Методическа разработка на урока „Произход на живота (Хипотези за произхода на живота)” – 10 класДата16.08.2017
Размер40.83 Kb.
#27978
Методическа разработка

на урока „Произход на живота (Хипотези за произхода на живота)” – 10 клас
(По новото учебно съдържание в 10 клас не се изучат различните хипотези за произхода на живота, но учителят би могъл да предвиди в годишното си разпределение допълнително един учебен час, основавайки се на интереса от страна на учениците към тази проблематика.)

Тип и вид на урока: за усвояване на нови знания, умения и навици; семинарен

Цели:

 1. образователни:

  • да се разшири и обогати представата на учениците за произхода на живота, като се запознаят със същността на различните хипотези от древността до днес;

  • да продължи формирането на умения за самостоятелна работа с научно-популярна литература и изготвянето на библиографски справки, съобщения, доклади, презентации и др.

 2. възпитателни:

 • формиране на научен и материалистичен светоглед, относно единството на материята и качествената разлика между нежива и жива природа.

 1. развиващи:

  • да продължи формирането на критично-оценъчни умения;

 • да продължи формирането на умения за доказване на аргументи „за” и „против”, за изказване на собствени виждания, мнения, аргументи, умения да дискутират;

 • развитие на интересите, познавателната самостоятелност и умението на учениците за работа с научно-популярна литература.

Водещи биологични идеи:

 • материалност и познаваемост на света;

 • възникване и еволюция на организмовия свят;

 • единство и взаимовръзка между нежива и жива природа;

 • единство и взаимовръзка между организмите в природата;

 • науката, като процес на търсене и откриване.

Междупредметни връзки: вътрециклови с история, география; междуциклови с литература, философия.

Подход: проблемен

Методи:

 1. на изложение на учебния материал – беседа, разказ с обяснителен и проблемен характер, обяснение;

 2. на самостоятелна работа – работа с научно-популярна литература.

 3. интерактивни - дискусия

Прийоми и средства на обучение: организационни; логически – анализ, синтез, сравнение, умозаключения, изводи, обобщения.
Предварителна подготовка и ход на урока

Месец или най-малко две седмици преди урока на учениците се съобщава плана на семинарния урок, записва се на дъската и се поставят индивидуални задачи за самостоятелна работа – изготвяне на съобщения по следните точки от плана: 1. Хипотеза за божественото начало (Библия, Коран, схващания на индуската и други древни религии – ІІ – ІІІ в. от новата ера).

 2. Хипотеза за произволното самозараждане.

 3. Хипотеза за стационарното състояние.

 4. Хипотеза за панспермията:

  • Литопанспермия – Х. Рихтер, Хелмхолмц;

  • Радиопанспермия – С. Арениус;

  • Инфекциозна.

 5. Хипотеза за биохимичната еволюция – Ал. Опарин.

Учителят подготвя литературен списък за предварителна подготовка на учениците и го оповестява пред класа.

Няколко дена преди семинарния урок той проверява съобщенията на учениците и ги допълва или коригира, ако това е необходимо.

В предното междучасие, преди началото на семинарния урок, се записва плана на урока на дъската.

Въвежда се темата на урока. Поставят се въпроси за актуализация на знанията на учениците за нежива и жива природа от предходните класове и учебни предмети:


 1. Какво разбирате под нежива и жива природа?

 2. Сравнете неживата и жива природа! Посочете приликите и разликите между тях на субклетъчно равнище, като използвате знанията си от 9 клас!

 3. Кои свойства характеризират живата материя?

Проблемът за произхода на живота е вълнувал човека винаги – от древността до днес и поради тази си актуалност не се нуждае от допълнителна мотивация на дейността на учениците.

Учителят пояснява целта и задачите за часа. С оглед целенасоченост в работата на учениците и създаване на условия за дискусии, изказване на собствено мнение, аргументи и други, преди изслушването на всяко съобщение се поставят въпроси към целия клас, след което се организира беседа с цел отговора им.

Например, преди съобщението за божествения произход на живота, учителят би могъл да постави следните въпроси:


 1. Защо, според Вас, толкова дълго във времето се е задържала хипотезата за божественото начало на света?

 2. Кое лежи в основата на тази хипотеза и кои са вашите аргументи „за” и „против” нея?

Преди второто съобщение могат да се поставят следните въпроси:

 1. Кои етапи се разграничават в развитието на тази хипотеза? Изкажете вашите аргументи „за” и „против” нея!

Преди третото съобщение могат да се поставят следните въпроси:

1. Решава ли, според вас, хипотезата за стационарното състояние въпросът за произхода на живота? 1. Кои аргументи използват нейните привърженици?

 2. Сравнете хипотезата за произволното самозараждане с теорията за стационарното състояние по отношение на възникването на видовете!

Подходящи въпроси преди изслушването на съобщението за хипотезата за панспермията биха могли да бъдат:

 1. По какъв начин е възникнал животът на Земята, според тази хипотеза?

 2. В какво се изразява нейният основен недостатък?

 3. Кое е общото и различното между хипотезата за панспермията и тази за стационарното състояние?

В хода на урока, там където е необходимо, учителят допълва съобщенията на учениците с разказ или насочва дискусията в правилна посока.

В края на часа, без да навлиза в предмета на следващата учебно-методическа единица, с кратък разказ учителят насочва вниманието на учениците и към най-достоверната от теоретична гледна точка хипотеза – тази за биохимичната еволюция на руския учен Ал. Опарин. Пояснява, че основните й етапи и механизми ще бъдат изучени в следващия учебен час.Проблемът за произхода на живота няма еднозначно решение до днес, затова урокът би могъл да завърши с изискването да се разтълкува мисълта на един от седемте мъдреци на древността – Талес – „Най-мъдро от всичко е времето, защото разкрива ни всичко”.

В края на часа учителят прави преценка за работата на класа и на отделни ученици.
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница