Методически поясненияДата16.08.2017
Размер71.99 Kb.
#27884
МЕТОДИЧЕСКИ ПОЯСНЕНИЯ

за определянето на оценките при институционална и програмна акредитация и при оценяването на проекти за откриване или преобразуване на висши училища, основни звена и професионални направления

и специалности от регулирани професии


 1. Институционалната и програмната акредитация се основават на анализ на качеството на трите основни сфери на дейност на висшето училище (ВУ):

а/ Образователна дейност

б/ Научноизследователска (художественотворческа) дейност

в/ Управление на ВУ


 1. Оценяването на тези сфери на дейност при институционалната акредитация отговаря на изискванията на чл. 6; чл. 11, ал. 1; чл. 17; чл.77, ал.1, т.т. 1 и 2 и ал. 2, т.т.1,2,3,4,5,6,7,8; и чл. 79, ал. 1 на Закона за висшето образование.

Съществен елемент на институционалната акредитация е оценката на ефективността на вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението и на академичния състав, включително за проучване на студентското мнение, разработена от висшите училища и приложена в самооценяващия доклад.

При подготовката на доклада могат да намерят място по преценка на ВУ и други факти с по-общ характер за по-добро обосноваване на неговата образователна и научноизследователска (художественотворческа) дейност. Също така да се правят сравнения със сродни наши и чуждестранни висши училища.


 1. Оценяването на сферите на дейност при програмната акредитация на професионално направление, специалност от регулирана професия и ОНС “доктор” отговаря на изискванията на чл. 6; чл. 11, ал. 1; чл. 39; чл. 40; чл. 41; чл. 42; чл. 78, ал. 1 и 2; и чл. 79, ал. 1 от ЗВО.

Съществен елемент на програмната акредитация е проверката на ефективността на учебните планове и програми за качество на обучението, на съответствието на профила и равнището на квалификация на преподавателския състав, включително проучване на студентското мнение и мнението на потребителите. Също така се правят сравнения на учебните планове и програми със сродни наши и чуждестранни висши училища.


 • Първата сфера на дейност - “Образователна дейност” - се оценява поотделно за всяка образователно-квалификационна степен(ОКС) “бакалавър” и “магистър” по съответната специалност в професионалното направление. Тези степени оформят съдържанието на професионалното направление. Те се изреждат последователно с номерация А1 за първата ОКС, А2 за втората ОКС и т.н.

 • Следващите две сфери на дейност – “Изследователска дейност” и “Управление на образователния процес” – се оценяват за професионалното направление като цяло. 1. Оценяването на проекти за откриване и преобразуване на висши училища, на основни звена на ВУ, на професионално направление и специалност от регулирана професия се основава на преглед на качеството на три основни обекта:

а) Образователни цели и мотиви за откриване и преобразуване

б) Образователна и научноизследователска дейност (при оценяването на проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните професии те са разделени).в) Управление на образователния и изследователския процес


 1. Оценяването на тези обекти при проекти за откриване и преобразуване на ВУ и негови основни звена отговаря на изискванията на чл. 6; чл. 11, ал. 1; чл. 15, ал. 1, 2, 3; и чл. 79, ал. 4 на ЗВО, а при проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните професии – на чл. 6; чл. 11, ал. 1; чл. 17; чл. 39; чл. 40; чл. 41; чл. 78, ал. 1, 2 и 3; и чл. 79, ал. 4 от ЗВО. 1. При оценяването на всяка сфера на дейност, респективно обекти, са формулирани определен брой критерии. Всеки критерий се конкретизира чрез съответен брой характеристики на неговото съдържание.
 1. Съдържанието на критериите (характеристиките) е дадено в описателен вид (чрез словесни изражения). За тях се представят доказателства за наличие и интензитет на проявление на дейности и отношения (при оценяване на проекти за откриване това се прави за бъдещи дейности и отношения). Например - изграденост на структури, системи, механизми и др., разработеност на правила, наредби, указания и др. норми, включени в съдържанието на критериите.
 1. За някои характеристики, включени в съдържанието на критериите, е възможно да се събира и представя информация в количествено изражение. Тези характеристики са посочени в приложението към критериите за оценяването на различните процедури (институционална акредитация, програмна акредитация, проект за откриване и преобразуване на ВУ и т.н.). Събраната количествена информация се използва за по-добро ориентиране при уточняване на оценките по съответните критерии, в зависимост от спецификата на ВУ и професионалните направления, застъпени в него.
 1. За определянето на оценките по критериите се използват експертни констатации и преценки на оценяващия орган (експертна група, постоянна комисия, акредитационен съвет) за съответните дейности и отношения, включени в съдържанието на критерия.
 1. При институционалната и програмната акредитация (включително за ОНС “доктор”) оценките са “незадоволителна”, “задоволителна”, “добра” и “много добра”. Тези оценки се оформят така:


Оценка “незадоволителна” се обосновава чрез установени от оценяващия орган доказателства за липса или неразвитост на дейности и отношения, включени в съдържанието на критерия, като неизграденост на структури, системи, механизми, организация и др., неразработеност на правила, наредби, указания и др. норми, некачествено изпълнение или много ниско ниво на изпълнение и т.н. Силно негативните констатации се придружават със съответни бележки и препоръки за отстраняване на пропуските и недостатъците.
Оценка “задоволителна” се обосновава чрез установени от оценяващия орган констатации за непълна изграденост на структури, системи, механизми, организационни схеми и др., за непълна разработеност на правила, наредби, указания и др. норми, като доказателство за непълна развитост на дейности и отношения, включени в съдържанието на критерия. Констатациите се придружават със съответни бележки и препоръки.
Оценка “добра” се обосновава с направени от оценяващия орган несъществени бележки и препоръки на основата на констатации за сравнително добра изграденост и развитост на дейностите и отношенията, включени в съдържанието на критерия, с което се обосновава самата оценка. Набелязват се и определени препоръки.
Оценката “много добра” се обосновава с направени от оценяващия орган констатации за висока степен или цялостна изграденост и развитост на дейностите и отношенията, включени в съдържанието на критерия, с което се обосновава самата оценка. Тя включва и препоръки за по-нататъшното развитие на ВУ.


 1. При оценяването на проекти (за откриване и преобразуване на висши училища, техни основни звена, откриване на професионално направление и специалност от регулирана професия) оценките са “отрицателна” и “положителна”. Тези оценки се оформят така:


Оценка “отрицателна” се поставя, когато оценяващият орган е установил значителни пропуски и недостатъци, обуславящи бъдещата неспособност да се развият дейности и отношения, осигуряващи подготовката на висококвалифицирани специалисти, поради неефективна изграденост на структури, системи, механизми, организационни схеми и др., респективно неефективна разработеност на правила, наредби, указания и др., очаквани ниски нива на изпълнение и др. Силно негативните констатации се придружават с бележки и препоръки за сериозно подобряване на проекта.

Оценка “положителна” се поставя, когато оценяващият орган няма или е направил несъществени бележки и препоръки на основата на констатации за бъдеща висока степен на цялостна изграденост и развитост на дейностите и отношенията, включени в съдържанието на критерия. Това служи като основание за обосноваване на оценката.


 1. Оценките за всяка сфера на дейност, респективно обекти, се получават чрез експертно обобщаване на оценките за съответните критерии, отнасящи се за тях.


Забележка: Крайната оценка за образователно-квалификационната степен при програмната акредитация за професионално направление се получава чрез експертно обобщаване на оценките за първата сфера на дейност - “Образователна дейност”. Това се прави за всяка ОКС, включена в професионалното направление. Отделните степени могат да бъдат с различни оценки, а някои от тях с оценка “незадоволителна”.

Крайната оценка за професионалното направление се получава чрез експертно обобщаване на оценките за различните ОКС, като се вземат предвид и другите две дейности – “Изследователска дейност” и “Управление на образователния процес”, - които се отнасят за професионалното направление като цяло.

Професионалното направление получава акредитация със съответно съдържание, т.е. определени ОКС, по които може да се води обучение. За някои ОКС може да се получи отказ за акредитация.
13. За специалности от регулираните професии и за обучението по образователната и научна степен “доктор” програмната акредитация се получава за специалността, респективно за всяка ОНС “доктор”, като се имат предвид трите сфери на дейности (за ОНС “доктор” акредитация се получава само при оценка “много добра”).
14. Оценяването се извършва на основата на доклад за самооценка на ВУ по критериите и тяхното съдържание с описание на направеното по дейностите и отношенията, обект на оценяване и на доказателствен материал, събран на място при осъществяването на процедурата и оформен в доклад на оценяващия орган.

Оценяващият доклад задължително съдържа 3 вида информация:

а) доказателства за осъществените и извършващи се (респективно бъдещи) дейности и отношения, както и за нивото на изпълнение по критериите и тяхното съдържание. Това става с кратко и съдържателно описание на резултатите от тях;

б) констатации и бележки относно пропуски и недостатъци при изпълнение на дейностите и отношенията (респективно бъдещото изпълнение), включени в съдържанието на критериите. Тук оценяващият орган може да надхвърли съдържанието на критерия, ако прецени, че това е целесъобразно за по-добро оформяне на бележките, без да се отклонява от същността на критерия;в) препоръки за отстраняване на констатираните (чрез събраните доказателства) пропуски и недостатъци при изпълнението на дейностите и отношенията (респективно бъдещото изпълнение), включени в критериите. По принцип всяка бележка трябва да бъде съпроводена с препоръка.
Някои бележки и препоръки могат да имат по-общ характер, но в основата си трябва да са съобразени с критериите за оценяване и акредитация.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница