Medical university plovdivДата21.01.2018
Размер47.21 Kb.
#50335

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

MEDICAL UNIVERSITY - PLOVDIV

4002 Пловдив, бул.”В.Априлов”15А 15A,Vassil Aprilov St., 4002 Plovdiv

Номератор:032/60 21 Exchange:00359 32/ 60 21

Ректорат: 032/602887 Administration: 00359 32/ 602887

Факс:032/602534 www.meduniversity-plovdiv.bg/ Fax: 00359 32/ 602 534З А П О В Е Д

№ Р- 2658/13.12.2017 г.

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ!)

На основание чл. 20, ал. 3 от ПУДМУ, чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 16 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и предвид липсата на кандидат-купувач в две последователни тръжни процедури за продажба на движима вещ – моторно превозно средство (един употребяван автомобил) – частна държавна собственост на Медицински университет гр.Пловдив, проведени съгласно Заповед № Р-2068/30.09.2016г. и Заповед № Р-2273/18.10.2016г. и във връзка с доклад, вх. № Р-9362/07.12.2016 г. от Светослав Колибаров – организатор Автотранспорт,Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се продаде на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена следната движима вещ частна държавна собственост – един брой употребявано моторно превозно средство с идентификационни данни съгласно свидетелство за регистрация на МПС част І:

№, марка/модел/тип, първа регистрация, обем, мощност в KW, вид гориво, ДК №, VIN, двигател №, пробег километри, както следва: Форд „Галакси“, лек, 2000, 1998, 85, Бензин, РВ2720АМ, WF0GXXPSWGWU61936, WU61936, 410542, заб. - спрян от движение на 23.03.2012 г.1.2. Началната цена на моторното превозно средство по т. I, предмет на продажба (редуцирана съгласно чл.16 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост с 40 на сто от първоначалната тръжна цена ) е 1494 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и четири лева).

1.3. Срок и начин на плащане на цената. Участникът, определен за Купувач заплаща на Продавача предложената цена в срок до 3 работни дни от обявяването на заповедта за определяне на купувач.Плащането на цената е по банковата сметка на Продавача, която е BG15UNCR75273154623400, BIC:UNCRBGSF, при Банка „Уни Кредит Булбанк” АД

ІІ. Мястото, времето и начина на оглед на вещта.

Вещта, предмет на продажбата, да се изложи за оглед в гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15а – площадка „автопарк“, през периода от откриване на процедурата до изтичане срока за получаване на оферти за участие от 07:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа. Лице за контакти - Светослав Колибаров – ръководител автомобилен транспорт към МУ-Пловдив, телефон за връзка – 088 2512698. На изложената вещ да се постави табела с обозначение: наименование на вещта и началната цена.ІІІ. Краен срок за приемане на заявленията за участие, мястото и времето за депозирането им

3.1. Оферти за участие в процедурата по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост ще се приемат в Ректорат на Медицински университет, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15 А – Деловодство, всеки работен ден от 07:30 до 16:00 часа. Краен срок за подаване на заявление – 30 дни, считано от деня на обявяване на настоящата заповед на таблото за обявления в сграда „Ректорат“ в гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” № 15А и на интернет страницата на МУ-Пловдив - https://mu-plovdiv.bg/targove/

3.2. Пликът с документите за участие в процедурата се подава на адрес: Деловодство, ет. 2, сграда „Ректорат“ на МУ-Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15а с надпис „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ в процедура по реда на чл.16 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост за продажба на движими вещи – моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) - частна държавна собственост на Медицински университет гр. Пловдив ”. Върху плика се изписват и наименованието (трите имена на участник физическо лице), и точният адрес на кандидата, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, за обратна връзка. Офертата се подава лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно, в непрозрачен и запечатан плик.

3.3. Приемащия деловодител поставя върху плика с офертата пореден номер, дата и час на получаване. Приемането на офертите се отразяват в входящ регистър по реда на тяхното постъпване. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец № 5 се поставя в отделен запечатан плик, поставен в плика са офертата за участие. Не се приемат оферти за участие, представени след изтичане на крайния срок или такива в незапечатан, прозрачен или в нарушена цялост плик. Същите, включително пристигналите по пощата, се връщат незабавно на кандидатите без да се отварят, като тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

IV. Други условия. Ред за провеждане на процедурата и обявяване на резултатите.

4.1. Провеждането на процедурата ще се извърши при следните условия: Разглеждането на офертите ще се извърши на закрито заседание. Всички постъпили в срока оферти могат да бъдат разгледани. В случай, че първата постъпила оферта не отговаря на условията за участие, ще бъде отворена следващата постъпила по ред оферта до достигане на оферта, която отговаря на предварително обявените условия за участие в процедурата. В случай, че нито една оферта не отговоря на условията за участие в процедурата или няма постъпили в срока оферти, допълнително ще бъде определен реда за разпореждане с движимата вещ-частна държавна собственост, предмет на настоящата процедура.

4.2. За Купувач се обявява първият по време кандидат-купувач, който е предложил цена не по-ниска от началната цена съгласно т.1.2 и отговаря на условията за участие.

4.3. Резултатите от процедурата да се обявят на таблото за обявления в сграда „Ректорат“ в гр. Пловдив, бул. „В. Априлов” № 15А и на интернет страницата на МУ-Пловдив - https://mu-plovdiv.bg/targove/

4.4. В 14-дневен срок от датата на обявяване на резултатите, участниците в процедурата могат да подават жалба по реда на АПК за неспазване на условията на процедурата и реда за нейното провеждане.

4.5. Депозитът за участие в процедурата е в размер на 149.40 лева и се внася по банковата сметка на МУ – Пловдив BG 61 UNCR 7527 3398 6013 37, BIC: UNCRBGSF, при Банка „Уни Кредит Булбанк” АД.

V. Условия за допустимост на кандидат-купувачите:

5.1. Кандидат за участие в процедурата може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице.

5.2. За допускане до участие кандидатите следва да представят оферта, съдържаща Заявление за участие (Приложение №3), към което се прилагат: - копие от документ за самоличност на кандидатите - физически лица; - копие от изрично нотариално заверено пълномощно, при условие че офертата се подава от упълномощено лице; - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на кандидата - юридическо лице, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган на чуждестранни юридически лица; - документ за внесен депозит; - декларация за извършен оглед (Приложение № 4);- ценова оферта (Приложение №5) Важно! Кандидат, който не представи някой от документите по т. 5.2 или представен документ не е в изискуемата форма не се допуска до участие в процедурата.

……………………………………………………Подпис: (не се чете)

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Ректор на Медицински университет гр. Пловдив
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница