Методиказа оценка на офертите за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Oсигуряване на подходящи условия за провеждане на водна рехабилитация и плуване за потребителите на проект ”Дата22.10.2018
Размер110.39 Kb.
МЕТОДИКАЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
За избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:

Oсигуряване на подходящи условия за провеждане на водна рехабилитация и плуване за потребителите на проект ”Воден свят“ BG05/1756, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.


Оценяването на офертите на участниците в настоящата процедура за определяне на изпълнител по ПМС № 118/20.05.2014 се извършва по критерий „Икономически най-изгодна оферта”

Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва предварителна проверка на подадените предложения и съответствието им с изискванията обявени в документацията за участие.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели.
Мeтодика за определяне на комплексната оценка на офертите
Методиката се прилага по отношение на всички допуснати до оценка оферти без да се променя.

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.


На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П-1, П-2, П-3 и се изчислява по формулата:КО = П-1 +П-2 +П-3

Показател – П (наименование)

1. П-1 (Обща предлагана цена) – Максимално възможен брой точки - 10 точки

2. П-2 (Мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове за изпълнение на поръчката) – Максимално възможен брой точки - 10 точки

3. П-3 (Цялостен подход за изпълнението на основните ключови моменти от предмета на поръчката) – Максимално възможен брой точки - 10 точки
Указания за определяне на оценката по всеки показател:
1. Показател П-1: Обща предлагана цена (максимален брой точки – 10). Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на настоящата обществена поръчка.

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по показател П-1.
Оценката се извършва по следната формула:

П-1 = Цmin x 10/ Ц,

където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка;Ц е общата цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка, предложена от участника;

П-1 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на П-1 е 10 точки.2. Показател П-2: Мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове за изпълнение на поръчката (в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 10).

Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им.

Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника – в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки за тяхното управление) за управление на рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта и респ. обществената поръчка.

Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя , които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са: • Затруднения в хода на организацията и логистиката на дейностите;

 • Затруднения по инициализиране на проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на дейностите по проекта;

 • Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка;

 • Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя;

 • Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;

Точни указания за формиране на оценката по показател П-3 максимална оценка по този показател е 10 точки
Метод на формиране на оценката:
Оценка 10 точки – по този показател ще получат предложенията, за които са в сила следните обстоятелства:

 • От предложението е видно, че участникът предлага ясно описание и подробно обяснение на идентифицираните от възложителя предпоставки за успешното изпълнение на договора, предмет на настоящата поръчка. Освен това участникът е определил начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране.

 • Предложена е и стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете, като и предложение за това как участникът предлага да действа при всеки един възможен риск, идентифициран от възложителя, чието настъпване зависи от участника с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. За всички изброени от възложителя рискове има предложени в техническото предложение мерки за управление, съответстващи на примерните мерки, изброени от възложителя за първия възможен риск.

 • Не се установява описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влияят на договори за услуги, а са посочени единствено рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.

Оценка 5 точки – по този показател ще получат предложения, за чието техническо предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

 • Участникът предлага само описание и/или изброяване на идентифицираните от възложителя предпоставки за успешното изпълнение на договора, предмет на настоящата поръчка.

 • Направено е формално описание като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да се прояви съответния риск, но мерките за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на рисковете са формално и не конкретно описани.

 • Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират ефективно преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на рисковете, респ. последиците от настъпването им.


Оценка 1 точка – по този показател ще получат предложения, за чието техническо предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

 • Участникът не коментира подробно и аналитично предложения от него подход за реализиране на предложените от възложителя предпоставки за успешното изпълнение на договора, предмет на настоящата поръчка без това да се счита за съществена непълнота в предложението.

 • Липсва описание на мерки за преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.

 • Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо преодоляването им.

Разписани са рискове по принцип, а не такива, които са възможни при изпълнението на конкретния договор, предмет на настоящата поръчка.
Предложения относно рискове, които не отговарят на Техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва съставна част от предложените мерки ще бъдат предложени за отстраняване.

3. Показател П-3: Цялостен подход за изпълнението на основните ключови моменти от предмета на поръчката (в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация) (максимален брой точки – 10).
По този показател ще се извършва оценка на качеството на предложените от участника цялостен подход за изпълнението на основните въпроси (ключовите моменти), свързани с постигането на целите на поръчката – участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане целите на договора. Стратегия на участника и предложение за дейности, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката). Адекватност на организационната структура и екипа за изпълнение на дейностите по договора.

Основните ключови моменти при изпълнение предмета на договора според Възложителя са: – да се обезпечи безпрепятствано използване на плувната база за нуждите и целите за изпълнение на проект «Воден свят»Чрез офертата си участникът трябва да предостави ангажимента си, по начин предоставящ разумна увереност, че е осигурени подходящи условия за за ефикасното реализиране на дейностите по провеждане на водна рехабилитация и модифицирано плуване. Участниците трябва да представят обосновката си по отношение начина, по който ще реализират дейностите, като пресъздадат специфичния си подход в съответствие с добрите национални и европейски практики и инициативи за реализиране на дейнсотите предвидени в изпълнение на проекта. Участниците трябва да представят подхода, които ще използват при подготовката на плувната база за нуждите и целите на проекта и начина, по които ще се подготви обезпечаването на изпълнението на целите по проекта. Приоритетно ще бъдат точкувани предложения бонифициращи и надграждащи, определените изисквания за изпълнение на поръчката.
Важно и съществено за възложителя е при предложенията относно ключовите моменти да се установи, доколко участникът познава материята и спецификата на предстоящата работа във връзка с комплексния характер на бъдещите задачи и дейности, предмет на поръчката и търсения в изпълнението им цялостен ефект по отношение законосъобразното и ефективно изпълнение на проекта.
Възложителят ще оценява подхода на участника като част от техническото му предложение, съдържащо предложението му за изпълнение на дейностите, необходими за постигане на изискванията на Техническата спецификация (за изпълнението на предмета на поръчката). Участниците трябва да предложат всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, както и да аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. При необходимост, може да предложи изпълнение на дейности, които не са включени в техническата спецификация, но без които, според участника, няма да се постигнат очакваните резултати. Всеки участник следва да направи предложение за управление на процесите по изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от поръчката. Участникът трябва да предвиди адекватни и ефективни мерки и дейности за вътрешен контрол, комуникация с Възложителя и заинтересованите страни.
Метод на формиране на оценката:
Оценка 10 точки – по този показател ще получат предложенията, за които са в сила следните обстоятелства:

 • Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, като е обяснил и логическата обвързаност между различните дейности, тяхната последователност и ресурите, които ще използва за реализацията им.

 • Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, като ги е обосновал и обвързал с постигането на конкретни резултати.

 • Участникът е предложил времеви план за организиране и провеждане на плувните занимания, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразен е с изискванията и сроковете за изпълнението им.


Оценка 5 точки – по този показател ще получат предложенията, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства.

 • Участникът е описал дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели, но не е обяснил логическата обвързаност между различните дейности и тяхната последователност.

 • Участникът е описал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не ги е обосновал и обвързал с постигането на конкретни резултати.

 • Участникът е предложил времеви план за организиране и провеждане на плувните занимания, който съответства на обхвата на дейностите, включени в предмета на поръчката, но не е съобразен с изискванията и сроковете за изпълнението им.

Оценка 1 точка – по този показател ще получат предложенията, за които са в сила поне едно от следните обстоятелства.

 • Участникът е описал само бланкетно дейностите, които ще извърши при изпълнение предмета на обществената поръчка за постигане на поставените от възложителя цели.

 • Участникът само е маркирал методите, похватите, които ще използва при изпълнение на поръчката, но не е посочил какви ще бъдат резултатите от прилагането им.

 • Участникът не е предложил времеви план за организиране и провеждане на плувните занимания, но е декларирал че същите ще бъдат изпълнени .

Предложения относно цялостния подход за изпълнение на обществената поръчка, които не отговарят на Техническата спецификация и описанието за съдържанието на тази част от офертата или ако липсва тази съставна част от подхода следва да бъдат предложени за отстраняване.
За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други факти, обстоятелства и търговски подход, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** „Несъществени“ са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ и офертата на съответният участник се приема за несъответстваща с условията по обществената поръчка.****“Съществени“ са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и Техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на даден участник, офертата му се приема за несъответстваща с условията по обществената поръчка и се отстранява.


Проектът „Воден свят“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.


Каталог: assets -> files -> documents
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации
documents -> Junior Achievement Bulgaria
documents -> Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
documents -> Програма bg 07 „инициативи за обществено здраве“
documents -> BG05/1756, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на еип 2009-2014 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница