Методологическо ръководство за разработване на модул за дистанционно обучениеДата06.09.2016
Размер343.04 Kb.МЕТОДОЛОГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

за разработване на модул за дистанционно обучение


по проект

Улесняване достъпа до образование в сферата на ИТ чрез дистанционно обучение” по програма СОКРАТ ГРЮНДТВИГ 2СЪДЪРЖАНИЕ:
 1. Въведение.


  1. Какво е e-learning?

  2. Статистика.

  3. Прогнози.
 2. Кратко описание на проекта.

 3. Смесени /комбинирани/ решения за учене (BLS).


  1. Какво е комбинирано обучение /BLS/?

  2. Подходи при създаване на BLS.
 4. Цели на модула за дистанционно обучение (ДО).

 5. Структура на сайта за обучение и сигурност.

 6. Дизайн на сайта.


  1. Описание на навигацията.

  2. Описание на графичния дизайн.

  3. Съдържание.

  4. Help.

  5. Други.
 7. Технически въпроси.


  1. Софтуер.

  2. Хардуер.

  3. Формати на данните.
 8. Инструкции.


  1. Указания за изработване на примерен модул.

  2. Скрипт.
 1. Въведение


 1. Какво е Е-Learning?

Е-Learning означава нестационарно обучение. Това обучение е възможно с използването инструментариума на съвременните информационни и комуникационни технологии /ICT/, както и на World Wide Web, e-mail, дискусионни форуми и др. Обучаващият се от разстояние се научава как да използва много от инструментите на ICT.

Обучението от разстояние е много по-гъвкаво от традиционните университетски стационарни курсове, тъй като обучаваният може да ползва собствения си компютър и Интернет независимо от това, къде се намира в момента.

Много от курсовете с обучение он-лайн дават възможност да се учи на спокойствие, на всяко място, по всяко време, без ограничения, като успоредно с това обучавания има непрекъсната връзка в реално време с други обучаващи се и/или лектори. Курсистът трябва да обърне внимание на програмата на курса и сроковете на оценяване, защото е отговорен за спазването им. Също така е препоръчително, когато има въпроси или възникнат проблеми, да се опита най-напред да ги реши сам, като ползва достъпните му ресурси, преди да се свърже с лектора.

Понятието Е-Learning обхваща няколко сфери: • Обучение, базирано на Интернет: обхваща процеси на обучение, подпомагани от Интернет; по правило това са формални учебни единици и инструменти на комуникацията /mail = електронна кореспонденция/, настойничество под формата на консултации /форум, чат и др./. Предаването на учебното съдържание може да става и чрез интранет, екстранет и CD-ROM, ако то е написано по обичайните за Интернет технологии и може да се ползва чрез Webbrowser.

 • Директно /он-лайн/ обучение: учебното съдържание се извиква директно от Интернет. Учебният материал се намира в учебна платформа или в сървър на Интернет доставчика, а ползването му става чрез нормален Webbrowser.

 • Компютъризирано обучение: процесът на обучение се осъществява с учебни помагала, достъпът до които се получава чрез персонален компютър с наличен софтуер / CD – ROM.

 • Методологичен план:

 • За какво се ползват компютрите в областта на науката? Откакто в университетите започнаха да се ползват компютри, тяхното предназначение е да бъдат “сметачни машини”, които облекчават канцеларската работа, да дават възможност за ползване на Интернет като източник на информация, да бъдат инструмент за научна симулация. Ние твърдим обаче, че компютрите могат много повече: чрез прилагане на съвременна мултимедийна техника настолните “калкулатори” могат да се ползват като активни инструменти при предаване на научно съдържание.

Ключовите понятия тук се наричат: “Мултимедия” и “Нови медии”. Мултимедийните възможности на компютрите се считат за сценична платформа, върху която могат да се изобразят и даже да се инсценират информации с ново качество. Към всичко това се прибавя бързото разрастване на Интернет. Интернет е инфраструктурата на перфектното разпределение и разпространение на учебни материали. Новата техника дава надежда за реализацията на значими фактори на успеха при използването на компютри при обучението: възможност да се разполага с актуална информация; възможности за реалистични симулации, мотивация чрез употребата на нови, атрактивни и комплексни форми на презентация, влияние върху скоростта на обучаване.

Но техниката сама по себе си не е достатъчна. За да бъде един дигитален урок успешен, са необходими още: • дидактическа основа: при всеки един дигитален урок трябва да се определят конкретни правила за целевата група и за целите на обучението. За целите на презентация на материала трябва да се използва дидактически консистентен модел.

 • Интердисциплинарна работа в колектив: създаването на възможности за мултимедийна употреба на учебно съдържание е комплексно и изисква експертиза, обхващаща твърде различни сфери /автори, дизайнери, медийни експерти, дидактици, програмисти/. Добрата съвместна работа на даден интердисциплинарен колектив е предпоставка за високото качество на цялата система.

 • Сценарии за ползването и разпределянето на лекциите: по какъв начин ще се интегрира дигиталният урок с наличното предлагано учебно съдържание /лекция, упражнение, литература/? Как обучаващите се да получат достъп до използване на материала? На тези въпроси трябва да се отговори своевременно; те оказват влияние и върху дизайна на ползване на материала.

Authoring /=създаване на учебен материал/:

Създаването на учебен материал за целите на e-Learning поставя високи изисквания към авторите както по отношение подбора на текстовете, които трябва да са съобразени с медията, така и по отношение планирането и производството на мултимедийните елементи.

Авторският процес започва с подбора на материала, който ще се “преподава”. Следва дидактичното структуриране на учебния материал и сглобяването или подготовката на медийните елементи. Процесът завършва с обобщение на материала в една мултимедийна учебна единица. За целите на подпомагане на авторите при сглобяването на съобразения с медиите учебен материал CeDiS създаде един инструмент за структурирано обобщаване на учебен материал: това е т.н. LME / от Lernmoduleditor = издател на учебен модул/. Този софтуер позволява на авторите да обобщят в един учебен модул текстове и мултимедийни съдържания, като използват програмата за текстообработка MS Word, както и да структурират този модул с помощта на дидактичен модел. Така създаденият документ може да се предоставя от LME под формата на XML-файл за целите на по-нататъшна употреба в рамките на Content Management Systems.

LMS / CMS /Learning Management System / Content Management System = системи за управление на обучението / системи за управление на съдържанието/

За да може да се предлага директно /он лайн/ мултимедийно учебно съдържание е необходим най-напред УЕБ Сървър. Под понятието “e-Learning” се разбира обаче много повече: обучаващите се не трябва да бъдат само пасивни консуматори, а да действат и комуникират активно чрез Интернет. За да стане това възможно и лесно, в учебния материал трябва да се вплетат различни учебни форми като /групови/ задачи, форми на дискусия, чат, видео на живо, серии задачи и др. Само по този начин се получава решаващата “добавъчна стойност” към това, което се усвоява чрез разпространение на материалите върху CD – ROM.


Комбинирането на учебния материал с интерактивни услуги се осъществява от учебни платформи, наричани често Learning Management Systems / = системи за управление на обучението/. Една типична учебна платформа подпомага он-лайн обучението и от авторова гледна точка, т.е. при сглобяването и управляването на материала /Content Manegement = управление на съдържанието/. Друга централна задача на учебните платформи е администрирането и установяване автентичността на потребителите. За целта се прибягва обикновено до ролеви модел, който позволява да се предлагат на различни типове потребители /автори, доценти, студенти, …/ различни разрези върху съдържанието на материала и различни услуги. Може да се проследява напредъкът в обучението на обучаващия се и даже да се провеждат он-лайн изпити.


Целева група


Това са всички лица, които имат желание да повишат квалификацията си, но не разполагат с време или възможност да участват в директни традиционни или фирмени семинари.

Условия


Началните познания по електронна обработка на информацията /EDV/ са необходими за работата с E-Learning-системите и при използването на възможностите за комуникация с настойника /лектора/. Необходима е наличност от умения за работа с “прозорчета” и Internet Explorer, които се получават на ниво на семинара “Въведение в Windows ХХ”.

Oсвен това обучаващите се трябва да разполагат с персонален компютър, който е с мултимедийна съвместимост и има достъп до Интернет
 1. Статистика

През последните години програмите, предлагани чрез дистанционни модели и технологии лавинообразно нарастват. Телематичните услуги повлияха пряко и косвено върху живота на милиони хора. В Интернет са включени над 145 млн. души (от които над 33 млн. в Европа), като броят им постоянно нараства. Възможностите на интерактивните медии оказаха значително въздействие върху образованието, бизнеса, правителствата и обществото като цяло. Мрежовата схема на комуникация вече е отворила в значителна степен възможностите за достъп до разнообразни и многобройни източници на информация и революционизира комуникационната връзка “личност - личност”. Световната web-мрежа предоставя разнообразни схеми и подходи за организация на достъпа до информацията чрез хипертекстови модели и мултимедийни реализации. Започваме съвсем ясно да различаваме многобройните възможности, които се откриват пред нас като преподаватели или обучаеми. Промяната е толкова бърза, че проблемът за адаптацията и следването на развитието става основен за всички нас и за организациите, към които принадлежим.

Според on-line проучване, проведено в Австрия и Германия през март 2002 год., 45,8% от Интернет потребителите вярват в доброто бъдеще на е-learning и заявяват, че е-learning е много интересно. По специално хората между 30 и 39 години са тези, които са нетърпеливи да се обучават през World Wide Web. Около 80% от анкетираните смятат, че Internet е една съществена част от техният процес на учене и около 56% заявяват, че web базираното обучение води до огромни спестявания на разходи. Най-важните предимства на е-learning по мнение на участващите в проучването са ученето по всяко време (89,6%), ученето от всяко място (86,5%) и спестяването на разходи (54,8%).

Във връзка с избора на предмет на модула за ДО през oктомври и ноември 2002 година беше проведеното проучване за необходимостта от дистанционно обучение в България и Полша. Като цяло интересът към ДО и двете страни е голям, но процентът на хората с ясно познание на програмите за ДО и предлагащите ги организации е по-голям в Полша. Разликата се получава от факта, че местните частни полски организации, предлагащи тази форма на обучение, са по-откроени и признати на пазара, например Университета по информатика и мениджмънт в Жешов и Училището по бизнес в Нови Сонч. Пионер в дистанционното обучение в България е Нов български университет, като неговото училище по мениджмънт провежда програмата на "Оупън юнивърсити бизнес скул”, Великобритания. Според информация от НБУ по тази програма са обучени над 190 000 мениджъри във Великобритания и повече от 1700 действащи ръководители на български фирми. Въпреки големият интерес към формите на ДО, това обучение все още не е покрило широк кръг от участници. От всички анкетирани 18.2% са участвали в такова обучение в Полша и само 7% - в България. Обнадеждаващ е факта, че около 30% от запитаните и от двете страни са склонни да отделят до 10 часа седмично за ДО и около 40% - до 5 часа седмично. Като полза от дистанционното обучение по избраната област от компютърните технологии най-голям процент са посочили: спестява време, следвани от учене по всяко време и навсякъде, където има Интернет.


 1. Прогнози

Последните години на XX век казаха своето за отварянето на глобалната икономика и началото на информационната ера. Драматично нарасналата световна пазарна подвижност е резултат от истинските измествания на традиционните бариери в производството и бързия технологичен напредък Компаниите, които желаят да се задържат конкурентни, трябва да отговарят ефективно на промяната. За да направят това, те трябва да са сигурни, че техните служители могат бързо да изучат нови умения, да обновят старите, да асимилират бързо голямо количество информация за нови продукти, пазари и конкуренция. Е-learning е революционен начин, който обогатява работната сила със знания и умения, които са нужни за да върви в крак с бързо променящия се пазар. Е-learning измества границите на традиционното обучение в класната стая. Учащите се трябва следователно да разберат, че непрекъснатото пожизнено обучение трябва да бъде част от нормалния работен ден, точно каквито са електронната и гласовата поща.

Е-learning ще бъде най-големият балансьор на XXI век. Чрез елиминиране на бариерите на време, разстояние и социално-икономически статус, отделните индивиди могат сега да се обучават от резултатите на собственото си житейско познание. В информационната всеобхватност познавателните възможности наистина обхващат целия живот – от детската възраст чак до зрялата. Уменията и знанието се нуждаят непрекъснато да бъдат допълвани и опреснявани, за да бъдат в крачка с бързо променящата се култура. Новите технологии и Е-learning ще помогнат на страните и организациите да се адаптират към изискванията на Интернет икономиката посредством образование на техните жители и трениране на работниците им.


 1. Кратко описание на проекта.


Тема на проекта по програма Сократ Грюнтдвиг 2 с водеща организация Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ - Пазарджик е “Улесняване достъпа до образование в сферата на информационните технологии чрез дистанционно обучение”. Проектът е насочен към подобряване достъпа до компютърно обучение на хора, които се нуждаят от усъвършенстване на компютърните си умения с цел осигуряване на заетост, но имат затруднения с мобилността. Партньорството се състои от три организации от България, Австрия и Полша.

Специфичните теми и цели на партньорството са изследване и анализ на изходната ситуация, целевите групи и най-добрите практики във всяка партньорска страна; обмяна на опит и познания за методите на дистанционно обучение в сферата на информационните технологии между партньорите; изработване на модул за дистанционно обучение по компютърни технологии; тестване на модула във всяка партньорска организация; уеднаквяване на специалната терминология; оценка и редакция на модула; разпространение на проектните резултати, като по този начин се засилва Европейското измерение в образованието, разширяване на културния кръгозор на партньорите и повишаване нивото на познание за Европейските традиции, култура и дух.

Проектът минава през три фази: подготвителна фаза, включваща проучвателни дейности, езикова подготовка на персонала и разработването на терминологичен учебен речник в областта на компютърните технологии на езиците на партньорите. Активната фаза на проекта включва дейности по мобилност /обмяна на персонал/ и разработване на модул за дистанционно обучение по компютърни технологии. По време на тази фаза се осъществява обмяна на опит, идеи и познания в избраната предметна област между партньорите, както и изпробване на готовия модул за дистанционно обучение. Третата фаза е заключителната фаза, през която крайните продукти ще бъдат преведени и разпространени. “Крайните продукти” са методологическо ръководство, терминологичен учебен речник и модул за дистанционно обучение в сферата на компютърните технологии. По време на тази фаза се извършва крайната оценка на проекта. Едно от най-големите предимства на партньорството е, че проектната тема дава големи възможности за равен достъп до образование на учащи и/или организации независимо от пол, възраст, физическо и здравословно състояние, социално и географско положение, борейки се по този начин с изолацията и дискриминацията.

Проектът е насочен към подобряване достъпа до компютърно обучение на хора, които се нуждаят да усъвършенстват компютърните си умения с цел да си осигурят заетост, но имат затруднения с мобилността. Проектът насърчава ученето през целия живот чрез обмяна на знания и опит между обучаващи институции в ЕС и кандидатстващи за членство в ЕС държави, както и насърчава развитието на Европейското измерение в образованието. Проектът дава възможности за транснационален анализ на специфичните нужди от дистанционно обучение в сферата на информационните технологии, характерните черти на основните бенефициенти на дистанционното обучение, както и на предметите, които най-много се търсят от тях. Следователно, проектното предложение ще насърчи прегледа на съществуващите учебни модули и схеми в областта на дистанционното обучение и изпробването на нови модули в една страна-членка на ЕС и две кандидатстващи за членство страни. Ще бъдат разработени специални методологическо ръководство и терминологичен учебен речник за да се гарантира качество и ефективност. Уроците, научени по време на проекта, както и проектните резултати ще бъдат разпространени между заинтересованите организации в партньорските страни, като по този начин ще бъдат направени публично достояние иновативни резултати и продукти с неоспорима Европейска стойност. Проектът ще допринесе за снижаване на праговете и улесняване достъпа до образование на възрастни, изпитващи затруднения с мобилността за обучение.


 1. Смесени /комбинирани/ решения за учене.


 1. Какво е комбинирано обучение /BLS/?

Комбинираното обучение представлява вариант на обучение, който включва директно обучение /лице в лице/, обучение “на живо” и саморегулирано обучение. Понякога това понятие се използва, за да се опише комбинацията от различни медии – доставчици /ILT и e-Learning/ или технологичен микс, състоящ се от e-Learning, обучение подпомагано по електронен път, упражнения по управление на знанията.

От горните определения се вижда, че комбинираното обучение представлява микс от: • различни медии – доставчици /небазирано на технологии, стационарно обучение и базирано на технология обучение “он-лайн”/

 • различни практики на обучение /самонаправлявано – индивидуално и по съвместителство – в групи/

 • подпомагане по електронен път /указания/ и управление на знанията /информация/

Дали комбинираното обучение има за цел единствено миксиране на подходящи елементи? Вероятно не.

Рик Д. Валдес твърди в своята статия “Комбинираното обучение – максимализиране влиянието на интегрирани решения” следното: “Подобно на химията, комбинираното обучение има за цел комбинирането на елементи за да се получи желаната реакция. Все пак и двете целят не само ангажирането на елементи, а се интересуват от това, как са комбинирани те. Формулата за комбиниране на подходящи елементи в подходящо време дава възможност за осъществяването на желаната реакция”.

Това може да се тълкува по следния начин: с оглед на това, да се постигне желания резултат, последователността на смесване на елементи е също толкова важна, колкото и самите елементи. Как трябва да постъпи човек, за да подреди последователно подходящите елементи по подходящ начин?

Има доста формули за постигане на краен успех. Доста фактори трябва да се вземат пред вид преди да се пристъпи към избор на елементите на комбинираното обучение, доста техники трябва да се приложат, за да се стигне до резултат от работата/обучението.

 1. Подходи при създаване на BLS.

Съществуват различни подходи при създаването на комбинирано обучение. Тук сме дали някои отправни насоки във връзка с комбинирането и последователността на елементите, подходящи да отговорят на изискванията на дадена ситуация.

Комбинираното обучение може да бъде разделено на три под-групи: 1. Комбинирано саморегулирано обучение с помощ от страна на инструктор с цел: натрупване на специфични знания и развиване на умения /основна цел: уменията/;

 2. Различни практики на комбинирано обучение и медии-доставчици с цел: усъвършенстване начина на мислене и поведение /основна цел:начин на мислене/;

 3. Комбинирано обучение с управление на знанията и наставничество с цел: усъвършенстване на професионални умения /основна цел: професионални умения/.

В табличен вид сме показали кога и защо да бъде предпочетен всеки един от подходите и как да се реализира.Подход

Кога

Защо

Как

Цел: умения

Когато имате учебни модули на база самоконтрол, които имат отношение спрямо пренасянето на знание и умения

Обучаващи се по e-learning често пъти се чувстват изолирани и желаят помощ от страна на лектор/наставник

Разработване на план за обучение по групи /чрез LMS/, който да е на база самоконтрол, но да бъде обвързващ.

Подпомагане на усвояването на учебния материал за самостоятелно овладяване чрез срещи с лектора.

Демонстриране на процеса на обучение с помощта на учебни лаборатории /на живо по Web/ или класна стая.

Осигуряване помощ на обучаваните чрез ел.поща.

Разработване на проектни работи с цел прилагане на практика на наученото.

Създаване на сертификационна програма на основа на Web или проектЦел: начин на мислене

Когато имате материал, касаещ развитие на мисленето и поведението

Този материал съвместява действия за проверка и трениране поведението в нерискова среда

Създаване на учебно пространство и иницииране на дискусионни форуми

Направляване на конференции Web на живо.

Организиране на срещи с инструктора след като обучаващите се са преминали модулите на самостоятелно обучение.

Възлагане на проекти /offline/, които изискват прилагане на наученото по отношение на поведениетоЦел: професионални умения

Когато Ви е необходимо да уловите и предадете “мълчаливо” познание.

Има различни способности, които експертите ползват за вземане на решения и решаване на проблеми. Тези умения обучаващите се придобиват чрез наблюдаване работата на експертите.

Назначаване/определяне на наставници на обучаващите се.

Развитие, популяризиране и поддържане на базови знания


Кои са ключовите отличителни белези на всеки един от подходите? Кой подход за кои ситуации е подходящ? Как техниките на комбинираното обучение могат да се приспособят така, че да се увеличи ефектът от обучението? Тези въпроси са разгледани по-надолу в подробности. 1. Подход на обучение, основната цел на който са уменията

Може да се определи като “учебен подход, който комбинира самонаправлявано обучение /WBT/CBT, статии, книги/ с помощ, оказвана на обучаващите се посредством взаимодействие и комуникация между тях и подпомагащия наставник. Това взаимодействие се осъществява чрез: ел.поща, дискусионни форуми и др. техники”.

Ако продължим с аналогията с химичната реакция, дадена от Рик Д.Валдес, то “осигуряването” на наставник в тази ситуация действа като катализатор за целите на реализиране на реакцията – успешен завършек на обучението.Цел

Целта на този вид комбинирано обучение е да се осигури успешен завършек на модулите от самонаправляваното обучение. Помощта, оказвана от лектора/настойника, подпомага обучаващите се да преодолеят чувството на изолираност.

Катерина Голас твърди в статията си “Ръководни насоки за разгръщане на обучение “он-лайн” твърди следното: “ Резултатите от проведена през 2000г. от Мази анкета във връзка с ролята и отговорността на лектора при обучението “он-лайн” сочат, че 88% от обучаваните студенти /ученици/ и 91% от обучаваните мениджъри препоръчват, лекторът или наставникът да бъдат част от учебната програма на “он-лайн”. Анкетираните са дали висока оценка на възможността за напредък в обучението с помощта на лектор/наставник, който да се свързва с тях когато е необходимо, да оценява он-лайн задачите им, да осъществява обратна връзка, да улеснява общуването между участниците в курса, да бъде на разположение чрез ел. поща или дискусионни възможности за да отговаря на въпроси”.

Ситуации


 • кога обучаващите ще са готови да работят с уч.материали като статии, книги, WBT/CBT, които имат отношение към тяхното ниво на познания или практическо приложение.

Техники

 • създаване на план за обучение по групи /чрез LMS/, който по смисъл е самонаправляващ, но все пак обвързващ

 • допълване материалите на самонаправляваното обучение с “общ преглед” от страна на лектора и “Заключителни сбирки”

 • демонстрация на процедурите чрез “учебни лаборатории” /Live-on-the web/ или чрез класна стая

 • подпомагане обучаващите се по ел.поща

 • създаване сертификационна програма на базата на тестове и курсови работи

 1. Подход на обучение, при който основната цел е поведението

Може да се определи като “учебен подход, който комбинира практики на съвместно обучение чрез: а/ сбирки в класната стая и учебни лаборатории и б/взаимодействие и дискусии, подпомагани от технология /дискусионен форум и виртуална класна стая/ с цел развитие на специфичен начин на мислене и поведение у обучаваните”.

Цел:

Естеството на съдържанието и желаният резултат /развитие на начин на мислене и поведение/ налагат да се включи в учебния процес съвместното обучение, което се подпомага от директни срещи /лице в лице/ или практики на съвместно обучение, подпомагани от технология. Например, материал във връзка с още нестабилизирани умения, както и във връзка с водене на преговори с клиенти, се представя по-добре с помощта на ролеви игри, които позволяват взаимодействие с другите обучавани. В допълнение, за целите на развитието на мисленето и рефлектирането на критериите, везните също натежават в полза на работата по групи и екипи.Ситуации:

 • когато се предава учебен материал, имащ отношение към поведението, е необходимо взаимодействие на равни начала /сътрудничество за целите на дискутиране и прилагане на практика/, както и способност, да се тренира поведението в нерискова среда /обстановка/.

Техники:

 • създаване на учебно пространство и иницииране на дискусии чрез дискусионни форуми

 • управление на Web конференции на живо /Webinars/

 • организиране на срещи с лектора след като обучаващите се са преминали през подготвителните модули на самонаправляваното обучение

 • възлагане на проектни задачи на групите /изпълняват се индиректно /offline/, които изискват прилагане на наученото по отношение на поведението. Тези срещи предполагат дискутиране, дебатиране, преговаряне и защита на гледните точки.

 1. Учебен подход с цел – развитие на способности

Може да се определи като “учебен подход, който комбинира различни практики на обучение, подпомаган от наставник за улесняване предаването на ‘мълчаливо познание”.

Цел:

В съвременната епоха на научна работа, успехът зависи от това, колко бързо и подходящо служителят взима решения на работното си място. Макар, че процесът на взимане на решения може да бъде направляван от факти и принципи, точно този е типът познание, който експертите притежават и прилагат по време на вземането на решения – това познание има решаващо значение за успешното изпълнение на всяка възложена задача. Обучаваните възприемат това познание чрез наблюдаване начина на работа на експертите и чрез взаимодействие с тях. Този подход се съсредоточава върху “превземане” и пренасяне на ‘мълчаливото” знание с помощта на наставник /с помощта на технология и директно/ с цел – развитие на практически умения.Ситуации:

 • работа по дистанционен трансфер, която включва: взимане на решения /това предполага, работникът да пренесе и приложи отправните насоки или принципи в решения, които най-добре прилягат на дадената ситуация, която всеки път ще е различна.

Техники:

 • определяне на наставници за обучаваните

 • развитие, популяризиране и поддържане на базово познание 1. Цели на модула за дистанционно обучение.


При изработването на модула за дистанционно обучение, трябва да се вземат под внимание разликите между традиционния подход на преподаване и дистанционния.

Основната цел на модула за дистанционно обучение е придобиването на знания и умения по конкретния предмет от областта на информационните технологии - Web Design DHTML.

За да бъде модулът за ДО максимално полезен за обучаемите, той трябва да притежава следните характеристики:


 • Лесна навигация;

 • Богато съдържание при нужда;

 • Обяснения;

 • Инструкции стъпка по стъпка;

 • Графики;

 • Бързина;

 • Интересен;

 • Интерактивен.

При реализиране на модула за ДО могат да бъдат използвани следните формати:

  • База данни

  • Сървъри (Web, ftp,…)

  • Макромедия

   • Флаш

   • Директор

   • Дриймуивър

  • Текстови файлове

  • HTML файлове

  • Wave files

  • Avi files

  • Mp3 files

  • Скриптове

  • Картини (gif, PPT,…)

  • Тестове 1. Структура и защита на сайта


Основната структура на сайта е показана на илюстрацията по-долу. Цветовете на илюстрацията не са действителните цветове на страницата – те служат само за пример.

Страницата се състои от три независими рамки: • Зона на логото – хоризонтална рамка в горната част на прозореца.

 • Рамка на съдържанието – основна зона за визуализиране на информация - тази рамка заема 80% от ширината на страницата.

 • Рамка за навигация – колона на видовото понятие – вертикална рамка, намираща се в лявата част на прозореца – тази рамка заема 20% от ширината на страницата. Друга възможност е да се използват фискирани размери, например 200 px/ 578 px с целта страницата да се вижда нормално.

Страницата е първично оптимизирана за работа на скорост.

 • Логото и навигационната рамки се зареждат еднократно. Само рамката на съдържанието се променя по време на ползването на браузер.

 • Разделителната способност е 800 х 600.

Процесът на работа по поръчката също е защитен.
Защитата е базирана на:

 • Клиентът трябва да избере уникална парола при регистрация, съдржаща минимум осем знака;

 • SSL се използва за установяване верността на паролата на страницата;

 • След проверката на паролата SSL се връща в изходно положение, давайки възможност на HTTP да въздейства върху скоростта;

 • За да се защити паролата от заимстване и открадване, се използва защитен механизъм, който позволява на клиента да въвежда логото само на един IP адрес и да блокира достъпа, след като успоредно с това е проверил видовете лого на различни IP;

 • Паролата трябва да се сменя на всеки 30 дни

Относно сигурността на сайта за обучение партньорите разработиха т.нар. Документ за сигурност, който включва следното: 1. Инструменти за откриване на пробиви и потенциални уязвимости.

  1. Скенери.

  2. Инструменти за разбиване на пароли и защита от тях.

  3. Програми тип "Троянски кон".

  4. Инструменти за следене на трафика.

  5. Техники за прикриване на следи.

  6. Злоупотреби с електронната поща.

  7. Атаки тип "Denial of Services"

  8. Вируси.

  9. Eксплойти - Buffer overflow, Raise condition, Heap overflow

Обобщение: Изграждане на цялостна система за мониторинг; ежеседмично следене на site-овете на предлаганите услуги и site-ове от типа: http://packetstormsecurity.org

Предложение: За мониторинг – 1. prelude, tripwire(цялостни систем за мониторинг), 2. изграждане на собствена система за мониторинг, предназначена за конкретните предлагани услуги.

 1. Програмиране на сигурен код.

  1. Произход на потенциалните уязвимостите.

  2. Писане на сигурен код на PHP и Perl.

Обобщение: Software за проверка на програмния код, но с цел откриване на уязвимости; Официален период на тестове на кода и работата на DB машината

 1. Отдалечени атаки.

  1. Нива на атака.

  2. Средства за защита. "Firewalls".

  3. Spoofing.

  4. Други отдалечени атаки.

Обобщение: Изграждане на hardware-ен и software-ен firewall; криптографски системи.

Предложение: Изграждане на демилитаризирана зона, по възможност на няколко нива (архитектурата). Използване на средсвата предоставени от CISCO Systems и техните устройства-ACL, AAA, NAT, а също и на средствата предоставени от Linux kernel и инструменти като: netfilter(iptables), iproute2. Изполване на DES, RSA, RC4 или MD5 алгоритми и системи, като SSL и PGP.

 1. Конфигуриране на основни услуги. Известни атаки.

  1. Защита и атака на Sendmail.

  2. Защита и атака на FTP.

  3. Защита и атака на Apache

  4. Защита и атака на SSH.

  5. Защита и атака на DNS, конфигуриране, зони.

Обобщение: Ежеседмично следене на site-овете на предлаганите услуги и site-ове от типа: http://packetstormsecurity.org; мониторинг; firewall.

 1. Физически атаки: - мерки за ограничаването на физическия достъп до машините предлагащи услугите.
 1. Дизайн на сайта1. Описание на навигацията


Сайтът включва лесна навигация, базирана на хиперлинкове. Навигацията стартира в реда за избор на езика, който съдържа бутони с възможности за избор на езика. Този ред е разположен в горната част на прозореца, точно под зоната на логото. Основните линкове на навигацията са разположени в навигационната рамка – под описа на основните категории (Main categories list). Всяка категория представлява линк към отделен прозорец, който се отваря в основната зона. Всеки прозорец има бутон за връщане към първичния (Home) прозорец.

Сайтът съдържа линкове към проектния сайт, речника и към други сайтове, представляващи интерес.


2. Описание на графичен дизайн

Фонът, такъв, какъвто се открива, както и действащите линкове, са оцветени в нюанси на зелено. Шрифтът е Times New Roman, размер 12.


3. Съдържание

Съдържанието в зоната на логото и навигационната рамка е непроменливо. Зоната на логото включва два вида лого: FATE и Socrates, разположени в лявата част на рамката.

Навигационната рамка – колона с видово понятие – включва следните теми:


 1. За нас

 2. Предлагани курсове

 3. Записване

 4. Плащане

 5. Регистриране на обучаващия се

А. Личен учебен план

Б. Оценки

В. Тестове за по-горно ниво

Г. Модул


Д. Наставник чрез електронни медии

Е. FAQ


 1. Най-добри работи – архив

 2. Списък на завършилите

Рамката на съдържанието се променя в зависимост от избора на клиента.

В началото, веднага след влизане в страницата, в основната зона се появява приветствие, съдържащо името на включилия се клиент. Тоест, има такава част за лични корекции, в която клиентът има възможност да определи своите предпочитания и да въведе промени в личната информация. В долната част на прозореца има текстов боряч, който отчита броя на посещенията.

Страницата с приветственото съобщение изчезва веднага, щом клиентът натисне една от темите от описа с основни категории; основната зона изобразява съответната извикана информация.


 1. За нас – информация за партньорските организации.

 2. Предлагани курсове – списък на курсовете с текущо записване. Информацията съдържа името на курса, основния предмет на всеки курс, неговата продължителност и цена за участие

 3. Записване – информация за процеса на записване. Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да може клиентът да се превърне в потребител

 4. Плащане – методи на плащане

 5. Регистрация на обучаващия се – зона със следните подзаглавия:

А. Личен учебен план

Б. Оценки

В. Тестове за по-горно ниво

Г. Модул


Д. Наставник чрез електронни медии

Е. FAQ


 1. Най-добри работи – архив от най-добрите курсови работи на обучаващите се

 2. Списък на завършилите – списък на обучаващите се, които са завършили успешно курсовете.

5. Помощ


Отделен прозорец с меню “Помощ” касаещо ползването на сайта, включително навигация, задаване на лого и процес на регистрация.
6. и т.н.

Всички останали възможности за избор на теми, които не са включени в горния списък, но могат да се извикат по-късно по време на ползването на сайта.VII. Технически въпроси

  1. Софтуеър

 • Linux OS

 • Apache Web Server

 • MySQL Database Server

 • PHP

 • Perl

 • ProFTP Server

 • Sendmail Mail Server

 • POP3 Server

 • IMAP Server

 • BIND9 DNS Server

 • Squid Cache Server

 • SSL

 • SSH

Развитие:

 • php уеб interface to mysql database for DHTML dictionary

 • suqirrel mail webmail system – php based

 • forum system – php based

Следната таблица показва софтуеъра, който може да бъде използван за сайта за обучение на FATE.
FATE СОФТУЕЪР

Име

Версия

DNS, Mail,FATE Web and Ftp Server

Slackware Linux

8.1; kernel - 2.4.18

Apache httpd

1.3.27

Bind

8.2.5

Sendmail

v9

ProFTPd

1.2.5rc2

Squid

2.4.STABLE7

OpenSSH

3.2.3p1

popa3d

0.5.1

imapd

4.44-i386-2

Web, MySQL DATABASE Server and Forum

Mandrake Linux

9.0; kernel - 2.4.18

Apache httpd

1.3.26

OpenSSH

3.4p1-4

PHP

4.2.3-1

MySQL

3.23.52

OpenSSL

0.9.6g

mod_ssl

2.8.10

Firewall

iptables

1.2.6a-1

iproute2 and cbq interface

2.4.7-4

CISCO IOS

12.2(5d)

2. Хардуеър

Персонални компютри на база Intel

Обурудване на CISCO System – рутери и превключватели
FATE ХАРДУЕЪР

Motherboard

CPU

RAM

HDD

NIC

Брой

DNS, Mail, FATE Web and Ftp Server

Asus

P4 2.0G/FSB 400MHZ/512K CACHE

256MB DDR333 VIKING

120 GB IBM /7200/ATA100/2M

Repotec

1

P4B-M

 

 

DDMMA-133/100/66

Rp-1624

 

400/533 Mhz Intel

 

 

Single

10/100

 

Web, MySQL DATABASE Server and Forum

MSI-6566E

P4 2.0G/FSB 400MHZ/512K CACHE

256MB DDR333 VIKING

120 GB IBM /7200/ATA100/2M

Repotec

1

400/533 Mhz Intel

 

 

DDMMA-133/100/66

Rp-1624

 

 

 

 

Single

10/100

 Скорост на интернет връзката

128Kbps

CISCO2621XM

Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router w/Cisco IOS IP3. Формати на данни

За производство на съдържанието се ползват следните формати:

HTML – ползва се за текст и най-общо за изграждане на сайта

JPG и GIF – използват се като рамкови елементи и за целите на възпроизвеждане на графични елементи като част от учебния материал

Flash (SWF) – ползва се в интерактивни елементи, например в тестове

WMA – за възпроизводство на звук (когато е необходимо)

WMW – за възпроизводство на видео материал (когато е необходимо)

Кратко описание на форматите на данни


 • HTML – Hyper Text Markup Language – това е езикът, на който се публикува в World Wide Web. След като премина през различни етапи на еволюиране, HTML разполага днес с богати възможности, отговаряйки на нуждите на различни международни организации, които имат желание да направят информацията достъпна в Web. HTML 4.0, създаден от W3C, стана препоръчителен през декември 1997. Версията HTML 4.01 беше публикувана през декември 1999. Освен възможностите за публикуване на текст, ползване на мултимедии и хиперлинк, характерни за предишните версии на HTML (HTML 3.2 и HTML2.0), HTML 4 поддържа повече мултимедийни опции, езици за скрипт, описи на шрифтове, по-добри възможности за принтиране, както и документи, които са по-достъпни за клиенти инвалиди. HTML 4 обръща голямо внимание на интернационализацията на документите, с цел превръщането на Web действително в World Wide.

 • JPG – JPEG – Joint Photographic Experts Group (.JPG extension) Това е точният формат за онези фото изображения, които трябва да бъдат много малки файлове. Файлът JPG е малък, често компресиран с 90% или само 1/10 от размера на първичните данни, което е много добре при работата с модем. Обаче, някои качества на изображенията са губят, когато JPG файла се компресира и запаметява, и това качество не може никога да бъде възстановено. JPG компресията има много висок КПД (в съотношение спрямо малките файлове), защото е разработена за целите на ползване в международен мащаб на малки файлове, за които не се изисква пълна възпроизводимост. JPG модифицира данните в пиксели на изображението (стойности на цвета), за да бъде по-удобна при ползване метода на компресия. Това позволява удивително намаляване на размерите на остатъка, но когато файла е отворен и разширен, обемът на данните за получаване достъп до него, вече не е същият, както преди първичния достъп да файла. Всичко това превръща JPG във файл, коренно различен от всички останали файлови формати. Уеб страници и и-меил фаилове трябва да бъдат много малки, за да преминават бързо през модема, а при някои видове употреба не е необходимо и максимално качество. JPG компресията може да се регулира в по-голям файл, за да се получи по-високо качество или в по-малък файл – за по-ниско качество. JPG е математически комплекс и изисква съвместим CPU процесор за декомпресия на изображението. JPG позволява също различни параметри и програми да не ползват едни и същи JPG закономерности. Програмите се променят, някои от тях имат преки връзки за по-бързо зареждане на JPG, но тогава качеството е по-ниско (например браузери). Други програми зареждат JPG по-бавно, но с по-високо качество. Качеството на окончателното изображение може да зависи от детайлите на изображението, от степента на компресия, от използвания, от компресиращата JPG програма метод, както и от методът, използван JPG програмата за визуализиране.

- GIF – Graphic Interchange Format

(.GIF extension) GIF е създаден от CompuServe за изобразяване на илюстрации он-лайн (през 1987 за 8 битови видеокарти преди да влязат в употреба JPG и 24 битовите цветове). GIF използва индексиран цвят в рамките на предлаганите 256 цвята. GIF беше добре съвместим със старите 8 битови видеокарти с 256 цвята, но за днешните 24 битови фотоизображения, този формат не е подходящ. GIF файловете не запазват броя на пикселите в разделителната способност, така че връщането в съответния размер е необходимо всеки път при принтиране. Това не е от значение при екранни или уеб изображения. GIF файловия формат е създаден за монитори на CompuServe, които не използват ppi за никакви цели.

GIF е идеалният формат за графики и това е основната му употреба днес, по-специално в уеб. Графичните изображения (лого или клетки за диалог) използват няколко цвята. Ограничението за ползване на максимално 256 цвята не е от значение за едно трицветно лого. 16 цветния GIF е много малък файл, много по-малък и по-ясен от който и да е JPG, идеален за графики в уеб.

Графиките ползват основно устойчиви цветове, а не цветни нюанси, с което ограничават до голяма степен цветовия си спектър; това е идеално за индексирания за GIF цвят. GIF използва LZW компресия за относително малки размери на файловете, съответстващи на некомпресирани данни. GIF файловете предлагат оптимална компресия (възможно най-малки файлове) за графики с устойчиви цветове, тъй като обектите с точно определен цвят се подават на перфектна компресия в LZW. При LZW компресията не се губи нищо, но конверсията на само 256 цвята може да бъде свързана с големи загуби. JPG е много по-подходящ за 24 битови фотоизображения на уеб. За това непрекъснато изображение в цветни тонове JPG файлът е много по-малък. За графики GIF файловете са по-малки, с по-добро качество, чисти без JPG артефакти. Когато GIF се използва за непрекъснати изображения в цветни тонове, ограниченият цвят може да бъде по-слаб, а файлът от 256 цвята да бъде по-голям, с което да отговаря на JPG компресията дори тогава, когато той е 8, а не 24 битов. Фотосите могат да съдържат 100000 различни цветови стойности, така че качеството на изображението им обикновено е по-слабо, когато то е ограничено до 256 цвята. 24 битовият JPG е по-добрият вариант днес. GIF форматът не би следвало да се предлага като вариант за съхранение до тогава, докато не сте намалили изображението до 256 цвята или по-малко. GIF е форматът, подходящ за графични изображения, поставяне на изображения в рамка в уеб. Фирмено лого в клетка за диалог трябва да бъде по възможност с максимално 16 цвята и да се запамети като GIF с най-малък размер в уеб. Комплексни графични изображения могат да изглеждат много лошо с 16 цвята или пък много добре с 48 цвята (или пък може да се наложи ползването на 256 цвята, ако те са подобни на фотоси). Често пъти 16 цвята пасват на графичните изображения, колкото по-малък е файлът, толкова по-важен е той за уеб страниците.

GIF предлага прозрачни фонове, върху които един цвят е даден като прозрачен и може да се вижда през него. GIF файлът save as dial-up box обикновено има бутон опция, с който определя кой от цветните индекси да бъде прозрачен.

Преплитането на цветовете представлява опция, която показва изображението в цялост с ниско качество като контрастът на качеството на изобразяване приключва със зареждането на файла. Това е добре за уеб изображения, но прави файла извънредно голям.

При GIF-файлове 24-битовото изображение RGB изисква конверсия сптямо индексирания цвят, т.е. до 256 цвята или по-малко. Индексираният цвят може да има максимално 256 цвята. Има различни възможности за избор на начина на конверсия до 256 цвята.

-SWF – този файл е създаден от Макромедиа за целите на “доставка” на векторни графики и анимация чрез интернет. Файловият формат SWF е предназначен за перфектно изображение по време на трансмисия, а не като файл за размяна на графики между издателите им. Файлът е създаден със следните цели: • On-Sceen Display: /=Изображение на екран/: форматът е предназначен най-вече за екранно изображение, пасва към всеки цветови формат, анимация и интерактивни бутони.

 • Extensibility: /=Възможност за разширение/: – този формат е “отворен”, т.е. може да бъде разширен по време на поддържане обратната съвместимост с предишни възпроизведители

 • Network Delivery: /=Доставка нетуърк/: файловете могат да се доставят чрез нетуърк чрез ленти с ограничена, но непредвидима ширина. Файловете са компресирани, с възможност за увеличаване поради поточния начин на придвижване. SWF е двоен формат, който не може да се разчита от хората така, както HTML. SWF използва техники като “Бит-опаковане” и структури с опционални полета, с които се намаляват размерите на файла.

 • Simplicity: /=Опростеност/: – форматът е опростен така, че плейерът е малък и лесно преносим. Плейерът зависи единствено от програмните ограничения за функциониране на оперативната система.

 • File Independence: /=Независимост на файла/: – файловете могат да се изобразяват независимо от въздействието на каквито и да са външни влияния, напр. шрифтове.

 • Scalability: /=Възможност за “качване” на монитор/: – различните компютри имат различна разделителна способност и зависимост от битовете. Файловете са добре съвместими с ограничен хардуеър, но още по-добре работят със скъп хардуеър, ако има такъв наличен.

 • Speed: /=Скорост/: – файловете са създадени за целите на бързото им предаване при голяма скорост и високо качество.

SWF файловете имат разширение .swf, а типът MIME е application/x-shockwave-flash.

 • WMA – базирани на Windows Media файлове, които съдържат само звук.

 • WMV – базирани на Windows Media файлове, които съдържат и видео, и звук.

Windows Media файловете са базирани на ASF - Advanced System Format, който представлява файлов формат с възможност за разширение, създаден за съхраняване и възпроизвеждане на синхронизирани дигитални медийни потоци, както и за трансмисията на същите чрез нетуърк. ASF е форматът, в който се вмества базирано на Windows Media Audio и Windows Media Video съдържание. Разширението .wma или .wmv се използва, за да се определи ASF-файлът, който съдържа кодирано с Windows Media Audio и/или Windows Media Video съдържание.

ASF форматът е създаден със следните първични цели: • да подпомага перфектното възпроизводство на доставката от медийния сървър, HTTP- сървър, и от местните устройства за междинно съхранение.

 • Да подпомага медийните типове аудио и видео, които се поддават на “качване” на монитор

 • Да позволява единична мултимедийна композиция да бъде изобразена с помощта на множество лентови ширини

 • Да позволява въможност за оторингов контрол над медийния поток, по-специално относно договорения сценарий за ширина на лентите

 • Да бъде независим от всякакви частични мултимедийни композиционни системи, компютри, оперативни системи или протоколи от комуникация на данни

ASF-файлър може да съдържа множествени зависими или независими потоци, включително множествени аудио-потоци за многоканално аудио, или множествени видео потоци, подходящи за предаване чрез различни лентови ширини. Потоците могат да бъдат във всякакъв компресиран или некомпресиран формат; най-добрата комресия се осъществява с Microsoft Windows Media Audio и Video 9 серийни кодове. В допълнение към стандартните типове аудио и видео медийни потоци, ASF- файлът може да съдържа и текстови потоци, Web страници и скрипт команди, както и всякакви типове данни, имащи арбитражен характер. ASF подпомага мултимедийно съдържание “live”/=на живо/ и “on-demand” /=при необходимост/.

VIII. Инструкции


 1. Указания за изработване на примерен модул

Целта на методологическото ръководство е да даде алгоритъма за разработване на конкретния модул по дистанционно обучение и да служи като указание за разработването на други дистанционни модули по различни предмети от участващите организации.

По мнение на всички партньори най-доброто решение за курс от 50 часа по DHTML е смесена учебна форма (BLS) от: • Лице в лице (обучение в класна стая) 20 часа

 • Тютор + самообучение 20 часа

 • Дистанционно обучение 10 часа

Разработването на модула за дистанционно обучение по Web Design DHTML преминава през два етапа - написване на скрипт и разработване на модула според скрипта. Целта на скрипта е да служи като сценарий за разработването на самия модул. Според мнението на всички участници в проекта скриптът трябва да съдържа:

 • Богато съдържание (при нужда)

 • Основна цел

 • Под цели

 • Детайлно съдържание

 • Инструменти /Tools/

 • Примери

 • Тестове – идея за тест

Пуснатият на Web сървър модул за ДО може да съдържа следните формати данни:

 • Картинки

 • Текст

 • Флаш /Flash/ – за целите на тестването

 • Аудио файлове

 • PPT – Презентации на Power Point

Към ръководството прилагаме част от разработения от нас скрипт на модула за дистанционно обучение по Web Design DHTML.
2. Скрипт - Приложеният скрипт е даден като пример.


Каталог: produkti
produkti -> Нашата сила : качество цена! Приемаме поръчки по телефона 7 дни – 24 часа
produkti -> При Банка sg “Експресбанк” ад- клон Варна bic: ttbbbg22 iban: bg80ttbb94001515067942
produkti -> Доклад за оценка за поуките от изпълнението на проект
produkti -> Програма от фасадни цветове в Европа Най-общо за цветовете и техните системи
produkti -> Продуктите на флп в офталмологията
produkti -> Газкомфорт еад газови системи инженеринг оод
produkti -> Великденска промоция на цветни профили от "Чех-Пласт"оод


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница