Месец на работодателитеДата18.09.2016
Размер107.29 Kb.
#10172
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Дирекция Качество на образованието и акредитацията


МЕСЕЦ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ,

ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ` 2011
ПАРТНЬОРСТВО ЗА УМЕНИЯ И ЗАЕТОСТ
ПЕРИОД 16.05.2011-16.06.2011


Дата

Час, място

Събитие

16.05.2011

15:00

1.311


Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на работодателите от Съвета по качеството и акредитацията

16.05-16.06
Провеждане на срещи с работодатели от факултети/филиали

(по представена програма от основните звена)Аграрно индустриален факултет

16.05

15:00

Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на работодателите от Съвета по качеството и акредитацията

19.05

13:30

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния с работодатели

14:30

Работна среща на преподаватели и работодатели за обсъждане на:

- учебни планове, практическите упражнения, студентските практики;

- възможностите за организиране на професионални ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и докторанти;

- професионалното ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на университета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


17.06

10:00

Участие на Деканското ръководство и ръководителите на специализиращите катедри в на кръгла маса на тема “Форми на сътрудничество между висшето образование и бизнес средите”:

1. Състояние на пазара на труда и тенденции на промените в него

2. Възможни форми на сътрудничество между Русенският университет и бизнес средите.

3. Добри практики за сътрудничество.Машинно-технологичен факултет

16.05

15:00

Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на работодателите от Съвета по качеството и акредитацията

18.05
Посещение на студенти от МТФ в ”Дунарит - АД”. Среща с ръководството. Запознаване с фирмата, възможностите за провеждане на стажове и започване на работа.

18.05-19.05

13:30

Среща на студентите от Машинно-технологичния факултет с работодатели

14:30

Работна среща на преподаватели и работодатели за обсъждане на:

- учебни планове, практическите упражнения, студентските практики;

- възможностите за организиране на професионални ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и докторанти;

- професионалното ориентиране на студентите, реализация на завършилите студенти;

- възможности за сътрудничество на университета с бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност.


17.06

10:00

Участие на Деканското ръководство и ръководителите на специализиращите катедрив на кръгла маса на тема “Форми на сътрудничество между висшето образование и бизнес средите”:

1. Състояние на пазара на труда и тенденции на промените в него

2. Възможни форми на сътрудничество между Русенският университет и бизнес средите.

3. Добри практики за сътрудничество.Факултет “Електротехника, електроника и автоматика”

16.05

15:00

1.311


Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на работодателите от Съвета по качеството и акредитацията

08.04
Посещение на студентите от IV курс, специалност ЕЕЕО в АЕЦ “Козлодуй”. Организирана среща с представители на отдел РАО, които представиха възможности за обявяване на свободни работни места

05.05
Посещение на студентите от IV курс, специалност АИУТ в АЕЦ “Козлодуй”.

09.05
Дни на Siemens – откриване на нова лаборатория по “Промишлени контролери и индустриални комуникации”

Семинар с представители на фирмата, презентациия на нови продукти в областта на идустриалните контролери и комуникации10.05
Среща на студенти от КТТ с представители на фирма Blizoo с цел представяне на дейността на фирмата, възможности за студудентски стажове и за професионална реализация

13.05
Посещение на студентите от III курс, специалност Електроника в МБАЛ Русе, отделение Образна диагностика

18.05
Вечер на специалностите във факултета. Награждавене на студенти и представяне възможности за работа от спонсори на Факултета. Присъствали представители на фирмите: СЕТ – г-н Щайнер, Дартек, Стемо и др.

26.05
Тържество на катедра КТТ, послучай 10 години от създаването на катедрата и 20 години Висше образование в областта на телекомуникациите. Ще присъстват представители на фирми, работещи в областта на комуникационната и компютърната техника
Предвидена среща със студенти от специалност КТТ с представители на мобилния оператор Mtel

30.05
Наградените студенти специалност Електроника са поканени на среща в СЕТ от г-н Щайнер

17.06

10:00

2.203


Участие в Кръгла маса на тема “Форми на сътрудничество между висшето образование и бизнес средите .”

Транспортен факултет

12.05

16:00-18:00

Global Vilage – среща на студенти от Транспортен факултет с преподаватели от чуждестранни университети и представители на наши фирми, по въпросите за обучение на наши и чуждестранни студенти по международни програми.

18 и 19.05
Алумни среща с присъствие на студенти, млади специалисти завършили Русенски университет и представители на бизнеса

19.05

13:00-14:30

Презентация на фирма “Wite Automotive”пред студенти и преподаватели от Русенски университет.

Факултет Бизнес и мениджмънт

8.05

12.05

Алумни форум на специалност "Европеистика"

Присъстват: алумни и настоящи възпитаници на специалността.

Алумните разказат за своята професионална реализация и споделят с какво обучението по европеистика им е помогнало за нея.

Оценка за силните страни на учебния план

Препоръки за неговото усъвършенстване

Въпроси от студенти относно възможностите за професионална реализация след завършване на специалността.

Предложения към катедра "Европеистика"

по учебния план и инициативи за задълбочаване на практическите аспекти на обучението.


Дни на кариерата на специалностите от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“Представяне на специалностите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“
Представяне на алманах на завършващите студенти
Презентация на присъстващите работодатели
Дискусия на тема: „Възможности за реализация на студентите”

Представяне на възможности за студентски учебни практикиВръчване на награди от конкурс “Разработване на бизнес план”
Работни срещи между студенти и работодатели

Факултет Природни науки и образование

07.12.2010

30.01.2011

19.05
11.05

12.05

20.05


18.05

20.05


19.06

24.06

29.06

Педагогически специалности

 • Среща с директори, инспектори от РИО, Община Русе и учители от началния курс и детски градини

 • Среща с базови учители и директори


Специалности ПНУП, СП, НУПЧЕ и БЕИ

 • Вечер на специалността, с участието на студенти, директори на училища и детски градини, представители на инспектората и учители. В празника участваха и студенти от Университета в гр. Севиля, Испания и от Университета МУС в гр, Истанбул, Турция, програма ЕРАЗЪМ

 • Проведе се Националната кръгла маса на тема: Силата на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев в литературното и културното пространство на България.

 • Уредена бе еднодневна изложба в посочената зала с трудове на Стефан Гечев и книги на Алберт Гечев от фонда на Русенската регионална библиотека.

 • Проведе се МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ с програма осъществена от студенти (специалности ПНУП, НУПЧЕ и БЕИ) и деца от ЦДГ «Чучулига».

 • Студентска научна сесия за специалност БЕИ


Специалност МИ и магистърски курсове ИОТ и ИТОМИ

 • Вечер на специалността, с участието на студенти преподаватели, представители на инспектората, директори на училища и учители

 • Студентска научна сесия и с участието на чуждестранни студенти от Северен университет в гр. Бая Маре, Румъния, програма ЦЕПУС.


Специалности КН и ИИТБ

 • Вечер на специалността, с участието на студенти, преподаватели от катедрата и гости от фирми и занимаващи се с производство на софтуер.

 • Предвижда се обсъждане на учебните планове за двете специалности, на които са поканени представители на Сирма груп, един от големите потребители на специалисти от бранша

 • Предвижда се дипломна защита на студентите от магистратура Софтуерно инженерство, на която ще присъстват и представители на софтуерни фирми.

Юридически факултет

27.05
Среща на студентите от горните курсове (ІV и V) с представители на Русенската адвокатска колегия по проблемите на реализацията на младите юристи

13.06
Среща на дипломантите с представители на Русенска окръжна и районна прокуратура

Факултет “Обществено здраве”

13.06
Кръгла маса

„Откриване на професионално направление Социални дейности в РУ „Ангел Кънчев” в контекста на усъвършенстване на образованието по социални дейности и стратегическо планиране за развитие на социалните услуги”Филиал Силистра

19.05.

14:00

Провеждане на срещи с работодатели от частни автосервизи

11.05-24.05.
Участие в мероприятия, съвместно организирани с потребителите на кадри:

1.Участие на преподаватели и студенти в "Тържество на словото" - мероприятие на базовото училище СОУ "Никола Вапцаров" за отбелязване на 160-годишнината от честването на Деня на Светите братя.

2.Участие в традиционните "Старобългарски четения и песнопения", организирани съвместно с РБ "Партений Павлович" и Доростолската митрополия.


26.05.

11-13:00

Провеждане на срещи с работодатели от следните предприятия:

1.ЕМИ- АД

2.ЕМУ

3. Хром


4. Фазерлест

Участници: ръководството на Филиала и преподаватели от катедра ТПМН07.06.

13-15:00

Провеждане на срещи с работодатели от следните предприятия:

 1. ЗММ “Стомана”

 2. Пътнически превози

3.Е-он

Участници: ръководството на Филиала и преподаватели от катедра ТПМН16.06.
Срещи в РИО на МОМН с потребителите на педагогически кадри (училища, библиотеки, медии и др.) и с ръководствата на базовите училища в град Силистра за обсъждане на въпроси от взаимен интерес.

Участници: Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област СилистраФилиал Разград

16.05-10.06
13.06-16.06
1. Посещения на студентите във фирми от региона под надслов „Практическото обучение – необходимост и значение за формиране на кадрите”.

2. Установяване на нови контакти с фирми и сключване на договори за сътрудничество.


1. Работна среща на Консултативния съвет към Филиал-Разград

2. Заключителна пресконференция и закриване Месеца на работодателите.17.06

10:00

2.203


Провеждане на Кръгла маса на тема “Форми на сътрудничество между висшето образование и бизнес средите .”

1. Състояние на пазара на труда и тенденции на промените в него – директор Регионална служба по заетостта - Драгомир Николов.

2. Възможни форми на сътрудничество между Русенският университет и бизнес средите .

3. Добри практики за сътрудничество.Участници: Академично ръководство; Декански/директорски ръководства; ръководители специализиращи катедри.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница