Междинен технически докладДата10.02.2018
Размер347.94 Kb.


Приложение №10
МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД


 • Този доклад се изготвя и подписва от Ръководителя на проекта/конкретния бенефициент и се подписва от лицето, подписало договора/заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 • Информацията, попълнена в доклада, трябва да отговаря на финансовата информация, представена във финансовия доклад.

 • Докладът трябва да бъде напечатан.

 • Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

 • Изпратете по едно копие от доклада на адреса, посочен в Специалните условия на вашия договор/заповед за безвъзмездна помощ

 • Договарящият орган ще откаже да приеме непълни или лошо попълнени доклади.

 • Отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6 по-долу
 1. Описание
  1. Наименование на бенефициента по договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ: ОБЩИНА СВОГЕ
  1. Име и длъжност на лицето за контакти: Ренета Кръстанова – заместник кмет
  1. Наименования на партньорите по проекта (ако е приложимо): ОБЩИНА СТУПАВА
  1. Наименование на проекта: Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге
  1. Номер на договора/заповедта: № BG051PO001-7.0.07-0213-С0001
  1. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане: 17.04.2013 г.- 31.10.2013 г.
  1. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/заповедта за проекта: 17.04.2013 г. – 16.04.2013 г.
  1. Целева държава (държави) или регион (региони): България, Своге; Словакия,Ступава
  1. Данни за участниците, целевите групи, обхванати от проекта:служители на община Своге, служители на община Ступава, деца в риск и техните семейства,възрастни хора, самотноживеещи,нуждаещи се от подкрепа

1.9.1. Обща информация - попълва се Приложение №4 – Таблица, съгласно изискванията на анекс XXIII от Регламент 1828/2006, която е неразделна част от договора за безвъзмездна финансова помощ. Приложение №4 се попълва съгласно Приложение №16 от Ръководството за безвъзмездна финансова помощ – Указания за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР.

Предстои включването на участниците /Дейност 3 и Дейност 4/ 1. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта
  1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение А: Описание на проектното предложение (формуляр за кандидатстване) към договора/заповедта, изпълнени през периода на отчитанеДейност 1:

1.Наименование на дейността: Сформиране на екип на проекта. Управление на проекта.

2. Описание на дейността: Организацията и управлението на проекта се осъществява от предварително избрания екип от 3 члена: ръководител, координатор и счетоводител. Екипът провежда регулярни работни срещи и изготвя протоколи от своята работа. Функционирането на екипа е подчинено изцяло на план-графика на дейностите по проекта и в съответствия със отговорностите и задълженията на на всеки един член от екипа, разписани в проекта. Настоящата дейност включва следнните поддейности:

2.1 Изготвяне на искания за плащания, технически доклади и финансови отчети, доклади за напредък. Екипът подготвя авансово и междинни искания за плащания, придружени от съответните технически доклади и финансови отчети с копия от разходно-оправдателни и други доказателствени документи, доказващи изпълнението на дейностите по проекта. След приключавне на дейностите по проекта, екипът ще подготви окончателно искане за плащане, придружено от съответните документи, съгласно изискванията на финансиращата организация. Функционирането на екипа е бъде подчинено на всички изисквания и указания на УО на ОПРЧР, както и с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ.2.2. Мониторинг. По проекта се осъществява мониторинг. Екипът за управление на проекта ръководи, контролира и наблюдава процеса по изпълнение на дейностите по проекта, като при констатиране на отклонения от предварително заложените параметри по проекта, своевременно ще бъдат предприемани коригиращи мерки. В рамките на дейността е разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол.

3. Планирано начало: стартирането на проекта

4.Планиран край: приключване на проекта

5.Планирана продължителност на дейността: 12 месеца

6.Планиран брой лица, обхванати от дейността: 3

7.Актуална/реална дата на начало на дейността: 07.05.2013 г. – Заповед №762 от 07.05.2013 г. за сформиране на екип

8.Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо)- 16.04.2014 г.

9.Актуална/реална продължителност на дейността – 12 месеца

10.Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо - нп

11.Актуален брой участници, обхванати от дейността – 3

12.Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо – нп

13.Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо:

- Заповед за сформиране на екип – 1бр.

- Граждански договори – 3 бр.

- Протоколи от работни срещи на екипа: 17

- Кореспонденция с ДО – Известие за изпращане на документ – 10 бр.

- Месечни справки - 7 бр.

- Месечни отчети на членовете на екипа за организация и управление – 21 бр. /3 членове на екипа х 7 отчета/

- График за тръжни процедури – 1 бр. и 1 корекция

- Искане за авансово плащане

- План график за изпълнение на дейностите по проекта

- График на работните срещи на екипа- 1бр.

- Процедура за вътрешен мониторинг и контрол – 1 бр.

- Вътрешна оценка за изпълнение план графика на дейностите/План за действие и изпълнение на първото тримесечие/ – 1 бр.

- Протокол за предоставяне на копие от договора и материали за информиране и публичност/табела, банер, брошури/ на партньора по проекта – 1бр.

Дейност 2

1.Наименование на дейността: Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и запознаване с иновативни методи за предоставяне на тези услуги.

2.Описание на дейността: В рамките на настоящата дейност, е проучен и анализиран опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи с фокус следните целеви групи: деца в риск и техните семейства и възрастни хора, самотноживеещи, нуждаещи се от подкрепа. Избраният изпълнител за реализиране на дейността проведе проучването на територията на община Ступава. В процеса на проучване са извършени следните поддейности:

2.1 Проучване и анализ по отношение на организацията и представянето на социални услуги на уязвими групи в община Ступава. При проучването и разработването на анализа, изпълнителят използва следните методи: анализ на наличната нормативна база в областта на предлагането на социални услуги в община Ступава и фокус групи – 2 бр.

2.2 Изготвяне на доклад.

Докладът е разработен на базата на получените резултати от проучването и анализа относно организацията и представянето на социални услуги на уязвими групи в община Ступава. На базата на този доклад се идентифицират добрите практики и иновативни методи за предоставяне на социалните услуги и възможността им за прилагане в община Своге. Анализът ще бъде основополагащ за реализирането на дейностите 3, 4 и 5. 1. Планирано начало: подготовка – м.втори и трети от началото на проекта/ 16 май/; изпълнение м.ІV,V,VІ / до 16 октомври/

 2. Планиран край – 16.10.2013 г.

 3. Планирана продължителност на дейността: 5 месеца

 4. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) -нп

 5. Актуална/реална дата на начало на дейността – м.май

 6. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо) – 16.10.2013 г.

 7. Актуална/реална продължителност на дейността – 5 месеца

 8. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо - нп

 9. Актуален брой участници, обхванати от дейността- нп

 10. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо - нп

 11. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо:

 • Тръжна документация за избор на изпълнител на Дейност 2 /Заедно с Дейност 5/- публична покана – на CD

 • Протокол от оценителната комисия за избор на изпълнител /копие на хартия/ - 1 бр.

 • Договор с избран изпълнител – 1 бр.

 • Начален доклад за изпълнение на дейността – 1 бр.

 • Протоколи за приемане на Началния доклад – 3 бр. /за получен проект на доклада, констативен:за одобрение на проекта на доклад и приемо-предавателен/

 • Доклад с резултатите от проучването и анализа

 • Протоколи за приемане на доклада - 3 бр. /за получен проект на доклада, констативен:за одобрение на проекта на доклад и приемо-предавателен

 • Списък с участниците в срещата на изпълнителя в Ступава – фокус групите

Дейност 3

 1. Наименование на дейността: Провеждане на работни посещения и дискусии за създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики в областта на предоставяне на социални услуги

 2. Описание на дейността: Тази дейност предвижда организиране на две работни посещения на служители от Община Своге при партньорската организация и създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики.

Първото работно посещение ще се реализира след приключване на анализа по дейност 2. В работното посещение ще се включи група от 10 представители на Община Своге. Работното посещение ще се осъществи в рамките на 5 дни (4 работни дни) и на него ще присъстват представителите на община Ступава – 10 бр. Целта на посещението е на място да се проследи процеса на подготовка и осъществяване социалните услуги на територията на община Ступава и да се дискутират добрите практики и идентифицираните иновативни модели, описани в доклада по дейност 2.

Второто работно посещение ще протече в рамките на 5 дни (4 работни дни). В него ще се включи група от 10 представители на община Своге и възрастни хора самотноживеещи, нуждаещи се от подкрепа – 20 човека. Деца в риск и техните семейства – 20 човека и 10 представители на община Ступава. То ще бъде реализирано непосредствено преди стартирането на дейност 5, с цел да се обсъдят възможностите за прилагане на иновативния модел в община Своге, имайки предвид резултатите от 2 от мероприятията по дейност 4 на база проведените кръгла маса и информационен семинар. 1. Планирано начало – V-ти месец от стартиране на проекта /м.септември/

 2. Планиран край – м.декември

 3. Планирана продължителност на дейността – 3 месеца

 4. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – 60 броя /10 служители на община Своге, 10 служители на община Ступава, 20 деца в риск и техните семейства, 20 възрастни хора, самотноживеещи, нуждаещи се от подкрепа/

 5. Актуална/реална дата на начало на дейността – м.август /подготовка на тръжна документация/

 6. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо) – 20 март 2014 г.

 7. Актуална/реална продължителност на дейността – 8 месеца

 8. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо/за по-голям период на изпълнение на дейността, в рамките на проекта/:

10.1.Необходимостта от по-голям период от време поради откритата процедура за избор на изпълнител по ЗОП – подготовка на тръжна документация, съгласуване с ДО, период за подаване на оферти, срокове за обжалване

10.2. Настъпването на зимния сезон, лоши климатични условия за пътуване на представителите на целевите групи /в частност на уязвимите групи/

 1. Актуален брой участници, обхванати от дейността – нп /предстои изпълнение/

 2. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо - нп

13.Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Тръжна документация за избор на изпълнител на Дейност 3 /Заедно с Дейност 4/- открита процедура – на CD сканирано тръжно досие

 • Писмо за корекции от УО /копие на хартия/

 • Протоколи от оценителната комисия за избор на изпълнители /копие на хартия/ - 3 бр.

 • Решение за избор на изпълнител

Дейност 4


 1. Наименование на дейността: Организиране на събития за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги.

 2. Описание на дейността: Тази дейност ще включва следните събития: Кръгла маса; Информационен семинар; Конференция.

На кръглата маса ще бъдат поканени представители на целевите групи за дискутиране на възможностите за прилагане на иновативните методи в областта на социалните услуги за двете уязвими групи групи: деца в риск и техните семейства и възрастни, самотноживеещи, имащи нужда от подкрепа. Кръглата маса ще се състои 1 ден и ще участват най-малко 30 участника.

В Информационния семинар ще бъдат поканени – 50 участника. Целта на семинара е представители на община Ступава да разяснят пред участниците иновативните услуги и да ги запознаят с добрите практики в тази област. Семинарът ще с проведе в рамките на 2 дни. На информационния семинар ще присъстват 6 представители на община Ступава.На Конференцията ще бъдат поканени представители на партньора и всички заинтересовани страни, които към момента на реализиране на проекта имат отношение към предлагането на социални услуги за представителите на целевите групи. На конференцията ще присъстват най-малко 60 участника. Конференцията ще се проведе в рамките на един ден. Ще присъстват и 10 представители на община Ступава.


 1. Планирано начало: VІІІ-ми месец/м.декември 2013 г./

 2. Планиран край: ХІ –ти месец /м.март 2014 г./

 3. Планирана продължителност на дейността: 4 месеца

 4. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – 60 броя

 5. Актуална/реална дата на начало на дейността – м.август/подготовка на тръжна документация, открита процедура, заедно с Дейност 3/

 6. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо) – 20.03.2014 г.

 7. Актуална/реална продължителност на дейността – 8 месеца

 8. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо- по-голям период за подготовка на дейността, а именно откритата процедура за избор на изпълнител: подготовка на тръжна документация, съгласуване, период за подаване на оферти, сключване на договори

 9. Актуален брой участници, обхванати от дейността – нп /предстои изпълнение/

 10. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо - нп

 11. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Тръжна документация за избор на изпълнител на Дейност 4 /Заедно с Дейност 3/- открита процедура – на CD сканирано тръжно досие

 • Протоколи от оценителната комисия за избор на изпълнители /копие на хартия/ - 3 бр.

 • Решение за избор на изпълнител

Забележка: Процедурата за избор на изпълнители на Дейност 3 и 4 е една с две обособени позиции. Материалите по т.13 за двете дейности са общи.
Дейност 5


 1. Наименование на дейността: Създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги на уязвимите групи на територията на община Своге и Актуализиране на Местната стратегия за предоставяне на социални услуги.

 2. Описание на дейността: В рамките на тази дейност ще бъдат създадени нормативни документи – Наредба и Процедурни правила в Община Своге за осъществяване на социални услуги. В допълнение ще бъде разработен набор от документи - типови образци за осъществяване на дейностите по социалните услуги във връзка с разработения иновативен модел. Ще бъде изготвен Наръчник за осъществяване на дейностите по иновативните социални услуги.

На базата на проучения опит от партньора ще бъде разработена Методика за въвеждане на новите методи и прилагането им на практика. Наръчникът и Методиката ще бъдат оформени и отпечатани на хартиен носител по 100 бр. от всеки документ.

В рамките на тази дейност ще бъде актуализирана Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Своге, която ще е предпоставка за създаване на устойчиви механизми за социално включване. 1. Планирано начало: м.VІІІ/ м.декември 2013 г./

 2. Планиран край: 16 март 2014 г.

 3. Планирана продължителност на дейността – 4 месеца

 4. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) - нп

 5. Актуална/реална дата на начало на дейността – м. май /подготовка на тръжна документация – заедно с Дейност 2/, изпълнение на дейността – м.декември 2013 г.

 6. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо) – 16.03.2014 г.

 7. Актуална/реална продължителност на дейността – 4 месеца

 8. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо - нп

 9. Актуален брой участници, обхванати от дейността -нп

 10. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо - нп

 11. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо

 • Тръжна документация за избор на изпълнител на Дейност 5 /Заедно с Дейност 2/- публична покана – на CD

 • Протокол от оценителната комисия за избор на изпълнител /копие на хартия/ - 1 бр.

 • Договор с избран изпълнител – 1 бр.

Забележка: Процедурата за избор на изпълнител на Дейност 2 и 5 е една. Избраният изпълнител е един за двете дейности. Изброените материали по т.13 за настоящата дейност и Дейност 2 са едни и същи .
Дейност 6

 1. Наименование на дейността: Информация и публичност на проекта.

 2. Описание на дейността: При изпълнение на настоящата дейност ще се реализират мерките по информация и публичност, като задължително се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Тези изисквания, в тяхната цялост, са интегрирани в ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси.

По Дейност 6 са предвидени следните мерки за информация и публичност:

 • 500 броя двуезични брошури (на български и английски език) с информация за финансиращата програма, проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и целевите групи;

 • 100 броя плакати на български език, които да се разпространят на местата, достъпни за масовата общественост на територията на община Своге;

 • Банери - 2 брой на български език и 2 брой на английски език, във връзка провеждане на дейност 4;

 • 2 броя постоянни информационни табели – 1 бр. за Община Своге (на български език) и 1 бр. за община Ступава (на английски език);

 • 4 броя публикация на прессъобщения – в местни и/или национални медии -

 • 2 броя пресконференции - (начална и заключителна).

 • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във документите, материали, отчети и доклади, разработени в рамките на настоящия проект;

 1. Планирано начало: м.І-ви

 2. Планиран край: м.ХІІ -ти

 3. Планирана продължителност на дейността: 12 месеца

 4. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо)- 30

 5. Актуална/реална дата на начало на дейността: І-ви проектен месец

 6. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо)- ХІІ-ти проектен месец

 7. Актуална/реална продължителност на дейността – 12 месеца

 8. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо- нп

 9. Актуален брой участници, обхванати от дейността- 30

 10. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо- нп

 11. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Тръжна документация за избор на изпълнител на Дейност 6- публична покана – на CD

 • Протокол от оценителната комисия за избор на изпълнител /копие на хартия/ - 1 бр.

 • Договор с избран изпълнител – 1 бр.

 • Изготвен и предоставен индикативен график за конкретните дейности за информиране и публичност – 1 бр.

 • Приемо-предавателен протокол за графика – 1 бр.

 • Предоставени текстове и графични изображения за брошурите, банерите и табелите

 • Протоколи, свързани с изработването на материалите за публичност – 9 бр./приемо-предавателни за одобрение, констативни, приемо-предавателни протоколи/

 • Представени проекти на материали от избрания изпълнител – 4 бр.

 • Презентация за встъпителната пресконференция –- 1бр.

 • Списък с присъстващи на встъпителната пресконференция - 1бр.

 • Материали от пресконференцията /папка, програма, химикалка/

 • Брошура, плакат

 • Снимков материал

 • Публикация в медиите – на CD


Дейност 7

 1. Наименование на дейността: Одит на проекта

 2. Описание на дейността: Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и тъй като общата стойност на бюджета на проекта надвишава 200 000 лв., Община Своге ще възложи на лицензиран експерт-счетоводител одитиране на всички извършени разходи по проекта, както и изготвяне на одитен доклад при приключването на проекта. Финансовият одит на проекта ще удостовери законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства по проекта.

 3. Планирано начало: м.март 2014 г.

 4. Планиран край: м.април 2014 г.

 5. Планирана продължителност на дейността: 2 месеца

 6. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо)- нп

 7. Актуална/реална дата на начало на дейността: нп

 8. Актуална/реална дата на край на дейността (където е приложимо): нп

 9. Актуална/реална продължителност на дейността:нп

 10. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимо:нп

 11. Актуален брой участници, обхванати от дейността:нп

 12. Причини за разминаване между планирания брой участници и актуалния брой участници, обхванати от дейността, където е приложимо: нп

 13. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо - нп

За всяка описана дейност съобразно Приложение А: Описание на проектното предложение (формуляр за кандидатстване) към договора/заповедта следва да се представи приложима доказателствена документация (например заявки за участие, присъствени списъци, планове за работа, учебни програми, сключени договори и други).


  1. Принос на проекта за реализиране на хоризонталните принципи по ОП”РЧР” в съответствие с т. 5.1.2 от формуляра за кандидатстване (вкл. се изброяват наличните документи за дейности, доказващи спазването на хоризонталните принципи).

 1. Хоризонтални принципи и техните индикатори

Обосновка

Равенство между половете и превенция срещу дискриминация
Проектът прилага принципа на равенство между половетеВъв всички дейности и при подбора на целевите групи е спазен принципа на равенство между половете

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможностиВсички участници в дейностите по проекта ще имат възможност да бъдат включени като им се осигурят равни възможности;

Спазване принципите за равни възможности, безпристрастност, недискриминация при избора на изпълнители, сгласно ЗОП - Тръжни досиета; Списък от пресконференцияПроектът създава условия за превенция на дискриминацияНяма ограничение или изискване за участниците в проекта по отношение на пол, възраст, раса, етнически произход, убеждения, сексуална ориентация и религия.

Иновации и прилагане на политики
Проектът предлага иновативни подходи при неговата реализацияВ рамките на проекта ще бъдат отчетени иновативните методи за предоставяне на социални услуги. Като цяло проектното предложение е ориентирано към идентифициране на иновативни методи и създаване на иновативен модел, тъй като настоящата приоритетна ос 7 е е дин от основните инструменти за реализиране на принципа за иновации в ОПРЧР, а проектното прдложение изцяло отговаря на целите на приоритетна ос 7 – Начален доклад, Доклад с резултатите от проучването и анализа на социалните услуги в Словакия

Проектът е насочен към въвеждане на нови или подобряване на съществуващи методи за производствоПроектът е насочен към създаване на иновативен модел в областта на социалните услуги – Изготвен доклад

Проектът предвижда въвеждане на нови или усъвършенстване на продукти или услугиЧрез въвеждането на иновативния модел ще се подобри качеството на предлаганите социални услуги в община Своге

Проектът предвижда създаване на нова организация или структура на дейността на предприятиетоПроектът предвижда анкуализиране на Общинската стратегия за развите на социалните услуги и подобряване на организацията на предоставяне на социалните услуги

Проектът споделя добри практикиВ проекта е предвидена дейност Провеждане на работни посещения и дискусии за създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики в областта на предоставяне на социални услуги , в рамките на която ще бъдат споделени добре практики с партньорите от община Ступава.


Партньорство и овластяване
В процеса на реализация на проекта се включват всички заинтересовани страниЧрез прилагането на дейностите по информация и публичност в процеса на реализиране на проекта ще бъдат информирани и привлечени всички заинтересовани страни – Материали от пресконференцията , разпространени материали за публичност, срещи с представители на партньора

В процеса на реализация на проекта се прилага принципът на децентрализацияВ рамките на реализацията на проекта ще бъдат делегирани отговорности на членовете на екипа, с цел спазване на принципа.

Принципът се прилага в процеса на подготовка на проекта, през който са делегирани правомощия на служители на общината, касаещи работата по проекта. Приложените материали за работата и срещите на екипа по проектаДобро управление на програми и проекти
Проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилаганеВсички решения по отношение на управление на проекта ще се взимат при пълна прозрачност и консенсус на всички участници в процеса и имащи отнощение към управлението на проекта- Приложените материали за работата и срещите на екипа по проекта

В проекта се прилагат системи, които гарантират ефикасност и ефективност при постигане на заложените целиВ рамките на дейност 1 по проекта е разработена Процедура да мониторинг и контрол, коята описва основните правила по отношение на контрола и начина на гарантиране на ефективност и ефикасност при постигане ва заложените цели, вътрешна оценка /план и изпълнение/

Устойчиво развитие
Проектът насърчава социалното включване и сближаванеПодобряване качеството на предлаганите услуги, въвеждане на иновативен модел

Проектът насърчава проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономикаВ рамките на дейностите по проекта се предвижда разработване на нов модел и добри практики, основани на знанието на партньорската организация

Проектът допринася за опазване на околната средаПо време на реализацията на всички дейности по проекта ще се насърчава икономията на хартиен обмен и намаленото енергопотребление. сканиране на електронен носител, рециклирана хартия
  1. Моля, представете подробна информация за постигането на индикаторите, предвидени за изпълнението на договора/заповедта.

До момента все още няма постигнати индикатори за изпълнение и за резултат. В отчетния период е реализирана напълно само Дейност 2,предвижданият резултат от която е постигнат: Направено е проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и е изготвен доклад. Дейност 2 е повече основополагаща за изпълнение на останалите дейности.

Постигането на заложените индикатори ще бъде резултат от реализацията им.

  1. Моля, опишете всички договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на проекта през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя (ако е приложимо).

Договор №313 /26.07.2013 г. на стойност 5282 лв.без ДДС, 6338,40 лв. с ДДС; публична покана; Ка Ел офис ЕООД, изпълнител на Дейност 6

Договор № 325/02.08.2013 г. на стойност 53 720 лв. без ДДС, 64464 лв. с ДДС ; публична покана; Проксима ЕООД изпълнител на Дейности 2 и 5;Проведена открита процедура за избор на изпълнители на Дейности 3 и 4 – предстои сключване на договори

  1. Опишете актуализирания план за действие1
Година
1-во шестмесечие

2-ро шестмесечие
Дейност

Месец 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Изпълняваща организация

Пример

пример


Пример

Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип на проекта. Управление на проекта

Кандидата

Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип на проекта. Управление на проекта

Кандидата

Подготовка на дейност 2 Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и запознаване с иновативни методи за предоставяне на тези услуги.


Външен изпълнител

Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и запознаване с иновативни методи за предоставяне на тези услуги.


Външен изпълнител

Подготовка Дейност 3 Провеждане на работни посещения и дискусии за създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики в областта на предоставяне на социални услуги

Кандидата,

Партньора, Външен изпълнителИзпълнение на Дейност 3

Външен изпълнител

Подготовка на Дейност 4 Организиране на събития за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги.

Кандиата,

Партньора, Външен изпълнителИзпълнение на Дейност 4 Организиране на събития за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги

Външен изпълнител

Подготовка на Дейност 5 Създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги за уязвимите групи на територията на община Своге и Актуализиране на Местната стратегия за предоставяне на социални услуги.


Кандидата,

Партньора, Външен изпълнителИзпълнение на Дейност 5 Създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги за уязвимите групи на територията на община Своге и Актуализиране на Местната стратегия за предоставяне на социални услуги.


Външен изпълнител

Подготовка на Дейност 6 Информация и публичност на проекта.

Кандидата

Изпълнение на Дейност 6 Информация и публичност на проекта.

Избран изпълнител

Подготовка на Дейност 7. Одит на проекта.

Кандидата

Изпълнение на Дейност 7. Одит на проекта.

Избран изпълнител
 1. Партньори и други форми на сътрудничество

Проектът осъществява ли се в партньорство с други организации или лица? 1. да

 2. не

Колко са партньорите по проекта? – община Ступава, Словакия


Какви са партньорите по проекта? Моля, посочете за всеки един от партньорите:

 • тип организация според юридическия й статут – НПО, държавна администрация, предприятие, частна фирма

 • сфера на дейност – общинска администрация (например ако е предприятие в каква индустрия е)

 • обхват на действие – локален, национален, международен
  1. Ако изпълнявате проекта в партньорство, как оценявате съвместната работа между партньорите по изпълнението на проекта (т. е. партньорите, които са подписали споразумение за партньорство)? Отговорете на този въпрос поотделно за всяка организация-партньор

При избора на партньор във връзка с разработването и реализирането на настоящия проект, водещи бяха следните фактори:


 1. Дългосрочно сътрудничество между община Своге, България и община Ступава, Словакия в областта на културата и културното наследство, специализирано образование и просвета, подобряване на качеството на социалните услуги, социална солидарност и др., съгласно договор за сътрудничество между двете общини;

 2. Проведени редица съвместни инициативи в рамките на договара за съвместно сътрудничество;

 3. Сходство в демографските характерстики на двете общини и идентифицирани общи проблеми в областта на предлагането на социалните услеги на уязвимите групи в двете общини.

Още на етап кандидатстване партньорът прояви отзивчивост и организираност при подготовка на необходимите документи за кандидатстване, предоставянето на информация. Приносът на партньора се изразява в споделянето на добри практики и нови /иновативни/ методи на предоставянето на социалните услуги. Също така, в процеса на проучване и анализиране партньорът предостави актуална информация и оказа необходимото съдействие на избрания изпълнител за разработването на доклада във връзка с опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и запознаване с иновативни методи за предоставяне на тези услуги. Екипът по проекта поддържа непрекъсното оперативна комуникация с представители на партньора. Ръководителят на Ступава е определил преводач и отговорник, които да поддържат тази комуникация. По време на работната среща по инициатива на партньора бяха поканени представители на общинската администрация, на социални институции, които с интерес се запознаха с презентацията на дейностите по проекта. Още преди сключването на договорите за изпълнение на дейност 3 и4 за организация на работните посещения и дискусиите за създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики в областта на предоставяне на социални услуги и също така в събитията за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги са уточнени очакванията на партьора и те ще бъдат взети предвид при срещата с избраните изпълнители и организацията на дейностите. В рамките на тези дейности партньорът ще представи иновативните методи и ще участва в тяхното популяризиране. По този начин партньорът активно ще бъде включен в цялостното реализиране на проекта.


  1. Когато е приложимо, опишете Вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на проекта:

 • Подизпълнител (подизпълнители) (ако има такива) - нп

 • Крайни бенефициенти и целеви групи - предстоящо

 • Други ангажирани с проекта лица, които не са страни по договора.
  1. Опишете установените работни връзки с други проекти, ако има такива- нп
  1. Ако вашата организация е получавала други безвъзмездни помощи от ЕО с цел укрепване на същата целева група, до каква степен в рамките на настоящия проект са доразвити/допълнени резултатите от предходния проект (проекти)? (Опишете всички получени безвъзмездни помощи от ЕО, свързани с настоящия проект).
 1. Информация и публичност

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта? Моля, отбележете и опишете детайлно кои от изброените по-долу дейности са изпълнени по Вашия проект и приложете доказателствен материал (например: снимки, брошури, дипляни, плакати, изработени и ползвани материали по проекта и други).


1. Информирани ли са участниците/получателите на услугата за ползването на финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ и когато е приложимо, по линия на ЕФРР и Кохезионния фонд? - да; встъпителна пресконференция, презентация на проекта, информация на сайта на община Своге, постоянни табели, банери, публикация в местния вестник и кабелна телевизия, плакати, брошури
2. Съдържат ли всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следните елементи на корицата:

- логото на ЕСФ и ОП РЧР - да

- наименованието на проекта, който се изпълнява; - да

- пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013; - да

- изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”; - да

- флагът на ЕС? - да


3. Проведени ли са информационни събития за местните и/ или национални медии? – да; информация за вестника, кабелната телевизия, сайта на общината
4. Проведени ли са пресконференции за национални и/ или местни медии? – да, за местни медии
5. Поставено ли е информационно табло/ билборд на мястото, където се извършват дейностите по проекта? – да, постоянни табели и банери в двете общини;
Име на ръководителя на проекта: Ренета Кръстанова
Подпис: ………………………………
Име на лицето, подписало договора/заповедта: инж.Жоро Цветков – кмет на община Своге
Подпис: .............................................
Място на изпълнение: Своге, България; Ступава, Словакия
Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 19.11.2013 г.
Дата, на която е изпратен докладът: 19.11.2013 г.


1


 Този план обхваща финансовия период между изготвянето на настоящия междинен доклад и следващия доклад.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница