Марихуана: факти, които родителите трябва да знаятДата05.10.2016
Размер188.01 Kb.
Марихуана: факти, които родителите трябва да знаят
Марихуаната е най-често употребяваното нелегално вещество

в страната. След 2000 г. употребата на марихуана се е увеличила с 50 % сред учениците от горните класове. Увеличава се броят на мла-

дите хора, които употребяват марихуана, а броят на тези, които

смятат употребата й за вредна, намалява значително.

Тези промени в настроенията към наркотиците вероятно се

дължат на намаляването на антинаркотичните послания в медии-

те, зачестяването на пронаркотичните послания в поп културата и

на недостатъчното разбиране за сериозността на проблема сред

родителите – повечето мислят, че това не засяга техните деца.
През последните години в медиите и общественото простран-

ство се разпространяват неверни твърдения по отношение на

марихуаната, както и настроения, пропагандираща употребата й

като безвредна.


Какво е марихуаната? Има ли различни видове?

Марихуаната е зелена, кафява или сива смес от стрити

изсушени листа, стебла, семена и цветове от растението коноп

(Cannabis sativa). Преди 90-те години много българи никога не

бяха чували за марихуаната, но в момента тя е най-често използ-

ваното нелегално вещество в страната.

Канабис е термин, който се отнася за марихуаната и други

разновидности, направени от същото растение. По-силните фор-

ми на канабис включват хашиш и хашишово масло.

Всички форми на канабиса са променящи съзнанието (пси-

хоактивни) вещества. Те съдържат главната активна съставка в

марихуаната ТНС (delta-9-tetrahydrocannabiol), както и над 400

други съставки.

Ефектът на марихуаната върху употребяващия зависи от про-

центното съдържание на ТНС. Силата на веществото се измерва

чрез средната стойност на ТНС в проби, конфискувани от пра-

воприлагащите органи. Средните стойности са следните:

 най-разпространената марихуана съдържа средно 5 % ТНС;

 хашишът (лепкава смола от цветчетата на женското растение)

съдържа средно 9 % ТНС, като може да достигне до 19 %;

 хашишовото масло – смолиста течност, дестилирана от ха-

шиша, съдържа средно 19 % ТНС, като може да достигне

до 27 %.

Какви са актуалните жаргонни наименования

на марихуаната?

Има много различни наименования на марихуаната. Жар-

гоните названия на наркотиците се сменят често и варират в

различните части на страната. Те може да са различни дори в

районите на големите градове.

Най-честите наименования са трева, джойнт, ганджа, Мери

Джейн, индийски коноп, грас, масур, сас, жожоба, марийка,

джинджифил.Как се употребява марихуаната?

Повечето употребяващи завиват марихуаната като цигара (на-

речена джойнт) или я пушат в лула. Някои смесват марихуаната

в яденето (например в кекс) или я запарват като чай. Друг метод

е да се извади тютюнът от обикновена цигара и да се замени с

марихуана, това е така нареченият blunt – “смешни цигари”.

Често блънт се пуши заедно с употреба на алкохол.
Какъв е процентът от тийнейджърите,

които пушат марихуана?

Последното изследване “Ученици и психоактивни вещества”

е проведено в гр. София през 2004 г. от екип на Националния

център по наркомании и Превантивно-информационния център по

проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН). Изследването обхваща

ученици от 9 до 12 клас и показва, че марихуаната продължа-

ва да бъде най-масово употребяваното вещество. Употребата й

продължава да се разширява. Относителният дял на употребилите

се е покачил от 24 % през 2000 г. на 36 % през 2004 г. (като в

последните класове този дял е 40-42 %), т.е. увеличението е 50%.

В контролната група (7-8 клас) на първо място отново е марихуа-

ната, като делът на употребилите съвсем не е малък – 13.7%.Как мога да разбера,

че детето ми използва марихуана?

Има няколко признака, които можете да забележите. Ако

някой е под въздействието на марихуана, може да:

 изглежда замаян и се движи трудно;

 изглежда глуповато и се смее без причина;

 има зачервени очи;

 трудно запомня неща, които току-що са се случили.

Когато ранните ефекти затихнат, употребяващият започва да

става сънлив.

Родителите трябва да внимават за промени в поведението на

своето дете, въпреки че това може да се окаже много трудно при

тийнейджъри. Трябва да се наблюдава за депресивни състояния,

умора, немарливост, враждебност и влошаване на взаимоотно-

шенията със семейството и приятелите. В допълнение, промени в

представянето в училище, по-чести отсъствия и бягства от учили-

ще, намален или загуба на интерес към спорта и други любими

занимания може да са свързани с употреба на наркотици. Това

важи и за промени в навиците за сън и хранене. Не трябва да

се забравя, че тези признаци може и да отразяват друг проблем,

който не е свързан с употребата на наркотици.


Факт: Изследванията показват, веднъж в живота си
Също така родителите трябва да бъдат внимателни за:

 остатъци от наркотици и предмети, свързани с тяхната

употреба – лули, хартия за свиване на цигари;

 мирис по дрехите или в банята;

 прекомерна употреба на дезодоранти и други ароматизатори;

 употреба на капки за очи;

 дрехи, плакати, бижута и др., свързани с употребата на

наркотици.


Защо младите хора употребяват марихуана?

Децата и тийнейджърите започват да употребяват марихуана

по различни причини. Най-обичайната от тях е любопитството

и желанието да се присъединят към дадена социална група.

Несъмнено младежите, които пушат цигари и/или пият алкохол,

се намират в повишен риск за употреба на марихуана.

Също така опитът показва, че употребата на алкохол и

наркотици от други членове на семейството играе сериозна роля

детето да започне да употребява наркотици. Родителите, дядото

и бабата, по-големите братя и сестри са модел, който детето се

стреми да следва.

Някои младежи, които не се разбират със своите родители,

употребяват наркотици. Други имат приятели, които употребяват

наркотици и подтикват и тях да правят същото (натиск от сре-

дата). Всички компоненти от средата на детето – дом, училище,

съседи – може да станат фактори то да започне да взима нарко-

тици.

Децата, които са по-сериозно въвлечени в употребата на ма-рихуана, могат да развият зависимост, което прави отказването

много трудно. Други посочват като причина за използването на

наркотици психологически проблеми – за да се справят с напре-

жението, тревогата, гнева, депресията, скуката и т.н. Марихуана-

та обаче не е ефективен метод за справяне с житейските пробле-

ми и предизвикателствата на подрастващата възраст - тя просто е

най-лесният начин да не се налага да се справяш с тях.

Изследванията показват, че деца и тийнейджъри, които са

преживели физически и сексуален тормоз, са в повишен риск за

употреба на марихуана и други наркотици, както и за започване

на употреба в по-ранна възраст в сравнение с останалите им

връстници.


Употребата на марихуана води ли до употреба

на други наркотици?

Дългосрочни изследвания на ученици от горните класове и

техния модел на употреба на наркотици показва, че единици от

тях употребяват други наркотици, без преди това да са опитвали

марихуана, алкохол или цигари. Например рискът от употреба на

хероин и кокаин е много по-голям при тези, които са опитвали

марихуана, отколкото при неопиталите. Макар че изследванията

все още не обясняват напълно тази връзка, все повече данни

показват, че действа комбинация от биологични, социални и

психологически фактори.

Провеждат се изследвания за възможността дълготрайната

употреба на марихуана да предизвика промени в мозъка, които

да изложат индивида на повишен риск да развие зависимост

към други вещества, като алкохол, хероин и кокаин. Нужни

са изследвания, които да определят кой е в по-голям риск, при

положение че много млади хора, употребяващи марихуана, не

започват да използват друго вещество.
Какви са ефектите от марихуаната?

Ефектите при всеки зависят от:

 вида канабис и процентното съдържание на ТНС;

 начина на употреба (пушене или ядене);

 опита и очакванията на употребяващия;

 обстановката, в която се употребява наркотикът;

 комбинирана употреба с алкохол или други наркотици.

Някои хора не чувстват нищо, когато за пръв път опитват

марихуана, други могат да се почувстват зле или еуфорични.

Нормалните гледки, звуци, вкусове и тривиални случки за

употребяващия марихуана обикновено изглеждат изключително

интересни и забавни. Струва му се, че времето тече много бавно,

минутите се чувстват като часове. Понякога наркотикът кара

употребяващия да се усещат жаден или много гладен.


Какво се случва,

след като човек пуши марихуана?

Няколко минути след вдишването на дима от марихуана

употребяващият заедно с приятните ефекти чувства ускорено

сърцебиене, сухота в устата, има проблеми с координация-

та, трудности с равновесието и забавено време на реакция.

Очните кръвоносни съдове се разширяват и очите изглеждат

червени.

При някои хора марихуаната слабо повишава кръвното наляга-

не и може да удвои честотата на пулса. Ефектът може да е по-го-

лям при комбиниране с други вещества. Много често обаче употре-

бяващият не е наясно какъв ще е резултатът от комбинацията.

Когато непосредственият ефект стихне, обикновено след 2-3часа, употребяващият става сънлив.
Колко дълго остава марихуаната в тялото

на употребяващия?

ТНС в марихуаната се абсорбира лесно от мастните тъкани

в различни органи. В повечето случаи следите (метаболитите)

на ТНС могат да бъдат засечени от стандартни уринни тестове

няколко дни след пушенето. При тежки хронични пушачи сле-

дите понякога могат да се открият и седмици след като е спряна

употребата на марихуана.
Може ли употребяващият да има неприятни

преживявания?

Да. Някои употребяващи, особено начинаещи или намиращи

се в особено състояние, може да изпитат остра тревожност и да

имат параноични мисли. Това е по-вероятно да се получи при

високи дози на ТНС. Тези плашещи усещания затихват с изчерп-

ване ефекта на веществото.

В редки случаи употребяващ, който приеме висока доза от

ТНС, може да развие тежки психотични симптоми и да има нуж-

да от спешно медицинско лечение.

Неприятни реакции могат да се появят и когато марихуаната

се смеси с други вещества, като хероин и кокаин.
Вредна ли е марихуаната?

Марихуаната може да нанася вреди по различни начини.

Възможно е да се получи незабавен вреден ефект или да увреди

здравето след време.

Марихуаната затруднява краткосрочната памет (паметта за

скорошни събития) и употребяващият може да има затруднения

при справянето със сложни, комплексни задачи. При употреба-

та на по-силни разновидности на марихуана може дори прости

задачи да се окажат трудни за изпълнение.

Употребяващият марихуана може да претърпи тежки пътно-

транспортни произшествия поради ефектите на наркотика върху

възприятията и времето за реакция. Освен това може да бъде

въвлечен в рисково сексуално поведение, което да доведе до

заразяване с ХИВ, вируса причинител на СПИН, както и с други

полово предавани инфекции.

Под влиянието на марихуаната учениците може да открият,

че трудно се справят с ученето. Понижават се постиженията на

младите спортисти: ТНС действа върху правилното определяне

на темпото, движенията и координацията.
Факт: Марихуаната има н

Как марихуаната се отразява

върху шофирането?

Употребата на марихуана влияе много върху уменията, изиск-

ващи се за безопасно шофиране: будност, възможност за кон-

центрация, координация и време на реакция. Тя може да предиз-

вика трудности за преценяване на дистанцията и при реакцията

към сигнали и звуци на пътя.

Има данни, които показват, че марихуаната може да играе

роля в катастрофите. Когато употребяващият комбинира мари-

хуана с алкохол, както често се случва, рискът от шофирането

може да бъде много по-голям, отколкото при употреба без ком-

бинация от веществата.

Изследване на пациенти в спешна помощ в САЩ показва, че

при 15% от катастрофите шофьорите са пушили марихуана, а

други 17% имат ТНС и алкохол заедно в кръвта.

При изследване, проведено в Мемфис, Тенеси, изследова-

телите откриват, че от 150 безразсъдни шофьори, тествани за

наркотици по време на арестуването, 33% дават положителен

тест за марихуана, а 12% - положителен за марихуана и кокаин.

Данните сочат, че когато са пушили марихуана, хората показват

същата загуба на координация при стандартния тест за пили

шофьори, както и употребилите голямо количество алкохол.


Какви са дългосрочните ефекти

от марихуаната?

Има изследвания, които показват сериозни здравни проблеми

при употреба на марихуана, въпреки че все още не са известни

всички дългосрочни ефекти. Например изследване в Калифор-

ния проследява здравния статус на 450 ежедневни пушачи на

марихуана, но не ползващи тютюн. Оказва се, че пушачите на

марихуана имат повече дни, в които са болни, и повече посеще-

ния при лекар за респираторни проблеми и други видове заболя-

вания, отколкото подобна група, неупотребяваща нищо.

Открито е, че редовната употреба на марихуана или други

ТНС-съдържащи субстанции може да играе роля при развитието

на рак и проблеми в респираторната и имунната система.

Рак

Много е трудно да се открие дали марихуаната сама по себе

си причинява рак, защото голяма част от пушещите марихуана

пушат и обикновени цигари и използват други наркотици. Димът

от марихуаната съдържа някои от предизвикващите рак съставки

на тютюна, понякога в много по-високи концентрации. Изслед-

вания показват, че който пуши по 5 цигари марихуана на ден,

поема повече предизвикващи рак субстанции, отколкото човек,

който пуши цяла кутия цигари дневно.

Димът от тютюн и марихуана заедно променя покривните

тъкани на респираторния тракт. Пушенето на марихуана може

да допринесе за ранното развитие на рак в областта на главата и

шията при някои хора.

Имунна система

Нашата имунна система защитава тялото от много фактори,

които причиняват болести. Все още не е сигурно дали марихуа-

ната нарушава имунната система на хората, но изследвания при

животни и хора показват, че марихуаната понижава възможнос-

тите на Т-клетките в белодробната имунна защитна система да се

справят с някои инфекции.

Бял дроб и дихателни пътища

Пушещите редовно марихуана може да развият същите

дихателни проблеми като хората, които пушат тютюн. Това са

всекидневна кашлица, образуване на храчки, чести простуди и

подчертано висок риск от белодробни инфекции. Димът от мари-

хуана може да допринесе за развитието на рак на респираторния

тракт и белите дробове, защото съдържа канцерогенни и дразне-

щи съставки. Пушачите на марихуана обикновено поемат дима

по-дълбоко и го задържат по-дълго, което повишава излагането

на белите дробове на канцерогенните съставки. По този начин

пушенето на марихуана може да повиши риска от рак повече,

отколкото пушенето на обикновени цигари.

Пушенето на марихуана по време на бремен-

ността води ли до увреждане на плода?

Лекарите съветват бременните жени да не използват никакви

наркотици, защото те могат да увредят плода. Изследване при

животни свързва ползването на марихуана с ранна загуба на

плода.Някои научни публикации разкриват, че децата, родени от

жени, пушили марихуана през бременността, проявяват про-

менен отговор на визуална стимулация, тремор (треперене) и

високотонален плач, което е признак за проблеми с развитието

на нервната система. Деца, които по време на предучилищна и

ранна училищна възраст са били в среда, в която се пуши ма-

рихуана, показват повече поведенчески проблеми и трудности

с поддържането на вниманието и паметта, отколкото децата,

които не са били в такава среда.

Какво се случва, ако кърмеща майка употребява

марихуана?

Когато кърмеща майка употребява марихуана, значително ко-

личество от ТНС преминава в организма на бебето чрез кърмата.

Това е въпрос от много важно значение, защото ТНС в кърмата

е много по-концентриран, отколкото в майчината кръв. Едно

изследване показва, че употребата на марихуана през първия

месец от кърменето може да наруши развитието на двигателните

функции на детето (контрола върху мускулите).

Как марихуаната влияе на мозъка?

ТНС влияе на нервните клетки в тази област на мозъка,

където се формира паметта. Това затруднява употребяващия да

възстанови скорошни събития (дори случили се преди няколко

минути). Поради тази причина е много трудно да се учи, когато

си “напушен” – работещата краткосрочна памет е необходима за

заучаването и за изпълнението на задачи, изискващи повече от

една или две стъпки при решаването им.

Изследователи откриват, че сред група отдавнашни “тежки” пу-

шачи от Коста Рика има големи затруднения да се възстанови кратък

списък от думи (стандартен тест за памет). Освен това на тези хора

им е било крайно трудно да фокусират вниманието си върху теста.

При остаряването на хората е нормално да се губят нервни

клетки в областта на мозъка, отговорна за запомнянето. Хронич-

ното излагане на въздействието на ТНС може да ускори (възрас-

тово) специфичната загуба на нервни клетки. При едно проуч-

ване изследователите откриват, че плъхове, изложени на ТНС

всеки ден за 8 месеца (1/3 от продължителността на живота

им), показват загуба на нервни клетки като на плъхове с два пъти

по-голяма възраст, но неизложени на ТНС. Засега не е известно

дали подобни ефекти съществуват и при хората. Изследователите

все още изучават много пътища, по които марихуаната би могла

да повлияе на мозъка.

Може ли марихуаната да причини психично

заболяване?

Учените все още не знаят по какъв начин употребата на мари-

хуана се свързва с психичните заболявания. Сред затрудненията

от този род е дали употребата на наркотика предшества или пос-

ледва психичното заболяване, дали едното предизвиква другото

и дали двете не се дължат на други фактори, например генетич-

ни или социални. Високи дози марихуана могат да предизвикат

психоза (разстройство на възприятията и мисловния процес),

освен това марихуаната може да влоши психотичните симптоми

при хора с шизофрения. Също така има данни за повишени нива

на депресия, тревожност и самоубийствени мисли при хронич-

на употреба. Все още не е ясно дали марихуаната се използва

като опит за самолечение при вече съществуващ, но нелекуван

психичен проблем, или всъщност употребата на марихуана води

до психично разстройство.


Губят ли мотивация употребяващите

марихуана?

Някои системно и отдавна употребяващи марихуана показ-

ват признаци на липса на мотивация (амотивационен синдром).

Техните проблеми включват: пълна апатия за случващото се в

живота им, липса на желание за редовна работа, чувство на

изтощение и липса на заинтересованост относно външния им

вид. Като резултат от тези симптоми при някои употребяващи се

оформя ясно изразена тенденция за лошо представяне в училище

и работа. Учените все още изследват тези проблеми.

Може ли човек да стане зависим от марихуана?

Да. Не всеки обаче, който употребява марихуана, развива

зависимост. Когато употребяващият отделя по-голямата част от

времето си за търсене и употреба на марихуана и това се отра-

зява на социалния (училище, приятели, работа) и семейния му

живот, се казва, че този човек е зависим от веществото.

Някои “тежки“ употребяващи на марихуана показват призна-

ци на зависимост, развиват абстинентни симптоми, когато спрат

да използват веществото. Проведени експерименти при изследва-

не на абстиненцията от марихуана показват, че при някои хора

се проявяват симптоми като безпокойство, загуба на апетит,

проблеми със съня, загуба на тегло и треперене на ръцете.

Според едно изследване употребата на марихуана от тий-

нейджъри с предшестващи сериозни антисоциални проблеми

може бързо да доведе до развитие на зависимост към вещество-

то. Същото изследване показва, че при проблемни тийнейджъри

прогресията от първа употреба на марихуана до редовна употре-

ба е по-бърза, отколкото прогресията при тютюн, и многократно

по-бърза, отколкото при алкохол.

Какво е толеранс към марихуана?

Толеранс означава, че употребяващият се нуждае от все по-

големи дози от веществото, за да получи същия желан ефект,

който в началото е получавал от по-малки дози. Някои често

употребяващи “тежки” пушачи на марихуана могат да развият

толеранс към нея.

Има ли лечение, което да помага

на употребяващите марихуана?

На този етап в България няма специализирани програми за

употребяващи марихуана. Те могат да се обърнат към центровете

за лечение на зависимости. Лечението е подобно на използвано-

то при зависимости от други вещества. То включва когнитивно-

поведенческа и мултисистемна терапия, индивидуално и групово

консултиране и редовно посещаване на срещи на подкрепящи

групи като Анонимни наркозависими.

Напоследък изследователите изпробват различни начини да

привлекат за лечение употребяващите марихуана и да им по-

могнат да спрат употребата. Засега не съществува специфично

медикаментозно лечение на зависимост към марихуана. Тера-

певтичните програми са фокусирани върху консултирането и

подкрепящите групи. Тенденциите са да се обучават терапевтите

да разпознават кои характеристики на употребяващия предраз-

полагат към успешно лечение и кой терапевтичен подход би бил

най-полезен.

Прогресът в лечението и методите да се помогне на употре-

бяващия марихуана включва структура от голям брой програми.

Това трябва да бъдат независими лечебни услуги. Семейните
лекари също са добър избор за информация и помощ при проб-

леми с марихуаната.

Може ли марихуаната да се използва

като лекарство?

В България марихуаната не се използва като лекарство. В САЩ

от 1970 г. тя е включена в списък І на вещества под контрол на

държавата. Това означава, че веществото, особено във формата

му за пушене, обикновено не се приема за медицински цели.

С оглед на възможна медицинска употреба е важно да се

направи разлика между марихуаната и чистия ТНС или други

специфични съставки, извлечени от нея. Марихуаната съдържа

стотици съставки, някои от които може да са вредни за здравето.

ТНС, произведено във вид на таблетки, се приема през уста-

та, не се пуши. То може да се използва за лечение при гадене и

повръщане, съпровождащо лечение на карциноми. Друга със-

тавка, близка до ТНС – набилон, е одобрена в САЩ за лечение

на пациенти с рак, които страдат от гадене. Оралният (приеман

през устата) ТНС също така се използва при пациенти със СПИН

за повишаване на апетита с цел поддържане на теглото им. В

България няма разрешена употреба на марихуана и ТНС.

Учените изучават дали марихуаната, ТНС и подобни съставки

(наречени канабиноиди) могат да се използват за други медицин-

ски цели. Трябва да се проведат още много изследвания върху

страничните ефекти на марихуаната и потенциалната полза

преди тя да бъде одобрена за медицинска употреба.


Как да предпазя детето си от употребата

на марихуана?

Не съществува магическа пръчка за предпазване на детето от

употреба на наркотици. Родителите трябва да имат влияние над

своите деца чрез разговори относно опасностите от употребата

на марихуана и други наркотици и също така да останат активно

ангажирани със събитията в живота им. Дори след като тий-

нейджърите влязат в гимназията, важно е родителите да останат

ангажирани с училищните дейности, свободното време, развле-

ченията и социалния живот на техните деца.

Изследвания показват, че подходящият родителски контрол

може да намали риска от бъдеща употреба на наркотици дори

сред юноши, които са склонни към употреба на марихуана,

например т. нар. бунтари, които не могат да контролират емоци-

ите си и преживяват вътрешни страдания. Изключително важно

е да бъдете включени в програми за превенция на употреба на

наркотици във вашата общност или в училището на вашето дете.

Открийте в какви превантивни програми вие и вашето дете мо-

жете да участвате заедно.


Говорете с детето си за марихуаната

Марихуаната може да нанесе

специфични вреди на здравето на децата и юношите в критичен

период на техния живот – израстване, образование, съзряване и

поставяне на основите за техния живот като възрастни.

Като авторитет за вашето дете вие сте най-важният източник

на подкрепа и насоки за решенията, които то взима в живота си.

Като модел за подражание вашето решение да не употребявате

марихуана и други наркотици ще помогне на детето в избора му

да не употребява и то.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница