Международни неправителствени организацииДата18.09.2016
Размер54.73 Kb.
#10064
БИОЛОГИЯ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ И ПРИРОДНИТЕ ХАБИТАТИ

Международни неправителствени организацииBirdlife International
Birdlife International осигурява глобално партньорство на неправителствени природозащитни организации с фокус върху птиците. Организацията работи съгласно общи приоритети като обменя умения, опит и информация и по този начин развива възможностите, авторитета и влиянието си. BirdLife International е представена в 103 страни и територии в целия свят.
http://www.birdlife.net/
Botanic Gardens Conservation International
Организацията на ботаническите градини е основана през 1987 г. с цел обединяване на ботаническите градини в глобална мрежа за сътрудничество в областта на ефективно опазване на растенията. В момента мрежата включва 450 институции в 100 страни, работещи заедно по прилагането на световната Консервационна стратегия на ботаническите градини за опазване на растенията.
http://www.bgci.org.uk/
Fauna & Flora International (FFI)
Основана през 1903 год. “Флора и фауна интернешънъл” е най-старата международна консервационна организация. Тя е една от малкото организации, работещи за опазването на целия спектър от застрашени видове растения и животни на планетата.
Осигурява подкрепа на консервационни инициативи по целия свят, под формата на партньорства, техническа помощ, директно финансиране и консултации.
http://www.fauna-flora.org/

Wildlive.org

Уеб сайтът е резултат от сътрудничество между Международната организация за флора и фауна (FFI), една от най-старите световни организации и нейните партньори. Уеб страницата представя консервационни проекти, осъществявани навсякъде по света (на английски).


http://www.wildlive.org/index.php
International Union of Biological Sciences (IUBS)
1919 - Международният съюз на биологичните науки е основан в резултат на препоръка на научна конференция, проведена в Брюксел, Белгия.
1922- Обособени са статута и структурата на съюза.
1925- Съюзът е приет официално за член на Международния изследователски съвет, днешния Международен съвет на научни сдружения.
1925 – 1939 – Двете насоки на работа на Съюза са развиване на научната информация и околна среда. Информационният проект на Съюза по-късно прераства в “UNISIST,” и работата му в областта на околната среда допринася за основаването на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Работи се по нови идеи в областта на еволюцията и генетиката.
1935 – 1947- По времето на Втората световна война, Съюзът е неактивен;
1947 – 1967- С модерни биологични дисциплини като еволюционната биология, генетика, клетъчна биология, екология и биология на растежа, излизащи на преден план Съюзът се превръща в образцов форум по биология. Международната биологична програма (IBP) е инициирана от Съюза, впоследствие взета и координирана от Международния научен съвет (ICSU). Това е първото сериозно усилие за развитие на международна програма в областта на биологичните науки.
1980's – През този период се създават много научни програми от Съюза с много-дисциплинарен характер.
1990's – Развитието на научните програми продължава и през 90-те с Diversitas, Биосистематика, Видове 2000, Био-номенклатура, Репродуктивна биология и Аквакултура. 26-то Общо събрание на Съюза, проведено през 1997 в Тайпей приема новата програма “Към интеграционна биология”.
http://www.iubs.org/
Conservation International (CI)
Мисията на тази организация е да опазва живото природно наследство на Земята, глобалното биоразнообразие и да покаже, че човешките общности могат да живеят в хармония с природата.
http://www.conservation.org/

Wetlands International

Wetlands International е водеща световна неправителствена организация, отдадена единствено на съществената дейност по опазване на влажните зони и устойчиво управление. Добре организирана мрежа от специалисти и изградени партньорства с ключови организации осигуряват на организацията възможност за провеждане на консервационната й дейност по цял свят. Тази дейност е базирана на надеждни научни факти и се осъществява в над 120 страни. Мисията на организацията е да поддържа и възстановява влажните зони, техните ресурси и биоразнообразие за бъдещите поколения чрез изследвания, обмяна на информация и консервационни дейности по цял свят.


http://www.wetlands.org/
World Wide Fund for Nature (WWF - International)
Мисията на Световния фонд е да спре деградацията на природната среда на планетата и да създаде бъдеще, в което хората ще живеят в хармония с природата чрез:
- Опазване на световното биологично разнообразие;

- Гарантиране, че използването на възобновими енергийни източници е устойчиво;

- Ограничаване на замърсяването и консумацията, свързана с генериране на отпадъци.
Работата на Световния фонд включва различни области. От работа по политиката до организиране на кампании, образование и изграждане на капацитет.
http://www.panda.org/, http://www.wwf.org/

Large Carnivore Initiative for Europe
Инициативата за едрите хищници в Европа е мрежа от европейски организации и експерти, работещи заедно за опазването на жизнени популации на едрите хищници в съжителство с човека. Инициативата е работно звено към Комисията за оцеляване на видовете на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Уеб сайтът предлага съществена информация за видовете едри хищници, като описание на вида, разпространение, биологични особености, отношение на хората, заплахи и приоритети за опазването с фокус върху Европа. На английски.
http://www.lcie.org/
Wildlife Conservation Society
Дружеството провежда консервационни дейности за опазване на дивите флора, фауна и земи чрез наука, международна активност, образование и управление на най-голямата в света мрежа от градски паркове за диви животни и растения. Уеб сайтът описва дейностите на Дружеството в глобален план. Разделът “По света” предлага интересни консервационни теми, като ландшафтна екология, херпетология и Програмата “Живи ландшафти”. Тази програма се основава на факта, че животните не признават границите на парковете, особено видове с широк ареал като слонове, мечки и ягуари. Уеб сайтът е на английски.
http://wcs.org/
Wildlife Society
Организацията, основана през 1937 е международна неправителствена научна и образователна организация отдадена на управление на природата чрез науката и образованието. Мисията й е да подпомогне възможностите на професионалистите, работещи за опазване на природата да опазват разнообразието, поддържат продуктивността и осигуряват отговорно използване на природните ресурси в полза на обществото.
http://www.wildlife.org/

Australian Conservation Foundation

Австралийската природозащитна фондация е водещата национална организация в областта на околната среда. Тя е неправителствена, базирана на членство организация, финансирана от членски внос, дарения и програми за заетост. Информацията в уеб сайта е по следните теми: промени в климата, Северна Австралия, реки и води, анти-ядрени дейности, биоразнообразие, корпоративна отговорност спрямо околната среда, гори, изсичане на гори и горски площи, управление на земите, морски екосистеми, соленост. На английски.


http://www.acfonline.org.au/asp/pages/home.asp
ПАН паркове (PAN Parks)
Мрежата от защитени територии, известна като ПАН Паркове, е инициатива, която цели: създаване на мрежа от запазени естествени територии в Европа; подобряване на опазването на природата чрез развитие на устойчив туризъм и осигуряване на известна търговска марка, гарантираща щадене на природата и позната на всички европейци. Уеб сайтът предлага информация за парковете в мрежата, процедурите по одобрение и сертификация и подробности за проектите (на английски).
http://www.panparks.org/
EUROSITE
Евросайт е огромна мрежа от организации, отдадени на управление на консервационните процеси в Европа. Представени са 21 страни от над 80 членуващи организации, включващи обществени структури, частни и неправителствени организации. Темите в уеб сайта са НАТУРА 2000, проекти, информация за управление на обекти, семинари и публикации. На английски.
http://www.eurosite-nature.org/
EuroParc Federation
Федерация ЕвроПарк е организация за защитените територии в Европа. Тя обединява национални, регионални, природни паркове и биосферни резервати в 38 страни с общата цел да се запази уникалното многообразие от диви видове, хабитати и ландшафти в Европа. Уеб сайтът предлага информация за проектите на организацията, работните групи, наградите, сътрудничеството и публикациите на ЕвроПарк. Уеб сайтът е на английски.
http://www.europarc.org/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница