Международен маркетинг и реклама. Изпит



Дата11.03.2020
Размер9.16 Kb.
#111567
MMР ИЗПИТрешен
Свързани:
MMР ИЗПИТрешен
МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА . ИЗПИТ

1.Мрежа от стойности (Value net) за потребители се създава в съвместен процес м/у компанията, фирми-клиенти,доставчици и конкуренти:

а/ ДА

б/НЕ


2.Стратегия на продуктова политика от матрицата"продукт/промоция'' използва стандартизиран продукт и стандартизирана реклама:

а/двойна адаптация б/продуктова адаптация



в/двойна стандартизация г/комуникационна адаптация

3.Най-високата степен на ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ на дейността при .......... пазари е характерна за:

а/йерархичните методи б/експортните

в/междинните г/няма верен отг.



4.Малките и средни предприятия,поради ограниченост на ресурси използват подходът на ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ на ресурсите:

а/ДА б/НЕ



5.Клиенти под прикритие в маркетинговите изследвания се използват при:

а/метода на наблюдението б/анкетното проучване

в/метода на експеримента г/няма верен отг.



6.Реактивните мотиви за ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на фирмата се свързва с последващ отг. от нейна страна на действията на останалите пазарни участници:

а/ДА б/НЕ

7.Кой от следните фактори е в полза на пазарната адаптация на продукта:

а/глобална конкуренция б/стандартизирана концепция

в/децентрализиран мениджмънт г/икономии от мащаба

8.Според стъпковия модел за интернационализация на фирмата използва опита си м/у пазари с близки условия:

а/ДА б/НЕ

9.Кой от следните фактори е в полза на СТАНДАРТИЗАЦИЯТА на продукта:

а/адаптирана концепция б/конвергенция на потреб. вкусове

в/фрагментиран мениджмънт г/различия в потреб. предпочитания

10.Кореспондентният модел на сътрудничество като алтернатива на модела на Портър за 5-те сили отрича предимството от сътрудничеството и набляга на интензивната конкуренция м/у паз.участници:

а/ДА б/НЕ



11.Опортюнистичното поведение в отношенията м/у производител и посредници по износа е:

а/подхода на транзакционните разходи б/подхода на мрежите

в/инкременталниталния подход г/вс. отговори са верни



12.Селективните стратегии(доминация,дезинвестиции или джойнт венчър) от матрицата "паз.привлекателност/конкурентна сила" при скрининг на пазарите се препоръчват за:

а/вторичните пазари на фирмата б/третичните пазари на фирмата

в/ключови пазари на фирмата г/вс. отговори са верни



13.Изследването на причинно-следствени връзки в маркетинговите изследвания е типично за:

а/метода на експеримента б/метода на наблюдението

в/анкетното проучване г/няма верен отговор



14.Критичните фактори за успех и ключовите компетенции са необходими за осъществяване на конкурентен бенчмаркинг на фирмата:

а/ДА б/НЕ

15.Кои категории услуги предполагат най-големи възможности за стандартизация на международните пазари:

а/нито една от посочените б/базирани на информация

в/базирани на хора г/базирани на имущество

16.Изгодите от осъществяването на корпоративната социална отговорност от компаниите са свързани с ↑ пазарния дял, ↑ повторни покупки, ↑ мотивация за персонала и настъпват в дългосрочен план:

а/ДА б/НЕ



17.Един от проблемите на вторичната информация в маркетинговите изследвания е,че тя може да бъде субективна:

а/ДА б/НЕ



18.Създаването на нестандартни съобщения с ниски разходи и непривични похвати, които създават много шум сред потреб. се наричат:

а/cause marketing б/community marketing



в/querilla marketing г/viral marketing

19.Стратегията за сегментиране на пазарите"Грабни,каквото можеш" от матрицата "Пазарна привлекателност/Конкурентна сила" се препоръчва за:

а/вторичните пазари на фирмата б/третичните пазари на фирмата

в/ключовите пазари на фирмата г/няма верен отг.

20.Кои категории услуги предлагат НАЙ-МАЛКО възможности за СТАНДАРТИЗАЦИЯ на международните пазари:

а/базирани на информация б/базирани на хора

в/базирани на имущество г/всички отг. са верни

21.Отдаването на приоритет на националния пазар и използването на централизиран подход на управление е присъщо за:

а/полицентризма б/геоцентризма

в/региоцентризма г/етноцентризма

22.Решението на фирмата да ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА дейността си може да се обясни теоретично с модела на 9-те стратегически прозореца на Solberg:

а/ДА б/НЕ

23.


24.За високо контекстуалните общества е характерно:

а/възнаграждение срещу постижение б/директна комуникация

в/стремеж към личен резултат г/респект към властта

25.Коя от изброените особености НЕ е характерен двигател на локалната (пазарната) адаптация на фирмата:

а/културни различия б/стандартизирана глобална техника

в/деглобализация г/протекционизъм

26.Най-трудният на СТАНДАРТИЗИРАНЕ ЕЛЕМЕНТ на МАРКЕТИНГ МИКСА е:

а/цената б/дистрибуцията

в/промоцията г/продуктът

27.Продукт,който ексклузивно се произвежда от външна компания за мгазини на дребно се нарича:

а/вграден бранд б/бранд на производител



в/частна марка г/Co-branding

28.Коя от посочените категории НЕ участва в ......... за стойност на бранда:

а/дистрибуцията на марката б/възприемано качество

в/асоциация в мрежата г/лоялност към бранда



29.Коя от следните особености НЕ е характерна за Born global компанията:

а/технологична ориентация б/ниски разходи за НИРД

в/уникален продукт г/предприемачи визионери

30.При устойчивата глобална верига на стойността продуктите и производствения процес са резултат от социални икономически природосъобразни отношения и практики:

а/ДА б/НЕ

31.При кой от посредническите методи за излизане на международните пазари фирмата предоставя на оторизиран задграничен партньор единствено отговорност върху производството:

а/франчайзинг б/лицензирано

в/смесено предприятие г/договорно производство

32.Коя от изброените особености НЕ е характерен двигател на прехода към глобален маркетинг:

а/глобални клиенти б/дерегулация в международната търговия

в/регионализъм г/мрежови отношения

33.Коя характеристика е типична за Born global:

а/всички изброени б/фокус върху тесен глобален сигмент

в/уникални активи г/силната ориентация към клиентите



34.Коя от посочените служи за оценка на продуктовото позициониране:

а/карта на възприятията б/зензорен брандинг

в/къща на качеството г/Time to market



35."Voice of the customer" (гласът на клиента) е концепция типична за :

а/къща на качеството б/вс. изброени

в/компанията Mitsubishi г/Quality function deployment



36.Продукт, произведен от производители,носещ негова собствена марка се нарича:

а/частна марка б/бранд на производител

в/вграден бранд г/Co-branding

37.Кои категории услуги предлагат най-големи възможности за стандартизация на международните пазари:

а/базирани на имущество б/базирани на хора



в/базирани на информация г/нито едно от посочените

Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница