Матрица на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020Дата08.05.2018
Размер258.83 Kb.
Матрица на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Дейност/и

Срок

Индикатори за изпълнение

Източници на финансиране

Водеща/и институция/и

Партньор/и

Приоритет № 1 Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда

Мярка: Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда

Дейност НМД: Развиване на програми за съвместяване на родителски ангажименти и заетост. Осигуряване на програми за заетост на хора, които поради липса на такава заминават в чужбина и децата им остават в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система

Дейност НМД: Предоставяне на подкрепа за връщане на родителите на пазара на труда след отпуск за гледане на дете, включително чрез мерки за обучение и подкрепа при търсене и намиране на заетост. Фокус върху майките под 18г. за реинтеграцията им в училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 2 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образованиеФЗНД: Мярка: Излизане от медицинския модел и планиране на ранното обучение и грижа за възрастта 0-3 г.

Дейност НМД: Интегриране на детските ясли като обществени институции за отглеждане, възпитание и обучение на деца до 3-годишна възраст да се интегрират нормативно и структурно в единна обществена система за ранно детско развитие, заедно с детските градини.

Дейност НМД: Премахване на двусменния режим на обучение.

Дейност НМД: Възприемане на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ISF) на Световната здравна организация и промяна на съответните нормативни документи с оглед ефективното й прилагане в България.


Мярка: Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа

Дейност НМД: Разработване на стандарти за развитие на децата във възрастта 3-7 г.

Дейност НМД: Създаване на законови възможности за развиване на алтернативни услуги за ранно детско развитие, така че да адресират различните нужди на децата и семействата.

Дейност НМД: Осигуряване на целенасочена подкрепа и социална работа с деца и ученици в риск от отпадане от училище и техните семейства.

Дейност НМД: Разработване на училищни механизми за приравняване на знания към образователен клас, за да могат децата и учениците, завърнали се от чужбина, да продължат обучението си тук.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи, живеещи в отдалечени райони, от семейства с ниски доходи и други
ФЗНД: Да се конкретизират уязвимите групи, предлагаме: Осигуряване на достъп до образование на всички уязвими групи – бедни семейства, деца с увреждания, институционализирани деца, деца от ромски произход, деца от отдалечени райони, деца под мярка за закрила ( настанени в приемна грижа, ЦНСТ, близки и роднини).
Дейност НМД: Обвързване на социалните помощи със социална работа и работа по случай. Промяна на регламента за предоставяне на помощи под условие и обвързването им с посещаване на предучилищно и училищно образование, в резултат на което се наказват деца и родители поради бедност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Развитие на социални услуги в подкрепа на продължаване на училищното образование
ФЗНД: Считаме, че първо следва да се осигури достъп, а после социални услуги, които да подкрепят посещаемостта. Социалните услуги сами по себе си не са средство за достъп.

Предложение редакция мярка НМД: Предлагаме да отпадне думата „социални“, като визираме, че обсъжданите в момента текстове в НС от ПЗПУО предвиждат Центровете за личностно развитие да могат да се сформират като доставчици на услуги в подкрепа на образованието за децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа съгласно предложението за разширяване на дефиницията, заложена в чл. 186 за допълнителна подкрепа с интегрирана услуга. Следва да се помисли и за финансиране на тези центрове, като в закона трябва да бъдат поставени основните текстове, свързани с финансирането, създаването и управлението на тези центрове, както и ролята на общините и НПО и тяхното взаимодействие с училищата.  Продължава да липсва споделена между различните заинтересовани страни дефиниция на разбирането за „интегрирана услуга“, която събира на едно място осигуряването на грижа и подкрепа в обучението за конкретно дете и съчетава финансовите ресурси между здравна, образователна и социална сфери.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност НМД: Развиване на целенасочени интервенции за осигуряване на приоритетно участие на деца от рискови групи в целодневна организация на учебния ден.

Дейност НМД: Премахване на двусменния режим на обучение, тъй като той обезсмисля целодневната организация на учебния процес и ограничава възможностите на училищата да развиват форми за свободното време на децата и учениците.

Дейност НМД: Допълнителна подкрепа в училище за децата, чийто майчин език не е български.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 3 Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване

Дейност НМД: Утвърждаване на модела на здравните медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи

Дейност НМД: Назначаване на психолог/социален работник в родилните отделения с цел превенция на изоставянето и подкрепа на семействата.

Дейност НМД: Анализ на здравните нужди на населението чрез Националната здравна карта и гарантиране на основен и допълнителен пакет здравна помощ на децата и бременните жени.

Дейност НМД: Акушерски модел на грижа за бременните жени и дородови и следродови патронажни грижи от акушерки

Дейност НМД: Развиване на политика и програма за задържане и квалификация на здравни специалисти, включително педиатри, психиатри и др.

Дейност НМД: Разработване и прилагане на национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към хроничните незаразни болести

Дейност НМД: Преглед и анализ на подкрепата и нуждата от допълнителни услуги за децата със социално значими заболявания.

Дейност НМД: Изготвяне на единен регистър за децата с хронични, в т.ч. неврологични заболявания.

Дейност НМД: Развитие на програми и кампании за намаляване въздействието на рисковите фактори върху здравето на бременната и новороденото.

Дейност НМД: Планиране и прилагане на програми, кампании и инициативи за превенция на употребата на забранени вещества от младежи от непривилегировани общности и превенция на сексуално предавани инфекции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 4 Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване

ФЗНД: Мярка: Планиране на затварянето на всички институции.

Дейност НМД: Разработване и приемнане на цялостна стратегия за подкрепа на родителите и възприемане на семейно-ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние.Дейност НМД: Актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Визията за де-я за периода 2015 – 2020.

Дейност НМД: Разработване на конкретен план за закриването на СПИ и реформирането на ВУИ и ДВНМН.

Дейност НМД: Актуализиране на Националната жилищна стратегия и приемане на пакет от програми и нормативни промени за нейното изпълнение с приоритет върху увеличаването на социалния жилищен фонд –общински и държавен, който да се използва за насърчаване на социалното включване.

Мярка: Предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в общността, отговарящи на индивидуалните нужди на потребителите
Дейност НМД: Специализация и квалификация на кадрите в областта на осиновяването – както в системата за закрила на детето, така и по отношение на доставчиците на услуги.

Дейност НМД: Разработване и приемане на нов Закон за социалните услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за деца, хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти

ФЗНД: За децата на възраст 0-3 да се заложи единствено семейна среда, „близка до семейната“ да не бъде опция за тази възраст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. възраст и техните семейства
ФЗНД: Да се заложат качествени и количествени индикатори в съответствие с препоръките на ЕК, изразени в Quality Framework of Early Childhood Education and Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства и други уязвими групи

Дейности НМД:

  • Въвеждане на нов модел за специализирана индивидуална оценка, която да е интегрирана и мултидисциплинарна и да служи за определяне на мерките за закрила и подкрепа, както и за определяне на специалните мерки за защита при участие на детето в правни процедури за превенция на риска от вторична виктимизация.

  • Да се създадат нови модели на работа и услуги за децата във висок риск – като деца в конфликт със закона, деца в риск от трафик и др.

  • Да се доразвие координационния механизъм за работа с деца жертви или в риск от насилие и да се прилага в случаите на извършено престъпление над дете или насилие.
 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Продължаващо въвеждане на добрите практики при деинституционализацията на пациенти с психични заболявания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Разработване на финансов механизъм за осигуряване на устойчивост на услугите, финансирани със средства по Оперативните програми

Дейност НМД: Изработване на ясен и конкретен механизъм за реинвестиране на средствата от закритите/с намален капацитет специализирани институции в системата за закрила на детето/семейните политики и ефективно прилагане на подхода „парите следват детето.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 5 Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания

Мярка: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение
ФЗНД: Не е ясно, няма връзка с приоритет 4, липсва финансовата подкрепа.


ФЗНД: Мярка: Разработване и прилагане на система за семейни плащания обвързани с процеса на деинституционализация и ползването на социални услуги.

Мярка: Подпомагане на семейства с деца
ФЗНД: Не носи никаква яснота, да се конкретизира.

Дейност НМД: Предоставяне на възможност както за финансова помощ, така и за помощи в натура на непълнолетни майки по преценка на социалните работници на място.

Може би тук е мястото на предложеното по -горе за обвързване на социалните помощи със социална работа и прекратяване на помощи под условие, без това да е част от цялостен план за подкрепа на детето и семейството? 

 

 

 

 

 

Мярка: Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осъществяване на оценка на въздействието на политиката, насочена към гарантиране на адекватни и устойчиви социални плащания
ФЗНД: Не е ясно.

Предложение: Оценка на ефекта от досегашната практика на социалните плащания, cost benefit analysis на предприетите мерки за намаляване на бедността, конкретно на икономическия ефект от премахването на институционалния модел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 6 Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване

Мярка: Подобряване на планирането на услугите в отделните сектори, включително и на регионално ниво, както и съгласуваността при планирането

Дейности НМД: Въвеждане на интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца 0-7 г. с ясен образователен, здравен и социален компонент. Работа с децата и родителите. Услугите могат да бъдат изнесени и в дома на семействата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други

Дейности НМД: Повишаване на капацитета на системата за закрила чрез увеличаване броя на социалните работници, разработване на стандарти, осигуряване на специализация в системата, въвеждащо и продължаващо обучение, супервизия и подкрепа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Създаване и въвеждане на системи за мониторинг, контрол на ефективността и ефикасността на предлаганите услуги

Дейност НМД: преглед и актуализиране на индикаторите за мониторинг по услуги с оглед осигяраване на надеждна, достъпна и навременна информация за качетвото на услугите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Оценка на въздействието на политиките в областта на заетостта, доходите, социалните, здравните и образователните услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Повишаване на капацитета на общините, неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за участие във формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално включване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 7 Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна

Мярка: Осигуряване на физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на достъп до информация и комуникация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на достъп до публични услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Осигуряване на достъп до култура и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 8 Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните

Мярка: Осигуряване на достъп до жилищно настаняване

Дейности НМД:

  • Изготвяне на оценка на състоянието и нуждата от общински жилища с цел актуализиране на общинските жилищни стратегии и програми.

  • Изграждане на експертно звено за жилищно консултиране, включително на млади и многодетни семейства, за: улесняване и подпомагане на законното строителство сред уязвимите групи от населението от етап проектиране до въвеждане в експлоатация на жилището; достъп до жилищни кредити за закупуване на собствено жилище.

  • Поощряване на възможността за поетапно придобиване на собственост на общинско жилище от семейства с ниски доходи.

  • Въвеждане на жилищните асоциации като структури, които строят нови и наемат за преотдаване необитавани жилища на социално справедлив наем. Проучване на доказани европейски модели и интегриране на елементи съобразно българския контекст.

  • Предоставяне безвъзмездно или при облекчени условия на инфраструктурно съоръжени урегулирани поземлени имоти за строителство на жилища за покупка на млади и многодетни семейства.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Създаване на интегрирани междусекторни услуги за бездомните, включително и просещите деца и възрастни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет № 9 Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия

Мярка: Подобряване на информационното осигуряване на политиката за борба с бедността и социалното изключване от гледна точка на техните причини, измерения и проявления


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Проучване и обмен на добри практики между държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни на национално и местно ниво за преодоляване на бедността и социалното изключване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Укрепване диалога и консултациите със заинтересованите страни по проблемите на бедността и социалното изключване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Въвеждане на оценката на социалното въздействие във всички сфери на политиката, в т.ч. и регулярно извършване на независими оценки на социалното въздействие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мярка: Насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и социални иновации, базирани на доказателства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница