Мария Николова (предстои допълване на темите, превеждане на английския текст и добавяне на литературните източници)страница1/10
Дата19.03.2017
Размер0.69 Mb.
#17331
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Кратки примери с Matlab
Мария Николова
(предстои допълване на темите, превеждане на английския текст и добавяне на литературните източници)


Съдържание:


Въведение в Matlab 2

Системни променливи и константи: 8

Елементарни математически функции 9

Поелементни операции 12

Символни изчисления – производни, интеграли, граници, решаване на алгебрични уравнения, изчертаване на графики на функции 13

Числено намиране на корени на уравнения и полиноми 16

Програмиране в Matlab 19

Графики 31

Работа с матрици в Matlab. Решаване на системи линейни уравнения. Бързо преобразование на Фурие 41

Екстремум на функция. Числено интегриране 55

Решаване на диференциални уравнения 64

Моделиране на резонанси. Моделиране на движение на точка. Моделиране на принудени трептения на система с една степен на свобода 78

Градиент и дивергенция 83

SIMULINK 84

Въведение в Matlab

След инсталацията на продукта се образува програмна група в All programs на Start-менюто под име MATLAB. Стартирането на Matlab се извършва след натискането върху Matlab R2013b– фиг. 1.Фиг.1. Стартиране на Matlab от Start-менюто.
Отваря се работният прозорец на продукта – фиг. 2. Той се състои от 4 подпрозореца – Command Window, Workspace, Current Folder и Command History (имената на прозорците се виждат в заглавната лента над всеки прозорец). За да се показва дисплея в този вид се използва командата Layout/Default. Командите се въвеждат от клавиатурата в Command Window след знака на промпта >>. Всяка команда трябва да се потвърди след натискането на клавиш Enter.


Фиг.2. Работен прозорец на Matlab

Например да се въведе x=5. В Command Window се записва x=5 и се натиска Enter. Получаването на стойност на променлива се получава като се въведе името на променливата и се натисне Enter. Резултатът е показан на фиг. 3.Фиг.3. Въвеждане и извеждане на данни в командния прозорец на Matlab

Както се вижда от фиг. 3 въвеждането на данни води до автоматичното записване на имената и стойностите на променливите в Workspace – в случая само на х. Въведената команда се записва автоматично в Command History. При изход от продукта данните в Command Window и Workspace се изтриват безвъзвратно. Командите в Command History остават записани и могат да се използвани при следващото стартиране (потребителска сесия) на продукта. За да се съхранят данните от Workspace на диска се избира командата Home/Save Workspace. Задава се име на файла, което е с разширение по подразбиране .mat. Не се препоръчва на потребителя да променя директорията, която Matlab подразбира за съхранение на файловете– това е Matlab - поддиректория на папката Documents на съответния потребител (user).

Съхранението на съдържанието на Command Window може да се извърши като се въведе първа команда diary 'ime na fajl.txt' и се натисне Enter:

>> diary 'ime na fajl.txt'

След като потребителят приключи работата си, трябва да въведе командата diary off

>> diary off

В резултат на последната команда в папката Matlab ще бъде записан текстов файл, съдържащ копие на работата на потребителя в командния прозорец. Този файл може да се отвори в Notepad или друг текстов редактор.

Преглед на стойност на променлива се извършва и като се натисне двукратно с левия бутон на мишката върху името на променлива в Workspace. В резултат се отваря редакторът на променливи – Variable editor и се показва стойността (или стойностите ако е матрица) на променливата, На фиг. 4. е показан вида на Variable editor след натискане двукратно върху х в Workspace.Фиг. 4. Извеждане на стойност на променлива в редактора за променливи
Получаването на помощ може да се извърши след натискане на бутона Help или клавиш F1, пр което се отваря прозорец Help, или след въвеждане на дума за търсене в текстовата кутия Search documentation. Бутонът и текстовата кутия се намират в горната част на прозореца на Matlab в лентата с инструменти над Workspace. Iнтересно e да се избере Demos. Друг начин за получаване на помощ е в Command Window да се напише help, след това интервал и името на командата. Например командата help ops извежда списък от операторите и знаците в Matlab:

>> help ops

Operators and special characters.

Arithmetic operators.

plus - Plus +

uplus - Unary plus +

minus - Minus -

uminus - Unary minus -

mtimes - Matrix multiply *

times - Array multiply .*

mpower - Matrix power ^

power - Array power .^

mldivide - Backslash or left matrix divide \

mrdivide - Slash or right matrix divide /

ldivide - Left array divide .\

rdivide - Right array divide ./

kron - Kronecker tensor product kron

Relational operators.

eq - Equal ==

ne - Not equal ~=

lt - Less than <

gt - Greater than >

le - Less than or equal <=

ge - Greater than or equal >=

Logical operators.

relop - Short-circuit logical AND &&

relop - Short-circuit logical OR ||

and - Element-wise logical AND &

or - Element-wise logical OR |

not - Logical NOT ~

xor - Logical EXCLUSIVE OR

any - True if any element of vector is nonzero

all - True if all elements of vector are nonzero

Special characters.

colon - Colon :

paren - Parentheses and subscripting ( )

paren - Brackets [ ]

paren - Braces and subscripting { }

punct - Function handle creation @

punct - Decimal point .

punct - Structure field access .

punct - Parent directory ..

punct - Continuation ...

punct - Separator ,

punct - Semicolon ;

punct - Comment %

punct - Invoke operating system command !

punct - Assignment =

punct - Quote '

transpose - Transpose .'

ctranspose - Complex conjugate transpose '

horzcat - Horizontal concatenation [,]

vertcat - Vertical concatenation [;]

subsasgn - Subscripted assignment ( ),{ },.

subsref - Subscripted reference ( ),{ },.

subsindex - Subscript index

metaclass - Metaclass for MATLAB class ?

Bitwise operators.

bitand - Bit-wise AND.

bitcmp - Complement bits.

bitor - Bit-wise OR.

bitmax - Maximum floating point integer.

bitxor - Bit-wise XOR.

bitset - Set bit.

bitget - Get bit.

bitshift - Bit-wise shift.

Set operators.

union - Set union.

unique - Set unique.

intersect - Set intersection.

setdiff - Set difference.

setxor - Set exclusive-or.

ismember - True for set member.

See also arith, relop, slash, function_handle.

От представения списък на аритметични действия се вижда, че знакът за степенуване ^ се въвежда като се натисне Shift+6.

Натискането на десния бутон върху селектирана функция или ключова дума в Matlab извежда контекстно меню, от което може да се избере командата за помощ Help on Selection – вж. главата за Елементарни функции в това пособие.

Ако потребителят не си спомня цялото име на функция, а само първите 2 букви, той може да въведе буквите в Command Window и след това да натисне клавиша TAB неколкократно един след друг. В резултат ще се покажат всички функции, които започват с тези 2 букви и потребителят може да получи помощ за търсената от него функция по един от описаните по–горе начини.

Пример- да се получи помощ за всички функции, които започват с буквите le:


Фиг. 5. Извеждане на помощ по известна начална част от името на функцията


Натискането на клавиша ESC затваря отворения прозорец и потребителят ще продължи работата си.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница