Медитация Изкуството на екстаза Ошо въведение медитацията: изкуството на празнуването


ДИНАМИКАТА НА МЕДИТАЦИЯТА ЙОГА: РАЗВИТИЕТО НА СЪЗНАНИЕТОстраница2/34
Дата15.09.2023
Размер1.02 Mb.
#118665
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Медитация Ошо
Свързани:
Вадим Зеланд - Транссърфинг
1.
ДИНАМИКАТА НА МЕДИТАЦИЯТА ЙОГА: РАЗВИТИЕТО НА СЪЗНАНИЕТО
Целта на живота е да стане съзнателен. Това не е само цел на йога. Еволюцията на живота, сама по себе си, цели превръщането му във все по-съзнателен и съзнателен. Но йо­га означава и нещо още повече.
Еволюцията на живота е нарастване на осъзнаването, но съзнанието винаги е ориентирано към другия: осъзнаваш не­що, някакъв обект. Йога означава да бъдеш включен в изме­рението, при което няма обект, а остава единствено съзнани­ето. Йога е метод на развитие по отношение на чистото съз­нание. - не да си съзнателен за нещо, а да си съзнателен сам по себе си.
Когато си съзнателен за нещо, не си съзнателен, че осъзнаваш. Твоето съзнание е фокусирано върху нещо; вни­манието ти не е в източника на самото съзнание. В йога уси­лието е насочено към това да осъзнаеш и двете: обекта и из­точника. Съзнанието става двуостро. Трябва да осъзнаваш обекта и едновременно с това да осъзнаваш субекта. Съзна­нието трябва да се превърне в двупосочен мост. Субектът не трябва да бъде загубен, той не трябва да бъде забравян, кога­то се фокусиран върху обекта.
Това е първата стъпка в йога. Втората стъпка е да отст­раниш и двете, субекта и обекта и да бъдеш просто съзнате­лен. Това чисто съзнание е целта на йога.
Дори и без йога човекът се развива по отношение на­растването на съзнанието, но йога добавя още нещо, допри­нася с още нещо към това развитие на съзнанието. Тя проме­ня много неща и трансформира много неща. Първата транс­формация е двойно ориентираното осъзнаване: помниш и се­бе си в момента, в който се появява нещо, което осъзнаваш.
Дилемата е следната: или осъзнаваш някакъв обект, или не го осъзнаваш. Ако няма външни обекти, заспиваш: обекти­те са необходими за тебе, за да осъзнаваш. Когато си изцяло незаангажиран, се чувстваш сънлив - нуждаеш се от някакъв обект, който да осъзнаваш - но когато имаш прекалено много обекти за осъзнаване, можеш да страдаш от определено без­съние. Затова човек, който е прекалено ангажиран с някакви мисли, не може да заспи. Обектите продължават да присъст­ват; мислите продължават да присъстват. Той не може да стане безсъзнателен; мислите продължават да ангажират вниманието му. Това е начинът, по който съществуваме.
С нови обекти ставаш по-съзнателен. Затова съществува страстта към новото, копнежът по новото. Старото започва да отегчава. Когато си живял известно време с някакъв обект, започваш да ставаш несъзнателен за него. Приел си го; вни­манието ти вече не е необходимо. Отегчаваш се. Например, можеш да не осъзнаваш жена си от години, защото си я при­ел за нещо сигурно. Престанал си да забелязваш лицето й; не можеш да си спомниш цвета на очите й. От години не си на­сочвал вниманието си към нея. Само когато умре отново ще осъзнаеш, че е била тук. Затова съпругите и съпрузите се отегчават. Всеки обект, който не извиква непрекъснато вни­манието ти, създава досада.
По същия начин мантрата (повторяемата звукова виб­рация) причинява дълбок сън. Когато определена мантра е повтаряна непрекъснато, ти се отегчаваш. В това няма нищо мистериозно. Непрекъснатото повторение на определена ду­ма те отегчава; не можеш вече да живееш с нея. Започваш да се чувстваш сънлив; изпадаш в състояние на един вид сън; ставаш безсъзнателен, (целият метод на хипнозата, в дейст­вителност, се основава върху отегчението. Ако умът ти може да бъде отегчен от нещо, тогава заспиваш (може да се пре­дизвика сън).
Цялото ни съзнание зависи от новите обекти. Затова съществува такъв огромен копнеж по новото: за нови усеща­ния, за нови дрехи, за нова къща - за всичко, което е ново, до­ри и да не е по-хубаво. С нещо различно изпитваш внезапен подем на съзнанието.
Тъй като животът е еволюция на съзнанието, това е добре. Доколкото това засяга живота, то е нещо хубаво. Ако обществото се стреми към новите усещания, животът се раз­вива, но ако то заживее със старото - без да се стреми към новото - умира: съзнанието не може да се развива.
Например, на Изток се опитваме да се задоволим с не­щата такива, каквито са. Това поражда отегчение, защото ни­кога нищо не е ново. От векове нещата продължават да си ос­тават едни и същи. Ти се отегчаваш. Разбира се, можеш да спиш по-добре (на Запад страдат от смущения на съня: без­сънието е задължително, ако непрекъснато се стремиш към новото), но отсъства развитието. Това са двете възможности, които могат да се осъществяват: или цялото общество става сънливо и мъртво, както това е станало на Изток, или общес­твото започва да страда от безсъние, както това е на Запад.
Нито един от двата случая не е добър. Необходим ти е ум, който да може да осъзнава, дори когато отсъстват нови обекти. Всъщност ти е необходимо съзнание, което да не за­виси от новото, да не зависи от обекта. Ако то зависи от обекта, задължително ще зависи и от новото. Нуждаеш се от съзнание, което изобщо не е свързано с обекта, което е над обекта. Тогава притежаваш свобода: можеш да отидеш да спиш, когато пожелаеш и да си буден, когато искаш. Не е не­обходим някакъв обект, за да ти помогне. Ставаш свободен, наистина свободен, от обективния свят.
В момента, в който се издигнеш над обекта, ти се изди­гаш и над субекта, защото те съществуват заедно. В действи­телност субективността и обективността са двата полюса на едно и също нещо. Когато има обект, ти си субект, но ако ус­пееш да осъзнаваш без наличието на обект, тогава отсъства и субекта - никакъв аз. Този момент трябва да се разбере много дълбоко: когато обектът е отстранен и ти можеш да осъзна­ваш без наличието на обекти - просто осъзнаваш! - тогава и субектът бива отстранен. Той не може да остане. Не може! Липсват и двата и остава простото съзнание, необусловеното съзнание. Тогава границите отсъстват. Нито обектът е грани­ца, нито субектът.
Буда обичал да казва, че когато си в медитация, не съ­ществува вътрешен аз (няма атман), защото самото осъзна­ване на вътрешния аз те изолира от всичко останало. Ако ти все още си тук и обектите все още са тук. „Аз съм", но „Аз" не може да съществува в тотална самота: „Аз" съществува в от­ношение с външния свят; „Аз" е релация. В такъв случай вът­решният аз („Аз съм") е просто нещо вътре в тебе, което съ­ществува в отношение към нещо вън от тебе. Но ако външно­то отсъства, тогава изчезва вътрешното. Тогава има едно просто, спонтанно съзнание.
Към това се стреми йога, това означава йога. Йога е на­уката за освобождаването от границите на обекта и субекта и докато не се освободиш от тези граници, ще страдаш от не-равновесието или на Изтока, или на Запада.
Ако желаеш задоволството - покой на ума, тишина, сън - тогава е добре да си непрекъснато с едни и същи обекти. В продължение на векове не трябва да има видима промяна. Тогава си в покой, лесно можеш да спиш..., но отсъства на­пълно духовното; изгубил си много. Загубен е самият подтик към развитие; изгубен е стремежът към приключението; изгу­бен е стремежът към търсенето и откриването. В действител­ност започваш да вегетираш; ставаш инертен.
Ако промениш тази ситуация, ставаш динамичен, но и неспокоен: ставаш динамичен, но напрегнат, динамичен, но луд. Започваш да откриваш новото, да изследваш новото, но си в центъра на вихрушката. Новото започва да се случва, но ти се загубваш.
Ако загубиш своята обективност, се превръщаш в пре­калено субективен и мечтателен, а ако бъдеш прекалено мно­го завладян от обектите, губиш своята субективност, И двете ситуации са неравновесни. Изтокът е опитал едната; Западът е изпробвал другата.
Днес Изтокът се обръща към Запада, а Западът се об­ръща към Изтока. На Изток са привлечени от западната тех­ника, западната наука, западния рационализъм. Айнщайн, Аристотел и Ръсел са завладели източния ум, докато на За­пад става точно обратното: Буда, дзен и йога са станали по-важни за хората. Това е цяло чудо. Изтокът се превръща в комунист, марксист, материалист, а Западът започва да мис­ли на езика на разширяването на съзнанието: медитация, спиритуализъм, екстаз. Колелото може да се завърти, а ние да сменим нашето бреме. За момент ще настъпи озарение, но след това отново ще се повторят всичките безсмислици.
Изтокът се е провалил по един начин, Западът се е провалил по друг начин, защото и двата се опитват да отрекат една част от ума. Трябва да надраснеш и двете част, а не да се занимаваш с едната, отричайки в същото време другата. Умът е цялостност. Или можеш тотално да я преодолееш, или не можеш да я преодолееш. Ако отричаш едната част, отхвърлената част ще си отмъсти. И всъщност, отхвърлената част на Изток, си е отмъстила на Изтока, а отхвърлената на Запад част, си е отмъстила на Запада.
Никога не можеш да се издигнеш на отхвърленото. То остава и непрекъснато продължава да трупа сила. Момент, в който приетата от теб част постигне успех, е моментът на по­ражението. Нищо не се проваля така, както успехът. При все­ки частичен успех (с успеха на една част от тебе), ти задължи­телно ще претърпиш страхотно поражение. Това, което си спечелил, се превръща в подсъзнание, а това, което си загу­бил, се появява в съзнанието.
Отсъствието се чувства в по-голяма степен. Ако загу­биш някой зъб, езикът ти започва да чувства неговата липса и се насочва към липсващия зъб. Никога преди това не се е на­сочвал към него - никога! - но сега не можеш да го удържиш. Непрекъснато се отправя към празното място, за да усети зъ­ба, който липсва.
По същия начин, когато една част от ума постигне ус­пех, започваш да осъзнаваш поражението на другата - частта, която можеше да бъде, но не е. В момента Изтокът осъзнава глупостта на това, да не си развил науката: това е причината за нашата бедност. Това отсъствие се изживява в момента и Изтокът е започнал да се обръща към Запада, докато Западът чувства собствената си глупост, загубата на своята цялост­ност.
Йога е тоталната наука за човека. Тя не е само религия. Tя е тоталната наука за човека, тоталната трансцедентност на всички части. Когато надраснеш частите, се превръщаш в ця­ло. Цялото не е просто натрупване на частите; то не е нещо механично, в което са струпани всички части, за да образуват цялото. Не, то е нещо повече от механичен предмет: то е не­що артистично.
Можеш да разделиш стихотворението на думи и тогава думите не означават нищо. Когато е налице цялото, то е нещо повече от отделните думи. Притежава своя собствена същ­ност. Притежава интервали, както и думи. А понякога интер­валите имат по-голямо значение от думите. Стихотворението се превръща в поезия, когато казва нещо, което в действител­ност не е било изказано, когато нещо в него се издига над не­говите части. Ако го разчлениш и анализираш, в такъв случай притежаваш само неговите части и тогава трансцеденталното, цвете, което в действителност беше същността на нещата, е загубено.
Съзнанието е цялостност. Като отхвърляш дадена част, губиш нещо - нещо, което наистина е от значение. И не пече­лиш нищо: печелиш единствено крайностите. Всяка крайност се превръща в заболяване; всяка крайност се превръща в бо­лест отвътре. Тогава живееш объркано; съществува една вът­решна анархия.
Йога е наука за надрастване на анархията, наука за превръщане на съзнанието в едно цяло - а се превръщаш в цяло, само когато надраснеш частите. Затова йога не е нито религия, нито наука. Тя е и двете. Или, надраства и двете. Можеш да кажеш, че е научна религия или религиозна наука. Затова йога може да се използва от всеки, изповядващ коя и да е религия; може да се използва от всеки с всякакъв тип ум.
В Индия всички религии, които са били създадени, при­тежават твърде различни (в действителност, антагонистични) философии, понятия, разбирания. Между тях не съществува нищо общо. Между индуизма и джайнизма не съществува нищо общо; между индуизма и будизма не съществува нищо общо. Между тях има само една обща черта, която нито една от тези религии не може да отхвърли: йога.
Буда казва: „Не съществува тяло, не съществува душа", но не може да каже: „Не съществува йога." Махавира казва: „Не съществува тяло, съществува душа" - но ре може да твърди: „Не съществува йога". Индуизмът твърди: „Съществува тяло, съществува душа... и съществува йога." Йога остава непокътната. Дори християнството не може да я отрече; дори мюсюлманството не може да я отрече.
В действителност дори и онзи, който е абсолютно ате­истично ориентиран не може да отрече йога, защото тя не поставя като предварително условие вярата в Бога. В йога не съществуват предварителни условия; йога е абсолютно екс­периментална. Когато се споменава понятието за Бога (а в повечето древни книги за йога то изобщо не се споменава), то се споменава само като метод. Може да се използва като хи­потеза - ако е полезно за даден човек, може да се използва -но не е задължително условие. Затова Буда може да е йога, без Бог, без Ведите, без каквото и да е вярване. Без никаква вяра (всякакъв тип от така наречената вяра) може да е йога.
Затова за теистите и дори за атеистите, йога може да се превърне в обединително звено. Може да се превърне в мост между науката и религията. Тя е рационална и ирационална едновременно. Методиката й е абсолютно рационална, но чрез тази методика навлизаш дълбоко в мистерията на ирационалното. Целият процес е така рационален, така научен, така логичен - че просто трябва да го правиш и всичко оста­нало следва от това.
Юнг споменава, че през деветнадесети век нито един западен психолог не е могъл да възприеме това, което се е издигало над съзнателния ум или е било под съзнателния ум, защото умът означава съзнание. Как в такъв случай може да съществува нещо такова като безсъзнателен ум? Това е аб­сурдно, „ненаучно". След това, през двадесети век, когато на­уката научила повече за подсъзнанието, се появила теорията за подсъзнателния ум. След това, когато навлезли още повече в материята на проблема, трябвало да приемат и идеята за колективното подсъзнание, а не само за индивидуалното. Из­глежда абсурдно - умът означава нещо индивидуално, как то­гава може да съществува колективен ум - но сега приемат дори и понятието за колективния ум.
Това са първите три деления в будистката психология, в будистката йога - първите три. След това Буда продължава да отделя и достига до 160 деления. Юнг казва: „Преди отри­чахме тези три деления. Сега ги приемаме. Може би същест­вуват и други. Трябва само да продължим стъпка след стъп­ка; трябва само да продължим да се задълбочаваме." Подхо­дът на Юнг е абсолютно рационален, с дълбоки корени в за­падния начин на мислене.
При йога трябва да се занимаваш рационално, но само за да скочиш в ирационалното. Краят задължително е ирационален. Това, което можеш да разбереш - рационалното - не може да е източникът, защото то е крайно. Източникът тряб­ва да е по-голям от тебе. Източникът, от който си се появил, от който се е родило всичко, от който се е родил целият универсум - и в който ще потъне и изчезне отново - трябва да е по-голям от това. Проявата трябва да е по-малка от източника. Рационалният ум може да почувства и разбере проявено­то, но непроявеното остава отзад.
Йога не настоява, че човек трябва да бъде рационален. Тя казва: „Рационално е да се разбере нещо ирационално. Ра­ционално е да се разберат границите на рационалното." Един истински, автентичен ум, винаги познава границите на разу­ма, винаги знае, че разумът свършва някъде. Всеки, който е наистина рационален, рано или късно стига до точката, в ко­ято чувства ирационалното. Ако продължиш с разума към върховното, ще усетиш границата.
Айнщайн я е усетил; Витгенщайн я е усетил. Витгенщайновият „Tractatus" е една от най-рационалните книги, ко­ито някога са писани; той е един от най-рационалните умове. Говори за съществуването по един твърде логичен начин, твърде рационален начин. Неговите изрази - думи, език, всич­ко - са рационални, но след това той казва: „Съществуват ня­кои неща, за които - съществува точка, след която - нищо не може да се каже и относно това трябва да запазя мълчание." След това пише: „Това, което не може да бъде изказано, не трябва да бъде изказано."
Цялата постройка се сгромолясва: цялата постройка! Витгенщайн се е опитал да бъде рационален по отношение на целия феномен на живота и съществуването, но настъпва един момент и той казва: „След този момент нищо не може да се каже." Трябва да се каже нещо - нещо с голямо значе­ние. Появило се е нещо, но за него нищо не може да се каже. Съществува някаква точка, която не може да се определи, при която всички определения изчезват.
Когато и да се появи един истински, логичен ум, той достига до тази точка. Айнщайн починал като мистик... и много по-голям мистик от твоите така наречени мистици, защото ако си мистик, без никога да си се опитвал да вървиш по пътя на разума, никога не можеш да навлезеш дълбоко в мистицизма. Не си познал истински границите. Срещал съм мистици, които не престават да говорят за Бога като за логи­ческо понятие, като за аргумент! Имало е християнски мис­тици, които са се опитвали да „докажат" Бога. Каква глупост! Дори и Бог да може да бъде доказан, остава нещо недоказа­но... и недоказаното е източникът. Този, който е преживял нещо от божественото, няма да се опитва да го доказва, за­щото самото усилие да бъде доказано, показва, че той никога не е бил в контакт с първичния източник на живота (който е недоказуем, който не може да бъде доказан). Цялото не може да се докаже от частта. Например, ръката ми не може да до­каже моето съществуване. Моята ръка не може да е повече от мене; тя не може да ме обхване. Глупаво е да се опитва. Но ако ръката може да обхване самата себе си, това е повече от достатъчно - в момента, в който ръката познае себе си, раз­бира освен това, че има корени в нещо по-голямо, че е в неп­рекъснато единство в нещо, което е по-голямо. Тя съществу­ва, защото съществува и това нещо „повече".
Ако аз умра, ще умре и ръката ми. Тя съществува само благодарение на мене. Цялото остава недоказано; познати са единствено частите. Не можем да докажем цялото, но можем да го почувстваме. Ръката не може да ме докаже, но тя може да ме почувства. Може да навлезе дълбоко в себе си и когато достигне дълбините, това съм аз.
Така наречените мистици, които се дразнят от разума, не са истински мистици. Истинският мистик никога не се дразни от разума. Той може да играе с него. А може да играе с разума, защото знае, че разумът не може да разруши мис­терията на живота. Така наречените мистици и религиозни хора, които се страхуват от разума, от логиката, от аргумен­тите, в действителност се страхуват от себе си. Всеки аргумент, насочен против тях, може да породи вътрешни съмне­ния; може да спомогне за възникването на вътрешни съмнения. Те се страхуват от себе си.
Християнският мистик Тертулиан казва: „Вярвам в Бог, г защото не мога да Го докажа; вярвам в Бог, защото е невъзможно да се вярва." Това е начинът, по който истинският мистик чувства нещата: „Невъзможно е, затова вярвам." Ако е възможно, тогава няма нужда да вярваш. То се превръща в понятие, в обикновено понятие.
Именно това винаги мистиците са разбирали под вяра, вярване. Тя не е нещо интелектуално; не е понятие. Тя е скок в невъзможното. Но в мистериозното можеш да скочиш само от края на разума, отникъде другаде. Как можеш да го направиш преди това? Можеш да скочиш, само когато си разтег­нал разума до неговата логическа крайност.
Трябва да достигнеш до точката, отвъд която разумът не може да пристъпи... и остава само отвъдното. Сега знаеш, че разумът не може да направи нито крачка повече и все пак остава да съществува това „нещо повече". Дори ако решиш да продължиш да живееш с разума, границата е очертана. Знаеш, че съществуването продължава отвъд границата на разума, затова дори и да не прекрачиш тази граница, ставаш мистик. Дори и да не направиш скока, се превръщаш в мис­тик, защото си познал нещо, срещнал си се с нещо, което изобщо не е рационално.
Всичко, което разумът може да познае, ти си го познал. Сега си се срещнал с нещо, което разумът не може да познае. Ако направиш скок, ще трябва да оставиш разума отзад; не можеш да направиш скока заедно с разума. Ето това означава вярата. Вярата не е против разума; тя е над него. Тя не е антирационална, тя е ирационална.
Йога е метод за довеждането ти до крайността на разу­ма - и не само метод за довеждането ти до крайността, но и метод, чрез който да направиш скока.
Как се прави скокът? Айнщайн, например, е щял да разцъфти като Буда, ако е знаел нещо за медитативните тех­ники. Той е бил на ръба: много пъти в своя живот е достигал до точката, от която е възможен скокът. Но всеки път не ус­пявал да го направи. Бил е оплетен, отново, в разума. И нак­рая е бил разочарован от целият си живот, изживян чрез ра­зума.
Същото е могло да се случи и с Буда. И той е притежа­вал много рационален ум, но той е имал нещо на разположе­ние, метод, който можел да използва. Не само разумът при­тежава свои методи; ирационалността също притежава мето­ди. Разумът притежава свои методи; ирационалността при­тежава свои.
Йога в крайна сметка се занимава с ирационалните ме­тоди. Рационалните методи могат да се използват само в на­чалото. Те целят просто да те убедят, да те тласнат, да убедят разума ти да се насочи към границата. И ако си достигнал до границата, ще направиш последният скок.
Гюрджиев работил с една група върху някои много дъл­боки ирационални методи. Работил с група търсещи и изпол­звал един ирационален метод. Обикновено го наричал „Стоп упражнение". Например, ти си с него и внезапно той казва: „Спри!" В този момент всеки трябва да спре така, както е -тотално да спре. Ако ръката е на определено място, трябва да спре там. Ако очите са отворени, трябва да останат отво­рени; ако устата е отворена - канил си се да кажеш нещо - ус­тата трябва да остане в това положение, в което е била в този момент. Никакво движение!
Този метод започва с тялото. Ако в тялото отсъства движение, движението внезапно се преустановява и в ума. Двете са свързани: не можеш да движиш тялото, без някакво вътрешно движение на ума и не можеш да спреш напълно тя­лото, без да спреш вътрешното движение на ума. Тялото и умът не са две различни неща; те са една енергия. Енергията е по-плътна в тялото, отколкото в ума - плътността е различ­на; различна е дължината на вълната, но това е същата вълна, същият поток от енергия.
Последователите практикували това „стоп упражнение" непрекъснато в продължение на един месец. Един ден Гурджиев бил в палатката си, а трима от учениците му пресичали един сух канал до нея. Каналът бил сух; в него нямало вода. Внезапно, от палатката, Гурджиев извикал: „Спри!". Всички на брега на канала моментално спрели. Тримата на дъното на канала също спрели (Той бил сух, затова нямало проблем).
След това внезапно започнала да нахлува вода. Някой отворил шлюза на водата и тя се втурнала в канала. Когато достигнала до вратовете на тримата, единият от тях изскочил от канала мислейки си: „Гурджиев не знае какво става. Той е в палатката си и не знае, че в канала нахлува вода." Човекът си мислел: „Трябва да изскоча. Неразумно е да оставам пове­че тук." и той изскочил навън.
Другите двама останали вътре, докато водата продъл­жавала да покачва нивото си. Достигнала до носовете им и вторият си помислил: „Това е пределът! Не съм пристигнал тук, за да умирам. Дойдох, за да позная вечния живот, а не за да загубя и този, който имам" и изскочил навън.
Третият останал. Пред него възникнал същият проблем, но той решил да остане, защото Гурджиев бил казал, че това е ирационално упражнение и ако се изпълнява с помощта на разума, всичко ще се развали. Мислел си: „Добре, приемам смъртта... но не мога да спра упражнението" и останал там.
Водата се покачила и покрила главата му. Гурджиев из­скочил от палатката си, скочил в канала и го измъкнал навън. Той бил полумъртъв. Когато се свестил, бил един трансфор­миран човек. Не бил този, който правел упражнението в кана­ла: бил тотално трансформиран. Бил разбрал нещо; бил ско­чил.
Къде е пределът? Ако продължаваш с разума, можеш да не успееш. Непрекъснато се връщаш обратно. Някога трябва да направиш стъпката, която те води отвъд. Тази стъпка се превръща в трансформация: разделянето е преодо­ляно. Независимо дали твърдиш, че това разделяне е между съзнанието и подсъзнанието, между разума и неразума, нау­ката и религията, или между Изтока и Запада - разделянето трябва да се преодолее. Това представлява йога: преодолява­не, трансцедентност. След това можеш да се върнеш обратно при разума, но ще бъдеш трансформиран. Дори можеш да разсъждаваш за нещата, но ще си над разума.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница