Материали за обучение на адвокати и неправителствени организации По Европейската конвенция за правата на човека и праватастраница10/10
Дата05.10.2017
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Принцип 15

Принципи на настаняване


   1. Когато дадено лице се нуждае от лечение в психиатрично заведение, трябва да се положат всички усилия за избягване на принудителното настаняване.

   2. Достъпът до психиатрично заведение трябва да е подобен на този при останалите здравни заведения.

   3. Всеки пациент, приет доброволно, има правото да напусне психиатричното заведение по всяко време и той трябва да бъде информиран за това свое право, освен ако спрямо него не се приложат критериите за задържане с оглед принудително настаняване, съгласно описаното по-долу в Принцип 16.


Принцип 16

Принудително настаняване


   1. Дадено лице може (а) да бъде прието като пациент по принудителен ред в психиатрично заведение, или (б) след като е бил приет доброволно да бъде задържан със статут на принудително настанен, само ако квалифициран лекар, овластен от закона за тази цел, реши съгласно Принцип 4, принцип 4, че лицето страда от психична болест и прецени, че:

(а) поради тази болест има сериозна вероятност от непосредст-вена и неизбежна увреда на лицето или други лица; или

(б) в случай, когато психичната болест на лицето е тежка и неговата способност за преценка е увредена, поради което, ако не бъде прието в заведение или задържано в него, вероятно ще достигне до сериозно влошаване на състоянието му или това ще попречи да получи подходящо лечение, което може да се приложи само в психиатричното заведение при спазване на принципа за избор на най-малко ограничител-ната алтернатива.В случая, посочен в подпараграф (б), ако е възможно, следва да се осигури консултация с друг лекар, равностоен, но независим от първия. Когато тази консултация се извърши, принудителното настаняване или задържане може да се приложи само ако преценката на втория специалист съвпада с тази на първия.

   1. Съгласно вътрешното законодателство първоначално, до решаване на въпроса от компетентния орган, принудителното настаняване или задържане е за кратък период от време с оглед наблюдение или подготвително лечение. Основанията за настаняването трябва незабавно да се доведат до знанието на пациента, а фактът на настаняването и основанията за това – до знанието на органа по прегледа, представителя на пациента, ако има такъв, и семейството му, ако той не възрази.

   2. Психиатричното заведение има право да настани принудително пациент, само ако това е допуснато от компетентния според вътрешното законодателство орган.


Принцип 17

Надзорно тяло


   1. Надзорното тяло трябва да бъде съдебен или друг безпристрастен и независим орган, създаден от местния закон, който действа в съответствие с процедури, определени също ат закона. При формулиране на решенията си, това тяло следва да бъде под-помогнато от един или повече квалифицирани и независими медицински работници в областта на психичното здраве и да се съобразява с техните съвети.

   2. Първоначалното преразглеждане на решение за принудително настаняване или задържане, съгласно изискванията на параграф 2 от Принцип 16, трябва да се извърши колкото е възможно по-скоро след това решение и трябва да бъде проведено по проста и бърза процедура, определена от местния закон.

   3. Надзорното тяло периодично трябва да преразглежда случаите на принудително лекувани пациенти през разумни интервали, определени от местния закон.

   4. Пациент, приет по принудителен ред, може да се обърне към надзорното тяло с искане за освобождаване или за определяне на статут на доброволен пациент през разумни интервали, определени от местния закон.

   5. При всяко преразглеждане органът трябва да прецени дали са спазени критериите за принудително настаняване, провъзгласени в параграф 1 на Принцип 16 и ако не са, пациентът трябва да бъде освободен от статута на принудително настанен пациент.

   6. Ако в даден момент медицинският работник в областта на психичното здраве, отговорен за случая, установи, че условията за принудителното задържане на пациент са отпаднали, той трябва да разпореди освобождаването му.

   7. Пациентът или негов законен представител или всяко заинтересовано лице имат право да обжалват пред по-горна инстанция решението за принудително настаняване или задържане в психиатрично заведение.


Принцип 18

Процесуални гаранции за правото на защита


   1. Пациентът има право да избере и упълномощи адвокат, който да го представлява на всички инстанции. Ако не разполага със средства за заплащането на тези услуги, те следва да му бъдат предоставени без заплащане, до този размер, в който той няма средства да заплати.

   2. На пациента трябва да му бъде дадено правото да ползва, при нужда, преводач. Когато такива услуги са необходими, но пациентът не разполага със средства да ги заплати, те трябва да му бъдат предоставени без заплащане от самия него до размера, в който той няма средства да заплати.

   3. Пациентът и адвокатът му могат да изискват или представят при всяко разглеждане независимо психичноздравно заключение, както и всякакви доклади и други устни и писмени доказателства, които да подходящи и приемливи за процеса.

   4. Копия от медицинските картони на пациентите, от докладите и другите документи трябва да се предоставят на пациента или адвоката му, освен когато се приеме, че информацията ще навреди сериозно на здравето на пациента и ще изложи на опасност околните. Местният закон може да предвиди някои документи, които не се предоставят на пациента, да бъдат предоставяни на законния му представител или на адвоката, ако това се извършва при съхраняване на поверителността. Когато определена част от документа се откаже на пациента, неговия законен представител или адвокат, ако има такъв, трябва да се изисква уведомяване за този отказ и причините за него. Това решение трябва да подлежи на съдебен контрол.

   5. Пациентът, неговият законен представител или адвокат имат право да присъстват, да участват и да бъдат изслушвани при всяко разглеждане на случая.

   6. Ако пациентът или неговият законен представител или адвокат изиска определено лице да присъства при разглеждане на случая, това лице трябва да бъде допуснато, освен ако се прецени, че присъствието му би причинило сериозна вреда за здравето на пациента или представлява риск за сигурността на други лица.

   7. Всяко решение дали разглеждането на случая или част от него трябва да бъде открито или закрито и дали може да му се даде публичност, трябва да бъде изцяло съобразено със собствените желания на пациента и на другите лица, и с необходимостта от предотвратяване на сериозна вреда за здравето на пациента или от избягване излагането на риск сигурността на други лица.

   8. Решението по случая и мотивите трябва да бъдат изразени писмено. Копия трябва да бъдат предоставени на пациента, на неговия законен представител и на неговия адвокат. Преценката дали на дадено решение изцяло или частично да се даде публичност, следва изцяло да се съобрази със собствените желания на пациента, с необходимостта да се зачита неговата и на други лица лична неприкосновеност, с обществения интерес в случай на открито съдебно администриране, и с необходимостта за предотвратяване на сериозна вреда за здравето на пациента или за избягване излагането на риск сигурността на други лица.


Принцип 19

Достъп до информация


   1. Пациентът (според настоящите Принципи също бившият пациент) има право на достъп до личното си досие, намиращо се в психиатричното заведение и до информация за своето здравословно състояние. Това право може да бъде ограничено, за да се предотврати сериозна вреда за здравето на пациента и за да се избегне риск за сигурността на други лица. Местният закон може да предвиди информация, която не се дава на пациента, да бъде предоставяна на законния му представител и на неговия адвокат при съхраняване на нейната поверителност. Когато се откаже даването на каквато и да е информация на пациента, той или неговият адвокат, ако има такъв, трябва да бъдат уведомени за отказа и причините за него. Това решение следва да подлежи на съдебен контрол.

   2. Всякакви писмени забележки от пациента или от неговия представител или адвокат, при искане за това, трябва да бъдат вписани в личното досие на пациента.


Принцип 20

Лица, извършили престъпления


   1. Настоящите Принципи се прилагат по отношение на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за извършени престъпления или които са задържани по време на наказателното производство и са с доказано психично разстройство или се счита, че могат да имат такова.

   2. Всички лица трябва да получат възможно най-добрата психичноздравна помощ, съгласно Принцип 1. Настоящите Принципи трябва да се прилагат във възможно най-пълна степен и само с такива ограничени изменения и изключения, които са необходими с оглед на обстоятелствата. Не се допуска тези различия или изключения да накърняват правата на лицата, предвидени в тези инструменти в параграф 5, Принцип 1.

   3. Местният закон може да овласти съда или друг компетентен орган, действайки на основа на компетентен и независим медицински съвет, да разпореди такова лице да бъде прието в психиатрично заведение.

   4. Лечението на лица, за които е преценено, че имат психична болест, трябва при всички обстоятелства да бъде съобразено с Принцип 11.


Принцип 21

Оплаквания
Всеки пациент и бивш пациент има право на отправя оплаквания, съгласно процедурите, определена от местния закон.
Принцип 22

Наблюдение и средства за защита
Държавите трябва да осигурят подходящи механизми за инспектиране на психиатричните заведения, за установен ред на подаване, проучване и решения по оплакванията и за въвеждането на съответни дисциплинарни или съдебни процедури относно погрешно професионално поведение или нарушаване правата на пациентите, така че да се гарантира съобразяването с тези Принципи.
Принцип 23

Приложение


   1. Държавите трябва да прилагат тези Принципи чрез подходящи законодателни, съдебни, административни, образователни и други мерки, които редовно да преразглеждат.

   2. Държавите трябва да действат активно, за да направят тези Принципи широко известни чрез подходящи средства.


Принцип 24

Приложно поле на принципите в психиатричните заведения
Тези Принципи се прилагат по отношение на всички лица, които са приети в психиатрични заведения.
Принцип 25

Запазване на съществуващи права
Не се допускат никакви ограничения или отклонения от съществуващите права на пациентите, включително и на правата, признати от действащите международни или местни закони, под претекст, че тези Принципи не признават такива права или ги признават в по-малка степен.


1 Жалба № 20948/92.

2 Жалба № 44973/98.

3 Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително третиране или наказание (виж раздела за КПИ по-долу).

4 14 март 2002 г.

5 1999 28 European Human Rights Report (EHRR) 408.

6 Жалба № 21986/93.

7 1977 24 EHRR 423.

8 Член 15(2) гласи: “Не се допуска никакво освобождаване на основата на предходната разпоредба от задълженията по член 2, освен по отношение на смърт, настъпила в резултат на правомерни актове на война, както и от задълженията по член 3, 4, т.1 и чл. 7.”

9 Текин с/у Турция. Жалба № 22496/93, решение от 9 юни 1998 г. (параграф 108).

10 Жалба № 30210/96, Решение 26/10/00.

11 (1993) 15 EHRR 437.

12 Жалба № 33394/96, Решение 10 юли 2001 г.

13 Ирландия с/у Обединеното кралство – (параграф 167).

14 Селмуни с/у Франция (2000) 29 EHRR 403.

15 Селмуни с/у Франция, пак там.

16 Текин с/у Турция, пак там (параграф 108).

17 Ирландия с/у Обединеното кралство, пак там (параграф 167).

18 Тайрър с/у Обединеното кралство (1978) 2 EHRR 1 (параграф 30).

19 Соринг с/у Обединеното кралство (1989) 11 EHRR 439 (параграф 100).

20 Хуртадо с/у Швейцария, Доклад, 8 юли 1993 г., Series А 280, p. 16, § 79.

21 Илхан с/у Турция, № 22277/93, ЕСПЧ 2000-VII, §87.

22 Рибич с/у Австрия (1995) 21 EHRR 573 (параграф 34).

23 Ирландия с/у Обединеното кралство.

24 Дж. Л. с/у Финландия, решение 16, ноември 2000 г.

25 (90/1997/874/1086) 28 октомври 1998 г.

26 Член 2 от Конвенцията против изтезанията.

27 Необявените посещения се наричат също така и посещения ad hoc.

28 Виж докладите за посещенията в България (1999 г.), Унгария (1997 г.), Румъния (1995 г.) и непубликуваните доклади за посещението в Естония (1997 и 1999 г.).

29 Виж доклада за посещението в Швейцария (2001 г.), достъпен на френски, немски и италиански език.

30 http://www.cpt.coe.int/en/docssubstantive.htm

31 Резолюция 46/1991 на ООН.

32 Доклад за посещението на КПИ в Унгария, 1999 г., ref CPT/Inf (2001) 2, параграф 156.

33 Виж доклада за посещението във Финландия, 1998 г.

34 Препоръки, параграф 49.

35 Докладът за Румъния от 1995 г. е достъпен само на френски език. Той се споменава в Combating Torture in Europe (“Борба с изтезанията в Европа”), автори Rod Morgan, Malcolm Evans, стр. 146.

36 Доклад на КПИ за посещението в България, 1995 г., CPT/Inf (97) 1, параграф 186.

37 Доклад на КПИ за посещението в Естония (Дом за социални грижи “Вакла”), 1997 г., CPT (97) 61.

38 Виж Маркс с/у Белгия, (1979) 2 EHRR 330.

39 Виж, например, Шатал с/у Обединеното кралство, (1996) 23 EHRR 413.

40 (1998) 26 EHRR 241.

41 Нимиц с/у Германия, (1992) 16 EHRR 97 (paragraph 29).

42 15 EHRR 437 (paragraph 91).

43 Дъджън с/у Обединеното кралство (1981) 4 EHRR 149 (paragraph 51).

44 Виж Голдър с/у Обединеното кралство (1975) 1 EHRR 524 и Камбъл и Фел с/у Обединеното кралство (1984) 7 EHRR 165.

45 Камбел с/у Обединеното кралство, (1992) EHRR 137.

46 Параграф 48.

47 Бенсаид с/у Обединеното кралство, 6 февруари 2001 г., параграф 47.

48 Доклад на КПИ за Хърватска, 1998 г., CPT (99) 1, параграф 161.

49 Доклад на КПИ за посещението в Бивша югославска република Македония, 1998 г., параграф 92

50 Доклад на КПИ за посещението в Бивша югославска република Македония, 1998 г., параграф 92

51 2 EHRR 387.

52 Жалба № 31365/96, Решение от 5 октомври 2000 г.

53 Жалба № 25874/94, Решение от 9 януари 2001 г.

54 Виж Винтерверп, параграф 51.

55 Ашингдейл с/у Обединеното кралство (1985) 7 EHRR 528.

56 Аертс с/у Белгия (1998) 29 EHRR 50.

57 Музиал с/у Полша, параграф 50.

58 (1981) 4 EHRR 188.

59 (1990) 12 EHRR 567.

60 2 EHRR 387.

61 2 EHRR 387.

62 (2001) 31 EHRR 3, Жалба № 31195/96, Решение от 25 март 1999 г.

63 Забележка: споменатото дело не е в областта на умствените увреждания, а на наказателното право и в него се привеждат доводи за член 5(1)(в) и 5(4).

64 Жалба № 58973/00, Решение за допустимост от 5 март 2002 г.

65 (1998) 27 EHRR 296.

66 Жалба № 27154/95, Решение от 29 май 2001 г. Коментар в (2001) 5 EHRLR 589.

67 (1992) 15 EHRR 437.

68 (1990) 17 EHRR 30.

69 (1991) 12 EHRR 820.

70 Недокладвано. Жалба № 24557/97, Решение 25/3/99.

71 Музиал, параграф 43.

72 Музиал, параграф 46.

73 Пузиал, параграф 47.

74 Воденичаров с/у Словакия, Жалба № 25430/94, Решение 21/12/2000, параграф 37.

75 Йесиус срещу Литва, Жалба № 34578/97, Решение 31/7/00, параграф 100.

76 Виж Воденичаров с/у Словакия, параграф 33.

77 (1992) 15 EHRR 584.

78 Ваес с/у Холандия, Жалба № 17581/90, Доклад на Комисията от 2 септември 1992 г.

79 Перейра с/у Португалия, Жалба № 44872/98, Решение от 26 февруари 2002 г.

80 Аерц с/у Белгия 29 EHRR 50.

81 Зигмунд Здебски, Янина Здебска и Малгоgата Здебска с/у Полша, Жалба №27748/95, Решение от 6 април 2000 г.

5 Кьониг с/у Германия (1978), 1 EHRR 170.

6 По отношение на психиатричните грижи за лишени от свобода следва да се препрати и към параграфи 41 до 44 от 3-ия Генералния доклад на Комитета.

Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница