "Солидарност", но също така, че днес, след почти двадесет години, идеята за социалната икономика може да даде нов живот на традициите. Вярваме, че социалната икономика може да бъде икономика на солидарността.
1. Социалната икономика се корени в ценности и принципи, които допълват солидарността - предприемачество, ангажираност, отговорност и субсидиарност. Особено важно е да се гарантира, че като използва подходящи механизми, тя ще дава права и автономия на хора, институции и общини. Социалната икономика се опира не само на традицията на националните движения, но и на много по-дългото родословие на гражданската активност, датираща от 19 век и началото на 20-ти век, когато икономическата активност се основава на принципите на взаимността и играе много важна роля в усилията за политическо и социално освобождение на народите.
2. Социалната икономика няма политическа принадлежност, не съдържа компоненти, които са от значение за различни политически опции - както в ляво, така и в дясно на политическия спектър, като консерватори, либерали, социалдемократи, републиканци, общественици и дори за социалното учение на църквата. Социалната икономика създава среда, където много различни идеологии мога да се срещнат мирно, което ни позволява да се надяваме, че няма да станат жертви на политически борби. Социалната икономика не изисква от нас да избираме между свободата и солидарността - дори обратното, тя показва, че истинската солидарност идва от свободата и не може да бъде произволно наложена.
3. Социалната икономика може да се разглежда като съвкупност от институции, общото между които е, че те се опитват да дадат отговор на определени социални цели, като използват инструментите на пазарната икономика. Секторът включва институции с произход от т. нар. стара социална икономика (по-конкретно кооперациите), неправителствени организации и някои новосъздадени инициативи (като например социалните кооперации). В Европа, социалната икономика е важен работодател и разрастващ се сектор в националните икономики, особено по отношение на услуги, включително социални услуги, които не могат да бъдат "изнесени" в чужбина, в страни с евтина работна ръка. В страните от ЕС, секторът на социалната икономика вече включва почти един милион организации, които дават приблизително 11 милиона работни места и произвеждат около 10 на сто от БВП. Социалната икономика обхваща десетки хиляди институции, които създават повече от половин милион работни места.
4. Преди настъпването на икономическата криза се отбелязва динамичен икономически растеж. Но в същото време, има групи, които (често по причини, които остават напълно извън техния контрол) пропускат ползите от икономическия успех. Равнището на безработица пада, но проблемът с безработицата остава постоянен, дори става все по-тревожен за тези, които срещат особени трудности при намирането на своето място на пазара на труда. Причините са различни: понякога те не са достатъчно активни в търсенето на работа, но доста често те просто са с по-ограничени шансове за намиране на работа (поради възраст, увреждания, социален произход или липсата на определени стоки, пазари и услуги). Трябва да се напомни негативният факт, че в някои страни равнището на заетост сред хората с увреждания е по-ниско от средното за ЕС. Социалната икономика дава шанс за промяна на статуквото, което е един от най-ефективните начини за активиране на продължително безработните. И това, което е особено ценно е, че социалната икономика позволява да се погледне на тези хора като на резервен потенциал, който може да бъде успешно активиран, вместо като "проблем", който трябва да бъде решен.
5. Социалната икономика предлага активна вместо пасивна помощ, съвместна отговорност, а не зависимост от външна помощ, гражданска и социална мобилизация, вместо бюрократични държавни структури. Така, социалната икономика може да се превърне в полезен съюзник на държавата в процеса на изпълнение на социалната политика. Социална икономика може значително да помогне за модернизация на често пъти остарелите структури на социалната държава. Това е пътят, избран от повечето държави-членки на Европейския съюз.
6. Социалната икономика изисква хоризонтален подход - той не трябва да се сведе до чисто социални проблеми, защото тя обхваща и темите на икономиката и регионалното развитие. Развитието на социалната икономика изисква сътрудничество между всички институции, които са отговорни за тези райони, за да се създадат и приложат последователни програми за действие.

Ето защо, такъв изчерпателен, хоризонтален подход трябва да бъде приет на всички нива на управление: местно, регионално, национално и в крайна сметка на равнище на институциите на ЕС.


7. Социалната икономика не може да бъде сведена до "защитени" пазари на труда: като механизъм, основан на взаимни отношения, на създаване на по-високо ниво на доверие между страните, тя е също толкова ценна за конкурентната пазарна икономика. При пазарните отношения, обикновено основани на анонимни сделки, взаимността и доверието могат да дадат предимства. Има виждания за общ подход към функциите на социалната икономика и включените социални предприятия. В допълнение към най-очевидните и често споменавани задачи, най-вече по отношение на интеграцията на хората в изолация, социалната икономика, се оказва много ефективна при предоставянето на обществени услуги и особено социални услуги, взаимни услуги, обществени блага, в изпълнението на инициативи, насърчаване на местното развитие на общността, както и в търговски и производствени дейности, генериращи печалба, насочени към социални цели.
8. Местните, по своя характер общински форми представляват много важен аспект от дейностите, осъществявани в рамките на социалната икономика. Важни са не само отделни инициативи и институции, но и цялата мрежа на техните взаимоотношения, които (включително местните социални капиталови активи) зависят от много обстоятелства, по-специално исторически и културни такива. Има все пак случаи на изключване на местните общности. Социалната икономика може да спомогне за преодоляване на това положение, но както винаги предлаганите стратегии трябва да бъдат придружавани от ангажимент и сътрудничество от страна на съответната местна общност, и трябва да вземат под внимание не само диагнозата на проблема, но и ресурсите, които са на разположение в рамките на местната общност.
9. Ролята на свободния пазар като основен двигател на икономическия растеж не може да бъде поставяна под въпрос. Въпреки това, пазарът не дава задоволителен отговор на всички предизвикателства на съвременния свят. Неговото действие трябва да се придружава от смислено регулиране от страна на държавата и допълнителни форми на активност чрез самостоятелно организиране на гражданското общество, включително и инициативи на социалната икономика. Всяка стопанска дейност следва да държи сметка за своето социално и екологично въздействие, което, ако бъде пренебрегнато, може да доведе до големи кризи, както на местно, така и на глобално ниво. В последните години, този факт все по-ясно се разбира. В тази връзка, ние може разумно да изискаме, икономиката като цяло (и не само социалната икономика) да показват по-голямо чувство за отговорност. Съществуването на социалната икономика със своя основен акцент върху социалните цели не може да бъде извинение за други (търговски) предприятия, които не са достатъчно съпричастни към социалните и екологични последици от дейността им.
10. Няма причина за бизнеса да вижда социалната икономика като заплаха за своите интереси - напротив, социалната икономика може да допълва дейностите на бизнеса и да бъде негов партньор в съвместни инициативи. Основният поток на социалната икономика не е насочен срещу пазара само поради обстоятелството, че използва пазарни механизми като важен инструмент за постигане на своите социални цели. Социалната икономика използва ефективно различни бизнес модели, а понякога дори може да бъде източник на вдъхновение за традиционните фирми. Самото понятие за предприемачество не може да се разглежда ограничено до търговска дейност, защото предприемачеството означава не само преследване на печалби, но и способност активно да се работи за опазване на околната среда и справяне с нови предизвикателства, като се използват наличните ресурси. Съвременният свят е пълен с предизвикателства от социален характер, като хората, които използват предприемачески инструменти за тяхното решаване могат основателно да бъдат назовавани "социални предприемачи".
11. В сравнение с други стопански единици, социалните предприятия не следва да бъдат дискриминирани, нито да ползват специални и необосновани привилегии, които са в разрез с правилата на лоялната конкуренция. Въпреки това, когато предприятия (включително социални предприятия) изпълняват обществени задачи, те трябва да могат да получат обществена подкрепа.

Всички предимства, предоставяни на предприятията на социалната икономика трябва да бъдат съизмерими с размера на общественото благо, с което те се заемат да се разпореждат. Необходимо е законодателство, което да определя ясно понятието социално предприемачество, обхвата на дейността, ограниченията, както и преференциите, които може да ползва.


12. Неправителствените организации имат право да упражняват стопанска дейност, за да генерират собствени приходи. Тази дейност също трябва да им бъде позволена в рамките на предвидените в закона задачи. Приходите, генерирани от неправителствени организации ще ограничат зависимостта им от публични средства и дарения. Разумната степен на икономическа дейност, водена от фондации и сдружения им помага да изградят самостоятелност и оперативна жизнеспособност, както и да разширят обхвата на своите операции.
13. Понастоящем администрацията е основен купувач на стоки и услуги на пазара. Въпреки това, законните принципа за максимизиране на ползите и минимизиране на разходите трябва да се използва на базата на ясно разбиране на двата термина. Стойността не винаги означава просто цената, като ползата може да включва много различни цели (включително социални цели, обслужващи местното население), а не само реализация на една конкретна задача. Така, разумното управление на публичните ресурси не винаги трябва да означава избор на най-евтината оферта. В тази връзка, всички положителни промени, като например използването на т. нар. социални клаузи в процедурите за обществени поръчки, зависи главно от практическите нагласите на служителите в държавната администрация, както и от подобряването на регулаторната рамка.
14. Социалните предприятия трябва да се разглеждат като възможност за инвестиция, а не само като приемник на благотворителни дарения. Те трябва да имат достъп до финансови ресурси при условия, които да отчитат тяхната специфика (например гаранционен фонд за такива юридически лица с възможност за оценяване на тяхната стабилност). Специална финансова инфраструктура е необходима, която да бъде по-добре оборудвана за конкретните нужди на организациите на социалната икономика, които да включват обществена подкрепа.
15. В резултат на продължаващите усилия на много обществени групи, социалната икономика намира място в национални стратегически документи и оперативни програми в периода 2007-2013. Трябва да се гарантира, че тази възможност ще бъде ефективно използвана от институциите за социална икономика. За тази цел представителите на социалната икономика следва да градят взаимно разбирателство и сътрудничество с хората, които влияят на разпределението и контрола на изразходването на европейските фондове, както на национално, така и на регионално ниво.
16. Структурните фондове могат да станат важен източник на подкрепа за развитие на социалната икономика и основа за бъдещия ѝ потенциал. За тази цел, адаптирането на средства за нуждите и възможностите на организациите на социалната икономика, както и по-нататъшното им осигуряване е много необходимо. Публичните средства следва да се предоставят адекватно на постигнатите резултати от техните ползватели, като резултатите от тях трябва да бъдат с постоянен, а не временен характер. Социалната икономика се опитва да предложи решения за определени групи, които са в нужда, като по същата причина организациите трябва да изпълняват много сложни дейности, които обикновено са по-рискови и дългосрочни по характер, но дават възможност за постигането на реални и устойчиви резултати. Системата за предоставяне на публични средства, трябва да се промени (включително определянето на критериите за достъп и преференциалните области), така че да е достъпна за институции, които постигат устойчиви резултати, а не тези, които са просто опортюнистични и кандидатстват за всякакви средства, които са на разположение, в противен случай може да се окаже, че по-голямата част от средствата се разходват за случайни или инцидентни дейности, а хората в нужда, ще останат "професионални бенефициенти", като проблемите ще се запазят без решения.
17. Кръговете на социалната икономика се нуждаят от интеграция. Подобни документи, разработени от лица, близки до социалната икономика, могат да послужат като добра основа за процеса. Трябва да продължи организирането на редовни и открити конференции на социалната икономика, които да служат като платформа за взаимни контакти и интеграция между различните направления в рамките на сектора на социалната икономика. Това е единственият път към по-нататъшна интеграция, засилване на взаимната подкрепа, разработване на общи стандарти за социална икономика като цяло и създаване на съвместно представителство. Субектите на социалната икономика трябва да разработят собствени механизми за подпомагане, съобразени с техните специфични нужди, но в същото време те трябва да имат достъп до съществуващата инфраструктура - по-специално тази, която има за цел да обслужва малки и средни предприятия и неправителствения сектор.
18. Социалната икономика е различна от двата други сектора на държавата и пазара. Тя заимства някои характеристики и от двата. Всеки сектор има своите уникални функции и е необходимо да ги изпълнява. Разширяването на всеки един сектор, особено за сметка на друг, е опасно. Секторите на икономиката се нуждаят един от друг и те трябва да се подкрепят взаимно. По-конкретно, трябва да бъде елиминирана представата за антагонистични взаимоотношения между държавата и гражданското общество. На национално равнище, проблемът днес е, че и двете страни са сравнително слаби, а не, че някоя от тях е много силна. Те трябва да се подкрепят взаимно. Но това не може да означава, че социалната икономика ще замени държавата при изпълнението на социалните задачи или ще предоставя услуги от нейно име. Понятието за публично-социално партньорство следва да поддържа своя правилен, оригинален смисъл, като основа на модерната философия за добро управление. Ролята на социалната икономика е не само да предоставя услуги, но и да участва в тяхното определяне. Това е изцяло необходимо, за да се изграждат истински партньорски отношения между държавата и социалната икономика, като бъде гарантирана независимост на участниците и реципрочност на задълженията им. Не е в интерес на държавата да държи в зависимост сектора на социалната икономика - напротив, държавата трябва да утвърждава позицията си на партньор в съвместни инициативи.
19. През последните няколко години много усилия са вложени за подпомагане на развитието на социалната икономика: създава се правна рамка за функциониране на социалните кооперации и се изготвят допълнителни правни актове, в ход е повишаване на растежа на социалната икономика. Много пилотни дейности се финансират с публични средства, в частност чрез Инициативата на Общността EQUAL. По този начин са постигнати много ценни резултати, които заслужават да бъдат използвани и разпространявани. В последните години сме свидетели на създаването на цялостни мрежи от инициативи на социалната икономика, които имат значителен организационен и интелектуален потенциал и които трябва да бъдат ефективно използвани през следващите години.
20. Необходимо е да се изгради постоянен механизъм за комуникация и диалог между сектора на социалната икономика и взимащите решения (както от законодателната, така и от изпълнителната власт). Този механизъм ще позволи на страните да създават дългосрочни стратегии за развитие на социалната икономика, като част от по-широките усилия в подкрепа на развитието на гражданското общество. Стратегията трябва да бъде разработена в сътрудничество между междуведомствена правителствена комисия и представители на сектора на социалната икономика. Секторът на социалната икономика е добре подготвен за участие в този диалог.
21. В последните години сме свидетели на засилено сътрудничество между секторите на социалната икономика от различни европейски страни. Научава се много от обмена между колеги от различни страни. Има увереност, че ще бъде възможно да се работи чрез някои институционални механизми за транснационално сътрудничество, както и че това може да надхвърля границите на Европейския съюз. Удовлетворение буди когато националният опит става извор на вдъхновение в други страни.
Каталог: upload -> docs -> 2012-01
2012-01 -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2012-01 -> Кодекс обн. Дв бр. 30 от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр. 64 от 7 Август 2007г
2012-01 -> Резюме на продукт за разработка на уеб приложения с платформата „Apache Tapestry”
2012-01 -> Резюме на система за инвентаризация на дълготрайни материални активи, документи, стоки и др. „Invent”
2012-01 -> Резюме на продукт „CJ2”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница