Между правоимащите собственици на животновъдни обекти в общ. Стралджа землище стралджаДата25.12.2017
Размер291.62 Kb.
#37531


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ
МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В
ОБЩ.СТРАЛДЖА

ЗЕМЛИЩЕ СТРАЛДЖА


  1. Снежана Вълкова Стоянова, притежаваща 17.85Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- имот №270057 с площ 17,400 дка, местност”Цонков герен„, Х категория ;

- имот №420030 с площ 19,545 дка, местност”Дружба„, ІV категория ;

*в землището на с.Иречеково:

- Част от имот №090008 с площ 20.000 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория

- Имот №090005 с площ 37,020 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория

ВСИЧКО: 93,965 дка.
  1. Ганка Железчева Андонова, притежаваща 24Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- имот №295038 с площ 14,101 дка, местност”Атоловски герен„, ІV категория ;

- имот №295041 с площ 14,200 дка, местност”Атоловски герен„, ІV категория ;

- част от имот №261007 с площ 14,000 дка, местност”Събева могила„, Х категория ;

ВСИЧКО: 42,301 дка.


3.Георги Стефанов Неделчев, притежаващ 18,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- имот № 268036 с площ 19.579 дка, местност”Цонков герен„, Х категория

- имот № 170029 с площ 7.925 дка, местност”Средна трънка„, Х категория

- част от имот № 330768 с площ 7.500 дка, местност”Мерата„, ІV категория

- Част от Имот №066022 с площ 8,000 дка, местност”Орман арас„, ІІІ категория

* в землището на с.Недялско:

- Част от имот № 000259 с площ 63,000 дка, местност”До село”, VІ категория

ВСИЧКО: 106,004 дка.


4. Стоян Стефанов Георгиев , притежаващ 114,6Ж.Е.

получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- част от имот № 440932 с площ 95.400дка, местност”Атоловски герен„, ІV категория

- част от имот № 267500 с площ 50.000 дка, местност”Цонков герен„, Х категория

- имот № 270031 с площ 37.927 дка, местност”Цонков герен„, V категория

- Имот № 440947 с площ 16.614 дка, местност”Блатото„, VІ категория

* в землището на с.Иречеково:

- Част от имот №090037 с площ 87.000 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория

- Имот №000147 с площ 16,185 дка, местност”Големия баир„, ІV категория ;

- Част от имот №000403 с площ 28,000 дка, местност”Старата скеля„, VІ категория ;

- Имот №000122 с площ 10,437 дка, местност”Манафска могила„, VІ категория ;

- Част от Имот №000128 с площ 24.000 дка, местност”Автанско„, VІ категория

- Имот №000162 с площ 24.350 дка, местност”Манавска могила„, V категория

* в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000313 с площ 61.000 дка, местност ”Корията„, V категория

- Част от Имот №000237 с площ 80,000 дка, местност”Дрянова могила„, VІ категория

- Част от Имот №000305 с площ 22,500 дка, местност”Осеня„, V категория

- Имот №000306 с площ 3,000 дка, местност”Корията„, V категория

ВСИЧКО: 556,413 дка.
5. Пенка Димитрова Георгиева , притежаваща 92,1Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- Имот № 380039 с площ 58.855 дка, местност”Беджи юрт„, ІV категория ;

- Част от Имот № 380847 с площ 10.000 дка, местност”Беджи юрт„, ІV категория

- Имот № 220672 с площ 28.301 дка, местност”Големия герен„ Х категория

- Имот № 220222 с площ 11,540 дка, местност”Големия герен„, Х категория

- Част от имот № 220223 с площ 3.000 дка, местност”Големия герен„, Х категория

- Имот № 225093 с площ 2.696 дка, местност”Големия герен„, Х категория

- Имот № 225023 с площ 5,000 дка, местност”Големия герен„, Х категория ;

- Част от имот № 225156 с площ 29.300 дка, местност”Големия герен„, ІV категория ;

- Част от имот № 150001 с площ 16,000 дка, местност”Аладжата„, Х категория ;

ВСИЧКО: 164.692 дка.
6. Валентин Янков Георгиев , притежаващ 37Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- Част от имот № 220807 с площ 28.000 дка, местност”Големия герен„, Х категория

- част от имот № 295055 - площ 49.000дка, местност”Атоловски герен„, ІV категория

ВСИЧКО: 77.000дка.


7. Тончо Велчев Тончев, притежаващ 83Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- част от имот № 160090 с площ 7.000 дка, местност”Аладжата„, Х категория

- част от имот № 265007 с площ 51.300 дка, местност”Нишана„, Х категория

- част от имот № 265788 с площ 50.000дка, местност”Нишана„, Х категория ;

- имот №265701 с площ 28.141дка, местност”Нишана„, Х категория

- Имот № 267100 с площ 7,616 дка, местност”Цонков герен„, Х категория ;

ВСИЧКО: 144.057 дка.
8. Желязка Стоянова Тончева, притежаваща 24Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- част от имот № 295055 - площ 49.000дка, местност”Атоловски герен„, ІV категория


9. Димитър Иванов Димитров , притежаващ 2,35Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Лозенец:

- Част от Имот № 260044 с площ 15.000 дка, местност”Блатото”, Х категория

10. „БМГ Агро”ООД , притежаващо 42Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:

- Имот №220057 с площ 7,421 дка, местност”Големия герен„, Х категория

- част от имот № 261008 с площ 70.000 дка, местност”Събева могила„, Х категория

- имот №724993 с площ 9.845дка., местност”Нишана”, Х категория

* в землището на с.Иречеково:

- част от Имот №380001 с площ 132,000 дка, местност”Кошарата„, VІ категория

ВСИЧКО: 219,266 дка.


ЗЕМЛИЩЕ С. ПРАВДИНО
1. Живко Георгиев Христов , притежаващ 20,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Правдино:

- Част от имот № 049009 с площ 92,000 дка, местност”Папурджика„, VІІ категория

- Част от Имот № 000574 с площ 21.000 дка, ІІІ категория

- Имот №000335 с площ 30,264 дка, VІІ категория

- Част от Имот №049004 с площ 30,000 дка, местност”Папурджика„, ІХ категория

- Имот №049005 с площ 33,028 дка, местност”Папурджика„, ІХ категория

ВСИЧКО: 206.292дка.
2. Косьо Димитров Стоянов , притежаващ 16,95Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Правдино:

- Част от Имот № 049009 с площ 100,000 дка, местност”Папурджика„, VІІ категория

- Част от Имот №049002 с площ 70.000 дка, местност”Папурджика„, VІІ категория

ВСИЧКО: 170,000 дка.
ЗЕМЛИЩЕ С. ТАМАРИНО
1.Кънчо Русенов Кънев, притежаващ 26,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Тамарино:

- Имот №006213 с площ 102.334дка., местност”Коджа орман”, ІV категория


2.Димитър Желязков Димитров, притежаващ 9,9Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Тамарино:

- Имот №006021 с площ 56.812дка, местност”Коджа орман” ІХ категория
ЗЕМЛИЩЕ С. ВОЙНИКА
1.Недялко Тодоров Миланов, притежаващ 36,6Ж.Е. получава следните пасище и мери в землището на с.Войника:

- Част от имот №059190 с площ 72.000 дка, местност”Кайрака„, V категория

- Част от имот №059191 с площ 24.000 дка, местност”Кайрака„, V категория

- част от Имот №059192 с площ 53.200 дка, местност”Кайрака„, V категория

- част от имот №059093 с площ 54.100 дка, местност”Кайрака„, V категория

- част от имот №059071 с площ 52,000 дка, местност”Марков гечит„, ІV категория

ВСИЧКО: 255,300 дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. ИРЕЧЕКОВО
1. Николай Иванов Иванов, притежаващ 28,05Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Иречеково:

- Част от Имот №090004 с площ 200.000 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория;

- Част от имот №090038 с площ 60.000 дка, местност” Янкови гробове„, VІ категория ;

- Част от имот №090008 с площ 20.000 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория ;

ВСИЧКО: 280,000 дка.
2. Андрей Христов Андреев, притежаващ 16,05Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Иречеково:

- Част от Имот №380001 с площ 160.000 дка, местност”Кошарата„, VІ категория


3. Спас Дончев Дончев, притежаващ 26,7Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Иречеково:

- Част от имот №000403 с площ 30,000 дка, местност”Старата скеля„, VІ категория ;

- Имот №380003 с площ 54,239 дка, местност”Кошарата„, VІ категория

- Имот №380002 с площ 26,509 дка, местност”Кошарата„, VІ категория

- част от Имот №380001 с площ 160,000 дка, местност”Кошарата„, VІ категория

ВСИЧКО: 270,748 дка.


4. Валентина Георгиева Гледачева, притежаваща 15,75Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Иречеково:

- Част от имот №090037 с площ 150,700 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория ;
ЗЕМЛИЩЕ С. МАЛЕНОВО
1. Николай Иванов Кичуков, притежаващ 46,2Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от Имот №000107 с площ от 119,660дка, местност”Каяджик„, Х категория


2. Красимир Генов Димов притежаващ 49,1Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от имот №065020 с площ от 127,170 дка, местност”Арк бою„, ІV категория


3. Гюлхан Дурсун Айвазова притежаваща 16Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от имот №065020 с площ от 31,830 дка, местност”Арк бою„, ІV категория


4. Димитър Желев Митев притежаващ 28,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от им.№000174 с площ от 73,560 дка, местност”Високи добиви„, Х категория


5. Недка Проданова Иванова притежаваща 6,45Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- имот №000310 с площ от 16.710 дка, местност”Чеирлъка„, ІV категория


6. Ахмед Алиев Айвазов, притежаващ 35,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от имот № 000111 с площ от 87.200 дка, местност”Наневи кошари„, Х категория


7. Станислав Петров Станев притежаващ 21Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от имот № 000212 с площ от 51.500 дка, местност”Афтанкайря„, ІV категория


8. Роза Бонева Иванова притежаваща 6,45Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от Имот №000179 с площ 18,000 дка, местност”Високи добиви„, V категория


9. Диньо Славов Господинов притежаващ 20,3Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- част от имот №000258 с площ от 8.600 дка, местност”Червен бряг„, ІV категория

- част от имот №000259 с площ от 30.000 дка, местност”Каяджик„, Х категория

- част от имот №000175 с площ 14,000 дка, местност”Високи добиви”, Х категорияНедопустим слой:

- Имот №000180 с площ от 91,912дка, местност „Хумата„ ІV категорияВСИЧКО: 144,512 дка.
10. Красимира Стоянова Динева притежаваща 165,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

- Имот №000107 с площ от 49.000дка, местност”Каяджик„, Х категория

- част от им.№000174 с площ от 81.000 дка, местност”Високи добиви„, Х категория

- част от имот №000096 с площ от 6.400 дка, местност”Каяджик„, Х категория

- част от имот №000175 с площ 26,000 дка, местност”Високи добиви”, Х категория

- имот №000310 с площ от 41.000 дка, местност”Чеирлъка„, ІV категория

- част от имот №000185 с площ от 105,000дка, местност”Картал дере„, VІІ категория

- част от Имот №000043 с площ 24.400 дка, местност”Арк бою„, ІV категория

- част от имот №000042 с площ 43,000 дка, местност”Каяджик”, ІІІ категория

ВСИЧКО: 375.800 дка.ЗЕМЛИЩЕ С. ЧАРДА
1. Панайот Николов Панайотов, притежаващ 16,95Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Чарда:

- Имот №050006 с площ от 14.578дка, местност”Чаира„, Х категория

- Имот №050043 с площ от 190.867 дка, местност””Чаира„, Х категория

- Имот №000064 с площ от 3.697 дка, местност”До село„, Х категория

- Имот №000222 с площ от 14.973 дка, местност”До село„, ІІІ категория

- Част от Имот №050001 с площ от 5.663 дка, местност”Чаира„, Х категория

- Част от Имот №050042 с площ от 22.800 дка, местност”Чаира„, Х категория

ВСИЧКО: 252,578 дка.


2. Петър Митев Петров, притежаващ 16,5Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Чарда

- Част от Имот №030010 с площ от 42.000 дка, местност”Канарата„, ІХ категория

- част от Имот№060034 с площ 71,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

- част от Имот№060033 с площ 84,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

- Имот №000218 с площ от 3.432 дка, местност”До село„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 200,432 дка.

3. Йордан Динков Тодоров, притежаващ 6,3Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Чарда

- Част от Имот №030009 с площ от 32,000 дка, местност”Канарата„, ІХ категория

- Имот№060033 с площ 30,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

- част от Имот№060034 с площ 15,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

ВСИЧКО: 77,000 дка.
4. Пенка Петкова Панайотова, притежаваща 25Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Чарда:

- Имот №000217 с площ от 119,614 дка, местност”Кайряка„, ІХ категория

- част от Имот№060034 с площ 33,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

- част от Имот№060033 с площ 90,000 дка, местност”Чаира„, Х категория

- Част от Имот №000198 с площ от 2.000 дка, местност”Овощна градина„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 244,614 дка.ЗЕМЛИЩЕ С. ДЖИНОТ
1. Иван Митев Желев, притежаващ 15,3Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Джинот :

- Част от Имот №000020 с площ от 4.380 дка, местност”Тикнята„, ІІІ категория- Имот №000046 с площ от 8.630 дка, местност”До село„, V категория

- Имот 000078 с площ от 5,107 дка, местност”До село„, ІІІ категория

- Имот №000079 с площ от 5,230 дка, местност”До село„, ІІІ категория

- Имот №000080 с площ от 2,963 дка, местност”До село„, ІІІ категория

- Част от Имот №000144 с площ от 4,000 дка, местност”Стаматица„, V категория

- Имот №000179 с площ от 19,524 дка, местност”Каяджик„, VІІ категория

- Част от Имот №000192 с площ от 20,000 дка, местност”Каяджик„, VІІ категория

- час от Имот №000122 с площ 7,000 дка, местност”Курбунар„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 76,834 дка.
2. Иван Василев Иванов, притежаващ 17.8Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Джинот:

- Част от Имот №000152 с площ от 94.000 дка, местност”Каяджик„, V категория


3. Димитър Василев Панайотов, притежаващ 2,5 Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Джинот

- Част от Имот №000117 с площ от 20,000дка, местност”Курбунар„, V категория


4. Георги Василев Иванов, притежаващ 3,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Джинот :

- част от Имот №000122 с площ 19,000 дка, местност”Курбунар„, ІІІ категория


5. Деян Василев Недялков, притежаващ 12,05Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Джинот :

- Част от Имот №000120 с площ 47,000 дка, местност”Курбунар„, V категория

- Имот №000094 с площ от 16,570 дка, местност”Турската могила„, ІІІ категория

- Част от имот №000021 с площ от 16.000дка., местност ….

ВСИЧКО: 79,570 дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. АЛЕКСАНДРОВО
1. Емилия Стоянова Атанасова, притежаваща 9.4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Александрово:

- Част от Имот № 000153 с площ 50.000 дка, местност”До село” , V категорияЗЕМЛИЩЕ С. САРАНСКО
1. Радослав Нейков Попов, притежаващ 61,4Ж.Е. получава следните пасище и мери в землището на с.Саранско:

- Част от Имот № 011101 с площ 95.000 дка, местност”Герена„, ІV категория

- Част от Имот № 004035 с площ 17.400 дка, местност”Гробища„, ІV категория

- Имот № 011045 с площ 49,956 дка, местност”Чукура„, ІV категория

- Част от Имот № 004014 с площ 9.500 дка, местност”Ямболски път„, ІV категория

- Част от Имот № 011042 с площ 38.700 дка, местност”Кайряка„, V категория

- Имот № 009075 с площ 37.000 дка, местност”Герена„, ІV категория

- Част от Имот № 004019 с площ 8,400 дка, местност”Гробища„, ІV категория

- Имот № 011047 с площ 37.000 дка, местност”Герена„, ІV категория

- Имот № 006027 с площ 7,112 дка, местност”Кивира„, ІV категория* в землището на с.Недялско:

- Част от им.№000249 с площ 60.000дка, местност”Азбеклийски път”, VІ категория

ВСИЧКО: 360,068дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. БОГОРОВО
1. Валентина Кънчева Милчева, притежаваща 26,4Ж.Е. получава следните пасище и мери в землището на с.Богорово:

- Част от имот №022003 с площ 200.000 дка, местност”Пърли връх„, ІХ категория

- Част от имот № 022002 с площ 70.000 дка, местност”Пърли връх„, ІХ категория

ВСИЧКО: 270,00 дка.


2. Георги Колев Станчев, притежаваща 5,25Ж.Е. получава следните пасище и мери в землището на с.Богорово:

- Част от Имот №022014 с площ 30.000 дка, местност”Пърли връх„, ІХ категория

- Част от Имот №022004 с площ 23,870 дка, местност”Пърли връх„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 53,870дка.
ЗЕМЛИЩЕ С. ПОЛЯНА
1. Станимир Иванов Христов притежаващ 61.6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна:

- Част от Имот № 033001 с площ 111,800 дка, местност”Акалъм„, ІХ категория

- Част от Имот № 025028 с площ 15,100 дка, местност”Стръча„, V категория

- Част от Имот № 024004 с площ 15,000 дка, местност”Лещения кайряк„, ІХ категория

- Част от Имот №034017 с площ 136,000 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

- Част от Имот № 005021 с площ 12,000 дка, местност”Ашарлъка„, ІХ категория

- Част от Имот № 044030 с площ 12,000 дка, местност”Попов дол„, ІV категория

- Имот №030016 с площ 17,000 дка, местност”Дръндевица„, ІХ категория

Общо: 318.900дка

*недопустим слой:

- част от имот №042014 с площ 5,000дка, местност”Юрта„, ІV категория

- Имот №045035 с площ 5,403дка, местност”Дългата поляна„, VІІ категория

- Имот №002239 с площ 5,201дка, местност”Дългата поляна„, VІІ категория

- част от имот №046034 с площ 10,000дка, местност”Дългата поляна„, ІХ категория

- част от имот №032033 с площ 15,000дка, местност”Корията„, ІХ категория

- част от имот №026061 с площ 20,000дка, местност”Лещения кайряк„, ІХ категория

- Имот №044035 с площ 1,900дка, местност”Попов дол„, VІІ категория

Общо: 62,504дка.

ВСИЧКО: 381.404дка.


2. Марин Златев Маринов притежаващ 4Ж.Е.получава следните пасища и мери в землището на с. Поляна:

- Част от Имот № 042052 с площ 101,500 дка, местност”Юрта„, ІІІ категория

- Имот №024005 с площ 50.000 дка, местност”Бостанлъка„, ІХ категория

- Част от Имот № 034097 с площ 4,850 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

- Имот № 025015 с площ 4,411 дка, местност”Стръча„, V категория

- Имот № 042044 с площ 5.050 дка, местност”Юрта„, ІV категория

ВСИЧКО: 165,811 дка.
3. Петър Колев Петров притежаващ 30,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с. Поляна:

- Част от Имот № 034094 с площ 79,000 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

- Част от Имот № 035027 с площ 14,000 дка, местност”Акалъм„, VІІ категория

ВСИЧКО: 93,000дка.


4. Марин Златев Маринов притежаващ 15,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Част от Имот №034019 с площ 42.500 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

- Част от Имот № 035027 с площ 8,350 дка, местност”Акалъм„, VІІ категория

- Част от Имот № 034001 с площ 6,200 дка, местност”Кошовете„, VІІ категория

ВСИЧКО: 57,500 дка.
5. Николай Тодоров Славов притежаващ 10,2Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Част от Имот № 034094 с площ 58,000 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория


6. Желязка Василева Пенева притежаваща 6.85Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Част от Имот № 031012 с площ 40,000 дка, местност”Саръгерен„, V категория


7. Злата Иванова Станева притежаваща 24,65Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с. Поляна :

- Имот №036095 с площ 85,000 дка, местност”Бибев камък„, VІ категория

- Част от Имот № 035058 с площ 14,000 дка, местност”Акалъм„, VІІ категория

- Част от Имот № 008012 с площ 7,500 дка, местност”К.мост„, ІХ категория

- Имот №004065 с площ 35,000 дка, местност” „, категория
8. Иван Петров Иванов притежава 12.4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Част от Имот № 035058 с площ 45,500 дка, местност”Акалъм”, VІІ категория


9. Яна Георгиева Димитрова притежава 32,65Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Част от Имот № 017030 с площ 13,000дка, местност”Сандьова шума„ІХ категория

- Част от Имот№042038 с площ 89,000 дка, местност”Юрта„, ІІІ категория

- Имот №032032 с площ 15,800 дка, местност”Корията„, VІІ категория

- Имот №002162 с площ 16,845 дка, местност”Дългата поляна„, VІІ категория

- Част от Имот № 035054 с площ 15,400 дка, местност”Акалъм„, VІІ категория

- Част от Имот № 042022 с площ 5.700 дка, местност”Юрта„, V категория

ВСИЧКО: 155,745 дка.


10. Митка Йорданова Колева притежава 5,55Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна:

- Част от Имот № 031012 с площ 26.300 дка, местност”Саръгерен„, V категория

- Част от Имот № 034068 с площ 4,000 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

ВСИЧКО: 30,300 дка.


11. Иван Стоянов Георгиев притежава 17,8Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна :

- Имот № 005034 с площ 29,657 дка, местност”Дудука„, ІХ категория

- Част от Имот № 002186 с площ 10,200 дка, местност”Дългата поляна„, ІХ категория

- Част от Имот № 042030 с площ 13,400 дка, местност”Юрта„, V категория

- Част от Имот №034019 с площ 46,100 дка, местност”Русев дол„, ІХ категория

ВСИЧКО: 99.357 дка.


12. Драгоя Димитров Драгоев притежава 12,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна:

- Част от Имот № 040001 с площ 7,000 дка, местност”Лозята„, ІХ категория

- Част от Имот № 006020 с площ 13,100 дка, местност”Дудука„, VІІ категория

- Част от Имот №002164 с площ 16,500 дка, местност”Дългата поляна„, VІІ категория

- Имот № 042055 с площ 4.224 дка, местност”Юрта„, ІІІ категория

- Част от Имот № 030001 с площ 30,900 дка, местност”Дръндевица„, ІХ категория

ВСИЧКО: 71,724 дка.
13. Желязко Георгиев Желязков притежава 4.55Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Поляна:

- Част от Имот № 031008 с площ 55,500 дка, местност”Саръгерен„, ІХ категория

- Имот № 036060 с площ 15,100 дка, местност”Браилица„, VІ категория

- Част от Имот №002132 с площ 15,000 дка, местност”Дългата поляна„, ІV категория

ВСИЧКО: 85,600 дка.


ЗЕМЛИЩЕ С. ВОДЕНИЧАНЕ
1. Стоянка Пенева Пенева, притежаваща 51,85Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане :

- Част от Имот №000193 с площ от 177,000дка, ІV категория


2. Стоянка Панайотова Тодорова, притежаваща 8,8Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане :

- Част от Имот №000330 с площ от 55,200 дка, ІV категория


3. Иван Станчев Стефанов, притежаващ 3Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане :

- част от Имот №000233 с площ от 20,000 дка, ІХ категория


4. Иван Стоянов Иванов, притежаващ 12,75Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане:

- Част от Имот №000057 с площ от 46.000 дка, Х категория

- Част от Имот №000534 с площ от 37.000 дка, ІV категория

ВСИЧКО: 83,000 дка.


5. Йордан Неделчев Недков, притежаващ 87Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане :

- Имот №000401 с площ от 145.789дка, местност”Поясите„, Х категория

- Част от Имот №000402 с площ от 92.700дка, местност”Поясите„, Х категория

- Част от Имот №000220 с площ от 103,000дка, Х категория

ВСИЧКО: 341,489 дка.
6. Станислава Маринова Миланова, притежаваща 7,65Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане:

- Част от Имот №000220 с площ от 45.000дка, Х категория


7. ЕТ„М ЕНД Б – Янко Митев” гр.Ямбол, притежаващ 174.7Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Воденичане:

- Част от Имот №000330 с площ от 116,500 дка, ІV категория

- Имот №000188 с площ от 68.580 дка, ІV категория

- част от Имот №000233 с площ от 34,000 дка, ІХ категория

- Част от Имот №000193 с площ от 20.000дка, ІV категория

- Имот №000026 с площ от 23.030 дка, ІV категория

- Част от Имот №000099 с площ от 21.300 дка, ІV категория

- Част от Имот №000220 с площ от 158.000дка, Х категория

- Част от Имот №000074 с площ от 27,300дка, ІV категория

ВСИЧКО : 468,710дка.
ЗЕМЛИЩЕ С. АТОЛОВО
1. Анка Колева Иванова, притежаваща 84Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№ 090100 с площ 70,000 дка, местност”Агрономското„, Х категория


2. Богдан Маринов Богданов, притежаващ 72,2Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№ 090100 с площ 94,000 дка, местност”Агрономското„, Х категория

*в землището на с.Правдино:

- Част от Имот №049002 с площ 50,000 дка, местност”Папурджика„, VІІ категория

ВСИЧКО: 144,000дка.
3. Бойчо Илиев Боев, притежаващ 74.65Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- им.№ 000045 с площ 155.415 дка, местност”Дермен дере блок„, V категория

- им.№ 080093 с площ 9.980 дка, местност”Блатото„, Х категория

ВСИЧКО: 165,395 дка.


4. Валентин Йорданов Едрев , притежаващ 40,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово :

- Част от им.№ 000099 с площ 4,000 дка, местност”Герена„, ІV категория

- им.№ 080057 с площ 22.999дка, местност”Блатото„, Х категория

- им.№ 090077 с площ 5,000дка, местност”Дермен дере блок„, V категория

- им.№ 090082 с площ 49.193 дка, местност”Дермен дере блок„, Х категория

- им.№ 110014 с площ 3,000 дка, местност”Герена”, ІV категория

ВСИЧКО: 84,183 дка.
5. Величко Димитров Ахчиев, притежаващ 14.8Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово :

- им.№ 090101 с площ 21.159 дка, местност”Дермен дере блок„, ІV категория

- им.№ 120040 с площ 24.999дка, местност”Дермен дере блок„, Х категория

ВСИЧКО: 46,158 дка.


6. Димитър Дончев Бошнаков, притежаващ 4,65Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово :

- Част им.№000001 с площ 6,500 дка, местност”Стралджанско блато”, ІV категория

- им.№000051 с площ 4,057 дка, местност”Герена”, ІV категория

- част от им.№000053 с площ 15,000 дка, местност”Герена”, ІV категория

- им.№120050 с площ 6,000 дка, местност”Дермен дере блок”, ІV категория

ВСИЧКО: 31,557 дка.


7. Елка Иванова Йорданова, притежаваща 19,8Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово :

- част от им.№ 090100 с площ 36,920 дка, местност”Агрономското„, Х категория

*в землището на с.Правдино :

- Част от Имот №027007 с площ 114.000 дка, местност”Кабата„, ІХ категория

- Имот №049003 с площ 43.392 дка, местност”Папурджика„, ІХ категория

- Част от Имот №049004 с площ 14,000 дка, местност”Папурджика„, ІХ категория

ВСИЧКО: 208,312 дка.
8. Илия Аризанов Ахчиев, притежаващ 39Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово :

- им.№ 090083 с площ 98.386 дка, местност”Агрономското„, Х категория

9. Йордан Парушев Йорданов, притежаващ 151,8Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№ 090100 с площ 282,350дка, местност”Агрономското„, Х категория


10. Пенка Захариева Бояджиева, притежаваща 3,9Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№ 090100 с площ 30,000дка, местност”Агрономското„, Х категория


11. Пенка Кунчева Кунева, притежаваща 4,5Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№000042 с площ 15.000 дка, местност”Север”, ІV категория

- им.№080075 с площ 9.098 дка, местност”Блатото”, Х категория

- част от им.№090016 с площ 12.000 дка, местност”Агромонското”, Х категория

ВСИЧКО: 36,098дка.
12. Цонко Георгиев Атанасов, притежаващ 221Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Атолово:

- част от им.№ 120049 - площ 377.944 дка, местност”Дермен дере блок„, Х категория

- им.№120064 с площ 1,900 дка, местност”Дермен дере блок”, Х категория

* в землището на с.Богорово:

- Част от Имот №000209 с площ 37.931 дка, V категория

- Имот №000292 с площ 22,801 дка, местност”Над село„, V категория

- Част от имот № 022002 с площ 108.000 дка, местност”Пърли връх„, ІХ категория

ВСИЧКО: 548,576 дка.
ЗЕМЛИЩЕ С. КАМЕНЕЦ
1. Димитър Иванов Димитров, притежаващ 30,6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Каменец:

- Част от Имот № 000074 с площ 26.600 дка, местност”Сют бунар„, ІІІ категория

- Част от Имот № 000096 с площ 107.000 дка, местност”Станкова чешма„, V категория

- Част от Имот № 000105 с площ 40.400 дка, местност”Кайряка„, ІV категория

ВСИЧКО: 174,000 дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. ЛЮЛИН
1. Андон Христов Андонов, притежаващ 4.95Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Люлин:

- Имот №015007 с площ 30,000 дка, местност”Каваците„, ІІІ категория* недопустим слой:

- Имот №056019 с площ 10,745 дка, местност”Узунска могила„, ІV категория

ВСИЧКО: 40,745 дка.
2. Тодор Митев Тодоров притежаващ 7,5Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Люлин:

* недопустим слой:

- Имот №033006 с площ 45,593 дка, местност”Трънест баир„, ІХ категория

- Имот №056017 с площ 15,172 дка, местност”Узунска могила„, ІV категория

ВСИЧКО: 60,765 дка.


3. Генчо Христов Генчев притежаващ 48Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Люлин:

- Имот №055014 с площ 50,000 дка, местност”Чатърлъка„, ІV категория* недопустим слой:

- част от Имот №016016 с площ 100,000 дка, местност”Манастира„, V категория

- Имот №033009 с площ 141,503 дка, местност”Трънест баир„, ІХ категория

- Имот №033019 с площ 2,727 дка, местност”Трънест баир „, ІХ категория

- Имот №033020 с площ 57,137 дка, местност”Трънест баир„, ІХ категория

- Имот №042285 с площ 14,267 дка, местност”Старите лозя„, ІV категория

- Имот №042286 с площ 69,904 дка, местност”Старите лозя„, ІV категория

- Имот №042287 с площ 20,419 дка, местност”Старите лозя„, ІV категория

ВСИЧКО: 455,957 дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. НЕДЯЛСКО
1. Атанас Христов Цонев, притежаващ 3,15Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000313 с площ 35.000 дка, местност ”Корията„, V категория


2. Мария Евгениева Хаджиколева, притежаваща 3.75Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Имот №000276 с площ 36,230 дка, местност”Цистерните„, VІ категория


3. Димитър Господинов Боев, притежаващ 20,7Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Имот №000329 с площ 42,000 дка, местност”Азбеклийски път„, VІ категория

- Имот №000280 с площ 52,546 дка, местност”До село„, VІ категория

- част от Имот №000257 с площ 50.000 дка, местност”До село„, VІ категория

ВСИЧКО: 144,546дка.
4. Янка Иванова Бонева притежаваща 8,7Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000248 с площ 90,000 дка, местност”До село„, VІ категория


5. Васил Костов Василев притежаващ 6Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000287 с площ 60.000 дка, местност”Каралий„, VІ категория


6. Боян Желев Бинев притежаващ 15,2Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000313 с площ 152.000 дка, местност ”Корията„, V категория


7. Деян Василев Недялков притежаващ 3,4Ж.Е. получава следните пасища и мери в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000308 с площ 36,000 дка, местност”Корията„, V категорияЗЕМЛИЩЕ С. ЛОЗЕНЕЦ
1. Галина Стоянова Петкова, притежаваща 68Ж.Е получава следните пасище и мери в землището на с.Лозенец:

- Част от Имот № 000307 с площ 57.500 дка, местност”Мочура” , ІV категория

- Част от Имот № 000997 с площ 7.800 дка, местност”Кат.чешма”, ІІІ категория

- Част от Имот № 115004 с площ 28.000 дка, местност”Дрянова кория”, ІІІ категория

- част от Имот №000088 с площ 7,000дка, местност”Мараш север”, ІІІ категория

- част от имот №000249 с площ 7,000дка, местност”Дрянова кория”, VІІ категория

- Имот №000360 с площ 7,749дка, местност”Мараш юг”, ІV категория

- Имот №000364 с площ 8,768дка, местност”Мараш юг”, ІV категория

ВСИЧКО: 123,817дка.
2. „МУРРА-2002”ООД, притежаващи 422,6Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Лозенец :

- Част от Имот № 260044 с площ 40.000 дка, местност”Блатото”, Х категория

- Част от Имот № 000250 с площ 50.000 дка, местност”Дрянова кория”, VІІ категория

- Част от Имот № 000352 с площ 290.000 дка, местност”Герена”, ІV категория

- Част от Имот № 000383 с площ 55,000 дка, местност”Над блатото”, ІІІ категория

- Част от Имот №000375 с площ 5,850дка, местност”Мараш юг”, ІV категория

в землището на с.Войника :

- Част от имот №059082 с площ 90.000 дка, местност”Герена„, VІ категория

- Част от имот №059114 с площ 90,000 дка, местност”До село„, VІ категория

- Част от имот № 059096 с площ 80.000 дка, местност”Дрянова река„, VІ категория

ВСИЧКО: 715,850дка.
3. Донка Тенева Кънчева, притежаваща 46,25Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Лозенец

- Част от Имот № 000358 с площ 52.000 дка, местност”Мараш юг”, ІV категория

- Имот №000362 с площ 9,012дка, местност”Мараш юг”, ІV категория

*в землището на с.Правдино:

- Имот №000336 с площ 47,047 дка, VІІ категория

ВСИЧКО: 108,059 дка.ЗЕМЛИЩЕ С. ЛЕЯРОВО
1. Радка Петрова Алексиева, притежаваща 111.7Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Леярово:

- Част от ПИ с идентификатор 43615.130.84 с площ 33,000 дка, местност”Кайряка„, VІІ категория

- Част от ПИ с идентификатор 43615.50.31 с площ 44,000 дка, местност”Търчов дол„, ІІІ категория

- Част от ПИ с идентификатор 43615.160.97 с площ 100.000 дка, ІХ категория* недопустим слой:

- ПИ с идентификатор 43615.361.135 с площ 35,973 дка, категория

- ПИ с идентификатор 43615.361.146 с площ 12,510 дка, категория

- ПИ с идентификатор 43615.361.126 с площ 5.936 дка, категория

ВСИЧКО: 231.419 дка.

ЗЕМЛИЩЕ С. ПЪРВЕНЕЦ
1. Диана Иванова Стоева, притежаваща 27.9Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Първенец:

- Част от Имот №000348 с площ 55,000дка, ІХ категория

- Част от Имот №000351 с площ 9,300дка, ІХ категория ;

- Част от Имот №000350 с площ 11,500дка, ІХ категория;

ВСИЧКО: 75,800дка.
2. Радомир Христов Илиев, притежаваща 26Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Първенец:

- Имот №000150 с площ 25.172дка, VІІ категория

- Част от Имот №000322 с площ 20.000дка, ІV категория ;

- Част от Имот №000109 с площ 9,800дка, ІІІ категория ;

- част от имот № 000310 с площ 11.400 дка, ІІІ категория ;

ВСИЧКО: 66.372 дка.


3. Костадин Христов Колев, притежаваща 23,4Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Първенец:

- част от имот № 000349 с площ 57.000 дка, ІХ категория


4. ЕТ„ИВАНКА ЙОСИФОВА, притежаваща 34.1Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Първенец :

- Част от Имот №000346 с площ 90.000дка, V категория ;


5. ЗК”Първенец”, притежаваща 147,2Ж.Е, получава следните пасища и мери в землището на с.Първенец:

- Част от Имот № 000321 с площ 200.000 дка, ІХ категория

- Част от Имот №000346 с площ 20.000дка, V категория ;

- част от имот № 000349 с площ 13.000 дка, ІХ категория

- Част от Имот №000353 с площ 25,000дка, ІV категория ;

- Част от Имот №000173 с площ 11,000дка, ІІІ категория ;

- част от имот № 000129 с площ 10.000 дка, ІІІ категория ;

- част от имот № 000097 с площ 12.700 дка, ІІІ категория ;

- част от имот № 000272 с площ 9.200 дка, ІХ категория

- Част от Имот №000419 с площ 42.000дка, ІХ категория

ВСИЧКО: 342,900 дка.


ЗЕМЛИЩЕ С. ПАЛАУЗОВО
1. Иван Динев Райнов, притежаващ 40,65Ж.Е получава следните пасища и мери:

* землището на с.Палаузово:

- Част от Имот № 000007 с площ 100.000 дка, местност”Горен чаир„, VІ категория

- Имот №000105 с площ 91,170 дка, местност”До село„, Х категория

* в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000313 с площ 70.000 дка, местност ”Корията„, V категория

- Част от им.№000249 с площ 100.000дка, местност”Азбеклийски път”, VІ категория

ВСИЧКО: 361,170дка.


2. Гена Петкова Жекова притежаваща 35,7Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Палаузово:

- Част от Имот № 000007 с площ 264.000 дка, местност”Горен чаир„, VІ категория


3. Борислав Гошев Гочев притежаващ 30Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Палаузово:

- Част от Имот №000096 с площ 8.600 дка, местност”Адата„, VІ категория

- Част от Имот №№000114 с площ 20.600 дка, местност”Караач„, V категория

- Част от Имот №000100 с площ 20.500 дка, местност”Чардак баир„, VІ категория

- Част от Имот №000014 с площ 30.000 дка, местност”Горен чаир„, V категория

- Имот № 000150 с площ 21.378 дка, местност”Утула„, V категория

- Част от Имот № 000209 с площ 14.000 дка, местност”Малък армутлук„, ІХ категория

- Имот № 000211 с площ 50.804 дка, местност”Малък армутлук„, ІХ категория

- Част от Имот № 000305 с площ 17,000 дка, Х категория

- Част от Имот № 016033 с площ 50.000 дка, местност”Горен чаир„, Х категория

ВСИЧКО: 232,882 дка.
4. Митко Стоянов Бойчев, притежаващ 24,9Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Палаузово :

- Част от Имот № 000106 с площ 163.600 дка, местност”Адата„, VІ категория

- Имот № 000043 с площ 21.642 дка, местност”Бахчите„, Х категория

ВСИЧКО: 185,242дка.ЗЕМЛИЩЕ С. ЗИМНИЦА
1. Павлин Тодоров Желев притежаващ 75Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Зимница:

- Част от Имот №013013 с площ от 168.000 дка, местност”Горен юрт„, Х категорияНедопустим слой:

- Имот №013074 с площ от 6,675 дка, местност”Горен юрт„, Х категория

- Имот №022051 с площ от 90,623 дка, местност”Аладжемски кър„, Х категория

- Част от Имот №021113 с площ от 130.000 дка, местност”Кишите„, Х категория

- Имот №035049 с площ от 87,158 дка, местност”Под село„, ІІІ категория

- Имот №000257 с площ от 4,533 дка, местност” „, ІІІ категория

- Имот №037006 с площ от 8,038 дка, местност”Стари гробища„, ІІІ категория

- Имот №028058 с площ от 10,123 дка, местност”Чатърлък„, Х категория

- Имот №028059 с площ от 3,767 дка, местност”Чатърлък„, Х категория

- Имот №028062 с площ от 25,634 дка, местност”Чатърлък„, ІІІ категория

- Имот №028063 с площ от 5,999 дка, местност”Чатърлък„, ІІІ категория

- Имот №028064 с площ от 2,905 дка, местност”Чатърлък„, Х категория

- Имот №028105 с площ от 14,536 дка, местност”Чатърлък„, VІІ категория

- Имот №028125 с площ от 5,108 дка, местност”Чатърлък„, Х категория

- Имот №028146 с площ от 7,000 дка, местност”Чатърлък„, VІІ категория

ВСИЧКО: 569,699 дка.


2. Васил Кънев Георгиев, притежаващ 57Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Зимница :

- Имот №013006 с площ от 145.043 дка, местност”Горен юрт„, Х категорияНедопустим слой:

- Имот №022192 с площ от 30,434 дка, местност”Аладжемски кър„, Х категория

- Част от Имот №021113 с площ от 150.000 дка, местност”Кишите„, Х категория

- Имот №000048 с площ от 5,564 дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №000053 с площ от 32,071 дка, местност”Под село„, ІІІ категория

- Имот №020041 с площ от 6,079 дка, местност”Ахър алча„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 369,191 дка.
3. Злати Йорданов Златев, притежаващ 47,8Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Зимница

- имот № 013007 с площ 102,159 дка, местност”Горен юрт”, Х категория ;

Имот №022196 с площ от 21.701 дка, местност”Аладжемски кър„, Х категория

Част от Имот №021113 с площ от 100.000 дка, местност”Кишите„, Х категорияНедопустим слой:

- Имот №038044 с площ от 34,165 дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №035042 с площ от 30,113 дка, местност”До гробищата„, ІІІ категория

- Имот №035043 с площ от 9,070 дка, местност”До гробищата„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 297.208 дка.
4. Красимир Василев Георгиев притежаващ 37,65Ж.Е получава следните пасища и мери в землището на с.Зимница :

- имот № 013002 с площ 90,504 дка, местност”Горен юрт”, Х категория ;

- Имот №013084 с площ от 26.645 дка, местност”Горен юрт„, Х категория

- Имот №023217 с площ от 26.199 дка, местност”Под село„, Х категория

- Част от Имот №023212 с площ от 24,608дка, местност”Под село„, Х категория

Недопустим слой:

- Имот №022035 с площ от 26,744 дка, местност”Аладжемски кър„, Х категория

- Имот №022165 с площ от 12,000 дка, местност”Аладжемски кър„, ІІІ категория

- Имот №022067 с площ от 3,877 дка, местност”Аладжемски кър„, ІІІ категория

- Имот №022164 с площ от 4,920 дка, местност”Аладжемски кър„, ІІІ категория

- Имот №038043 с площ от 24,608 дка, местност”Под село„, ІV категория

- Имот №038045 с площ от 18,227 дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №038029 с площ от 4,041дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №023171 с площ от 11,544 дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №023084 с площ от 5,920 дка, местност”Под село„, Х категория

- Имот №035030 с площ от 18,114 дка, местност”До гробищата„, ІІІ категория

ВСИЧКО: 297,951 дка.

Допълнително разпределение на общински пасища и мери, съгласно чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ:

1.Богдан Маринов Богданов, притежаващ животновъден обект в с.Атолово, получава допълнително следните пасища и мери в землището на гр.Стралджа:Недопустим слой:

- Имот №69660.295.005 с площ от 79.847дка, местност „Атоловси герен„

- Имот №69660.265.698 с площ от 26.815дка, местност „Нишана„

- Имот №69660.265.693 с площ от 9.891дка, местност „Нишана„


2. ЕТ„М ЕНД Б – Янко Митев” гр.Ямбол, притежаващ животновъден обект в с.Воденичане получава допълнително следните пасища и мери в землището на с.Воденичане:

Недопустим слой:

- Имот №000123 с площ от 59,029дка, Х категория


3. Диньо Славов Господинов, притежаващ животновъден обект в с.Маленово, получава допълнително следните пасища и мери в землището на с.Маленово:

Недопустим слой:

- Имот №000180 с площ от 91,912дка, местност „Хумата„ ІV категория


1. Стоян Стефанов Георгиев , притежаващ животновъден обект в землището на гр.Стралджа, по негово искане му отпадат от разпределение от Протокола по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ следните пасища и мери:

в землището на с.Иречеково:

- Част от имот №090037 с площ 87.000 дка, местност”Янкови гробове„, VІ категория

- Имот №000147 с площ 16,185 дка, местност”Големия баир„, ІV категория ;

- Част от имот №000403 с площ 28,000 дка, местност”Старата скеля„, VІ категория ;

- Имот №000122 с площ 10,437 дка, местност”Манафска могила„, VІ категория ;

- Част от Имот №000128 с площ 24.000 дка, местност”Автанско„, VІ категория

- Имот №000162 с площ 24.350 дка, местност”Манавска могила„, V категория

* в землището на с.Недялско:

- Част от Имот №000313 с площ 61.000 дка, местност ”Корията„, V категория

- Част от Имот №000237 с площ 80,000 дка, местност”Дрянова могила„, VІ категория

- Част от Имот №000305 с площ 22,500 дка, местност”Осеня„, V категория- Имот №000306 с площ 3,000 дка, местност”Корията„, V категорияКаталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница