Маркетингова стратегия за развитие на туризма община антоново IДата02.06.2018
Размер150.35 Kb.


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


ОБЩИНА АНТОНОВО

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Маркетинговата стратегия за развитие на туризма е подготвена като част от дейностите по проект „Проект за реализиране на интегриран селски туризъм в Община Антоново”.

Маркетинговата стратегия е утвърден инструмент на икономическото развитие, спомагащ постигането на устойчиво развитие и създаващ предпоставки за поставяне на дългосрочни цели и перспективи.

Целта на настоящата стратегия е да подпомогне развитието на интегриран еко- и селски туризъм в община Антоново. Изготвянето й е необходима предпоставка за създаване на условия за развитие на интегриран селски туризъм в района на община Антоново, тъй като ще посочи конкретните стъпки, които ще трябва да се предприемат, за да се постигне дългосрочност и устойчивост на направените инвестиции по настоящия проект.

Чрез разработването на маркетинговата стратегия също ще бъде представен потенциала на Община Антоново като екологично чиста община за развитието на тези видове туризъм, включително като подходяща дестинация за насърчаване на частни и публични инвестиции в тази сфера.

Стратегията дефинира конкретни маркетинг-дейности и мерки за насърчаване на развитието на 2 единни туристически продукта, позиционирането им на различните пазари и посочване на каналите и средствата за комуникации и реклама, чрез което да бъдат поставени основите на единна рекламна политика. В рамките на маркетинговата стратегия са разгледани и възможностите за сътрудничество със съседните общини, за бъде изграден „мост" на сътрудничество между ТИЦ-овете в община Антоново и съседните общини и да бъдат продължени добрите връзки и традиционните съвместни събития между тях. Част от стратегията е създадена обща база данни за туристическите обекти и мероприятия на територията на община Антоново.


За постигане на адекватна и работеща маркетингова стратегия тя трябва да бъде представена пред заинтересованите страни, както и в публичното пространство.

С въвеждането на маркетингова стратегия ще бъде възможно определянето на механизми за ефективно взаимодействие между бизнеса и местната власт, подобряване на качеството на туристическите продукти и услуги, както и въвеждане на нови такива.

Като цяло Маркетингът (в частност маркетинговата стратегия) се разбира като метод за дългосрочно планиране на серия от последователни дейности, с различна времева продължителност, свързани с производство на определена продукция/услуга, с цел- оказване на определено влияние върху потребителя, като засили максимално неговото потребление при оптимална цена, в резултат на което се постигат дългосрочни печалби.

Туризмът се определя като един от най- бързо развиващите се икономически отрасли на световно ниво. Туризмът е важен отрасъл и за националната икономика на страната ни. Трябва да се отбележи, че в следствие на икономическата криза, в отрасъла няма възможност за по мащабна дейност, но сравнен с други отрасли той е много по - гъвкав и с потенциал да реализира печалби и в състояние на криза.

Възможното му ускорено развитие има потенциала да съживи свързаните с него отрасли и по този начин да се създаде предпоставка за по- добро развитие на местната икономика.

Изборът на целеви пазар е една много важна стратегическа дейност, с която се определят възможните начини, чрез които да се насочи вниманието на туристите към предлаганата услуга или продукт. В тази насока маркетинговата стратегия осъществява следните дейности: 1. Създаване на продукт или услуга, отговарящ на специфичните пазарни нужди за община Антоново;

 2. Достъпност и подходящи условия за ползване на определен продукт или услуга;

 3. Разработване на адекватни продукти за реклама и

разпространение на информация.


ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на Община Антоново като туристическа дестинация с потенциал за развитие на културен, селски и еко- туризъм, са следните целеви групи: • Местната власт, в лицето на Общински съвет и Общинска администрация - Антоново;

 • Представители на бизнеса - предприемачи в сферата на туризма в община Антоново;

 • Туристи с интерес към културен, селски, еко и други видове туризъм;

Подготовката на мар Маркетинговата стратегия е базирана на проучвания, анализи и работни с срещи за обсъждане на въз възможности за обмен на добри практики в сферата на туризма.


В стратегията е включена и обща характеристика на общината с цел краткото представяне на географските и природните дадености за развитието на интегриран селски туризъм.

Предварителните резултати от направените проучвания могат да бъдат обобщени в следните препоръки за развитието на Община Антоново като атрактивна дестинация за еко, селски, културен и други видове туризъм:  1. Подкрепа за засилване на комуникацията и взаимодействието между бизнеса и местната власт при формирането на политики, планиране и изпълнение на конкретни мерки;

  2. Разработване на рекламна политика, с ясно рекламно послание, представящо на общината като атрактивна туристическа дестинация;

  3. Създаване на единни туристически продукти, включително и чрез активно междуобщинско сътрудничество.

Като част от маркетинговта стратегия се разглежда и продуктовата стратегия, основен елемент на маркетинг микса. Дадени са определения на следните понятия:Туристически продукт"- продуктът, който Община Антоново предлага; „Туристически информационен център и етнографски музей” - може да се дефинира като комплекс от услуги, осъществяващ връзка между туристите, местното население, бизнеса и местната власт. Комбинацията от други самостоятелни услуги, позволява привличането на определен сегмент туристи, което представлява специфична полза за заинтересованите страни.

Създаване на единен туристически продукт - Идентифицира съществуващото и потенциално търсене на туристически продукти и услуги от посетителите с интереси в областта на селския, еко и културния туризъм; Разработване на туристически продукти, съответстващи на търсенето; Интегриране на туристическото предлагане на Община Антоново.

ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ

На територията на община Антоново се намират 137 недвижими културни ценности.

Обособени са и няколко исторически местности. Една от тях е Римски мост край село Стеврек.

В непосредствена близост до гр. Антоново, в близост до с. Малоградец, се намира местността „Константин тепе”. В Ръкописите из "ДРЕВНИТЕ РУДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ", за това място е записано: „На Константин тепе е калето дето са летните сараи царюви. Туй тепе ще се намери близо на два сахата време по път от Царевия град Търнов. На тепето се оди саде откъде едно място с колесницата бойна и на кон. Мястото е откъде източна страна. Калето го обграждат две дерета. Кара дере, дето зиме и лете вода има и Кору Ак дере, дето е сухо лете. В този целия санджак има 9 галерии оросонлии, сиреч затулени с хоросан. Тия места ние ги намерихме и използвахме за уединение от зло око, я от кехая и низама я от кърски сърдари.”

В град Антоново е издигнат паметник-костница с признателност към загиналите 112 жертви в антифашистката съпротива, построен е Архитектурно-скулптурен ансамбъл – “Клада” на мястото, където са изгорени телата на убити партизани и ятаци от Тузлушката чета.

В село Ястребино има две постоянни фото-изложби. В училището, в което са учили шестте деца от селото и в къщата на Ценка и Цветанка.

Също така друго културно наследство са музейната сбирка в село Малоградец и картинната галерия в кв. Божица.

В с. Черна вода се намира т.н. старата джамия, в стенописа и подредбата на която са вплетени нишки от християнски нрави.

Културният и етнографски календар на Община Антоново може да се похвали с голяма пълнота.

На 17 януари ежегодно се провежда празникът на град Антоново, в рамките, на който се чества денят на религиозната толерантност и Антонов ден. Традиционният ежегоден панаир на града се провежда 50 дни след Великден.

В селата на общината се провеждат местни събори: 24 май в селата Стеврек и Ястребино; около Гергьовден в Изворово и Семерци; май месец в село Любичево; около Петковден в село Моравица; след празника Свети дух в село Длъжка поляна. Предлагане на художествени програми от съставите на читалище ”Христо Ботев 1921” гр.Антоново: два танцови състава, фолклорни и стари градски песни, сатирична група, театър – възрастни, детска театрална студия.

Предлагане на програми от селските читалища- Стеврек, Трескавец, Ястребино, Любичево, Изворово, Добротица, Разделци, Моравка, Таймище и Длъжка поляна.

В община Антоново съдебно регистрирани са 11 народни читалища, 1 градско и 10 в селата и всички са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. • Народно читалище – „Христо Ботев - 1921” – гр.Антоново

 • Народно читалище – „Пробуда - 1928” – с.Стеврек

 • Народно читалище – „Касърга - 1944” – с.Трескавец

 • Народно читалище – „Отец Паисий - 1929” – с.Изворово

 • Народно читалище – „Борис Тодоров Златков - 1928” – с.Добротица

 • Народно читалище – „Христо Ботев - 1939” – с.Таймище

 • Народно читалище – „Христо Ботев - 1916” – с.Ястребино

 • Народно читалище – „Кольо Савов - 1922” – с.Любичево

 • Народно читалище – „Съзнание - 1927” – с.Разделци

 • Народно читалище – „Сила - 1919” – с.Моравка

 • Народно читалище – „Димитър Камбуров - 1951” – с.Длъжка поляна.

Читалищните библиотеки обслужват населението по местоживеене и главната им задача е работа с читателя, масова дейност, справочно-библиографска и краеведска дейност, комплектуване и организация на библиотечния фонд, който да отговаря на нуждите от пълноценно информационно обслужване на читателите.

Читалищната културно-просветната дейност е с дългогодишни традиции, които ще намерят своята реализация и през следващия програмен период в организиране на чествания, празници и участия във фестивали. Ще продължи събирането на материали за родния край, честването на важни за селищата от общината годишнини на местни краеведи, възпроизвеждането на типични обреди и обичаи са мероприятия, чиято важност и значение са неоспорими за запазване на местната родова памет.

Народните читалища са важна институция в развитието на местна култура и като цяло на българската култура.

Язовир Ястребино е добра възможност за развитие на риболовен туризъм, а условията са подходящи и къмпинги и излети. Значителния горски фонд благоприятства ловния туризъм. Интересът към ПРСР в общината е основно към възможностите за финансиране на дейности в земеделието, но постепенно започва да се насочва и към туристическия сектор, изграждане на къщи за гости и др., което ще допълни недостатъчната леглова база и ще допринесе за създаването на подходящи условия за развитие на туризма.

Предпоставки за развитие на еко туризъм са двете еко пътеки на територията на община Антоново. Еко-пътека „Стара река”, която продължава в община Попово. Разположена между селата Стеврек (Антоново) и Богомолско (Попово) с дължина около 11 км. По трасето на пътеката се намират редица природни забележителности, сред които природното образувание „Гърбава чешма". "Чешмата" се намира на левия склон на река Карадере. Формирана е по напълно естествен път, година след година, от естествения карстов извор - образувала се е уникална релефна стена, с дължина почти 10 метра и височина над 3 метра. В обхвата на еко пътеката е и вековният Римски мост.

Еко пътека "Голяма река" разполага с много кътове за отдих, барбекюта, огнищаи др. Своеобразна атракция за туристите е природната забележителност „Водопада” в землището на с. Пиринец. В околностите на селото се намират живописни местности и два красиви водопада.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в териториалните рамки на област Търговище. Антоново е третата по площ община в областта с площ от 472 кв. км. Тя граничи с общините Попово, Търговище, Омуртаг, Котел, Сливен Елена, Златарица и Стражица. В състава си общината включва 60 населени места, от които всички са села, освен административният център град Антоново.

Благоприятното географско местоположение обуславя значимо място на общината в транспортно-комуникационната система на страната. През територията на Антоново преминава един от основните транспортно-комуникационни трасета в Република България, а именно Европейски път Е772 от клас „В“, който свързва столицата град София с българското Черноморие при град Варна.

Спрямо геоморфоложкото райониране в България, община Антово се включва в младонагънатата морфоструктура на Балканидите. Забелязва се значително наличие на седименти от долната креда. Във физикогеографско отношение територията на общината се намира по северната граница на района Предбалкан с Дунавската равнина. Предбалканът е изграден от редица правилни антиклинални и синклинални гънки, които са формирали т. нар. юротипен релеф. Поради граничното си положение между двете морфоструктури по територията се определя разнообразие от релефни структури, но основно от хълмисти части, с наличие на малки равнини, долинни разширения и нископланински възвишения.

Площта на общината е прорязана от течащите води на Стара река и нейните притоци, което на места е довело до ерозионни процеси и силно разчленение на релефа. Около поречието на реките се наблюдават кватернерни речни тераси, образувани през последния етап от палеографското и геоморфоложкото развитие – кватернера. Северната граница на общината следи долините на Голяма река и вододела между Голяма река и река Черни лом. В границите й се включват нископланинската област „Сланник“, Антоновските възвишения, долината на Голяма река и северозападната част на язовир „Ястребино“.
Растителността в този район принадлежи към неморалната, като главните представители са дървесни съобщества с преобладаване на широколистните видове, чието разпространение е свързано с Европейската широколистна област: летен дъб, обикновен горун, обикновен габър, обикновен бук и др. Процентът на горите от общата площ на общината е около 30, като са съсредоточени в южната част на общината.

Растителността може да се определи като мозаичната или разпръсната, като се допълва от мерите и пасищата, които заемат голяма част от територията. В състава на растителността са и редица храстови и тревисти съобщества: обикновена леска, люляк, ливадна власатка, смрадлика и др. Растителната покривка е сравнително добре запазена.

От представителите на гъбите най-често срещани са: манатарка, пачи крак, майска гъба. Срещат се още булка и печурка. Сред храстите най-много представители имат глог и кисел трън.

Съществува несъобразяване с лесоустройствените планове и значителна неправомерна сеч.

Спрямо зоогеографското райониране на България, община Антоново попада в границите на Старопланинския район. Тук преобладават евросибирския и европейския елемент. Богато представени са едрият и дребният дивеч - диви свине, елени, сърни, зайци, фазани, яребици. Срещат се лисици, диви котки, белки, златки и други.

Макар да има чудесни предпоставки, ловният туризъм не е развит в общината.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Разработен единен туристически продукт.

 2. Оптимизиране на легловата база.

 3. Разработване на нови услуги.

 4. Изграден и работещ туристически информационен център.

 5. Повишаване на туристическия поток към общината.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Община Антоново - екологично чиста, с развит устойчив селски туризъм, осигуряващ приходи и добър жизнен стандарт в общината.

ЦЕЛИЦел 1: Да бъдат оптимизирани съществуващите туристически продукти в община Антоново;

Цел 2: Да бъдат развити нови туристически продукти в община Антоново;

Мярка 1: Да бъде развито активно междуобщинско сътрудничество със съседните общини, както и с такива от региона, за създаване на единни туристически продукти.

В зависимост от въвеждания нов продукт или услуга на пазара, те имат нужда от различно време да бъдат представени на целевите групи клиенти и други заинтересовани страни. Новосъздаденият Туристически информационен център с етнографски музей не прави изключение от това икономическо правило. Първите 3 до 5 години са особено важни за успеха и устойчивото му развитие. За да бъде устойчив продукт, както и за да бъде ускорен процеса на въвеждане на туристическите пазари, е необходимо той да бъде включен в група или туристически пакети от вече познати на пазара продукти. Като се вземе предвид сезонът, в който се провежда Традиционният Антоновски панаир – средата на месец юни, трябва да се вземат предвид предлаганите от съседни общини и на националния пазар туристически продукти в този сезон.

Предвид стратегическата транспортна локация на община Антоново, такива туристически пакети са: екскурзии от морето до Велико Търново на туристически групи, организирани от туроператори; екскурзии от морето до Етъра на туристически групи, организирани от туроператори; Културни събития в Търговище. Тези маршрути предоставят възможности и във време, извън това на Панаира, само като посещение на етнографския музей.

Мярка 2: Да бъдат разработени съпътстващи събития, които да привлекат туристи в общината за конкретното събитие Фестивал на билковия чай.

За устойчив и рентабилен туристически продукт се приема този, който включва и поне една нощувка на територията на населеното място, съответно общината. В този смисъл етнографският музей и фестивалът на билковия чай биха носили повече приходи и устойчивост, ако формират нощувки, освен преминаващи групи.

Предивид географското положение и природните дадености, такива събития могат да бъдат: състезание по лов и риболов, възможност за включване във фестивала за по-добре приготвен билков чай с домашен пчелен мед, посещение до Гърбавата чешма или Пиринските водопади.

Особено подходящи туристически продукти са:  1. „Зелено" училище в НДК „Ястребино” - организирани ваканции за ученици с цел отдих и опознаване на природата в България - билки, дървесни видове, животни. Част от продукта да бъде и посещение и презентация в етнографския музей за бита на българите в по-стари времена и българския фолклор; посещение на частната Картинна галерия в кв. Божица;

  2. Семеен туризъм - настаняване в къщи за селски туризъм, с възможност за преходи в планината, опознаване на природата в България - билки, дървесни видове, животни. Част от продукта да бъде и посещение и презентация в Етнографския музей за бита на българите в по-стари времена и българския фолклор.

Цел 3: Разработване на рекламна политика на община Антоново за представяне на общината като атрактивна и различна туристическа дестинация.

Общината трябва да разработи рекламно лого и послание на туристическия си продукт, които да се превърнат в нейно послание и да я представят като атрактивно и различно място за туризъм. Освен традиционните туристически борси, общината трябва да използва активно и възможностите, които предоставят социалните мрежи. Друг комуникационен канал е организиране на посещение на място на национални и регионални туроператори и турагенти за представяне на туристическите продукти на общината. Подходящо ще бъде и представяне пред образователните власти от региона и съседните региони.Инструменти на рекламната политика могат да бъдат и:

 • изграждане на единна информационна мрежа;

 • коопериране с информационни центрове от други по- големи градове;

 • създаване на информационен интернет портал;

 • Създаване на карта на Община Антоново със забележителностите и други туристически продукти;

 • Информационни карти с актуална информация за почивните станции и легловата база, на територията на общината;

 • Брошури и други рекламни материали, свързани с провеждащите се културни мероприятия;

 • Подкрепа с професионални кадри в сферата на туризма и туристическото обслужване, както и въвеждане на конкретна система за обучение.

 • Участие в туристически изложения- национални и международни;

 • Съветът по туризъм в Община Антоново да работи за разработване на идеи и проекти за разширяване на туристическото предлагане и привличане на собствениците на вили за участие в него;

Настоящата стратегия е отворен стратегически документ, който може да бъде актуализиран и допълван в контекста на стратегически и планови документи на ниво ЕС, национално, регионално и местно.

Документът е разработен по проект 25/313/00049 „Проект за реализиране на интегриран селски туризъм в Община Антоново", финансиран по Мярка 313 - „Насърчаване на туристическите дейности" от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.".


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница