Marsilea quadrifoliaДата22.10.2018
Размер131.5 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА ЗА ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ВИДА ЧЕТИРИЛИСТНО РАЗКОВНИЧЕ (MARSILEA QUADRIFOLIA), КАТО ЧАСТ ОТ ВЪЗСТНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 3150 ЕСТЕСТВЕНИ ЕУТРОФНИ ЕЗЕРА С РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ТИПА MAGNOPOTAMION ИЛИ HYDROCHARITION
Програмата за повторно въвеждане на вида и изготвена според изискванията на чл. 6 (т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) на НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА
ЧЕТИРИЛИСТНО РАЗКОВНИЧЕ (MARSILEA QUADRIFOLIA)

1. Предмет на програмата

Четирилистното разковниче (Marsilea quadrifolia) е изчезнал макрофит в Персинските блата, който по литературни данни (Кочев, Цолова 1984 и др.) се е срещал в малко съобщество в блатото Песчина близо до канала свързващ блатото с Мъртвото блато. След негативните промени във водния режим на Персинските блата, започнало с изграждането на дига по целия остров през 1970 г., повечето от типичните макрофити (вкл. и разковничето) бързо намаляват и дори в следващите около 15-20 години напълно изчезват. Това променя и характеристиките на основното местообитание, което представляват блатата на острова (Песчинско блато, Мъртво блато и Дульова бара-Старото блато): 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition и което е ключов обект на опазване на резерватите Персински блата, Природния парк Персина и защитената зона BG0000396 Персина.

До 2004 г. малка популация от разковничето е установена в централния отводнителен канал на Беленската низина в м. „Шувеня”, западно от гр. Белене (Tzonev 2004).. През 2010 г. тази популация не беше потвърдена и вероятно растението е изчезнало на територията на природния парк.

През периода 2002-2007 г. на територията на природния парк беше реализиран проект за възстановяване на естествения режим на островните блата: проекта “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването” GEF TF 050706. През 2008-2009 г. водният режим на блатата беше възстановен, като това доведе и до частично възстановяване на природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition. Това възстановяване не може да бъде пълно, без появата на типичните макрофити-хидрофити, като разковничето. Разпространението на разковничето е хидрохорно и зоохорно и при възстановения воден режим може да се очаква и естествено възстановяване на някои от тези видове в Персинските блата. Предвид обаче на бавните естествени сукцесии и предвид на наличието на регулирано и контролирано постъпване изпускане на Дунавските води в блатата, което допълнително ще ограничи и забави този процес, възстановяването може да бъде подпомогнато, чрез внасяне на макрофити от други територии по р. Дунав, където те се срещат.

2. Цели на програмата

Възстановяване на изчезналата популация на вида в Персинските блата. Подпомагане на възстановяването на местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition. (предмет на опазване в защитената зона), чрез създаване на жизнеспособни популации на вида разковниче (типичен за хабитата) в подходящи местообитания в блатата. Разковничето е включено в предмета и целите на опазване на защитена зона „Персина”, като вид от Приложение 2 на ЗБР, така че възстановяването на популацията е наложително и заради самата защитена зона.

3. Описание на биологичните особености на вида

Многогодишно тревисто полуводно до водно растение с крехко, дълго пълзящо коренище. Листата с дълги 1–20(80) cm дръжки; листната пластинка с 4 разположени на кръст обратноделтовидни до обратнояйцевидни листчета със заоблени върхове. Спорокарпите твърди, влакнести, по 2 или 3 на дръжчици в основата на всяка листна дръжка, образуват се в края на лятото. Нееднаквоспорово растение.

4. Описание на екологичните изисквания на вида

Расте в периодично наводнявани места – мочурища, периферни части на блата, временни басейни, канали със спокойна вода, рибарници. В България се проявява като хидрофит, докато на север е типичен хигрофит. Образува силно фрагментирани популации. Сега са потвърдени три находища (при с. Нова Черна, гр. Белене и с. Обнова), но само популацията при с. Обнова е с многочислени индивиди, с висока плътност, на малка площ. В миналото са известни находища в Североизточна България, Дунавска равнина, Струмска долина (Южна), Тракийска низина, до 200 m н. в. Част от находищата са унищожени, а други не са потвърждавани след 1930 г.

6. Данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид

Климатът в района на въвеждане на вида е типичен континентален с горещо лято и студена зима. Районът е подходящ за реаклиматизация на вида.

7. Данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове

Заплахите за вида създава основно силното вариране на водното ниво на блатата и пълно, макар и временно пресушаване на водоемите. При изплитняване или продължително ниско ниво на водоемите, в рамките на повече от една година, съобществата на разковничето изчезват и се заместват от такива на тръстика, папур, камъш и др.

8. Поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива.

Адекватно управление на водните нива на Персински блата, съобразено с екологичните особености на вида и на останалите макрофити, които също трябва да бъдат възстановени в блатата и са с подобни екологични изисквания. Необходимо е поддържане на водно ниво между 1 и 1.5 м през активния вегетационен сезон за вида – юни-август.

10. Методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата

Предвижда се по възможност видът да бъде интродуциран от единственото място в страната, където има известна жизнеспособна популация на вида – отводнителен канал при с. Обнова, Плевенско, сравнително близо до природния парк. Разковничето се размножава предимно вегетативно (с пълзящи в тинята коренища) и формира клонови популации. Разпространява се основно със спорокарпии, които се носят от течаща вода или от околоводните птици. Трябва през есента – септември – да се съберат индивиди (15-20 бр. от клонова популация), желателно с тинята и с добре развити спорокарпии. Спорокарпиите трябва да са нацепени или с ръбове и пукнатини, което ще осигури размножаването й. Индивидите ще се реинтродуцират в непресъхващата южна част (периферията, но близо до брега) на блатото Песчина, където в миналото е установяван, макар и в северната част на блатото.

11. Източници на придобиване на екземплярите

Каналът при с. Обнова – 10-15 растения с развити спорокарпи и с розетките с част от тинята. Разковничето предпочита песъчливи почви. Спорокарпиите да се събират през септември, когато са добре формирани и готови за размножаване. Трябва да имат цепнатини по тях, в които навлиза вода и набъбват.

12. Собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя

Земите и водите в поддържан резерват «Персински блата» са публична държавна собственост и се стопанисват от МОСВ.

13. Срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиранеПърви етап – Реинтродукция в Персински блата:

Срок: 2 години (2011 – 2012 г.)

Стойност: 914 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

Втори етап – Мониторинг:

Срок: 4 години (2013 г.)

Стойност: 460 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”
Изготвил: д-р Росен Цонев
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница