Математическо моделиране и компютърни методиДата09.01.2017
Размер59.38 Kb.
#12365
Научно-изследователска група

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ”
РЪКОВОДИТЕЛ:

Ст. н.с. II ст. д-р Иван Симеонов СИМЕОНОВ, E-mail: issim@microbio.bas.bg

тел: (+359 2) 979-36-14


СЪСТАВ:

Доц. д-р Людмил Николов НИКОЛОВ (съвместител), E-mail: vsm@biofac.uni-sofia.bg

Н.с. III ст. Елена Йорданова ЧОРУКОВА, E-mail: elena@microbio.bas.bg

Н.с. III ст. Бойко Любомиров КАЛЧЕВ, E-mail: kalchev@ microbio.bas.bg

Инж. Любен Славчев ТОМОВ, E-mail: lubo_t@abv.bg

Снежанка Николова МИХАЙЛОВА, E-mail: snejanka11@avb.bg

Асен Георгиев МИРКОВ, E-mail: asmir@abv.bg

Редовен докторант Йоско Петков ПЕТКОВ, E-mail: dripetkov@yahoo.comИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ОБЛАСТ:
Математическо, невронно и хибридно моделиране, оценяване на състояния и параметри, оптимизация и управление на микробиологични процеси и системи.
Основен обект на изследванията са процесите на анаеробно разграждане на органични отпадъци от земеделието, градските пречиствателни станции и хранително-вкусовата промишленост. Разработват се различни методи за интензификация и управление на тези много перспективни (от екологична и енергетична гледна точка) анаеробни микробиологични процеси. Набляга се на системния и математическия подходи за тяхното изследване и оптимизация.
Интерес представляват също математически, невронни и хибридни модели за оптимизация на периодичен и полупериодичен ферментационен процес за получаване на ензима “Супероксид дисмутаза”.

ПРОЕКТИ:


Договор ИФ-00-238/05 с Национален Иновационен фонд, България.


 • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АНАЕРОБНА БИОДЕГРАДАЦИЯ НА ОРГАНИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ (2006). Ръководител проект: И. Симеонов

ИМ-БАН – ИМБП-Москва, Русия.


 • ЕКОНЕТ (2006). Ръководител проект: И. Симеонов

ИМ-БАН – Университета в Лил, Франция.


 • ХИБРИДНО МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО (2006). Ръководител проект: Е. Чорукова

Договор МУ-МИ-1603/2006 с Национален фонд “Научни изследвания”, България.


 • РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ (2005). Ръководител проект: И. Симеонов

Договор НТЕ-5-1/2005, Национална научна програма “Нови технологии в енергетиката”, България.


 • МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА МЕТАНОВАТА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА СМЕСИ ОТ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ (2000-2003). Ръководител проект: И. Симеонов

Договор ТН-1004/00 с Национален фонд “Научни изследвания”, България.

 • МОДЕЛИРАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЗИМА СУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗА С АПАРАТА НА ИЗКУСТВЕНИТЕ НЕВРОННИ МРЕЖИ (2002-2005). Ръководител проект: Е. Чорукова

Договор МУ-И-1201/02 с Национален фонд “Научни изследвания”, България.

 • МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЕРОБНОТО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ В КАСКАДА ОТ БИОРЕАКТОРИ (2004). Ръководител проект: И. Симеонов

Договор ТН-1412/04 с Национален фонд “Научни изследвания”, България.

 • МОДЕЛИРАНЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И СИМУЛИРАНЕ НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ (2000-2005). Ръководител проект: И. Симеонов

ИМ-БАН – Университета в Марсилия, Франция.


 • МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПТИМАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТИ В АНАЕРОБНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ (2002-2004). Ръководител проект: И. Симеонов

ИМ-БАН – Математически факултет на Университета в Турку, Финландия.

 • МОДЕЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЕРОБНОТО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ В КАСКАДА ОТ БИОРЕАКТОРИ (2003-2006). Ръководител проект: И. Симеонов

ИМ-БАН – Лаборатория по сигнали и системи, Френски национален център за научни изследвания, Франция.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ:

 1. Simeonov, I., I. Queinnec, Linearizing control of the anaerobic digestion. Control Engineering Practice, 14, 2006, 799-810.

 2. Simeonov, I., D. Denchev, B. Baykov, Development of new technologies for production of heat and electric power from organic wastes for increasing the economic efficiency of the final products. Advances in Bulgarian science, 1, 2006, 15-25.

 3. Мирков, А., Българския опит за промишлено получаване на биогаз от животински отпадъци, Екологично инженерство и опазване на околната среда, 3-4, 2005, 114-118.

 4. Николов, Л., Особености на организацията на изследванията в областта на биопроцесното инженерство. Част 3. Приложение на системния подход в изучаването на биопроцесни системи с фиксиран филм. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 1, 2006, 45-59.

 5. Николов, Л., Е. Петрова, В. Маматаркова, Ст. Стойчев, Изследване на формиране и функциониране на биофилм с помощта на математически модел. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2, 2006, 46-52.

 6. Николов, Л., В. Маматаркова, Биопроцесните системи с фиксиран филм – основа за развитие на екологично съобразни технологии. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 3-4, 2005, 16-31.
 7. Симеонов, И., Й. Петков, Б. Байков, С. Михайлова, А. Мирков, Лабораторни проучвания на възможностите за получаване на биогаз от постеля от пилета-бройлери. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 3-4, 2005 (под печат).


 8. Kieffer, M., E. Walter, I. Simeonov, Guaranteed Nonlinear Parameter Estimation for Continuous-Time Dynamical Models. Proc of 14th IFAC Symposium on System Identification (SYSID), Newcastle (Australia), March 29-31, 2006, 843-848.

 9. Diop, S., I. Simeonov, A differential algebraic approach to anaerobic digestion estimation problems. Proc. of the IEEE 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, Italy, June 28-30, 2006, Paper No 228 (on CD).

 10. Diop, S., E. Chorukova, I. Simeonov, Identifiability and observability of some anaerobic digestion models. Proc. of the Int. Conf. “Automatics and Informatics’06”, Sofia, October 03-06, 2006, 85-88.

 11. Simeonov, I., S. Stoyanov, Extremum seeking control of the anaerobic digestion of organic wastes with Contois kinetics. Proc. of the Int. Conf. “Automatics and Informatics’06”, Sofia, October 03-06, 2006, 93-97.

 12. Zlateva, P., I. Simeonov, Variable structure control of the anaerobic digestion with addition of acetate. Proc. of the Int. Conf. “Automatics and Informatics’06”, Sofia, October 03-06, 2006, 103-106.

 13. Nikolov, L., V. Mamatarkova, E. Petrova, St. Stoytchev, Modeling of Base Phenomena in Bioprocess Systems with Spontaneously Fixed Biomass. Proc. of 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanic, vol.1, 2005, 543-547.

 14. Nikolov, L., The Inverse Fluidization – Mechanical Aspects and Biotechnological Applications. Proc. of 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanic, vol.1, 2005, 529-542.

 15. Петков, Й., Б. Байков, Е. Чорукова, Р. Атанасова, И. Симеонов, Лабораторни изследвания върху непрекъснат процес на анаеробно разграждане на смеси от говежди тор и постеля от пилета-бройлери. Сборник научни доклади на ФВМ, 2006 г., Издателска къща на ЛТУ, 2006 (под печат).

 16. Karakashev D., D. Galabova and I. Simeonov, A simple and rapid test for differentiation of aerobic from anaerobic bacteria, Word Journal of Microbiology and Biotechnology, 19, 2003, 233-238.

 17. Симеонов И., Методи на автоматиката в биоекологичните системи, Автоматика и информатика, No 6, 2002, 7-10.

 18. Simeonov I., S. Stoyanov, V. Lubenova, Robust compensator control of aerobic continuous fermentation processes with state estimation, Archives of Control Sciences, Vol. 13, No 1, 2003, 5-18.

 19. Simeonov I., S. Stoyanov, Modelling and dynamic compensator control of the anaerobic digestion of organic wastes, Chem. Biochem.Eng.Q., 17 (4), 2003, 285-292.
 20. Каракашев Д., И. Симеонов, Д. Гълъбова, Л. Стефанова, С. Йорданов Математически модел на анаеробната биодеградация на отработена активна утайка от градски пречиствателни станции на отпадни води, Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2, 2004, 58-67.


 21. Laroche B., I. Simeonov, Start-up of an anaerobic digester based an open loop flat control, Information Technologies and Control, No 2, 2005, 34-40.

 22. Lubenova V., I. Simeonov, I. Queinnec, Two-step parameter and state estimation of the anaerobic digestion, 15th IFAC Word Congress, Barcelona, July 21-26, 2002, (on CD).

 23. Simeonov I., A. Naamane, Hybrid mathematical modeling and pH control of anaerobic waste waters treatment processes, Int. Conf. AIS, Lisbonne (Portugal), April 7-10, 2002, 175-179.

 24. Simeonov I., E. Chorukova, B. Kalchev, Anaerobic digestion modeling with artificial neural networks, Proc of the 9th IFAC Int. Symp. “Computer Application in Biotechnology 2004 (CAB9)”, (Editors: M.-N. Pons and J.F.M Van Impe) Nancy, France, March 2004, 225-230.

 25. Simeonov I., E.Chorukova, Neural networks modeling of two biotechnological processes, Second IEEE International Conference on Intelligent Systems, June 2004, 331-336.

 26. Simeonov I, N. Noykova, S. Stoyanov, Modelling and extremum seeking control of the anaerobic digestion, IFAC workshop DECOM-TT, Bansko (Bulgaria) Oct. 3-5, 2004, 289-294.

 27. Laroche B., I. Simeonov, Start-up of an anaerobic digestion process based an open loop flat control, 17th IMACS World Congress – Scientific Computation, Applied Mathematics and Simulation, Paris (France), July 11-15, 2005 (on CD).

 28. Nikolov L., Initiative Role of System Approach in the Investigations of Bioprocess Systems with Fixed Films, Biotechnology and Bioequipment, 2006, v.20, No 3, 192-203.

 29. Nikolov L., D. Karamanev, V. Mamatarkova, D. Mehochev, D. Dimitrov, Properties of the Biofilm of Thiobacillus ferrooxidans Formed in Rotating Biological Contactor, Biochemical Engineering J., 2002, vol. 12, 43-48.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница