Методика за създаване на условия за достъпно образованиеДата22.12.2018
Размер309.37 Kb.
#109356


МЕТОДИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ

В България, в среднообразователни училища, се обучават 400-500 зрителнозатруднени деца. В унисон с европейската практика, повече от 30% от тях са в интегрирана форма на обучение. С настоящата методика се стремим да допринесем за създаване на условия за достъпно образование на ученици и студенти със зрителни проблеми в масовите училища, колежите и висшите учебни заведения. Учениците и студентите със специални образователни потребности имат необходимост от създаването на подходяща подкрепяща среда. Доброто им образование е основната гаранция за тяхното успешно социално включване и професионална реализация.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ПРАВНА РАМКА
Развитието на всяка държава е в пряка зависимост с качеството на предлаганото образование. Процесът на интеграция в обществото на хората с нарушено зрение е неразривно свързан със степента на тяхната квалификация и условията за достъп до информация. Те определят личностното им развитие, квалификацията и достъпът до информация и повишават шансовете им за трудова реализация. На хората с увреждания трябва да се гледа като на значим национален социален капитал, който може да допринася за развитието на България.

От субекти на социално подпомагане, чрез осигуряването на широк достъп до образование, те трябва да се превърнат в активен фактор за изграждане на своето достойно бъдеще и независим живот.Образованието е сложен процес с богата нормативна база. В този раздел ние Ви предлагаме извадки от основните правни актове, регламентиращи отношението към деца и младежи със специални образователни потребности.
1 . Конвенция за правата на хората с увреждания
Член 24
Образование
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на образование на хората с увреждания. С оглед реализирането на това право без дискриминация и при равни възможности държавите - страни по конвенцията, осигуряват включваща образователна система на всички равнища и възможности за обучение през цялата продължителност на живота, насочени към:
а) пълно развитие на човешкия потенциал и чувството за собствена стойност и достойнство и укрепване на спазването на правата на човека, основните свободи и човешкото многообразие;
б) развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, таланти и творчески заложби, на техните умствени и физически способности в пълния размер на техния потенциал;
в) предоставяне на възможност на хората с увреждания да участват ефективно в свободно общество.
2. При реализирането на това право държавите - страни по конвенцията, гарантират, че:
а) лица с увреждания не са изключени от системата на общото образование по причина на тяхното увреждане, както и деца с увреждания не са изключени от системата на безплатното и задължително начално образование или на средното образование по причина на тяхното увреждане;
б) хората с увреждания имат достъп до включващо, качествено и безплатно начално образование и до средно образование равноправно с всички останали в общността, в която живеят;
в) се предоставят разумни улеснения според изискванията на индивида;
г) хората с увреждания получават нужната им подкрепа в рамките на системата за общо образование с оглед улесняване на тяхното ефективно образование;
д) се предоставят ефективни мерки за индивидуална подкрепа в среда, способстваща за пълноценното им академично и социално израстване, в съответствие с целите на пълното включване.
3. Държавите - страни по настоящата конвенция, дават възможност на хората с увреждания за усвояване на житейски и социални умения, способстващи за пълноценното им и равноправно участие в образованието и като членове на общността. За тази цел държавите - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки, включително:
а) улесняване изучаването на Брайловата и други алтернативни азбуки, на допълващи и алтернативни методи, средства и формати на комуникация, ориентация и умения за придвижване, улесняване на взаимната взаимопомощ и наставничеството в рамките на общността;
б) улесняване усвояването на език на знаците и налагане на лингвистична идентичност на общността на лишените от слух;
в) гарантиране, че образованието на лица и особено деца, които са лишени от зрение, слух или от двете, се осъществява при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация и в среда, способстваща за пълноценното му академично и социално израстване.
4. За да спомогнат за реализирането на това право, държавите - страни по конвенцията, предприемат подходящи мерки за привличане на работа на учители, включително такива с увреждания, които да са квалифицирани по езика на знаците и/или Брайловата азбука, да обучават професионалисти и други служители за работа на всички равнища на образователния процес. Това обучение трябва да включва в себе си разбиране на нуждите на хората с увреждания и използване на всякакви допълващи или алтернативни методи, средства и формати на комуникация, образователни методики и материали, предназначени за хора с увреждания.
5. Държавите - страни по конвенцията, гарантират, че хората с увреждания имат пълен достъп до общо висше образование, до професионално образование и подготовка, до образование за възрастни и възможности за обучение през целия живот, без дискриминация и равноправно с всички останали. За целта държавите - страни по конвенцията, осигуряват предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания.

..............................................................................................................


2. Закон за интеграция на хората с увреждания


Образование и професионална подготовка
Чл. 16. (1) Към регионалните инспекторати на Министерството на образованието и науката се създават екипи за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания.

(2) За подпомагане на интегрираното обучение на децата с увреждания се създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към Министерството на образованието и науката.


Чл. 17.  Министерството на образованието и науката осигурява:

1. обучение на децата с увреждания от предучилищна и училищна възраст в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за народната просвета и в детските градини по чл. 18 от същия закон;

2. подкрепяща среда за интегрирано обучение на децата с увреждания;

3. ранна слухово-речева, логопедична и психологична рехабилитация и рехабилитация на незрящи и слабовиждащи деца;

4. учебници, учебни помагала, съвременни технологии и технически средства за обучение на децата с увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средното им образование;

5. професионална подготовка на децата с увреждания и на лицата с увреждания до 29-годишна възраст.


Чл. 18. Министерството на образованието и науката създава възможности за обучение на деца, които имат специални образователни потребности и не са интегрирани в обща образователна среда.
Чл. 19. Лицата, получили увреждане след 16-годишна възраст, имат право на допълнително безплатно обучение по програми за общообразователно и професионално образование и обучение за възрастни, както и на начална рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения.
Чл. 20. Висшите училища осигуряват:

1. подкрепяща среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на обучение и оценяване на хората с увреждания;

2. подготовка на специалисти за работа с хора с увреждания.
Чл. 21. Професионалното обучение на хората с увреждания се осъществява от:

1. Агенцията по заетостта;

2. работодателите или органите по назначаване;

3. лицата по чл. 18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които предоставят социални услуги за хора с увреждания;

4. специализираните предприятия и кооперации.

..............................................................................................................


3. Закон за висшето образование
Чл. 68. (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., предишна ал. 2, изм., бр. 48 от 2004 г.) При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат следните кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити:

1. класирани с еднакъв бал;

2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

3. военноинвалиди;

(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Кандидат-студентите - лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
Чл. 70. (1) Студентите и докторантите имат право:

1. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;

2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване;

3. да се обучават едновременно по повече от една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от висшето училище;

4. да участват в научноизследователска дейност на висшето училище, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;

5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище;

6. да ползват студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при пътуване по градския и междуградския транспорт, както и цялата база на висшето училище за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, определени от държавата и висшето училище;

7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;

8. да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на висшето училище.

9. да прекъсват обучението си, както и да го продължават след това при условия и по ред, регламентирани в правилниците на висшето училище;

10. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година;

11. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) да получават стипендии;

12. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище.


Чл.71. Задълженията на студентите, докторантите и специализантите се уреждат в правилниците на висшето училище.

..............................................................................................................ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) (1) (В сила от учебната 1999/2000 г.) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си.

(6) (В сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 5, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават:

1. лица, които са кръгли сираци;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;

3. военноинвалиди;

Чл. 96. При условия и по ред, определени със закон, студентите и докторантите имат право да получават кредит за заплащане на такси и за издръжка.

..............................................................................................................


РАЗДЕЛ ВТОРИ
УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Всички висши учебни заведения в страната трябва да имат готовност да приемат деца и младежи с нарушено зрение. Преподавателският и административен персонал е желателно да познават спецификите при обучението на подобен вид ученици и студенти. Изходната база при разглеждането на този проблем е, че дефицитът на зрение не ограничава интелектуалния потенциал на личността, а налага следните подкрепящи действия:
1. Роля на ръководителя на учебното заведение – Ръководителят на учебното заведение трябва да има готовността да приеме за обучаване ученик или студент със зрително увреждане. За изграждане на правилен подход той може да ползва консултациите на:


 • Съюзът на слепите в България;

 • Катедра „Специална педагогика” на софийски университет или други висши учебни заведения в страната;

 • Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности към Министерство на образованието и науката;

 • Среднообразователните училища за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”-гр.София и „Проф.Иван Шишманов”-гр. Варна

 • Национален център за рехабилитация на слепи-гр. Пловдив;

 • Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания;

 • Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца.

Ръководителят или определено от него лице е желателно да проведе разговор с ученика или студента със зрителен проблем, за да определи тяхната степен на мобилност и независимост. Важно е заедно да определят степента на достъпност на сградата, прилежащия терен и основните конфликтни точки. Желателно е преподавателският състав да получи предварително информация, че ще обучават лице със зрителен проблем и специфичните изисквания за неговото обучение. Препоръчително е ръководителят или упълномощеното от него лице, да следят процеса на интегриране в колектива на ученика или студента. Те трябва да контролират начина на провеждане на учебния процес и постигнатите резултати. При констатиране на проблеми необходимо е да извършват корекции в подхода и ползваните методи за обучение.


2. Подготовка на учениците или струдентите да възприемат обучавания с нарушено зрение - добре е преподавателите да съдействат зрящите им възпитаници да приемат факта, че сред тях има човек без зрение. В откровен разговор те трябва да ги убедят, че той е равностоен на тях и се различава само по начините на възприемане на информацията. Желателно е преподавателите да следят процеса на взаимна адаптация на учащите се и да оказват коригиращо въздействие в отношението на зрящите към лицето с увреждане или обратно. Когато в класа има дете с нарушено зрение, с цел изграждане на правилни взаимоотношения, учителите могат да се обърнат за подкрепа към родителите на зрящите ученици.
3. Партньорски взаимоотношения – Когато преподавател обучава зрителнозатруднено лице първо трябва да установи неговите специални потребности. Той може да попита ученика /когато е над пети клас/, или студента, по какъв начин получава и обработва информацията и какви специални помощнотехнически средства са необходими за неговия успешен учебен процес. Препоръчително е този въпрос да бъде зададен насаме на обучавания. Той трябва да е наясно с отговора още преди да е кандидатствал в учебното заведение. Негово задължение е да има необходимата компетентност и умения за обработка на информация. Преподавателят трябва да изгражда с обучаваното от него лице с нарушено зрение тесни контакти, изпълнени с взаимно доверие. Той трябва да следи развитието на своя възпитаник, и чрез получаваната обратна информация да констатира нивото на усвояване на материала и предприема необходимите коригиращи действия. Взаимоотношенията не трябва да бъдат продукт на съжаление, а изпълнени с деликатност и зачитане достойнството на обучавания. При необходимост трябва да се търсят форми за допълнителна подготовка.
4. Осигуряване на достъпни форми за получаване на информация -Желателно е преподавателите да предоставят в електронен вариант учебната литература. Това дава възможност на ученика или студента с нарушено зрение, ползвайки говорящ синтезатор и компютърните технологии, да се подготвя самостоятелно. За воденето на записки е препоръчително ползването на лаптоп, звукозаписни устройства, брайлови плочи или машини. При наличие на възможност е добре някои от учебните помагала да се издават на брайлов или уголемен плоскопечатен шрифт. Когато в образователния процес се ползват аудио-визуални средства за онагледяване на различни явления и процеси, трябва да се има в предвид, че това затруднява незрящия. При използването на такива материали трябва да се намери начин те да бъдат описани на ученика или студента със зрителен проблем. Те могат да бъдат адаптирани - например чрез релефни изображения, брайлов шрифт, уголемен шрифт /Вердана/ или друг с опростен графичен дизайн. Трудност представляват за слепите ученици и студенти тестове, формуляри и други писмени упражнения. Те трябва да се заменят с алтернативни форми, например тестовете да се дават в електронен вариант, брайлов или уголемен плоскопечатен шрифт, да се предоставят за домашна самостоятелна работа.
5. Осигуряване на достъп до библиотека - За да се осигури достъп до библиотечните фондове на учебните заведения е необходимо да бъдат изградени следните работни места оборудвани с:


 • Телевизионен увеличител. Това е електронно устройство, което позволява многократно увеличение на текста. То се ползва от лица с остатъчно зрение. Текстът се поставя под камера и уголемен се появява на екран. С цел постигане на контраст, по желание на четящия и в зависимост от вида очно заболяване, той може да използва различни комбинации от основни цветове и фонове, както и различни шрифтове;

 • Компютър, скенер и подходящ софтуер - желаният текст от четеца се сканира. Носителят на информацията от плоскопечатен вариант се трансформира в електронен. Чрез ползване на говорящ синтезатор ученикът или студентът може да получи необходимата му информация. Това работно място ще позволи незрящият да ползва и Интернет.

 • Копирна техника – обучаваният с остатъчно зрение може да пожелае да получи учебната литература на хартиен носител, с цел четенето й в домашни условия чрез използването на оптични средства.

6. Провеждане на изпит - Когато изпитите се провеждат писмено на незрящите ученици или студенти може да бъде разрешено да пишат на компютър или на брайлов шрифт. Преподавателят може да предложи и алтернативни начини - устен изпит, предварителна писмена работа и други. Когато изпитът включва изписването на формули или начертаването на графики, правилно е да се даде възможност на човека с нарушено зрение да ползва посочен от него асистент - негов съученик или състудент. Чрез диктовка обучаваният предава на асистента необходимата математическа или графична информация и той я визуализира.

Когато е възможно, преподавателят трябва да допусне изпитвания с нарушено зрение да изрази своите знания чрез по-детайлно описание /разказвателно/ на геометрични фигури, формули, графики и други. Може да бъде използван сравнителният метод от вида – тази фигура прилича на ...
7. Ползване на помощнотехнически средства и помагала за обучението - за да облекчи образователният процес на напълно слепите, учебното заведение е желателно да разполага, за различните преподавани предмети, с помощно технически средства - плочи, шила и машини за писане на брайл; компютри, оборудвани с говорящи синтезатори; тактилни линии, триъгълници, транспортири, шублери и други; двуизмерни географски карти и глобуси; триизмерни макети и други.
8. Модифициране на вътрешната и външна околна среда. Съществуват много възможности за осигуряването на ориентирането и придвижването на обучаваните лица с нарушено зрение в сградата или двора на учебното заведение. Ползването на подходящо осветление, тактилни настилки, перила, указателни табели, цветови маркировки и други, улесняват ориентирането и гарантират безопасността им. Тяхното прилагане се определя във всеки конкретен случай и е в зависимост от финансовите възможности на учебното заведение. В раздели 3 и 4 от настоящата методика са посочени широк набор от варианти, между които може да избира ръководството на институцията. Добре е, ако преди вземане на решението се отчете мнението на ученика или студента със зрително увреждане.
РАЗДЕЛ ТРИ
ПОДКРЕПЯЩИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ ПРИ КОНТАКТ С ХОРА БЕЗ ЗРЕНИЕ
В процеса на обучение се изграждат взаимоотношения между преподаватели и обучаван и между самите обучавани. Правилното им развитие дава възможност за добър психоклимат, уважение и взамипомощ. За да преодолеете неудобството си при котакт с лице с нарушено зрение е полезно да знаете как да постъпвате в различни ситуации:
При среща
При среща със сляп човек освен поздрава „здравейте” се представете. Той ще ви подаде ръка - поемете я. Ако имате спътници, съобщете за тях. Когато си тръгвате, винаги го информирайте, за да знае, че вече ви няма. Ако се обръщате към сляп човек, първо му дайте да разбере, че говорите на него, като го докоснете с ръка.
На улицата
В случай, че срещнете на улицата сляп човек, движещ се бавно и несигурно поради непознаване на обстановката, не се колебайте да му предложите помощта си. Ако любезното ви предложение бъде отказано, не настоявайте и не се сърдете. Някои незрящи се ориентират много добре и предпочитат самостоятелността пред чуждата помощ.

При положителен отговор го информирайте за вашия маршрут: „Отивам към университета, ако желаете, можем да повървим заедно?”. Когато се наложи да водите човек с нарушено зрение, правилно е да сгънете ръка и да му позволите да ви хване малко над лакътя. Той ще върви половин крачка след вас. Лицата с остатъчно зрение, а също така и невиждащите, които се ориентират добре в пространството, могат да се движат, като само леко докосват водача си по рамото.

При преминаване през тесен проход или врата вървете винаги пред незрящия, като го държите и ориентирате през цялото време с протегната назад ръка. Бордюри и стълби се посочват с лек натиск на ръката или с кратко спиране. Предупредете: „Стълби нагоре или надолу”. Съобщете, когато свършват стъпалата или следва друга отсечка от стълбището. Ако има парапет, сложете ръката му на него, с което ще облекчите преминаването на препятствията.
Езикът на белия бастун
Освен за придвижване и ориентиране белият бастун служи и за даване на сигнали към околните. Когато невиждащият човек се движи сам с бял бастун, той обикновено използва заучени маршрути и различни ориентири. Всяка промяна по маршрута или моментно разсейване могат да го дезориентират. В този случай се налага той да потърси помощ от околните, като повдига белия бастун вертикално с ръкохватката нагоре, по-високо от главата си. Ако попаднете в такава ситуация, попитайте с какво може да сте полезен. Вашата информация ще бъде безценна за слепия човек.
Ако слепият е с куче-водач
В случай че срещнете невиждащ човек, придружаван от куче-водач, спазвайте следните правила:


 • не галете кучето-водач, защото това отвлича вниманието му и пречи на неговата работа;

 • помагайте на кучето-водач само с говор, защото вашите докосвания го объркват;

 • когато слепият и кучето-водач са на светофар, съобщете на стопанина му щом светне зелено, защото кучето не различава цветове;

 • съобщете на незрящия кой трамвай или тролей спира в момента, защото кучето-водач не може да чете;

 • не викайте при себе си кучето-водач, защото то трябва да бъде неотлъчно до стопанина си;

 • освободете пътя на незрящия и кучето-водач, за да стигнат по-бързо и по-сигурно до набелязаната цел;

 • задръжте при себе си вашия домашен любимец, защото кучето-водач е на работа и няма време за игра;

 • не плашете кучето-водач и не се страхувайте от него.

Кучетата-водачи преминават едногодишно обучение и можете да ги разпознаете по специалния повод, който носят на гърба си. Те не са опасни за околните и съгласно чл. 38, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, те трябва да бъдат допускани заедно със слепия си стопанин в учебните заведения, учрежденията, транспорта, магазина, болницата и на други обществени места.


Полезно е да знаете и ...
Ако приемете, че вие и невиждащият човек по-скоро си приличате, отколкото се различавате, ще отпаднат бариерите в общуването. При контакт с него се абстрахирайте от състоянието му и водете разговора свободно на всички теми.

Много хора не се решават да употребяват думи като „виждам”, „гледам”, „сляп”, „слепота” или да охарактеризират околната среда. Те говорят приблизително така: „Мой роднина пострада по същия начин”. При използване на думата „виждам” в някои случаи те се извиняват.

Трябва да знаете, че много от самите слепи разказват с ирония за себе си. Те възприемат и употребяват думата „сляп” като всички останали думи. Например чрез глагола „виждам” те изразяват своя специфичен начин на възприемане на света.

Ако установите, че слепият човек има проблем с тоалета си, не се притеснявайте да му съобщите за необходимостта да се приведе в добър външен вид. Той ще ви бъде благодарен.

Невиждащият човек има необходимостта да си представя заобикалящата го среда и с удоволствие изслушва описанието на сгради, културни паметници, природни картини и други. Късноослепелите и слабовиждащите, ползвайки предходни знания, имат предимството да познават цветове, предмети, архитектурни стилове, градски маршрути и с ваша помощ могат да „видят” много точно заобикалящата ги действителност. За да получат информация за света, слепородените преминават специално обучение, включващо запознаване чрез опипване на множество дву- и триизмерни макети и реални предмети. Обучителите, ползвайки сравнителни и описателни техники, изграждат в тях приблизителна представа за заобикалящата ги среда, която те обогатяват през целия си живот.
В столовата
В столовата помогнете на вашия съученик или състудент и му сервирайте. Обяснете подробно: „Пред вас е чинията с основното ястие, зад нея е лъжичката за десерт, отляво е поставена вилицата, а вдясно лъжицата за супа и ножът”. При необходимост поставете ръката на слепия на предмета.
В тоалетната
Когато сте на непознато за слепия човек място, посочете му тоалетната и го ориентирайте в нея. Покажете му къде са мивката, сапунът и сешоара. Информирайте го за вида на тоалетната чиния, има ли писоар, начина на пускане на водата. След запознаването с обстановката се оттеглете. Ако зрителнозатрудненият е от противоположния пол, потърсете помощта на лице от неговия пол или някой от персонала.
Редът в интериора
Основно правило, от което зависи самостоятелността на невиждащия човек, е - всеки предмет има свое определено място и винаги се намира там! Затова поставяйте всяко нещо там, където е било. Ако сте забравили мястото, попитайте слепия или му го дайте той да се погрижи за него. Бъдете особено внимателни с вратите на шкафовете и гардеробите, които винаги трябва да бъдат затворени. Вратите в учебното заведение трябва да бъдат изцяло затворени или напълно отворени, плътно прилепнали до стена. Не оставяйте никога на земята кошчета и други предмети на местата, където минава слепият!
РАЗДЕЛ ЧЕТИРИ
МОДИФИЦИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ОКОЛНА СРЕДА
За да бъде вътрешната околна среда съобразена със специфичните потребности на зрително затруднените лица, е необходимо да се обърне внимание върху следните основни компоненти:
Визуален достъп до околната среда
Визуалният достъп до околната среда, в учебното заведение, включва три основни елемента:
1.1. Контраст и цветове вътре в сградата
При зрително затруднените лица е важно осигуряването на добър контраст в околната среда, което спомага за по-успешното ориентиране на слабовиждащите .

Трябва да се има в предвид, че цветове, които на пръв поглед се различават съществено един от друг, всъщност са доста сходни тонално – напр. зелен и кафяв цвят.

С цел осигуряване на силен контраст е нужно да се постигне поне едно (или повече) от следните изисквания:


 • висок контраст от типа черно върху бял фон или черно върху светло зелен фон;

 • ахроматичен компонент от типа бяло върху син фон или светло зелено върху черен фон;

 • комбинация от добре подхождащи си цветове от типа жълто върху син фон;

 • използване на червен цвят само като тъмен компонент – напр. бяло върху червен фон;

Въз основа на тези елементи, табл.1 предлага подходящи комбинации от цветове, които се препоръчват за зрително затруднени. Когато в сградата се обучават лица с цветна слепота /далтонизъм/ желателно е да се избягват комбинациите: жълто върху син фон и бяло върху червен фон.


Таблица 1. Подходящи цветови комбинации за постигане на добър контраст.


Основен цвят

Фон

Бял

Ахроматик*

Черен

Ахроматик*

Жълт

Ахроматик*

Зелен

Ахроматик*

Син

Ахроматик*

Жълт

Пурпурен

Жълт

Син

Бял

Пурпурен

Бял

Син

Зелен

Син

Жълт

Червен

* Ахроматик: ахроматичните цветове са всички нюанси на сиво, от чисто черно до чисто бяло.


Когато белият или черният цвят са основни и се използва за фон ахроматичен цвят, той не трябва да бъде близък до основния цвят.

Добър метод за преценка на това дали един контраст е висок или не, е да се направи черно-бяла снимка на избраната комбинация. Високият контраст ще излезе на снимката точно като черно-бял, докато слабият контраст ще излезе като сив.

Висок контраст следва да се осигури задължително на следните места вътре в сградата:

В общите части - фоайета, коридори и др. Добро решение е поставянето на контрастна водеща линия в средата на коридора или до стените. Тя може да бъде жълта или друг контрастне цвят. Тази маркировка е необходима само

за основните коридори. Благодарение на нея слабовиждащите лица ще се движат по коридорите право напред, без да се отклоняват в страни. При завои на коридори и други е подходящо поставяне на лента в края на прав участък или водеща линия на пода, която да указва смяната на посоката. За улесняване преминаването на стъпала, на първото и последното се маркира края и челото с 5 сантиметрова жълта линия. Друго решение е поставянето на кант от плочки, които са в различен цвят от основната повърхност на стъпалата. За подсилване на ефекта те могат да бъдат и тактилни. Могат да се монтират ориентир и перила на стените.

Портиерната трябва да бъде маркирана с контрастни цветове, с цел открояването й от общата среда.

В тоалетните могат да се направят следните решения:


 • контейнерът за течен сапун и сешоарът да бъдат в цвят, контрастиращ на фона на стената;

 • тъмна поставка за тоалетна хартия, за да контрастира от нея;

 • тъмна седалка върху бяла тоалетна чиния.

Опасни зони и обекти /електрически и противопожарни табла и други/ се маркират с контрастен цвят за открояване от стената.

Ключове за осветление - около тях се поставя контрастен контур;

Вратите на стаите спрямо фона на стените. Те трябва да бъдат боядисани или изработени от материал с цвят, ясно открояващ ги от стената. Дръжките могат да бъдат маркирани с контрастен контур. Стъклените врати са трудни за различаване от лица с остатъчно зрение. Те трябва да бъдат маркирани с фолио или тиксо с контрастен цвят.
1. 2. Осветление
Важен компонент за визуалния достъп в сградата е доброто и подходящо осветление! То е необходимо да подпомогне слабовиждащите с цел ориентирането им в сградата.

Съществуват три нива на осветление, между които може да се избира: • 1000 лукса;

 • 750 лукса;

 • 500 лукса;

Изборът между тези варианти се извършва според конкретните потребности на слабовиждащите ученици и студенти.

Когато образователният процес изисква максимално ползване на остатъчното зрение,трябва да се постави най-силното осветление. Добрият вариант е електрическата инсталация да осигурява и трите нива на осветеност.Доброто осветление е изключително важно на следните места в сградата:


 • Коридори и фоайета

 • Стълби и рампи (поставя се в началото и в края на обекта)

 • Потенциално опасни места

 • Телефонни кабини и автомати

 • Чакални, тоалетни


Особено проблемни за хората с нарушено зрение са следните компоненти на осветлението:


 • Отражение

 • Отблясък

 • Сенки

 • Голямо вариране в светлинните нива

Всички те водят до зрително объркване на слабовиждащите лица и до по-лошо ориентиране и преодоляване на околната среда. Тези проблеми могат да бъдат решени чрез:


Отражението може да се намали, като се използват матови повърхности. Трябва да се има предвид, че покритията от стъкло могат да доведат до отражение на образа върху тях, но може и да не го предизвикат. Това зависи от качеството на стъклото и неговите особености.
Отблясъкът може да се намали чрез подходящо позициониране на светлинните тела, така че те да са извън пряката линия на гледане. Облясъкът от дневната светлина може да се избегне чрез монтиране на прозорците на щори, сенници, козирки и др. затъмняващи средства.
Сенките могат да прикриват опасни места. Те се избегват чрез осигуряване на подходящо ниво на допълнително осветление.
Промените в нивата на осветление трябва винаги да бъдат постепенни и да позволяват адаптирането на очите. Например, не е полезно и подходящо коридорът да бъде много силно осветен, а стаите да са с 3–4 нива по-ниско осветление.
1. 3. Надписи и друга маркировка
За да осигурим добрата ориентация в учебната сграда на лица с остатъчно зрение или на такива без зрение, е необходимо да предоставим информацията в подходящ за тях формат - брайлов или уголемен шрифт. За двете групи лица със зрителни проблеми е полезно поставянето на водещи парапети монтирани на пода, водещи перила и плоскости прикрепени на стените, на ниво 80-90 cm. от пода.

Много важно е при изработване на табелите да се има в предвид техният размер, големината на буквите, цифрите и знаците, както и разстоянието, от което те ще бъдат възприемани. Различни практически изследвания препоръчват посочените в таблица 2 диапазони за размер на буквите, цифрите и знаците, изписвани на табели, в зависимост от разстоянието на тяхното визуално възприемане от лица с остатъчно зрение.


Таблица 2. Размер на буквите, знаците и символите за слабовиждащи лица.


Максимално разстояние на гледане

Размер на буквите и знаците

30 m

25 m


20 m

15 m


10 m

5 m


2 m

1 m


30 cm

25 cm


52.0 cm – 104.0 cm

44.0 cm – 87.0 cm

35.0 cm – 70.0 cm

26.0 cm – 52.0 cm

17.0 cm – 35.0 cm

9.0 cm – 18.0 cm

3.5 cm – 7.0 cm

1.8 cm – 3.5 cm

0.5 cm – 1.0 cm

0.4 cm – 0.9 cm


Подходящо е буквите, цифрите и знаците за слабовиждащи да бъдат контрастни на фона на таблата, стените и други повърхности, върху които са поставени. За целта може да се използва табл. 1 с контрастите между цветовете. Буквите могат да бъдат допълнително удебелени (bold), за да са по-добре различими, но това не е задължително. Понякога се налага да се направи известен компромис с размера на знаците за сметка на цялостния размер на надписа, табелата и пр.

Основата на всякакви табели и други повърхности за надписи не трябва да дават отблясък и отражение.

Когато в учебното заведение има сляп възпитаник, е необходимо да се ползват брайлови надписи, обозначаващи кабинети, зали и други ключови места от сградата. Те трябва да се поставят от дясно на вратите, на височина от 1.30 m – 1.60 m от пода, което дава възможност да бъдат четени с ръка. Означенията за напълно слепи и за слабовиждащи трябва да се поставят на близко разстояние едни до други.

Поставянето на знаци, табели, надписи и означения може да бъде на следните места:


 • окачени на стена – например, за номера на стаи, за имена на работещи в офиси и кабинети.

 • фиксирани надписи и табели с имена на улици, на указания за части на сградата и др. трябва да се поставят на височина от максимум 2.50 m.

 • карти на сгради, общи информационни табла и панели (например, на етажи с описание на номерата на стаи или на работещи в офиси, кабинети и др.) трябва да се поставят на височина между 0.90 m и 1.80 m. Добре е до главния вход да бъде разположена тактилна карта, тип план на сградата или поне на етажа. Височината на релефа трябва да е между 1 mm и 2 mm, но не повече от 15 mm.

Подходящо е поставянето на видно място на международния символ за достъпност на сгради, когато ръководството на учебното заведение е предприело необходимите мерки за изпълнение на значителна част от препоръките в тази методика.
Тактилен достъп до околната среда
Тактилният достъп включва взимането под внимание на следните компоненти:


 • Тактилно указване на перила на стълби – в началото на перилата се поставят тактилно различими точки /изпъкнали точки/, броят на които да отговаря на номера на етажа. Ако сградата е висока /над пет етажа/, тази система не е добра. Препоръчително е всеки етаж да се маркира с изпъкнала плоскопечатна цифра.

 • Тактилни предупредителни ленти в началото и края на стълби и рампи. Те трябва да са с широчина 60 cm. За слабовиждащи лица тази лента може да бъде допълнително оцветена в различен цвят от основния на пода.

 • Използване на водещ парапет в главен коридор или в посока към основни офиси/кабинети и други важни места в сградата.

 • Използване на изпъкнали букви на плоскопечатен шрифт или на брайлов шрифт за указване на важни места.

Специфични изисквания към училищния интериор


Трябва да се знае, че обучението на зрително затруднените е изключително чувствително към интериора. Описаните по-долу изисквания могат да бъдат полезни не само за зрително затруднените, но и за всички други ученици със специални образователни потребности, а също и без такива. Мястото на интегрирания ученик в обикновената класна стая има своето изключително значение.

Оформяне на пространството в класната стая. Спецификата на обучение изисква стаите да бъдат достатъчно големи, за да има възможност за движение и разполагане на специалната екипировка. В това отношение масовите училища предлагат добра база. Мястото на учителя трябва да бъде подходящо оформено и лесно достъпно за учениците.

Специално оцветяване. Препоръчително е стените да бъдат оцветени в меки пастелни тонове. Стените на по-големите помещения, където се събират много хора, е препоръчително да имат различен цвят една от друга.

Избягване на блясъка. Недопустими са гланцираните повърхности на подове, банки, мебели и стени. Предпочитат се матовите повърхности.

Специално осветление. Има два типа осветление за слабовиждащи: окръжаващо и локално

Окръжаващото осветление е цялостното осветление на помещението. Необходимо е то да бъде достатъчно силно, за да позволява на обучаваните да участват в учебния процес. Вторият вид осветление – локалното, е това осветление, което е концентрирано върху работното място на ученика по време на четене, писане, рисуване и други дейности. Този тип осветление трябва да обслужва индивидуалните нужди на всяки ученик или студент и обикновено се постига чрез настолни лампи. За слабовиждащите са разработени множество видове такива осветителни тела. Те имат следните общи характеристики:
 • подвижно рамо, което позволява оптимално позициониране на най- подходящото разстояние от чина или университетската банка. Това допринася за най-правилната поза за четящия;

 • лесно захващане, за да може да се прикрепя навсякъде в учебната стая;

 • дълбока лампа (тяло), в която да е поставена крушката, за да се избегне отблясъкът й;

 • абажурът на лампата да е термоустойчив, за да се избегне нагряване, ако се използва обикновена крушка;

 • разпръсната светлина, за да се избегне рязката сянка.

При използването на настолни лампи следва да имаме предвид някои важни съображения:

Позиционирането на лампата обикновено е зад лявото рамо, така че светлината да попада спокойно върху работното място без да се образуват сенки от дясната ръка.

Разстоянието на лампата от работната маса определя количеството светлина, което пада върху повърхността. Подходящото светлинно ниво може да се определи като се постави ученика или студента в различни ситуации на използване на зрението им, при четене, изследване на картинка, писане при различни светлинни условия. Позицията на лампата трябва внимателно да се променя, отчитайки нивото и скоростта на справяне със задачата. Това може да изисква малко повече време.

Подходящото осветление осигурява на слабовиждащият ученик или студент най-малко ограничаваща среда за обучение. Подборът на необходимото осветление за всяки от тях означава, че този специфичен проблем е решен.
Оптимално обезшумяване. Нека не забравяме за слуховата компенсация в обучението и живота на зрително затруднените, която налага минимум шум в класните стаи и избягване на еченето в коридорите и големите помещения. Това изискване е валидно за всички ученици и студенти. Проблемът може да се реши с подбор на подходящи подови настилки и облицовъчни материали, които да не нарушават вътрешния дизайн.

Днес плувният басейн в училището не е лукс, а необходимост за пълноценното обучение. За достъпа на зрително затруднените лица той, както и физкултурният салон, следва да имат необходимата специална маркировка. Игралното поле може да бъде заобиколено от полоса с различен, контрастен цвят и текстура, които се прилагат във всички съвременни спортни съоръжения. Тъй като много от учениците имат нужда от ЛФК, наложително е да има подходящо оборудване. Фитнес залата е необходима на всички.Асансьорът – препоръчително е:


 • Изписване на уголемен шрифт и Брайл на номера на етажа пред асансьора;

 • Въвеждане на външна и вътрешна звукова сигнализация при спиране на етажа;

 • Монтиране на говорящо устройство за съобщаване на номера на етажа;

 • Настройване на времето, след което се затваря вратата на асансьора така, че да е достатъчно за излизане от кабината;

 • Цифрите в асансьорната кабина да са изписани на уголемен и брайлов шрифт;

 • Поставяне на автоматична истема за извеждане на асансьора до най-близкият етаж при авария.


Мебелировка
Най-важната част от мебелировката са специалните чинове. Възможността за повдигане и промяна на ъгъла на писалищния плод дава възможност слабовиждащите да не се навеждат и да запазят естествена поза за работа. Друго подобно средство са индивидуалните банки, които могат да се използват от интегрираните ученици и студенти в такива дейности като рисуване, четене, писане и пр. Те са по-лесно преносими. Твърде полезни за слабовиждащите са и различните поставки и стативи за четене.

РАЗДЕЛ ПЕТ
МОДИФИЦИРАНЕ НА ВЪНШНАТА ОКОЛНА СРЕДА
УЧЕБНА СГРАДА
Учебната сграда трябва да бъде по-ярко оцветена, за да се вижда и разпознава от далеч. Входната врата е желателно да бъде в контрастен цвят и стъпалата към нея маркирани, съгласно правилата, валидни за вътрешния интериор. На входа трябва да се монтира звуково устройство, ориентиращо човека с нарушено зрение от дистанция. Необходимо е да се осигури достатъчно силно осветление от двете страни на входната врата, с цел гарантиране на безпрепятствено влизане и ориентиране в сградата. Поставянето на маркери върху уличните лампи в района на учебното заведение, контрастно маркираните пощенски кутии и други ярки означения, я открояват от останалите обекти в района и позволяват по-лесно ориентиране.
В ДВОРА НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
На входа към двора трябва също да се монтира звуково устройство, подпомагащо ориентирането на незрящия,посещаващ учебното заведение. Шахтите, изкопите, неравностите, външните чешми и стълбовете представляват препятствия в двора за придвижващия се човек със зрителни увреждания. Те могат да се обезопасят чрез ярко оцветяване или монтиране на обезопасителни перила.

Различната текстура и различното цветово оформяне на алеите подпомагат самостоятелното придвижване. Всички външни парапети, включително и тези, които ограничават алеите от тревните площи, следва да бъдат боядисани в ярки цветове. Ясно разграничаване на пътеката от останалата част, за да се избегне подхлъзване или спъване. Там, където се кръстосват алеи, пресечната точка е необходимо да бъде маркирана с квадрат от различна текстура, чиито размери покриват половината от ширината на двете.

За маркиране на маршрути в двора могат да се използват тактилни плочки-водачи. Те са изработени от различни материали - синтетичен каучук, твърда пластмаса, бетон или керамичен восък. Според специалистите те са най-добрия начин за осигуряване на тактилна информация за повърхнина.

Маркирането на отклонения към паркинги и гаражи е добре да се извърши с контрастно оцветени бордюри. Когато пътят или алеята за пешеходци са успоредни на оживена улица, между двете е необходимо да се постави предупредителна тактилна полоса с размери 90 cm.

В двора не е желателно да се поставят меки или хлъзгави повърхности, с което се избягва опасността от падане. Те следва да се заменят с такива, осъществяващи добро сцепление с подметките на обувките.

Известно е, че в процеса на компенсация зрително затруднените използват и обонятелните усещания, което налага наличие на цветя и растения с разнообразни аромати. Мястото на бодливите храсти, като например розите, които могат да наранят децата, е по-далеч от алеите. Редовното подрязване и оформяне на короните на дървета или храсти около алеите е необходимо, за да се избегне превръщането им в препятствия. Посаждане на храсти и дървета, които да служат като ориентири за начало или край на алеята и означаващи доближаване до изход, стъпала, врата и т.н. улесняват ориентирането и предвижването.

Поставянето на табелите следва да бъде на повече от 2 метра височина, за да не пречат в придвижването на хората. Тяхното монтиране, заедно с осветителните тела и други, трябва да се извършва на достатъчно разстояние, за да не се превръщат в препятствия.

Предупредителните знаци трябва да се поставят на видни места.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница