Мениджмънт на финансовите ресурси в здравеопазването. Модели на финансиране на здравеопазването


Мениджмънт на финансовите ресурси в здравеопазването. Модели на финансиране на здравеопазванетостраница2/10
Дата28.02.2022
Размер47.47 Kb.
#113308
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Реферат - основи на управлението в здравеопазването (1)
Свързани:
реферат етика (1)
Мениджмънт на финансовите ресурси в здравеопазването. Модели на финансиране на здравеопазването 1. Мениджмънт на финансовите ресурси в здравеопазването

Финансирането на здравеопазването се определя като съвкупност от методи за набиране, разпределяне и изразходване на парични средства, които са необходими за осъществяване на дейностите по опазване, укрепване и подобряване на здравето.

Финансиране на здравеопазването
Финансирането на здравеопазването има три аспекта:


Изразходване

Набиране

Разпределение


- от къде идва - географско - за какво?


- кой плаща - социално 1. вид дейност
- за какво плаща - организационно 2. вид структура
- как плаща 3. икономически елементи
- как?
1. резултат/разход
2. дейност/разход
Тези три съставни части на финансиране на здравеопазването са многостранно обусловени и зависят от формите на собственост и производствените отношения, от политическата система, нивото на развитие на икономиката, жизнения стандарт на населението, нивото на обща и здравна култура и др.

 • Набирането на средствата се осъществява от следните основни източници:

 • Приходи от бюджета

Бюджетът (републикански или местен) осигурява:

 • Общи субсидии за финансиране на рутинна здравна дейност (психиатрична помощ, спешна медицинска помощ, хемодиализа и др.)

 • Целеви субсидии за финансиране на национални и регионални здравни програми.

 • Здравноосигурителни вноски

 • От задължителното (социално) здравно осигуряване

 • От доброволното (частно) здравно осигуряване

Здравноосигурителните вноски се заплащат от осигурявания и от работодателя в определени пропорции. В развитите страни се налага тенденция към все по-голямо участие на работодателя в изплащането на вноските за здравно и социално осигуряване. За целта обаче той получава определени данъчни облекчения.

 • Разходите на домакинствата - Те включват заплащане на частната медицинска помощ, доплащане на медицински стоки и услуги, невключени в здравноосигурителния пакет, потребителски у слуги и нерегламентирани плащания.

 • Средства на фирми, организации, работещи за печалба - Заделят се средства от фирмите за цялостно или частично заплащане на разходи за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на техни работници и служители, когато това е необходимо.

 • Средства на организации с нестопанска цел (фондации, асоциации и др.) - В съответствие с техните програми и проекти, субсидират с финансови средства, стоки и услуги лечебните заведения.

 • Дарителство - Дарителството е безвъзмездно предоставяне на средства и предмети с благотворителна цел. Дарителството в здравеопазването е три вида:

 • Корпоративно дарителство – от стопански организации, работещи за печалба.

 • Институционално дарителство – от нестопански организации.

 • Индивидуално дарителство – дарения от отделни личности.

Осигуреното дарение за здравното заведение се отчита като особена персонална заслуга на здравните мениджъри и техните екипи, лобирали за осъществяването му.

 • Външно финансиране - Външното финансиране включва различни форми на постъпления на финансови средства и материални ресурси от чужбина, а именно проекти, финансирани от Европейския съюз, заеми от международни банки и др. В условията на членството ни в Европейския съюз, особено внимание се обръща на проектите, финансирани от Европейския съюз. • Според изискванията на Световната здравна организация, подходите за финансиране на здравните структури трябва да са:

 • справедливост – предоставяне на равни възможности на всички граждани за ползване на медицинска помощ.

 • адекватност – предоставяне на средства от финансиращия орган, адекватни на здравните потребности на населението.

 • въздействие върху предлагането – избраните системи на финансиране да стимулират завишаване на качеството и културата на медицинското обслужване, както и ефективното използване на наличните ресурси.

 • въздействие върху търсенето – цели се насърчаване на промоцията на здраве и осъществяването на комплексни профилактични мероприятия. Това изискване е насочено към стимулите за персонална отговорност за личното здраве и здравето на семейството.

 • междусекторни взаимодействия – налага останалите отрасли от националното стопанство да участват със свои средства в редица немедицински мероприятия по опазване на общественото здраве, а именно опазване на околната среда, безопасност на труда, производство на безопасни хранителни продукти, пречистване на питейна и отпадни води.

 • административни улеснения – предлагат се на здравеопазните структури облекчения от административни разходи – данъци, такси и други.

 1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница