МестонахождениеДата08.06.2018
Размер273.79 Kb.
#72849

Местонахождение


Регионална дирекция по горите- София се намира в централната западна част на България. Разположена на територията на две области (област София – град и Софийска област) и обхваща 30 бр. общини.

Географско положение


В горско – административно отношение към РДГ – София се числят 12 Държавни горски стопанства – Боровец, Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Пирдоп, Самоков, Своге, София; и 3 Държавни ловни стопанства – Арамлиец, Витиня, Искър, като площта на държавно ловно стопанство “Искър” е предоставена за стопанисване на Министерски съвет. На територията на РДГ – София се намират част от Природен парк “Витоша” и част от Природен парк “Врачански балкан”.

Територията е твърде разнообразна в геоморфологично отношение. Климатът и растителността се определят от сравнително голямата надморска височина на района. Това от своя страна дава отражение върху видовото разнообразие в популациите на дивеча, който е един от съществените елементи на природната среда и важен фактор за поддържане на биологичното равновесие.


Релеф


Релефът е хълмисто предпланински до планински, с надморска височина от 450м до 2400м. Територията на РДГ обхваща планините Плана и Лозенска и части от планините: Стара планина, Средна гора, Рила, Витоша, Люлин, Верила, Вискяр и Завалска.
Таблица № 1 Разпределението на дървопроизводителната площ според наклона на терена


Степен на наклона

Площ в хектари

%

равно (0-4)

2552,6

0,71

полегато (5-10)

9570,2

2,65

наклонено (11-20)

106678,6

29,55

стръмно (21-30)

196216

54,35

мн.стръмно (над 31)

45986,2

12,74

Общо:

361003,6

100,00

Хидроложки условия


Хидроложките условия в района на РДГ София са добри. Голяма част от територията на дирекцията попада във водосборния басейн на р. Искър.

Река Искър е най-дългата река в България. Изворната й област се намира в Централния дял на Рила. Основното хидротехническо съоръжение на територията на РДГ София е язовир Искър, който е най-големият язовир у нас с общ обем на водохранилището му 620 млн. куб. м.


Геоложки строеж


Геоложкият строеж и петрографски състав на РДГ София е твърде разнообразен. На територията се разкриват различни по възраст и произход скали (гранитогнайси, южнобългарски гранити, гронодиорити, чакъли, двуслюдни гнайси, пясъчници и др.)

Климатични условия


Според класификационната схема на Събев и Станев „Климатични райони на България и техния климат – 1963 г.”, територията на РДГ София попада в една климатична област - Европейско-континентална климатична област и две подобласти - Умерено-континентална климатична подобласт и Преходно-континентална климатична подобласт.

Почви


На територията на РДГ София най-широко разпространени са кафявите горски почви с трите си подтипа (тъмни, преходни и светли), като покриват 67,6 % от дървопроизводителната площ.

На второ място са канелените излужени почви, които се срещат върху 19,4 % от дървопроизводителната площ.Антропогенната почва е разпространена основно в районите на ДГС Пирдоп, Елин Пелин и София.
Таблица № 2 Разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове


Типове горски почви

Площ в ха

%

алувиална

86,6

0,02

алувиално-делувиална

1135,3

0,31

канелена типична

2764

0,77

канелена излужена

69910,4

19,37

сива горска

21570,9

5,98

тъмно-сива горска

890,1

0,25

светло-сива горска

5174,6

1,43

кафява-горска тъмна

51172,1

14,17

кафява-горска преходна

160695,6

44,51

кафява-горска светла

32094,8

8,89

планинско-горска тъмна

3131,6

0,87

хумосно-карбонатна

11598,2

3,21

антропогенна

779,4

0,22

Всичко:

361003,6

100,00

Растителност


Съгласно горскорастителното райониране на България (Класификационна схема на типовете горски месторастения в НР България, 1983 г.), територията на РДГ София е разпределена както следва:

 1. Мизийска горскорастителна област

  1. Краищенско-Ихтиманска подобласт

  2. Подобласт Северна България

 2. Тракийска горскорастителна област

  1. Подобласт Рила

  2. Подобласт Горна Тракия

По отношение на вертикалното райониране горите на дирекцията се разпределят в следните пояси:

1. Долен равнинно хълмист и хълмистопредпланински пояс на дъбовите гори

2. Среднопланински пояс на горите от бук и иглолистни

3. Високопланински поясЗащитени територии:


На територията на РДГ София са разположени части от 2 национални и 2 природни парка:

 • „Национален парк Рила”, обявен със Заповед № 114/1992 г. на МОС, разположен на територията на ДГС Самоков, Боровец и Костенец;

 • „Централен Балкан”, обявен със Заповед № 843/1991 г. на МОС, разположен на територията на ДГС Пирдоп;

 • Природен парк „Врачански Балкан”, обявен със Заповед № 1449/1989 г. на МОС, разположен на територията на ДГС Своге;

 • Природен парк „Витоша”, обявен със Заповед № РД 394/2000 г. на МОСВ, разположен на територията на ДГС София. На територията на парка се намират два биосферни резервата – „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”.


Защитени резервати в териториалния обхват на РДГ София

 • „Централен Рилски резерват” (ДГС Самоков, Боровец);

 • „Ибър” (ДГС Костенец);

 • „Богдан” (ДГС Копривщица);

 • „Училищна гора” (ДГС Ботевград);


Защитени местности в териториалния обхват на РДГ София

 • „Лакатнишки скали” (ДГС Своге);

 • „Букова усойка”(ДГС Самоков);

 • „Трескавец”(ДГС Своге);

 • „Дренето” (ДГС Ботевград);

 • „Бачище” (ДГС Етрополе);

 • „Беликата” (ДГС Етрополе);

 • „Алдомировско блато” (ДГС София);

 • „Мухалница” (ДГС Ботевград);

 • „Барикадите” (ДГС Копривщица);


Природни забележителности на територията РДГ София

 • „Кътински пирамиди”(ДГС София, с. Кътина);

 • „Елата” (ДГС Своге, с. Зимевица)

 • „Синия вир” (ДГС Своге, с. Губислав)

 • „Скакля”(ДГС Своге, с. Заселе);

 • „Черната скала” (ДГС Боровец, к.к. Боровец);

 • „Казаните”(ДГС Пирдоп, с. Чавдар);

 • „Манастир Седемте престола” (ДГС Своге, с. Осенов Лаг);

 • „Донкина гора”(ДГС Копривщица);

 • „Голашка пещера”(ДГС Костенец, с. Костенец);

 • „Котлите”(ДГС Годеч, с. Разбоище)


Характеристика на горския фонд


Регионална дирекция по горите София е разположена върху горски фонд с площ 391 753 ха. (включена е и площта на ДЛС “Искър”, която е предоставена за стопанисване на Министерски съвет), държавен горски фонд 264 355 ха. ; общински горски фонд – 74 898 ха., физически лица – 37 693 ха ., юридически лица 6 102 ха , религиозни организации 1 024 ха. Временно стопанисвани от общините 5 588 ха , гори на МОСВ 2 093 ха.

Таблица № 3 Разпределение на площта по дървесни видове

Дървесни видове

площ в ха

в %

Бял бор

55421

16

Смърч

12758

4

Черен бор

21639

6

Ела

3548

1

Лиственица

116

0

Зелена дуглазка

549

0

Бяла мура

981

0

Черна мура

2

0

други иглолистни

1399

0

Бук

98562

29

Дъб

70291

21

Цер

24354

7

Габър

22420

7

Бряст

13

0

Трепетлика

956

0

Ясен

215

0

Явор

255

0

Бреза

2097

1

Орех

15

0

Акация

4691

1

Келяв габър

15447

5

Кестен

31

0

Липа

610

0

Топола

602

0

Други широколистни

4522

1

всичко

341494

100Таблица № 4 Разпределение на площите по собственост

Собственост

Площ в ха

%

Държавна

264 355

67

Общинска

74 898

19

Частна, на физически лица

37 693

10

Частна, на юридически лица

6 102

2

Временно стопанисвани от общината

5 588

1

Религиозна

1 024

0

гори на МОСВ

2 093

1

ОБЩО:

391 753

100


Таблица № 5 Разпределение на общата площ по вид на земите

Вид на земите

Площ в ха

%

Залесена площ

348 411

89

Незалесена дървопроизводителна площ

9 390

2

Недървопроизводителна площ

33 952

9

Горски пасища

 

0

ОБЩО:

391 753

100


Таблица № 6Разпределение на общата/залесената площ по вид на горите


Вид на горите

Площ в ха

%

Иглолистни

119 955

31

Широколистни високостъблени

78 275

20

За реконструкция

 

0

Издънкови за прерастване

 

0

Издънкови за превръщане

164 669

42

Нискостъблени

28 854

7

ВСИЧКО:

391 753

100


Таблица № 7 Разпределение на общата площ по групи гори и функции


Групи гори

Иглолистни

Широколистни

Всичко

обща площ

залесена

обща площ

залесена

обща площ

залесена

ДС Функции

72145

62618

178718

162082

250863

224700

Защитни

17207

14859

32663

26228

49870

41087

Рекреационни

20712

17543

43377

38597

64089

56140

Защитени

7013

3665

11130

9059

18143

12724

Други

1755

1678

5254

5165

7009

6843

Общо ЗРЗТ

 

 

 

 

 

 

Общо ДСФ+ЗРЗТ

 

 

 

 

 

 

Горски пасища

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

118832

100363

271142

241131

389974

341494

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ


Лесовъдската дейност при стопанисване на горите в РДГ София е насочена основно към провеждане на отгледни сечи в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури за подобряване на техния строеж и структура, провеждане на възобновителни сечи с приоритет на сечите за осигуряване на семенно възобновяване на зрелите дървостои и извеждане на санитарни сечи за подобряване на общото състояние и продуктивността от горите, както и спешно усвояване на дървесината в засегнатите от ледолом през 2007 год.насаждения.

В таблица № 8 е представено ползването от ДГФ в куб.м/ лежаща маса/ за периода от 2005 до 2009 год.


Таблица № 8 Ползаване от ДГФ за пероида от 2005 до 31.12.2009 г.

ползване /куб.м.леж.маса/
2005

2006

2007

2008

2009

предвидено по ЛУП

347128

335310

340629

355172

382537

изпълнение

246280

254044

229575

333393

259338

%

70.95

75.76

67.40

93.87

67.79

в т.ч. отгледни

90840

105661

102105

83269

62468

възобновителни

114677

103668

92353

84594

76762

санитарни

40763

44715

35117

165530

120108ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА


Основни задачи в дейността на отдел „Възобновяване и борба с ерозията” :

 • Провеждане на възстановителни мероприятия в опожарени гори и гори пострадали от природни бедствия;

 • Изпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, свързани с производството и търговията с ГРМ и фиданки за залесяване;

 • Увеличаване на видовото разнообразообразие на произведени фиданки за залесяване, отговарящи на изискванията произтичащи от членството ни в ЕС;

 • Контейнерно производство на фиданки за залесяване;

В резултат на извършената работа са постигнати следните резултати:Таблица №9 Извършено залесяване за периода от 2005 – 2009г. в ДГФ на територията на РДГ София

година

предвидено по ЛУП

Създадени-дка

в т.ч. по насоки:

иглол.

широк.

ОБЩО

ново зал.

реконстр.

зрели невъз.

поп.редини

2005

7672.0

1985.0

3012.5

4997.5

3193.5

1703.0

25.0

76.0

2006

7256.0

2106.0

1740.0

3846.0

2549.0

1045.0

236.0

16.0

2007

7071.0

1236.0

1189.0

2425.0

1465.0

575.0

347.0

38.0

2008

6723.0

1560.3

875.5

2435.8

2179.8104.0

152.0

2009

3274.0

1512.5

1347.0

2859.5

2714.5145.0


 • Всички добити ГРМ за производство и търговия на фиданки за залесяване отговарят на изискванията на ЕС и притежават основен сертификат за идентификация;

 • Извършена е регистрация на нови насаждения за семепроизводствена база, с цел увеличаване разнообразието от дървесни видове при добива и производство на ГРМ, отговарящи на изискванията на ЕС. Общия брой на регистрираните източници са 406 на територията на РДГ София.

 • Изградени са площадки и мини оранжерии за контейнерно производство на фиданки за залесяване в ДГС Годеч и Етрополе.

 • Оказана е подкрепа от страна на РДГ София на държавни институции, неправителствени организации, граждани, за безвъзмездно предоставяне на фиданки за залесяване през годините.

 • Ерозия – поради липса на средства не са извършвани дейности за поддържане на доброто състояние на противоерозионните съоръжения.

 • За периода от 2005 до 2009 г. са извършени компенсационни залесявания на обща площ от 1098 дка.ПРОЕКТИ

Програми и проекти финансирани от ЕС и други източници на финансиране.


 • Проект “Да опазим горите зелени по българо-сръбската граница“ в процес на одобрение по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Партньор от страна на Република Сърбия е община Ниш, с която РДГ София сключи партньорско споразумение за съвместно изпълнение на поставените цели и задачи в проекта.

 • Проект ”Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната Агенция по горите„ финансиран по оперативна програма „Административен капацитет„. В изпълнение на проекта на територията на РДГ София е изграден информационнен център. В района на информационния център са включени и териториите на РДГ –Благоевград, РДГ-Кюстендил и РДГ- Пазарджик.

 • Регионална дирекция по горите София чрез своите поделения съответно ДГС/ДЛС започнаха подготовка на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2010г.

ЛОВНОСТОПАСКА ДЕЙНОСТ


В съответствие със задачите и функциите на отдел „Охрана, ловно и рибно стопанство” се извършват дейности, свързани със стопанисването и ползването на дивеча в териториалния обхват на РДГ София.

В териториалния обхват на РДГ София са отдадени 6 държавни ловни участъци, както следва: ДУ„Белчаница-Ръжанска” - ДГС Самоков; ДУ „Копривщица” – ДГС Копривщица; ДУ „Еледжик” – ДГС Ихтиман; ДУ „Етрополе” – ДГС Етрополе; ДУ „Правец-Брусен” – ДГС Ботевград и ДУ „Литаково” – ДГС Ботевград.

В риболюпилня „Скакля” /ДГС Своге/ през 2010г. са произведени 120 хил.бр. балканска пъстърва.

Периодично се извършват ремонти на основните биотехнически съоръжения, създават се дивечови ниви за подхранване на дивеча, а за зимното подхранване се подсигуряват концентриран и груб фураж.

Резултатите от таксацията показват тенденция към увеличаване стабилизиране на запасите при едрия дивеч за периода 2009-2010г. за района на РДГ София.

От едрия дивеч с най-висока популация на територията на дирекцията е дивата свиня, следвана от сърната, благородният елен, елен лопатара, муфлона, мечката, дивата коза и глухара.

При хищниците най-висока е популацията на лисицата, следвана от тази на скитащите кучета, чакала и вълка.

При дребния дивеч с най-висока популация е яребицата, следвана от заека и колхидския фазан.

Бракониерството остава болен въпрос, по който служителите по горите, сдруженията на ловците трябва да положат усилия за свеждане до минимум.

В държавните дивечовъдни участъци трябва да се работи по половото съотношение, селекционния отстрел, за подобряване трофейните качества на дивеча.
ОХРАНА НА ГОРИТЕ


Регионална дирекция по горите /РДГ/ София охранява 383 889,0 ха горски фонд /ГФ/. Върху охраняваната територия, разпределена на 12 държавни горски стопанства /ДГС/ и 2 държавни ловни стопанства /ДЛС/, са обособени 58 горскостопански участъка /ГСУ/ и 241 охранителни участъка /ОУ/,със средна площ на един ОУ 1593 ха.

Общата численост на служителите по охраната на горите (горски надзиратели, горски и ловни стражари) е 280 бр.


Районите с концентрация на нарушения на територията на РДГ София са: с. Литаково и с.Новачене /ДГС Ботевград/; района на м. Ридо, с. Шипочане, Влашка махала /ДГС Самоков/; с.Говедарци - ЧГ, царски гори, с. Гуцал /ДГС Боровец/ ; районът над магистрала “Тракия” от м. “Павко” до “Аджийското дере” - ОГФ, с. Черньово, с. Стамболово, района между с. Венковец и с.Живково, Караман дере, Сеф дере – с.Бодрово и м.”Пунара”-с.Веринско, с. Мухово /ДГС Ихтиман/; района на м. Чукава, м. Балдуин, гара и село Бов / ДГС Своге/ и ДГС Копривщица.
Основните нерешени проблеми при опазването на горите, дивеча и рибните ресурси, са:

 • Задълбочаващата се икономическа и финансова криза в държавата, вследствие на която се увеличава безработицата, създават предпоставки за зачестяване на посегателствата в горския фонд /ДГС Самоков, ДГС Ихтиман, ДГС Ботевград, ДГС София, ДГС Своге и др./;

 • Непълно прилагане и непознаване на нормативната уредба от страна на някои служители по горите;

 • Липса на средства за въвеждане на системата за видеонаблюдения на територията на РДГ и на електронна обработка на данните на КГП;

 • Ниската събираемост по влезли в сила НП;

 • Недостатъчна финансова и техническа обезпеченост на служителите по охраната;

 • Влошена и на места липсваща пътна мрежа в ГФ.

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ


Горските пожари се явяват като един от основните проблеми за стопанския ни живот и населението у нас. При екстремни климатични условия /продължителни суши, високи температури и силни ветрове/ те се разпространяват на големи площи, често в трудно достъпни местности, което затруднява ефективното им гасене.

Във връзка предотвратяването и овладяването на горските пожари и преодоляване на последиците от тях всяка година се предприемат мерки съобразно приетите годишни оперативни планове на ДГС и ДЛСТаблица №10 Разпределение на горските пожари за РДГ София през периода 01.01.2005 - 31.12.2009 г.

No

ДГС, ДЛС

Брой

Площ (дка)

В т.ч. върхов

1

ДГС Ботевград 

20

3912

179

2

ДГС Боровец 

4

320

0

3

ДГС Годеч 

8

1683

20

4

ДГС Елин Пелин 

46

4560

116

5

ДГС Етрополе 

14

2987

0

6

ДГС Ихтиман 

40

4526

744

7

ДГС Копривщица 

19

6320

916

8

ДГС Костенец 

7

1741

514

9

ДГС Пирдоп 

34

2614

247

10

ДГС Самоков 

29

2258

528

11

ДГС Своге 

22

934

57

12

ДГС София 

106

6186

581

13

ДЛС Арамлиец 

1

54

0

14

ДЛС Витиня 

4

62

1

15

ДЛС Искър 

0

0

0

 

Всичко

354

38157

3903
Анализ на причините за възникване на горските пожари на територията на РДГ София

Анализът на горските пожари показва, че те възникват най-често в предпланинските участъци, където горите се редуват в непосредствена близост с житни култури и пасищни участъци. Интензивното движение на овчари, селскостопански работници и техника, хвърлянето на незагасени клечки кибрит и цигари, ползването на открит огън за различни цели и други, са предпоставките за запалвания и за пренасяне на огъня в горските масиви.

Големият брой на отчетените пожари от ДГС София е поради голямата разпокъсаност на горския и поземлен фонд, голямата концентрация от населени места /градове, села, махали, военни обекти, туристически обекти и др./ , гъстата пътна мрежа и движение на хора, неспазващи елементарни противопожарни правила.

Освен големите загуби на ценна дървесина горските пожари предизвикват и трудно възстановими щети за околната среда: отделят се значително количество вредни вещества в атмосферата, унищожават се почвите (ерозират), нанасят се непоправими вреди на флората и фауната.

РДГ София, ДГС и ДЛС имат добро взаимодействие и поддържат постоянна връзка с регионалните поделения на противопожарните служби, кметства и общини, Областна управа, поделения на МВР, ГЗ, военни поделения и др.


Лесозащита


Общото фитосанитарно състояние на горите в района на РДГ София е добро.

За района на РДГ София основните вредители са короядите и боровата процесионка по боровите насаждения, педомерки и листозавивачки за дъбовите гори, гъботворката за широколистните гори.

От стопанска гледна точка най-значими са повредите от абиотичните фактори – снеговали, ледоломи, ветровели и др.

През 2007 година в района на ДГС Ботевград, ДГС Етрополе, ДГС Своге, ДГС Елин Пелин и ДЛС Витиня в следствие на екстремно понижаване на температурите, бурни ветрове, силни снеговалежи и обледявания на дървостоя, беше засегнат горски фонд на площ от 88000 дка., като пострадаха предимно букови гори.За осигуряване на добро състояние на насажденията и културите и предотвратяване на каламитети от насекомни вредители, санитарните сечи се извеждат с предимство.

Промени в горския фонд


През календарната 2009 г. в Регионална дирекция по горите - София са постъпили 70 броя преписки с искане за издаване на становище за промяна в горския фонд. Издадени са становища:

 • за придобито право на собственост върху застроена и нормативно определена като прилежаща площ към сгради, постройки, по реда на &123 ал.3 от ПЗР към ЗИД на Закона за горите-1 брой;

 • изключване на земи и гори от горския фонд при промяна на предназначението-49 броя ;

 • за учредяване право на ползване и сервитути, по реда на чл.16-11 броя.

 • Постъпили са 69 броя искания за разглеждане на оценителски доклади и са издадени 327 броя удостоверения за оценка.

 • Постъпили са 4 броя искания за разглеждане на оценителски доклади за определяне на пазарната цена на имоти- по реда на чл.14 г от Закона за горите. от които 3 броя са изпратени в Изпълнителната агенция по горите.

 • Водят се регистри на промените в горския фонд и издадените удостоверения за оценка.
Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница