Мария иванова еремиева кратко ръководствостраница1/3
Дата28.01.2017
Размер0.89 Mb.
#13749
  1   2   3

Министерство на отбранатаВисше Военноморско Училище “Н.Й.Вапцаров”-ВарнаМАРИЯ ИВАНОВА ЕРЕМИЕВА


КРАТКО РЪКОВОДСТВОза


WORD 2002

Варна, 2004 г.


Министерство на отбранатаВисше Военноморско Училище “Н.Й.Вапцаров”-ВарнаМАРИЯ ИВАНОВА ЕРЕМИЕВА


КРАТКО РЪКОВОДСТВОза


WORD 2002

Варна, 2004 г.Еремиева,М.Кратко Ръководство за Word 2002, Варна, ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, 2004.

Настоящото ръководство е предназначено за обучаемите, курсанти и студенти във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” като осигурява провеждането на занятията по дисциплината “Информатика”.

Основа на ръководството Word 2002 е учебната програма за изучаване на текстообработващата система Wорд 2002. Ръководството съдържа възможностите на системата за въвеждане и форматиране на текст. Обърнато е внимание на съставянето на таблици, запълването им с данни, редактиране и обработване на информацията в тях. Акцентира се на новостите, които разграничават Word 2002 от другите по-стари версии на системата. Към темите са приложени планове за провеждане на упражненията по тях, според учебната програма.

Авторът благодари предварително за всички препоръки и забележки относно съдържанието на ръководството и неговото оформление.

В изложението на ръководството е цитирана търговската марки, принадлежащи на фирмата MicroSoftcorporation-Word.

 Мария Иванова Еремиева, автор, 2004 г

 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, 2004
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕТема I.

Общи сведения за Word. Работна среда-основни настройки. Управление на файловете. Въвеждане и редактиране на текст.

5


Тема II.

Форматиране на текст. Създаване и редактиране на таблици.

15


Упр1.

Въвеждане на текст. Избиране, копиране, търсене, заместване и изтриване на текст. Автотекст записи.

26

Упр2.

Форматиране на текст. Форматиране на знаци и абзаци, многоколонен текст. Стилове (маски).


28

Упр3.

Създаване, редактиране и форматиране на таблици. Извършване на изчисления в таблици

30

Тема III.

Въвеждане, създаване и обработване на графични обекти


31

Упр4.

Въвеждане, създаване и обработване на графични обекти. Създаване на графични ефекти в текста.


42
Литература

44

Тема I
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА WORD. РАБОТНА СРЕДА-ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФАЙЛОВЕТЕ. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ.


 1. Запознаване с WORD 2002.

WORD 2002 е мощна текстообработваща система, първата версия на която е създадена за операционната система MS DOS - през 1983 год. Първата версия за Windows е създадена през 1994 год.Включена е в софтуерния пакет Office XP и се инсталира най-лесно при цялостно инсталиране на пакета като се избере опцията Complete/Custom Instalation за да се инсталира всичко, включително незадължителните инструменти и възможности.

С WORD може да се създават основни документи от всякакъв тип-писма, факсове, доклади, договори, резюмета, ръководства, книги, както и комплексни или специализирани документи. Продуктът осигурява работа с умерено големи таблици, включващи текстови и числови данни, като осигурява математически възможности за обработване на числата.2. Възможности за управление на процесите на текстообработката.

При стартирането на WORD екранът изглежда като на фиг. I.1 и се състоифиг.I.1. Екранът при стартиране на WORD


от следните основни елементи:

- системно меню;

- меню-ивица;

- ивица с бутонипоказват се всички съставни ивици чрез указване в меню View/Toolbars;

- хоризонтална скала (показване чрез View/Ruler) и вертикална скала (чрез Tolls/Options/View/Vertical Ruler и View/Ruler;

- текстов прозорец - с хоризонтална и вертикална ивици за преместване (Tools/Options/View/Horizontal Scroll Bar - Vertical Scroll Bar);

-панел за задачите Task Pane (View/Task Pane).

- ред на статуса (състоянието) (Tools/Options/View/Status Bar);

- номера на текущата страница

- номера на текущия раздел;

-номер на текущата страница/общ брой на страниците на документа;

- координатите на маркера;

- функционални бутони;

- операции на програмата-проверка на правописа и граматиката, отваряне и съхраняване на файла във фонов режим.

Команда в Word се избира:

- от меню-ивицата;

- от ивиците с бутони.

- чрез клавишни комбинации

- от koнтекстните менюта – при натиснат десен клавиш на мишката;

 1. Редактиране на меню-ивицата:

Менютата, показани в меню-ивицата на Word не съдържат всички команди с които може да се управляват процедурите в редактора. Затова е предвидено при необходимост потребителите да добавят нови команди към съществуващите менюта и да си създават нови потребителски менюта или нови потребителски ивици с бутони при необходимост;

а) създаване на ново потребителско меню:

 • избира се View/Toolbars/Customize. Отваря се диалогов прозорец Customize:

 • избира се страницата Commands;

 • избира се New Menu от списъчното поле Categories;

 • изтегля се новото меню в меню-ивицата;

 • въвежда се име на менюто в полето Name от контекстното меню или се натиска бутона Modify Selection от прозореца Customize.

б) включване на елементи в менюто

 • избира се View/Toolbars/Customize;

 • избира се All Commands от полето Categories;:

 • избират се последователно желаните команди и чрез влачене се прехвърлят в новото, или кое да е меню от съществуващите.

4. Редактиране на ивици с бутони;

а) създаване на нова ивица с бутони:

 • избира се View/Toolbars/Customize;

 • натиска се превключващото поле New. Отваря се диалогов прозорец New Toolbar:

 • Toolbar Name: -име на ивицата;

 • OKвъвежда ивицата на работното поле

б) включване на бутони в ивицата

 • избира се View/Toolbars/Customize :

 • отваря се страницата Toolbars:

 • избира се меню в Categories:

 • избира се бутон и чрез влачене се премества в ивица, като се посочва свободно място между два бутона. Отпуска се бутонът на мишката;

в) отстраняване на бутон от ивицата

 • натиска се клавиш Alt, натиска се съответния бутон и се влачи извън екрана

г) създаване на собствен бутон

 • избира се View/Toolbars/Customize;

 • избира се страница Toolbars:

 • избира се някоя от групите след All Commands, на които не са присвоени бутони..

 • създава се бутон , с името на командата, който се влачи в съответната ивица.

 • натиска се десния бутон на мишката върху новия бутон. От появилото се контекстно меню се избира Change Button Image за отваряне на списък с предварително създадени символи, един от които може да бъде избран и прехвърлен върху новия бутон след натискане на бутон Assign, или се избира Edit Button Imageс което се извежда диалогов прозорец на редактор за символи на бутони.

Премахването на бутони от ивицата се извършва с командата Delete
от контекстното меню, или чрез влачене извън прозореца при натиснат клавиш Alt.

5. Настройки с Tools/Options

View – настройки на екранното изображение;

General - общи настройки;

Edit – настройки по редактиране а текста;

Print – настройки, свързани с печата;

Save – настройки, свързани със записване на файловете;

Security – настройки за защита на информацията;

File Locations определя директориите, където Word съхранява различните си елементи – файлове, образци, графици и др.

Complex Scriptдава възможност по селектиран текст да се определят форматиращите го параметри, които се появяват в панела на задачите “Reveal Formating”-поле Formatting of selected text.

Spelling&Grammarнастройки по проверка на правописа и граматиката;

Track Changesнастройки за начина на обозначаване на текста, променен при редактиране;

User Information – настройки за името, инициалите и адреса на потребителя, които се използват от програмата при автоматично създаване на писма, адресиране на пликове и др.

Compatibilityза обработка на текстове и шрифтове, създадени в други версии.

6. Начини за изобразяване на текст

View/Normal стандартна настройка. Не се показват забележки под линия, номерата на страниците и редовете и белите полета;

View/Print Layout – визуализира текст и графика, точно така, както ще изглеждат на печатната страница, като показва всички полета, горни и долни стартиращи заглавия и странирането

File/Print Preview - показва документа така, както ще бъде разпечатван;

View/Outline – за структуриране на документи и обработване на готови структури;

Web Layout визуализира документа в формат, лесен за четене на екрана. Текстът се показва без прекъсвания на страници и с минимални полета. Редовете на текста се разполагат така, че се вмъкват точно в прозореца и се визуализират всички фонови цветове или изображения.

7. Зареждане и записване на файл - File/Open

а) зареждане на файлове File/Open (Ctrl+O)

Отваря диалогов прозорец Open

Look inпадащ списък със структурата на ресурсите;

File Nameиме на файла (може и глобални символи)

Files Of Type - списък на типовете файлове;

All Files (*.*) - файлове от всички формати;

All Word Documents (*.doc) документи с всички Word типове ( *.doc; *.dot; *.htm; *.html; *.url)

Word Documents (*.doc) документи на Word;

Web Pages and Web Archives – (htm; *.html; *.mht)

Document Templates (*.dot) - макетни файлове

Rich Text Format (*.rtf) - rtf – файлове

други формати ...

След указване на изискванията към търсения файл се натиска бутона Open с указания как да се отвори файла: Open(нормално с възможност за промени), Read Only(само за четене), Open as Copy(като копие), Open and repair (отварят се и поправките).б) търсене и зареждане на файлове със File/Search

Отваря се вдясно на екрана панелът със задачи Basic Search с полета:поле Search For

Search textза въвеждане на текст, за търсене на документа

Search in: -падащ списък за избор на папки с файлове, които е предвидено да бъдат претърсвани или Everywhereза търсене навсякъде.

Result Should Be падащ списък за избор на специфични типове файлове.

Find in this document - за претърсване на текущо отворения документ;

Advanced Searchотваря панела със задачи Advanced Search за по-разширено търсене – разрешава търсене на файлове на базата на едно или повече свойства на файла;

Property - падащ списък за избор на свойства като критерий за търсене:

Author или Last Modifiedавтор или дата на последно модифициране ;

Contentsтърсене за специфичен текст в съдържанието на файла;

Text or propertyза търсене на всички файлове, съдържащи специфичен текст в съдържанието на документ или стойността на свойство на документ;

Condition – падащ списък за избор на условието за търсене (в Text or property – Is или Includes, за Last Modified – On, On or after, On or before, Today и т.н. ( със свойството Contents или Text or Property може да се избира само Includes);

Value - текстовото поле за въвеждане стойността на свойството което се търси;

Search In – за посочва не мястото на търсенето;

Result Should Beза избор на типове файлове;

Бутон Search – за начало на търсенето.

Бутон Remove – за премахване на избрани критерии от списъка.

в) записване на файл

- записване на нови файлове с File/Save извежда се диалогов прозорец Save As:

Save In – указване на дисковото устройство и папката , където е предвидено да се запише файла;

File name – името на файла, предвиден за записване;

Save as type – за конвертиране на документ на Word 2002 в документ на друга версия на Word

- повторно записване - Save;- записване на ново име - Save As…;

- за записване на документ във FTP интернет сайт, за който има нужното разрешение, в текстовото поле File Name се въвежда пълния URL адрес, или предвижване до сайта с помощта на папка FTP Location в падащия списък Folders на диалоговия прозорец Open office Document. FTP Location описва FTP сайтове, до които предварително е бил осъществен достъп.

 1. параметри на записването - Tools/Options/Save

Always Create Backup Copy - създава резервно копие (*.BAK) на файла;

Allow Fast Saves - записва само направените в текста промени;

Prompt for Summary Info - при записване на нов файл да извежда картотечна бланка за попълване;

Automatic Save EveryMinutes - автоматичен запис през….минути;

 1. Разпечатване на файлове File/Print

а) параметри за отпечатването

File/Printer

Page Range - област за разпечатване:

All - целия документ;

Current Page - текущата страница;

Selection - маркирания текст;

Pages - страници за разпечатване (разделители “,” или “-“);

Print What - какво ще се разпечатва:

Document - документа;

Document Properties - картотечната бланка;

Document showing markup –

List of markup -

Styles - стилове;

Auto Text Entries - автотекст-записите на макетните файлове;

Key Assignements - наличните макро-команди;

Print - обхват на отпечатването:

All Pages in Range - целият зададен обхват;

Odd Pages - само нечетните страници;

Even Pages - само четните страници;

Copies - брой на копията;

Collate Copies - първо копие от целия документ, второ копие и т.н.

б) допълнителни параметри на отпечатването - Tools/Options/Print

Draft Output - за бързо отпечатване на текста без форматиране;

Reverse Print Order - разпечатване от последната към първата страница;

Update Links - актуализира свързванията в документа;

Default Tray - начина за подаване на хартията;

 1. Смесване на файлове

а) обединяване на файлове:

 • позиционира се маркерът;

 • избира се Insert/File - отваря се диалогов прозорец File;

 • въвежда се името на файла в File Name;

 • OK - въвежда файла от мястото на маркера;

б) вмъкване на част от текст в текущия файл

 • именува се частта от текста - Edit/Bookmark;

 • позиционира се маркерът;

 • избира се Insert/File;

 • въвежда се името на частта в полето Range;

 • ОК - въвежда частта;

в) свързване на текст -

 • зарежда се основния файл;

 • позиционира се маркерът;

 • избира се Insert/File;

 • въвежда се името на файла и името на именуваната област (Range), предвидени за свързване;

 • активира се режим Link to File;

 • OK ;

г) актуализиране на свързан файл:

 • маркира се файлът със свързания текст

 • натиска се F9

10. Въвеждане на текст

а) определяне размерите на текстовото поле:

- избира се File/Page Setup. - отваря се диалогов прозорец Page SetupСтраница Paper Sizeза избор на размерите на хартията, предвидена за разпечатване на документа;

Width - широчина на хартията;

Height - височина на хартията;

Страница Margins – за избор на размерите на текстовото поле;

Поле Margins - за определяне размерите на полетата, обграждащи текста:

Top – от горния ръб на хартията надолу;

Bottom – от долния ръб на хартията нагоре;

Left – от левия ръб на хартията надясно;

Right – от десния ръб на хартията наляво.

Поле Orientation - вертикално (Portrait) или хоризонтално (Landscape) разположение на страницата;

Поле Multiple Page – за избор на начина на разпечатване върху хартията:

Mirror Margins – за двустранно разпечатване върху хартията (параметърът left става Inside, а параметърът Right – Outside.

Страница Layout = за въвеждане параметрите на стартиращи заглавия:

Поле Selection – раздел – установяване началото на нов раздел:

Continuous – продължава се от текущото място на маркера;

New column – продължава в следващата колона (при многоколонен текст)

New page – на следващата страница;

Even page – на следващата нечетна страница;

Odd page – на следващата четна страница

Поле Headers and Footers – относно избирателно въвеждане

Different odd and even –въвежда едно стартиращо заглавие на четните страници и друго на нечетните;

Different firs page - въвежда различно стартиращо заглавие за първата страница на раздел или на документ;

Поле From edge – размери относно ръба на хартията

Header – горе;

Footer – долуб) въвеждане на символи с клавиатурата:

- режим на вмъкване основен (по подразбиране);

- режим на препокриване - след активиране на бутон OVR от реда на състоянието чрез двукратно щракане върху същия бутон. Отменяне на режима – чрез двукратно щракане върху същия бутон.

в)въвеждане на символи с Insert/Symbol:

- избира се Insert/Symbol. Извежда се диалогов прозорец Symbol;

- избира се шрифт от полето Font;

- избира се символ;

- натиска се бутон Insert;

-натиска се бутон Close за завършване на въвеждането. Символът е въведен на мястото на маркера..г) установяване на комбинация от клавиши ShortCut Key за символи;

- избира се Insert/Symbol. Извежда се диалогов прозорец Symbol;

- избира се шрифт в полето Font;

- избира се символ;;

-натиска се бутон ShortCut Key. Извежда се диалогов прозорец Customize.

- въвежда се съответна комбинация в полето Press New Shortcut Key;

- натиска се бутон Assign. Комбинацията се прехвърля в полето Current Key.

- натиска се клавиш Close за завършване на операцията.д) местене на маркера:

Home - в началото на текущия ред

End -в края на текущия ред

Ctrl+Home -в началото на документа;

Ctrl+End - в края на документа;

Edit/GoTo - отваря диалогов прозорец GoTo. В полето GoTo What се въвежда целта на преместването (Page) , a в полето Enter Page Number се въвежда номерът на страницата, която да бъде изведена на екрана.

е) прекъсване въвеждането на страница, в колона, на раздел:

Insert/Break/Page breakпрекъсване въвеждането на текст на текушата страница;

Insert/Break/Column break прекъсване въвеждането на текст в текушата колона;

Insert/Break/Section break - прекъсване въвеждането на текст в текушия раздел

11. Маркиране на текст

а) маркиране на текст с клавиатурата

F8 - маркира последователно: дума, изречение, абзац, целия документ.

Shift+F8 - отменя маркирането в обратен ред

Разширено маркиране (EXTend Mode)

- натиснат Shift+стрелки за движение на маркера- EXT(end Mode)+ стрелки за движение на маркера

Отменяне на режима - двойно щракане върху бутон EXT или клавиш ESC

б) маркиране на колона с клавиатура

Shift+Ctrl+F8 и стрелки. Бутонът EXT се преобразува в COL

в) маркиране на текст с мишка:

дума- двойно щракане върху думата;

изречение - Ctrl+ляв бутон

абзацдвукратно щракане пред абзаца;

или трикратно щракане в самия абзаццелия документ - трикратно щракане пред текстовото поле или Ctrl+еднократно щракане пред текстовото поле;

произволно маркиране - чрез влачене

- отменяне на маркировка - щракане извън маркираната областг) маркиране на колона с мишка Alt+влачене.

12. Търсене и заместване на текст

Edit/Find . Излиза поле Find What в което се въвежда търсения текст.

Edit/Replaceизвежда диалогов прозорец Find and Replace с две полета:

Find what – за въвеждане на текста, предвиден за подмяна;

Replace withза въвеждане на заменящия текст;

More - за избор на допълнителни параметри, уточняващи условията за извършване на заместването

Replaceза избирателно извършване на заместването

Replace Allза автоматично извършване на всички възможни замествания;

Find Next – за предвижване към следващ текст, предвиден за заместване.

13. Местене и копиране на текст

а) местене на текст с клавиатурата:

- маркира се текста;

- F2 (Move to Where?)

- премества се маркерът в желаната позиция;

- натиска се Enter

б) копиране на текст с клавиатурата:

както при местене, но при натиснати Shift+F2в) местене с мишка;

- маркиране;

- маркерът се поставя в маркираната област и се влачи текста.

г) копиране с мишка -;

- маркира се текста;- маркерът се поставя в маркираната област и при натиснат Ctrl се влажи в желаната позиция.

д) местене и копиране чрез Clipboard

За версията Word for Windows XP е осигурена възможност с паметта Clipboard да бъдат вмъквани до 24 различни елемента от всяко Windows приложение. Елементите може да бъдат показвани в съответен панел след избиране на командата Edit/Office Clipboard. При посочване на елемент, същият се загражда в рамка със сочеща надолу стрелка. Ако се щракне върху стрелката се извежда меню с команди (Paste, Delete).

Всеки елемент от Clipboard може да бъде вмъкнат в работния лист на Word. За целта:

- избира се мястото за вмъкване;

- щрака се върху съответния елемент на Clipboard.

За вмъкване на всички елемент се натиска бутон Paste All.

За изчистване на паметта Clipboard се натиска бутон Clear All

14. Автотекст-записи

а) съставяне:

- редактиране;

- маркиране;

- избиране на Insert/AutoText;

В диалоговия прозорец се въвежда името на автотекс-записа и се натиска клавиш Add;

б) вмъкване

- директно:

- написва се името и се натиска F3;

- чрез команда:

- избира се Insert/AutoText;

- маркира се името в списъка;

- натиска се Insert;

в) избиране на клавишна комбинация за автотекст-запис:

- избира се Tools/Customize

- избира се страницата Keyboard;

- в Categories се маркира Auto Text;

- маркира се в списъчното поле името на автотекст-записа;

- активира се полето Press New Shortcut Key;

- избира се съответна комбинация;

- натиска се клавиш Assign;

- натиска се клавиш Close за приключване на процедурата

15. Допълнителни възможности за редактиране на текст

а) автоматично коригиране . Въведена е шьюс възможност за Word XP–Tools/Autocorrect


 • редактира се текста (например “Висше Военноморско училище “Н.Й.Вапцаров””);

 • избира се текста;

 • избира се Tools/Autocorrect Options…

 • в полето Replace се записва името на коригирането на текста например МУ

 • в полето With се появява съдържанието на маркирания текст;

 • натиска се бутон Add.

 • За извършване на операцията автоматично коригиране се извършва следното:

 • написва се името на коригиранне на текста ( в случая МУ)

 • въвежда се интервал. Името се замества от самия текст.

б) въвеждане на съкращения на думи

Често се предпочита някои думи да бъдат написани в съкратен вид (год. см. мес. и т.н.) . За да се предотврати автоматичното появяване на главна буква след такива съкращения те трябва да бъдат предварително обявени. За целта: • избира се Tools/Autocorrect Options и се натиска бутон Exceptions. Извежда се диалогов прозорец Tools/Autocorrect Exceptions;

 • записва се предвиденото съкращение в полето Dont Capitalize after и се натиска бутон Add. Съкращението се въвежда в долния прозорец.

в) вмъкване на дата/час

Insert/Date and Time. Извежда се диалогов прозорец Date and Time.

- избира се съответния формат за дата/време в полето Available format.

- Update automatically – за автомати1но обновяване на датата при разпечатване на документа

Тема II
ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ. СЪЗДАВАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ТАБЛИЦИ.
1. Форматиране на знаци

а) форматиране с Format/Font

- маркира se текста;

- избира се Format/Font. извежда се диалогов прозорец Font:

страница Font.:

поле Font - падащ списък на шрифтовете

поле Style - начертанието на символите:

Regular - нормално-

Italic - наклонено

Bold - удебелено

Bold Italic - удебелено и наклонено

поле Size - размери;

поле Underline Style:- подчертаване

None - без подчертаване

Single - с единична черта

Words Only - само на отделните думи;

Double - с двойна черта;

Dottes -с прекъсната линия

поле Underline Color цвят на подчертаването

поле Color - цвят на символите;

поле Effects -

Strikethrough - зачертано;

Double strikethrough – двойно зачертано

Superscript - индекс;

Subscript - степен

Hidden - скрит текст;

Small Caps - малки букви с начертание на големи;

All Caps - големи букви

Hidden – скрит текст.

Preview показване на резултата;

страница Character Spacingполе Spacing - междубуквено разстояние

Normal - нормално;

Expanded - разширено (“n” pt)

Condensed - стеснено (“n” pt)

By - за потребителско запълване

Position - позиция на символите

Normal - нормално;

Raised - по-високо в реда на “n” pt;

Lowered - по-ниско в реда на “n” pt;

б) форматиране с бутони

- за шрифтове

- за размери на буквите;

- за стил на символите;

- за подчертаване2. Форматиране на абзаци

a) форматиране с Format/Paragraph

- маркиране на абзаците. Ако абзацът е един и маркерът е в него, абзацът се счита за избран.

страница Indents and Spacing

- поле Indentation – разположение на абзаца относно границите на текстовото поле;:Left – относно лявата граница на текстовото поле;

Right- относно дясната граница на текстовото поле;

- поле Special - за първия ред;(none) - наравно с останалите редове

First Line - навътре от left indent на абзаца на разстояние First Line

Hanging - наравно с left indent на абзаца,а останалите редове навътре на разстояние Hanging

At - за установяване на потребителски стойности.

поле Spacing - разстояние:Before - преди абзаца;

After - след абзаца;

поле Line Spacing :At (междуредия)Single - един ред

1,5 Lines - ред и половина

Double - два реда

At Least - не по-малко от At (pt)

Exactly - според въведеното в At

Multiple - в брой редове в At

поле Alignment (подравняване):Left; ляво

Right - дясно;

Centered - центрирано;

Justify - двустранно

страница Line and Page Breaks

Pagination - относно страницата;

Window/Orphan Control - не позволява отделни редове на абзаца да бъдат отпечатвани в началото/края на страницата;

Keep with Togrther - целият абзац на една страница;

Keep Lines Next - отпечатва избраните абзаци на една страница;

б) форматиране на абзаци с бутони от ивицата Formating и хоризонталната скала

Format Painter – за копиране на формати на избран обект или текст върху посочен обект или текст. За форматиране на повече от един обект се щрака двойно върху бутон Format Painter и след това щракане върху всеки обект, който потребителя желае да форматира. За прекъсване на процедурата - натискане на клавиш ESC

в) абзаци с инициал Format/Drop Cap;

- маркиране на абзаца;

- избиране Format/Drop Cap. Извежда диалогов прозорец Drop Cap

поле Position

None - без инициал;

Dropped - в текстовото поле;

In Margin - извън текста;

поле Font - шрифтове;

поле Lines to Drop: - височина на инициала в брой редове;

поле Distans from Text - разстояние между инициалите и текста

3. Допълнителни възможности за форматиране на текст

а) многоколонен текст - Format/Column

поле Presets:

One – едноколонен текст;

Two – двуколонен текст;

Three – триколонен текст;

Left- лява колона е тясна, дясна-широка;

Right - дясна тясна, лява широка;

поле Number of Column - брой на колоните

поле Width and Spacing - широчина на колоните и разстояние между тях;

поле - Equal Column Width - ако не е активно на всяка колона може да се задават различни широчини и разстоянияполе Line Between - за вертикални линии между отделните колони;

б) Линии и фон за абзаци Format/Border and Shading

страница Borders

Setting:

None без рамки

Box - рамки от всички страни;

Shadow – сянка

3-Dпредстава за пространственност;

Custom…-потребителски избор

Style - за избор на вида на линиите

Color - за избор на цвета на линиите

Preview - за онагледяване и за ръчно оформяне на рамката

4. Изброявания

а)задаване на изброяване

Съществуват две категории изброявания:

- номериране – в определена последователност;

- специални символи (bullets) – без определен ред;

Изборът на изброяването се извършва по следния начин:

Избира се Format/Bullets and Numbering…Извежда се диалогов прозорец Bullets and Numbering с четири страници:Bulleted –за изброяване на символи;

Numbered –за изброяване с номериране;

Outline Numbered – за номериране на заглавията от съответното ниво в режим Outline

List Style –стилове за номериране

Страница Bulleted – предлага седем символа за изброяване и None (без изброяване)

Ако потребителят желае да избере други символи натиска бутон Customize. Извежда се диалогов прозорец Customize Bullet List. Натиска се бутон Caracter. Извежда се диалогов прозорец Symbol с таблица Symbol в списъчното поле Font. Могат да се ползват предлаганите символи или символи от други таблици на списъка.Страница Numbering – номерира последователно абзаците. Предлага седем варианта за номериране и None (без номериране).

- избира се вариант за номериране или

-натиска се бутон Customize Извежда се диалогов прозорец Customize Numbering List.

поле Number Format за избор на стил за номерирането (списъчно поле Number Style) и начало на номерирането (списъчно поле Start at);

поле Number position –за избор на подравняване на номерирането и разстоянието между номера и началото на текстовото поле ( Aligned at)

поле Text position – разстоянието между символа за номериране и текста.

За прекъсване на номерирането се избира Format/Bullet and Numbering/None или се щрака два пъти последователно Enter.

Ако впоследствие се добави нов абзац в списъка, той автоматично се интегрира в номерацията. Следващите абзаци се преномерират автоматично.

Номерирането може да се промени ако се установи нов начален номер в полето . Start at

б) номериране на страници

Insert/Page Numbers – извежда диалогов прозорец Page Numbers.

Position – позициониране на номера на страницата

Top of page (Heater) - над текстовото поле;

Bottom of page (Footer) - под текстовото поле

Alignment – подравняване

Leftотляво;

Center – центрирано;

Right – отдясно;

Inside - отвътре

Outside - отвън

Show number on first page – да показва номериране на първата страница;

Format – извежда диалогов прозорец Page Number Format;:

Number format – падащ списък със символи за номериране на страници;

Page numbering – номериране на страницата;

Continue from previous section – продължава от предидущия раздел;

Start At – започва ноимеритане от ___ номер

5 Стилове (маски).

а) общи сведения за стиловете;

Стил - набор от форматиращи параметри за знаци или абзаци със собствено име.

Всеки абзац получава автоматично стила Normal, ако не му бъде зададен друг стил. При промяна съдържанието на даден стил, всички абзаци, форматирани с него, автоматично се преформатират съгласно новите форматиращи параметри. При изтриване на стил, всички абзаци, форматирани с него, приемат форматиращите параметри на стила Normal.

Всички стилове се съхраняват в макетни файлове (Normal.dot или в собствен макетен файл)

Стиловете могат да се създават:

- като нови стилове;

- чрез модификация на създадени;

- чрез меню Format;

б) създаване на нови стилове.

- избира се Styles and Formatting…. Извежда се панела за задачи Styles and Formatting..;

- избира се бутон New. Извежда се диалогов прозорец New Style;

- определя се името на стила в полето Name;

- избира се желания тип стил в полето Style Type:

Paragraph (за абзаци);

Character (за знаци);

Table – (за таблици);

List – (за списъци) ;

-натиска се бутонът Format. Появява се падащ списък с типовете форматиращи параметри:Font - (за знаци)

Paragraph (за абзаци);

Tabs (за табулация);

Border (за рамки и фон);

Language (за езици);

Frame (за позиционни рамки);

Numbering (за номериране на обекти)

Shortcut key – (за клавишни комбинации)

- избират се форматиращи параметри чрез последователното отваряне на съответните диалогови прозорци;

- затваря се диалоговия прозорец New Style

- натиска се бутон Apply за затваряне на диалоговия прозорец Style.в) модифициране на стилове;

- избира се Format/Style. Извежда се диалогов прозорец Style;

- избира се от списъка Styles стил, който ще бъде модифициран;

- избира се Modify. Извежда се диалогов прозорец Modify.

По-нататък последователността е както при създаване на нов стил.

г) създаване на стилове с меню Format:

- избира се меню Format::

- избират се форматиращи параметри;

- избира се Format/Style;

-натиска се превключващо поле New;

- задава се име на стила;

6. Панел за задачи Reveal Formatting.

За да се открие какви форматирания и стилове са приложени към символите в документа се избира указания панел. Ако той не е отвореният панел в момента, в текущия панел се натиска стрелката горе в дясно на панела-Other Task Panes и от падащия прозорец се избира желания от списъка с панели. Маркира се необходимия маркиран текст и в полетата на панела се показват използваните форматиращи параметри. За да се форматира маркирания текст с някой от предлаганите формати се натиска нужния формат от списъчното поле “Pick formatting to apply”. 1. Създаване на таблици с редактор на таблици

a) създаване на таблици с меню Table

 • избира се Table/Insertr Table.Извежда се диалогов прозорец Insert/Table

Number of Columns - брой колони

Number of Rows - брой редове;

Column Width - широчина на колоните

AutoFormat - автоматично форматиране;

 • въвежда се необходимия брой съответно за редовете и за колонките;

 • натиска се ОК

или

 • избира се Table/Draw Table - Появява се лентата с инструменти Tables and Borders. Бутонът Draw Table в нея е активен. Показалецът на мишката се превръща в молив.

 • начертава се таблицата чрез влачене като се натиска и задържа левия бутон на мишката;

 • поставя се последователно “молива” на мястото, където се предвижда да бъде разделителната линия между редовете или колонките и се натиска левия бутон на мишката. Появява се пунктир на линия, която се превръща в плътна след освобождаване на бутона.

б) създаване на таблици с бутона Insert Table.

Натиска се бутона и с приплъзване на мишката се указват броя на колоните и редовете на таблицата. Колоните са с еднаква ширина.8. Редактиране и форматиране на таблици

а) маркиране на;клетка - щракане в левия край на клетката;

ред - щракане пред реда;

колона - щракане над колоната;

част от таблицата- чрез влачене;

цялата таблица - чрез влачене или чрез командата Table/Select Table;

б) промяна на размерите на таблицата:

- добавяне на редове - от последната клетка на таблицата се натиска клавиш Tab;

- добавяне на колони – маркира се областта зад последната колона и се избира Table/Insert Column

- вмъкване на редове – маркират се толкова на брой редове, колкото ще се вмъкват и от меню Table/Insert Row. Вмъкват се брой редове НАД маркираните.

- вмъкване на колони - маркират се толкова на брой колони, колкото ще се вмъкват Избира се Table/Insert Column. Въвеждат се брой колони вляво от маркираните

- вмъкване на отделни клетки- Table/Insert Cells;

- промяна на широчината на колоните;

- чрез издърпване (Alt - показва на скалата точните данни за широчината;)

- чрез Table/Table Properties. Отваря се диалогов прозорец Table Properties.

Страница Column

Column _ (посочва се номер на текущата колонка);

Preferred width ________(избрана широчина) Measure in _______(в мерни единици);

Previous Column (предишна колонка) Next Column (следваща колонка)

-промяна на височината на редовете:

- чрез Table/ Table Properties

Страница Row

Rows –

Specify height: (за избрания ред) Row height is: (височината е:)

Options

Allow row to break across pages

Repeat as header row at the top of each page (да се показва като заглавен ред на всяка страница)

Previous Row (предишен ред) Next Row (следващ ред)

Страница Table

Size: - размери:

Preferred width_______ (широчина ) Measure in (в размерност)

Alignment: подравняване относно страницата

Left (ляво), Сenter (центрирано), right (дясно) Indent from left: (отляво спрямо текстовото поле)

Text wrapping (относно текста на страницата)

None (извън текста) Around (потопен в текста)

Бутон Options…. Извежда диалиогов прозорец Table optionsDefault сеll margins – разстояние на текста в клетките от границите на разделителните линии по подразбиране:

Top - отгоре left - отляво

Bottom - отдолу right - отдясно

Default сеll spacing – размери на клетките по подразбиране

Allow spacing between cells

Automatically resize to fit contents - автоматично разширяване според при по-голяма широчина на съдържанието.

в) форматиране на таблици

- форматиране на таблици с Table/AutoFormat

Formats - шаблонни формати;

Preview

Formats to Apply - изборност на форматиращи параметри;

Borders -

Shading -

Color -

AutoFit

Apply Special Formats To - адресиране на форматиращите параметри;

Heading Row - за заглавния ред;

First Column - за заглавната колона;

Last Row - за последния ред;

Last Column - за последната колона;

- форматиране с Format/Border and Shading

- маркира се таблицата;

- избира се Format/Border and Shadingстраница Border:

поле Settings

None - без рамка и разделителни линии;

Box - с рамка

All - всичко

Grid - с разделителни линии между колоните и редовете

Customпотребителски

Поле Styleстил на линиите

Поле Color – цвят на линиите;

Поле Width – дебелина на линиите

Поле Preview – за представяне и ръчна промяна на избрания вариант;

страница Page Borderполе Settings

None - без рамка и разделителни линии;

Box - с рамка

Shadow - сенки

3-D пространственост;

Custom – потребителски;

Поле Styleстил на линиите

Поле Color – цвят на линиите;

Поле Width – дебелина на линиите

Поле Art – за избор на илюстрации;

Поле Preview – за представяне и ръчна промяна на избрания вариант;

страница Shading

Поле Fill- запълване с растер и цветове;

Поле Patterns- запълване с растер и шарки;Поле Styleстил на линиите

Поле Color – цвят на линиите;

Поле Preview – за представяне и ръчна промяна на избрания вариант;

9.Допълнителни възможности за работа с таблица;

а) задаване на заглавен ред

Когато таблицата се очертава да бъде по-дълга от височината на текущия лист се предвижда с командата Table/Headings да бъде обявен заглавен ред, който ще се появява автоматично на всяка нова страница при разширяване на таблицата. Заглавният ред не може да бъде изтрит.

- маркират се редовете, предвидени за заглавен ред (шапка на таблицата);

- избира се командата Table/Headings;б) преобразуване на текст в таблица;

Записите за отделните клетки на таблицата трябва да бъдат отделени с табулатори или други знаци за разделяне Броят на колоните се определя от най-големия брой елементи в един абзац, а броят на редовете - от броя на абзаците.

- маркира се частта от документа, която ще се преобразува.

- избира се командата Table/Convert Text To Table; Отваря се диалогов прозорец Convert Text To Table.Number of columnsброй колонки. Определя се от най-големия брой на елементите в избраните абзаци.

Number of rowsброй редове. Определя се от броя на избраните абзаци.

Column widthширочина на колонките;

Separate text at разделител между отделните елементи на еди абзац

Paragraphзнак за абзац

Tabsзнак за табулатор;

Semicolons знак за точка със запетая;

Other друг знак

- задават се или се потвърждават отделните параметри на таблицата.в) преобразуване на таблица в текст:

- маркира се таблицата (част от таблицата);

- избира се Table/Convert Table To Text. Отваря се диалогов прозорец:

Separate Text with – за избор на разделителен знак за отделните елементи на текста.

Pagraph Mark - записва всяка клетка като отделен абзац;

Tabs - прави от всеки ред в таблицата абзац, като отделните клетки се разделят с табулатори;

Commas - всеки ред - абзац, а разделител е запетая;

Other - за задаване на друг разделителен знак;

в) изчисления в таблици

При изчисленията в таблици се указват адресите на клетките, които участват в изчисленията. Важи правилото че имената започват с буквите- a, b, c..,(съответно за 1,2,3 колона), а номерата на редовете с- 1 2, 3,.)

- област от таблицата - чрез координатите на заграждащите я клетки по диагонал (D2:E6);(2:2),;(D:D);

- формули за изчисление:

- бързо сумиране :

- маркерът се поставя в празна клетка, над, под или до която се намират стойностите, които ще се сумират;

- избира се Table/Formula. Отваря се диалогов прозорец:

Formula - за записване на формулата

Number Format - за формата на числата;

Paste Function - списък на функциите за избор;

- проверява се формулата, евентуално се променя и се потвърждава с ОК

Пример {=SUM[LEFT]}, {=SUM[A3;B5;C5]}
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница