Месец септември седмица)страница1/9
Дата17.08.2018
Размер5.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Български зик и литература

Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Математика

Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Изобразително изкуство

Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Конструиране и технологии

Табела

Моето шкафче, стр. 1
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Музика

Проследяване постиженията на детето, стр. 1
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Физическа

култура

Проследяване постиженията на децата
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

В детската градина, стр. 4

Има ли вълшебни думи?, стр. 5

СОО

СОО

Конкретни представи за реда и задълженията на децата в детската градина.

Разбира предназначението на детската градина като обществена сграда в близка среда. Може да оцени поведенчески прояви в процеса на общуване с връстници и възрастни. Проявява интерес към живота в група и желание активно да взаимодейства с възрастни и деца. Проявява привързаност.

Конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Употребява адекватни на ситуациите думи за молба, извинение, покана, благодарност, поздрав...Обяснява значението на „вълшебните думи“ при общуването в близка среда. Разказва и споделя собствен опит.

Прилага в игрова ситуация културен етикет заедно с играещите по двойки деца.

Български език и литература

Хей, Септември, ти здравей!, стр. 1 – 1. част
Лятото рисува,

стр. 2 – 1. част


Думичка избирам,

стр. 3 – 1. частСР

ГПР
СР

Речник
ЗК

Възприема и разбира информация; участва активно в диалог – отговаря и задава въпроси с адекватни речеви модели; проявява култура на речево общуване; разказва случка, като използва прости и прости разширени изречения.

Активно възприема стихотворение; проявява интерес към съдържанието; разбира значението на думи, характеризиращи предмети и явления; държи правилно молив и очертава образ по пунктир.

Ориентира се в лексикалното значение на думите – названия и думи с обобщено значение; съгласува прилагателни и съществителни имена по род и число; подбира думи според контекста на изказване; изпълнява наизуст стихотворение.

Математика

Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Изобразително изкуство

Отново на детска градина,

стр. 1
Моята група,

стр. 1


ИМТ

ИТ

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация: повтаря пунктирана линия, без да излиза от нея; декорира самостоятелно по зададени ориентири. Развива естетическия си усет чрез допълване и оцветяване на детайли.

Демонстрира умения за изграждане на тематична фигурална композиция в конкретна обстановка. Стреми се да изобразява характерна поза или движение.


Конструиране и технологии

Това съм аз

Дърво на запознанството,

стр. 2


КМ

ГИ

Демонстрира конкретни способи за работа с технологичен материал хартия – очертаване, оцветяване, рязане по крива линия, лепене; участва в общ проект в групата. Разпознава буквени и цифрови знаци; разказва за своите интереси и любими занимания, изслушва и проявява интерес към предпочитанията на свои връстници.
Музика


Отново заедно, стр. 2

Есен, стр. 2Възприемане
Възприемане

Има придобити навици за слушане на музика. Старае се да разбере за какво се разказва в песента. Емоционално реагира при слушане на весели песни.

Има представи за изразни средства в музиката. Свързва бързината (темпото) с характера на музиката. Реагира емоционално на промяна в темпото.

Физическа

култура

Проследяване постиженията на децата
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Нашите правила, стр. 6


Правилно ли е така?, стр. 7

СОО


СОО

Конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Разбира смисъла и значението на правилата. Разказва и дава пример от собствен опит.

Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за игра.

Изразява привързаност към децата в близко обкръжение. Конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Разбира връзката между ситуацията и преживяването на децата в конкретна ситуация. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи. Сравнява постъпките на другите и ги оценява. Изразява взаимопомощ в игрите.

Български език и литература

Есенни вълшебства,

стр. 4 – 1. част


Есента ни подари,

стр. 5 – 1. частНека са радостни хора

и птички, стр. 6 – 1. част

СР

ГПР
СР

Речник

ГПР
ВЛП, СР, ЗК,

Речник

Участва активно в целенасочена речева дейност; разбира лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си; използва прости и прости разширени изречения, умее да ги преобразува според комуникативната ситуация.

Участва в диалог, като се опира на личен опит и впечатления; назовава лица, признаци, действия; използва в речта си прости разширени изречения; практически се ориентира във формите за сегашно и минало време; използва думи с обобщаващо значение.

Възприема цялостно стихотворение, проявява отношение към съдържанието на текста и определя настроението; демонстрира начални графични умения.

Математика

Спомни си за летните игри,

стр. 1


Има ли излишен?,

стр. 2


КО

РФ

Групиране на предмети по вид, големина, цвят, форма, принадлежност. Сравняване на предмети по височина. Разбира и обяснява принадлежност или непринадлежност към дадена група. Разпознава основни геометрични фигури: кръг, триъгълник и квадрат. Продължава алгоритмична поредица.
Изобразително изкуство

Отпечатъци, стр. 2

Есенна гора, стр. 2

ИМТ

ИМТ

ИТ

Използва възможностите на различни изобразителни материали и пособия за пресъздаване богатството на растителните видове. Обогатява представите си за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.

Използва и съчетава различни печатни изобразителни техники.

Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството на есенни дървета.

Конструиране и технологии

Мебели

Детска стая, стр. 3

КМ

ГИ

Овладява информация с комбинаторен характер във връзка с интериора в дома; изгражда умение за предметно-манипулативно проектиране на обзавеждане на детска стая; пресъздава макет на обзавеждане на детска стая; обогатява представи за пространствени отношения в тримерно пространство спрямо произволен обект; определя пространственото отношение между два и повече обекта. Знае правила за поддържане на хигиена и ред вкъщи и в детската градина.
Музика


Международен ден на музиката,

стр. 3


Обичам да играя, стр. 3Възприемане

МИ


Знае как се слуша музика. Разпознава музикално произведение от посочени две и го свързва правилно със заглавието. Проявява интерес към музикални произведения.

Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на музикално-подвижни игри. Измисля ритмични движения според метрума и характера на музиката, движейки се в права посока и на зигзаг. Участва с желание в музикални игри.


Физическа

култура

Строяване и престрояване


Тупкане, подаване и ловене на топка
Игри с топка

ЕПДД


ЕПДД

ИДД

Има представа за строяване един зад друг и един пред друг по права линия, преминава в кръг и обратно. Има представа за строева терминология и смисъла на командите и реагира бързо и точно. Проявява самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.

Има представа за тупкане, подаване и ловене на топка с две ръце. Бяга в кръг със смяна на посоката по даден сигнал. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.

Тупка, подава и лови топка с две ръце. Води топка чрез търкаляне с лява и дясна ръка между предмети, поставени на разстояние 1,5 м един от друг. Проявява двигателни умения и качества в игрите.

Игри: „Докосни топката“, „Топката пари“.


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...


М
ЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

Есенно време, стр. 8


Игрите на вятъра, стр. 9

СПНО


СПНО

Динамични представи за сигнални признаци – типични климатични промени; сравнява картината на времето чрез метеорологични промени на два сезона – лято/есен. Разпознава и описва някои промени в неживата природа – листопад, буря, мъгла, валежи. Развива наблюдателност и любознателност.

Динамични представи за промяната в живата и неживата природа. Разбира кога вятърът е полезен – вятърна мелница, хвърчило, платноходка...

Познава някои правила за безопасно поведение при силен, бурен вятър.

Български език и литература

При нас е весело,

стр. 7 – 1. част


Зная наизуст,

стр. 8 – 1. част


Тревога в гората,

стр. 9 – 1. частСР, Речник
ГПР

ПЛП

ГПР
ВЛП

ПЛП

ГПР

Участва в диалог по познати теми; има представи за изречението като носител на информация; изговаря правилно думите и има представи за лексикалното им значение; има първоначални представи за композицията на разказа.

Учи и изпълнява наизуст стихотворение; проявява желание и умение за постигане на речева изразителност; конструира прости и прости разширени изречения с думи от литературния текст.

Описва основни моменти и герои от познати приказки; изразява отношение към героите и техните постъпки; преразказва любим епизод от приказка; съставя изречения по картинки.

Математика

Ляво – дясно, стр. 3

Има ли за всекиго?, стр. 4


ПО

КО

Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка; ляв/десен крак; ляво/дясно око; ляво/дясно ухо. Установява количествено равенство и неравенство между две групи от предмети (колкото – толкова, повече, по-малко). Изравнява количеството в две групи чрез прибавяне или отнемане.
Изобразително изкуство

Лабиринт, стр. 3
Това е мое!, стр. 3

ИМТ
ИМТ

ИТ

Повтаря пунктирани линии в конкретно изображение, без да излиза от тях.

Развива наблюдателността си и умението си за пространствено ориентиране.

Моделира обемни образи на животни и придава характерните им детайли и особености. Създава пластични образи чрез слепване на различни по форма и големина части.

Конструиране и технологии

Влак

Превозни средства по релсите, стр. 4

Техника

ОМСС

ГИ

Различава превозните средства по релсите; диференцира и сравнява конструктивни особености в частите на влаковите композиции в зависимост от предназначението им; обогатява знания за ролята на железопътния транспорт, за професионални и личностни качества на хората с професии, свързани с него.

Предлага идеи и участва в екипен проект; ориентира се в пространственото разположение на елементите в обща композиция.


Музика


Пеем заедно, стр. 4

Забавни игри, стр. 4

Възпроизвеждане
ЕМИ

Конкретни представи за изпълнение на песни – групово и индивидуално. Старае се да изпълнява песните интонационно точно. Обича да пее.

Елементарни представи за темпо в музиката – бързо и бавно. Определя темпото на непознати музикални произведения чрез съпоставяне. Преживява бързината като израз на съдържанието в музиката.


Физическа

култура

Бягане
Подскоци

Игри с прекатерване и скачане

ЕПДД
ЕПДД

ИДД


Има представа за бягане с вземане и поставяне на предмети. Строява се от разпръснат строй в колона, редица и обратно. Води топка чрез търкаляне на зигзаг.

Има представа за подскоци с два крака с придвижване напред. Хвърля плътна топка (1 кг) по начин от горе и от долу. Бяга със смяна на посоката по даден сигнал. Проявява стремеж към усъвършенстване на движенията в скока.

Усъвършенства прекатерване на гимнастическа пейка, подскоци с два крака на място и с придвижване. Развива сила на долни крайници. Игри: „Скачаща топка“, „Катерички“, „Светофар и автомобили“.

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)

ОН

ТЕМА

ЯДРО

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

Околен свят

С крила и пера, стр. 10


Къде отиват щъркелите?,

стр. 11


СПНО


СПНО

Общи представи за птиците – външен вид, начин на живот. Пресъздава чрез модели птиците и местообитанието им. Сравнява видими признаци на птиците, като ги съотнася по принадлежност. Демонстрира желание да наблюдава и научава повече.

Конкретни представи за птиците и поведението им през есента. Динамични представи за промяна на живота. Основни и специфични потребности на птиците и местообитание. Наблюдава в сравнителна среда поведенчески прояви на птиците в близка среда.


Български език и литература

И косът помага, стр. 10 – 1. част

Приказката разпознай – разкажи и изиграй, стр. 11 – 1. част
Игри, упражнения, думички,

изречения, стр. 12 – 1. част


ВЛП, СР,

ГПР
ПЛП

СР
ГПР

ЗК

Има конкретни представи за дума и изречение; съставя изречения и се ориентира в словесния състав; произнася правилно думите; съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена.

Разпознава епизоди от позната приказка и ги преразказва; определя последователността в сюжета; изразява отношение към героите и техните постъпки; демонстрира начални графични умения.

Разбира разликата между дума и изречение в нагледно-практически план; съставя изречения по картинки и опорни думи; демонстрира начални графични умения за изписване на прави и криви линии.

Математика

Кой къде се намира?, стр. 5

Числото 1 и неговата цифра,

стр. 6


ПО

КО

Определя пространственото разположение на обекти спрямо себе си, като използва: горе, долу, пред, зад, до, вътре, вън. Разпознава и назовава цифрата на числото 1. Открива скрита цифра на числото 1 в картинка.
Изобразително изкуство

От раклата на баба – черга,

стр. 4
И още нещо..., стр. 4ХВ

ИМТ
ИТ

Разпознава и прилага декоративни елементи, съчетава цветове при украса на черга. Запознава се с творбите на народното творчество с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Обогатява представата си за произведенията на народното творчество чрез подходящи игрови средства. Формира умения за създаване на изображение от изходни елементи и умения за ориентиране във визуално-информативна среда.


Конструиране и технологии

Лястовица

На жицата, стр. 5

КМ

ГИ


Има представа и назовава причинно-следствени връзки в конкретни ситуации от живота на лястовиците през различните сезони. Оценява изделие – свое и на връстник – по определени критерии.Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност в екипен проект.
Музика


Марш, стр. 5
Тъпан бие, хоро се вие, стр. 5

МИ
Възпроизвеждане

Елементарни представи за равноделни размери – марш и право хоро. Марширува на непозната музика. Марширува с удоволствие.

Конкретни представи за свирене с детски музикални инструменти с неопределена височина на тона. Свири на детски ударни инструменти равни тонови трайности.

Свири с желание на детски музикални инструменти.

Физическа

култура

Прекатерване на гимнастическа пейка
Хвърляне в хоризонтална цел


Игри с хвърляне и преминаване през препятствия

ЕПДД

ЕПДД


ИДД

Има представа за прекатерване на гимнастическа пейка по естествен начин. Изпълнява подскоци с два крака с придвижване напред. Бяга на зигзаг между предмети.

Има представа за хвърляне на малка плътна топка (торбичка) в хоризонтална цел (кръг или кошче с диаметър 30 – 40 см) на разстояние до 2 м. Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Лази свободно на зигзаг между предмети. Проявява интерес и с желание се включва в двигателната дейност.

Хвърля топка в хоризонтална цел и прекрачва препятствия, поставени на земята. Проявява точност и координираност. Изпитва удоволствие и радост от игровата двигателна дейност. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Скачаща топка“, „Здрави стълбички“.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница