Методика за оценка на офертите показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертитеДата13.09.2016
Размер16.82 Kb.
#9621

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА определяне на КОМПЛЕКСНАта ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика определя условията и реда за оценяване на офертите за избор на обслужваща банка на СБР-НК ЕАД.


Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

Комплексната оценка (КО) за определяне на "Икономически най-изгодна оферта" на кандидатите се определя по формулата: КО = П1 х 0.40 + П2 х 0.60, къдетоНеколичествени показатели - (П1) с тежест 0.40, включващи три подпоказатели:

П1-1- надеждност на платформата за интернет банкиране с тежест 50 точки.

П1-2 - срок за обслужване на плащанията с тежест 50 точки.

Офертата с най-добри данни получава максималния брой точки по съответния подпоказател, а класираната на следващо място оферта получава две точки по-малко от предшествуващата я оферта.Количествени показатели - (П2), с тежест 0.60, включващи три подпоказатели:

П2-1 – лихвени условия за наличните по сметката суми с тежест 20 точки.

П2-2 – такси и комисиони при извършване на различните видове плащания по сметки на трети лица в други финансови институции с тежест 40 точки.

П2-3 – такси и комисиони при извършване на различните видове плащания по сметки на офериращата финансова институция с тежест 40 точки.

Офертата с най-добри показатели получава максималния брой точки по съответния подпоказател, а класираната на следващо място оферта получава две точки по-малко от предшествуващата я оферта.

Ще бъдат сключени договор с класираните на първите пет места участници, както следва:

1. С класирания на първо място участник ще се сключи договор за обслужване на Централен офис и филиалите Поморие, Кюстендил и Банкя;

2. С класирания на второ място участник ще се сключи договор за обслужване на филиалите Велинград, Хисар и Баня Карловско3. С класирания на трето място участник ще се сключи договор за обслужване на филиалите Наречен, Павел баня, Сандански и Вършец

4. С класирания на четвърто място участник ще се сключи договор за обслужване на филиалите Момин проход, Очва могила и с.Баните, обл. Смолян
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница