Месец септември седмица)страница1/9
Дата20.08.2018
Размер1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)
ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Проследяване постиженията на детето (портфолио за

постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Български език и литература

Проследяване постиженията на детето (портфолио за

постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Математика

Проследяване постиженията на детето (портфолио за постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Изобразително изкуство

Проследяване постиженията на детето (портфолио за постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Конструиране и технологии

Проследяване постиженията на детето

Вятърна въртележка

Спомени от лятото, стр. 1
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Музика


Проследяване постиженията на детето
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Физическа

култура

Начални данни

Проследяване постиженията на децата
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ

Тест „Бягане на 40 м“ (сек)

Тест „Хвърляне плътна топка 1 кг с две ръце над глава“ (см)

Тест „Седеж от тилен лег, за 30 сек“ (бр.)
Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Правилата помагат, стр. 4


Приятели, стр. 5

СОО


СОО

Диференцира правилното и неправилното поведение в детската градина; разбира защо са необходими правилата; умее да сътрудничи с връстниците, като взема предвид идеите на другите; проявява толерантност към децата и възрастните; избягва конфликтите и при необходимост знае как да ги разреши.

Конкретни представи за общуването между децата и за приятелството; разпознава достъпни емоции по изражение на лицето; взаимодейства с връстници, като отчита настроението им и причините, които го пораждат; изразява собствените си мисли ясно и конкретно и взема предвид идеите на другите.


Български език и литература

Проследяване постиженията на детето (портфолио за постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Математика

Проследяване постиженията на детето (портфолио за постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Изобразително изкуство

Рожден ден, стр. 1


Празнична украса, стр. 1

ИМТ

ИТ

ИМТ

Прилага достъпни техники за свободно моделиране в пространството (сплескване, разточване, слепване) за пресъздаване на познати обекти. Използва допълнителните изразни средства на пластичния материал (солено тесто) за пресъздаване на богатство от образи и цветове.

Възпроизвежда по пунктирани прави и криви линии познати геометрични фигури и образи, характеризиращи се с пълна симетрия. Самостоятелно пресъздава част от декорацията на празничната украса и дорисува липсващи елементи (торта).Предоставена е рецепта за приготвяне на солено тесто.

Конструиране и технологии

Отново заедно

Задружен екипаж, стр. 2

ОМСС

ГИОриентира се в технологичната последователност за изработване на изделие след словесни указания и графично; утвърждава умение за очертаване на кръг по шаблон; усъвършенства умение за рязане на хартия с ножица по вътрешен контур. Припомня правила за общуване с връстници и по-възрастни; обяснява правила за поддържане на ред и чистота в детската градина.
Музика


Отново заедно, стр. 2
Есенни ята, стр. 2


Възприемане
ЕМИ

Конкретни представи за вокално пеене. Влиза в ролята на слушател и разпознава звученето на мъжки, женски и детски гласове. Слуша с желание песни.

Конкретни представи, свързани с възприемане на „инструментална“ музика („музикална пиеса“). Проследява развитието в програмни музикални произведения. Емоционално реагира при слушане на музика.


Физическа

култура

Проследяване постиженията на децатаУСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ

Тест „Максимален брой клякания за 20 сек“ (бр.). Тест „Хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел“ (бр.). Тест „Скок дължина от място с два крака“ (см)Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Есенни промени, стр. 6

Заминаващи на ята, стр. 7

СПНО

СПНО

Обобщени представи за есента; свързва сезона с неговите основни признаци и характерни явления;

откроява в сравнителен план промените между два сезона; разбира и използва символи на сезона есен; показва в природен календар метеорологично време.

Динамични представи за промените в поведението на някои животни през есента; диференцирана представа за прелетни и зимуващи птици; класифицира ги в самостоятелна игрова дейност; разбира причините за отлитането на някои птици на юг – свързва с начин на хранене; има оформена представа за ятото и формирано екологично отношение към птиците.

Български език и литература

Отново заедно,

стр. 1 – 1. част


Сбогом, китно лято,

стр. 2 – 1. част


Думите около нас,

стр. 3 – 1. част


Писмо до приятел,

стр. 4 – 1. частСР

ГПР, ЗК
ВПЛ

ГПР, ЗК
Речник

СР
СР

ГПР

ПЛП

Речник

Участва в диалог; споделя лични впечатления; разказва кратка случка по въпроси и опорни думи, като използва подходящ „времеви речник“; артикулира правилно фонемите в думата.

Възприема активно стихотворение; анализира литературен образ и тълкува езиковите изразни средства; конструира изречения; ориентира се в значението на думата и изречението като речева структура.

Има представи за лексикалното значение на думите; използва в речта си думи признаци и думи с обобщаващо значение; проявява интерес в целенасочена речева дейност, следвайки образец.

Участва в диалог; има представи за етикетни форми на общуване; използва в речта си думи с конкретно и обобщаващо значение; съгласува правилно думите в изречението; рецитира стихотворение, като пресъздава интонационно настроението; умее да държи правилно молив, химикалка – демонстрира графични умения.


Математика

Групирам, стр. 1 – 1. част

Подреждам, стр. 2 – 1. част

Кой къде е?, стр. 3 – 1. част

КО

Измерване

ПО

Групира обекти по цвят, големина, форма, вид и предназначение. Определя броя на предметите в една група. Определя принадлежност или не към дадена група.

Подрежда по дължина, височина и ширина предмети и обекти. Определя взаимното разположение на обекти (горе – долу; под – над; пред – зад; вътре – вън; ляво – дясно; вътре – вън; върху, на). Определя пространствените отношения близо и далеч.


Изобразително изкуство

Красиви подаръци, стр. 2

Мечтая си за..., стр. 2

ИМТ

ИТ

ИМТ

Разширява представите и уменията си за изграждане на отворена декоративна композиция. Развива вариативното и комбинативното си мислене чрез ритмична подредба на симетрични декоративни елементи (готови шаблони). Разбира предназначението на подаръчните опаковки и ги асоциира с възможното съдържание в тях чрез подходящи игрови способи.

Усъвършенства уменията си за пресъздаване на обекти от действителността чрез рисуване и оцветяване. Обогатява графичните си умения и самостоятелно подбира и съчетава цветове и форми.


Конструиране и технологии

Пликче за отпадъци

Ред и чистота, стр. 3


ГИ

Има представа за хигиена на работното място; разбира зависимости и прави изводи; предлага идеи за спазването ѝ. Групира вещи по определен признак; посочва мястото на своите вещи у дома; аргументирано оценява взето решение и обяснява някои от правилата за поддържане на ред и чистота у дома и в детската градина; демонстрира в практико-приложна дейност умения за подреждане на части от облеклото в личното шкафче в групата.
Музика


Международен ден на

музиката, стр. 3

Обичам тези игри, стр. 3

МИ


ЕМИ

Конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни метруми и размери 2/4, 3/4 и тривременен неравноделен метрум с размер 7/8.

Импровизира танцови движения според метрума и характера на музиката.

Артистично изпълнение.

Конкретни представи за динамиката в музиката. Реагира двигателно на динамични промени (силно–тихо) в музиката. Изразява личното си емоционално отношение и предпочитания при изпълнение на музика.


Физическа

култура

Ходене с престрояване


Игри с ходене и бягане


Лазене с провиране


ЕПДД


ИДД


ЕПДД

Има представа от придвижване в строй, като спазва изискване за темп и разстояние. Ходи в колона по един с престрояване по двама, като второто дете минава отляво на първото. Ходи и бяга в разпръснат строй. Има позитивно отношение към общите двигателни действия.

Усъвършенства двигателните си умения в игрови ситуации. Ходи и бяга в разпръснат строй. Ориентира се в пространството и реагира точно на подадени команди за начало и край на движението. Игри: „Гоненица“, „Светофари“, „Смени посоката“, „Всеки в своята къщичка“.

Има представа за лазене с торбичка на гърба и провиране под въже на височина 0,5 м. Ходи в колона по един с престрояване по двама. Реагира бързо и точно на подадени команди. Стреми към правилно изпълнение на двигателните действия.


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Цветовете на есента, стр. 8


Листа като иглички,

листа като сърца, стр. 9

СПНО


СПНО

Обобщени представи за различни широколистни дървета – плодове, листа, окраска, форма; разбира потребностите на растенията през сезона есен – листопад; сравнява и съотнася листата към дървета чрез обследване в самостоятелна дейност; открива красотата в природата при собствено наблюдение.

Класифицира по вид иглолистни и широколистни дървета; различава и назовава органи на растения – листа и плодове; обследва и открива еталони на формата на листата; проявява желание за разходки и наблюдения в гората или парка.


Български език и литература

Подбери дума,

стр. 5 – 1. частБалонът на яда,

стр. 6 – 1. част


Как думите помагат,

стр. 7 – 1. частПриятели,

стр. 8 – 1. частРечник

ЗК

ГПР
ВЛП

СР, ГПР
ПЛП

СР

Речник
СР

ГПР

Речник

Има конкретни представи за думата като езикова единица; емоционално възприема различията в лексикалното значение на думите; съгласува прилагателни и съществителни имена по род и число; артикулира правилно звуковете; определя първи и последен звук; конструира изречения; изписва прави, криви линии.

Възприема от начало до край приказка и се ориентира в композицията; проявява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите; изразява и мотивира мнение; конструира различни по вид изречения.

Творчески преразказва позната приказка; осмисля последователността на случките и събитията; ориентира се в литературния вид и има конкретни представи за значението на изразните средства; изразява отношение, като разкрива значението на думите невербално (мимика, жест, поза).

Има представа за думи с противоположно значение и ги употребява в речта си.

Има конкретни представи за композицията на разказа; използва изречението като смислова единица в устно общуване; умее да създава разказ и обогатява съдържанието му според личен опит и впечатления; конструира различни по вид изречения, съчетавайки по смисъл думите в изречението.

Математика

Поравно ли са,

стр. 4 – 1. частГрупирам, сравнявам, броя,

стр. 5 – 1. частВчера, днес, утре,

стр. 6 – 1. частКО

ВО

Открива признаците за групиране на нови обекти и предмети и определя принадлежност или не на предмет към група. Установява количествено равенство/ неравенство в групи от предмети. Използва по-равно (толкова – колкото), повече и по-малко. Групира чрез смяна на признака. Има елементарна представа за три последователни денонощия. Определя последователността на времето върху картини – какво се е случило вчера, днес, утре. Използва термините преди, след, по-рано, по-късно.
Изобразително изкуство

Горски фотограф, стр. 3

Да украсим снимката, стр. 3

ИМТ

ИМТ

ИТ

Целенасочено овладява графични умения чрез свързване на прекъснати линии при изграждане на линеарна рисунка. Формира познавателен интерес към разнообразието на животинския свят.

Прилага умения за създаване на колаж от природни материали и хартия.

Активно използва различни видове материали и пособия за изобразяване чрез печатане и апликиране.

Конструиране и технологии

Природен календар. Какво е времето днес?, стр. 4

КМ

ОМСС

ГИ

Обследва обект в няколко взаимно свързани аспекта; разбира отношението „цяло – части“; следва словесно обяснение за пресъздаване на технологичния процес; демонстрира умение за рязане, прегъване, фалцоване; предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел, изпитва удовлетворение в процеса на решаване на интелектуална задача.
Музика


Есен, стр. 4

Забавни игри, стр. 4

Възприемане

МИ


Има конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика.

Влиза в ролята на слушател. Проявява предпочитания към музикални произведения.

Конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни метруми и размери 2/4 и 3/4. Импровизира танцови стъпки и движения на различна по характер музика. Импровизира артистично танцови движения.

Физическа

култура

Бягане по двама


Игри с бягане и хвърляне на топка

Лазене с провиранеЕПДД


ИДД


ЕПДД


Има представа за бягане по двама. Търкаля топка с диаметър 20 см с друго дете на разстояние 3 м едно от друго. Ходи в колона по един с престрояване по двама. Проявява самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.

Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения и комплексно развитие на двигателните способности. Разбира значението на честната игра. Игри: „Смени посоката“, „Намери своята къща“, „Кой хвърля по-далече“.

Има представа за лазене от коленна опора в права посока с провиране чрез изтегляне под въже на височина 40 см. Хвърля топка зад разчертана линия (разстояние 5 – 7 м). Проявява самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Дивите животни през есента,

стр. 10Подготвят се за зимата,

стр. 11


СПНО

СПНО

Обобщени представи за местообитание, връзка между тяло, храна и дом; разбира промените в поведението на животните, като ги свързва със сезонните промени; назовава и разпознава различните животни и техните домове – кошер, хралупа, пещера, мравуняк...; пресъздава чрез модели животните и местообитанията им; проявява наблюдателност при ориентиране в лабиринт и по силуети.

Разбира връзката между начина на живот и начина на зимуване; обобщени представи за подготовка на животните за зимата: хранене (трупане на запаси, складиране на подкожни мазнини), дом (подготвяне на убежище за презимуване), покритие (смяна на козината); проявява любознателност и интерес към животните.


Български език и литература

Разбърканите думички,

стр. 9 – 1. част
Есенни листа,

стр. 10 – 1. частДумичките подреди и ни разкажи, стр. 11 – 1. част
Капят листата,

стр. 12 – 1. частГПР

СР

Речник
ВЛП

ГПР

СР

ГПР
ПЛП

СР

ЗК

Има конкретни представи за основни езикови единици – дума, изречение – и умее да ги разпознава в потока на речта; моделира и конструира изречения, като практически се ориентира в правилната употреба на глаголните времена; има конкретни представи за семантичната страна на думите.

Възприема активно и съпреживява разкази на природна тематика; ориентира се в последователността на сюжета и значението на езиковите изразни средства; определя чувството; открива и употребява подходящи епитети, сравнения, метафорични глаголи; конструира изречения по нагледна основа.

Съставя разказ по сюжетна картина; конструира изречения, като използва правилно глаголните времена; изразява отношение, съчетавайки по смисъл думите в изречението и чрез речева и двигателна изразителност.

Преразказва литературно произведение от името на автора; има диференцирани представи за частите на художествено изпълнение – начало, изложение, край; осмисля последователността на случките и събитията; разкрива значението на думите невербално (мимика, жест, поза); изписва линии, знаци, форми.


Математика

Броя и отбелязвам,

стр. 7 – 1. частЧислата 1 и 2 и техните цифри,

стр. 8 – 1. частПознавам фигурите,

стр. 9 – 1. частКО

РФ

Брои и моделира количествa до 5. Разпознава и назовава цифрите на числата 1 и 2. Определя броя на обекти по един и два.

Открива познати геометрични фигури в композиция в двумерното пространство и ги назовава.

Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури.

Изобразително изкуство

Вятърко листи в гората пилей…, стр. 4

Сладък сън, Мечо!, стр. 4

ИМТ


ИМ

ИТ

Демонстрира умения за обемно-пространствено моделиране чрез налепване и слепване на отделни части в пластична композиция. Изразява лични впечатления при пресъздаване богатството на природната среда, като използва средствата на скулптурата.

Усвоява разнообразни пластични техники (източване, гравиране, усукване, преплитане и т.н.) за постигане на художествена изразителност. Проявява творчество при изграждане на устойчива обемна фигура на животно от цяло парче пластилин.


Елин Пелин „Есен“Конструиране и технологии

Природна картинка

Сезонна премяна, стр. 5

ОМСС

ГИ


Описва характерни за годишните сезони признаци; планира предстояща конструктивна дейност, като прави избор на любим сезон; определя конструктивни особености на изделие по свой избор; реже, прегъва и лепи елементи от хартия по образец. Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл; оценява резултата от екипната дейност; споделя впечатления за сезонните промени в природата.
Музика


Красива есен, стр. 5

Оркестър, стр. 5

Възпроизвеждане

ЕМИ

Познава инструменти с неопределена височина на тона. Импровизира елементарен съпровод с ДМИ със задача от учителя. Свири с желание на детски музикални инструменти.

Отличава солово от оркестрово изпълнение. Свързва изпълнението на музикални инструменти (с еднакво звукоизвличане) с понятието „оркестър“. Слуша с желание изпълнение на познати музикални инструменти.


Физическа

култура

Игри с лазене и подскоци
Подскоци на един крак с придвижване

Ходене с престрояване от редица в колона и обратно

ИДД
ЕПДД
ЕПДДЗатвърдява лазене с провиране и подскоци с придвижване. Развива двигателното качество сила. Игри: „Щафета с провиране“, „Поща“, „Намери своята къщичка“.

Има представа за подскачане на един крак с придвижване напред. Затвърдява бягане по двама със смяна на посоката. Хвърля топка зад разчертана линия.

Ориентира се в пространството в основните посоки – напред, назад, наляво, надясно. Има представа за ходене в колона с престрояване по двама и по четирима. Бяга с партньор (по двойки) със смяна на посоката и темпа. Старае се за прецизно изпълнение на двигателните действия.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница