Microsoft Word ! ˘%° ˘ & ˙ ˛˘ ˆ.;59Pdf просмотр
Дата28.07.2022
Размер489.16 Kb.
#114859
СТИХОВЕ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ К.Блейк
Свързани:
Невястата Христова, ДуховнаТрансформация.Конспект2021, Prizivat, Poslednata bitka, the path, Girls-with-Swords-Bulgarian, viografia na kenet hegin, Holy-Spirit-Book-Bulgarian, 171 Bojiite-praznici, 125 razchupvane na okovite-Nil Andersen, Книги библейски теми, Praseta v hola, 02-Основите-на-Христос (2), prokliatia

ю
„...ИЗЦЕЛЕНИЕ ЗА ЦЯЛОТО ИМ ТЯЛО...“
ПРИТЧИ 4:22
СЪСТАВЕНА ОТ КАРИ БЛЕЙК


2
Матей 4:23,24
Исус ги изцели всичките.
23 Тогава Иисус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. 24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.
Матей 6:9, 10
Бог иска волята му, да се изпълни на земята.
9 А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето Име; 10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!
Матей 7:7-11
Искайте и ще получите.
7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; 8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори. 9 Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък, 10 или ако поиска риба, ще му даде змия? 11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!
Матей 7:24
Изпълнявайте думите на Исус
24 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на канара.
Матей 8:2-4
Исус винаги желае да изцели
2 И ето, един прокажен дойде при Него и като Му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. 3 Тогава Иисус простря ръка и се допря до него, и каза:
Искам, бъди очистен. И начаса проказата се очисти от него. 4 И Иисус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.


3
Матей 8:5-13
Исус е готов да изцели веднага, на момента
5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, като казваше: 6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. 7 Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля. 8 Стотникът в отговор Му каза: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. 9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на този: Иди! – и той отива; и на друг: Ела! – и той идва; а на слугата си:
Направи това! – и той го прави. 10 Иисус, като чу това, се почуди и каза на онези, които Го следваха: Истина ви казвам: дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра. 11 Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с
Авраам, Исаак и Яков в небесното царство, 12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 13 Тогава
Иисус каза на стотника: Иди си. Както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.
Матей 8:14-15
И когато Исус я видя, я изцели.
14 И когато Иисус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска. 15 И се допря до ръката є, и треската я остави; и тя стана и Му прислужваше.
Матей 8:16-17
Исус ги изцели и освободи всичките.
16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина обладани от демони; и Той изгони духовете с една дума и изцели всичките болни, 17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: „Той взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе.“
Матей 9:2-8
Изцелението е лесно, като спасението.
2 И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете. 3 И ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства. 4 А Иисус, като видя мислите им, каза: Защо мислите зло в сърцата си? 5 Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете; или да кажа: стани и ходи? 6 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете – тогава каза на паралитика: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си! 7 И той стана и отиде у дома си. 8 А множествата, като видяха това, ги обзе страх и прославиха Бога, който беше дал такава власт на хората.


4
Матей 9:20-22
Вашата вяра може да ви изцели.
20 И ето, една жена, която имаше кръвотечение от дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полите на дрехата Му, 21 защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. 22 А Иисус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.
Матей 9:27-35
Изцелението на двамата слепи.
27 А когато Иисус си отиваше оттам, Го последваха двама слепи, които викаха и казваха: Смили се за нас, Сине Давидов! 28 И като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него; и Иисус им каза: Вярвате ли, че мога да сторя това? Те Му казаха: Да, Господи. 29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви. 30 И очите им се отвориха. А Иисус им заръча строго, като каза:
Внимавайте никой да не узнае това! 31 А те, като излязоха, Го разгласиха по цялата онази страна. 32 И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, обладан от демон. 33 И след като бе изгонен демонът, немият проговори. И множествата се чудеха и казваха: Никога не се е виждало такова нещо в Израил! 34 А фарисеите казваха: Чрез началника на демоните Той изгонва демоните. 35 И Иисус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.
Матей 9:32
Изцелението на немия.
32 И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, обладан от демон.
Матей 9:33
Състраданието на Исус.
33 И след като бе изгонен демонът, немият проговори. И множествата се чудеха и казваха: Никога не се е виждало такова нещо в Израил!
Матей 10:1
Всичките Исусови апостоли имат власт да изцеляват и освобождават.
1 И като повика дванадесетте Си ученика, даде им власт над нечисти духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.


5
Матей 10:7-8
Изцелението и освобождението трябва да бъдат давани даром.
7 И като ходите, проповядвайте, като казвате: Небесното царство наближи. 8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.
Матей 11:2-5
Исус продължава да докосва. Кой е Той, чрез изцеления.
2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати от учениците си да Му кажат: 3 Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме? 4 Иисус в отговор им каза: Идете и съобщете на Йоан това, което чувате и виждате: 5 слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието.
Матей 11:28-30
Исус донася успокоение, чрез изцеление.
28 Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка.
29 Вземете
Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите почивка за душите си. 30 Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.
Матей 12:9-13
Изцелението на изсъхналата ръка.
9
И като замина оттам, дойде в синагогата им.
10
Там имаше един човек с изсъхнала ръка; и за да обвинят Иисус, Го попитаха: Позволено ли е човек да изцелява в събота?
11
И Той им каза: Кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?
12
А колко по-ценен е човекът от овцата!
Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.
13
Тогава каза на човека:
Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.
Матей 12:15
Исус ги изцели всичките.
15
Но Иисус, като разбра, се оттегли оттам; и голямо множество Го последва, и Той ги изцели всички.


6
Матей 12:22-28
Исус побеждава сатана, чрез изцелението на немия слепец.
22 Тогава доведоха при Него един обладан от демон, сляп и ням; и го изцели, така че немият говореше и виждаше. 23 И всичките множества се смаяха и говореха: Да не би
Този да е Давидовият Син? 24 А когато фарисеите чуха това, казаха: Този не изгонва демоните иначе, освен чрез началника на демоните, Веелзевул. 25 А Иисус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено самї против себе си, запустява; и нито един град или дом, разделен сам против себе си, няма да устои. 26
Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои неговото царство? 27 При това, ако Аз изгонвам демоните чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите синове? Затова те ще ви бъдат съдии. 28 Но ако Аз изгонвам демоните чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло до вас.
Матей 13:20-21
Чуй Словото, но имай и корен, окорени се.
20 А посятото на каменистите места е онзи, който чува словото и веднага с радост го приема; 21корен обаче няма в себе си, а е кратковременен; и когато настане скръб или гонение заради словото, начаса отпада
Матей 14:13-14
Исус ги изцели, защото се смили над тях.
13 Когато Иисус чу това, се оттегли оттам с кораб на едно уединено място настрана. А множествата, като чуха, Го последваха пеша от градовете. 14И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.
Матей 14:30-31
Исус спасява, дори и маловерците.
30
Но като видя (силния) вятър, се уплаши и като потъваше, извика: Господи, спаси ме! 31 И Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?
Матей 14:34-36
Исус ги изцели всичките.
34 И като преминаха езерото, дойдоха в Генисаретската земя. 35 И когато тамошните мъже Го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при Него всичките болни; 36 и Го молеха да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, оздравяха.


7
Матей 15:29-31
Изцелението на Моите хора.
29 И като замина оттам, Иисус дойде при Галилейското езеро и се качи на хълма, и седеше там. 30 И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред краката Му, и Той ги изцели. 31 А множеството се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.
Матей 16:19
Можеш да завържеш болестта и да развържеш изцелението.
19 Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
Матей 17:19-20
Неуспеха на учениците не е показател за Божията воля.
19 Тогава учениците дойдоха при Иисус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним? 20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там! – и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
Матей 18:1-2
Исус ги изцели всичките.
1 В същото време учениците дойдоха при Иисус и казаха: Кой е най-голям в небесното царство? 2 А Иисус повика едно детенце, постави го сред тях и каза
Матей 20:29-34
Изцелението на двамата слепи.
29
И когато излизаха от Ерихон, голямо множество Го следваше.
30
И ето, двама слепи, седящи край пътя, като чуха, че Иисус минавал, извикаха, казвайки: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!
31
А множеството ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха, казвайки: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!
32
И така,
Иисус се спря, повика ги и каза: Какво искате да ви сторя?
33
Казват Му: Господи, да се отворят очите ни!
34
А Иисус ги съжали, допря се до очите им и те веднага прогледнаха и Го последваха.


8
Матей 21:14
Исус изцелява всички, които дойдоха при Него.
14
И при Него в храма дойдоха слепи и куци и Той ги изцели.
Матей 24:35
Исусовите думи никога няма да преминат.
35
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
МАРК
Марк 1:28
Исус /и вярващите/ имат власт.
28
И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност.
Марк 1:29-31
Исус излекува тъщата на Петър.
29
И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и
Андрей.
30
А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.
31
Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.
Марк 1:32-34
Исус ги излекува всичките.
32
А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони.
33
И целият град се събра пред вратата.
34
И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха.
Марк 1:40-42
Изчистването на прокажения.


9 40
Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
41
А Иисус го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
42
И веднага проказата го остави и той се очисти.
Марк 2:1-12
Изцелението на паралетика.
1
След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.
2
И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А
Той им говореше словото.
3
И дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.
4
И като не можаха да се приближат до Него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше Той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.
5
А Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.
6
А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:
7
Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен Един, Бог?
8
Иисус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?
9
Кое е по- лесно да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или: Стани, вдигни постелката си и ходи?
10
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика:
11
Казвам ти: стани, вдигни си постелката и си иди у дома.
12
И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и говореха: Никога не сме виждали такова нещо.
Марк 3:1-5
Мъжът с изсъхналата ръка.
1
И пак влезе в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.
2
И те Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.
3
И Той каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и ела по средата.
4
А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха.
5
И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя
Марк 3:7-12
Множеството край езерото.
7 Тогава
Иисус се оттегли с учениците Си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея.
8
И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, от другата страна на
Йордан и от околностите на Тир и Сидон голямо множество дойде при Него, като чуха


10 колко много чудеса правел.
9
И поръча на учениците Си да Го чакат с една лодка заради множеството, за да не Го притискат.
10
Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, Го притискаха, за да се допрат до Него.
11
И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божи Син.
12
Но Той строго им казваше да не Го изявяват.
Марк 5:1-43
- Изцелението на обладания от Гадаринската страна
- Изцелението на жената с кръвотечението
- Възкресението на дъщерята на Яир
1
И преминаха отвъд езерото, в гадаринската страна.
2
А като слезе от кораба, веднага Го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата.
3
Той имаше обиталище в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига,
4 защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
5
И всякога, нощем и денем, в гробищата и по баирите, той викаше и се посичаше с камъни.
6
Но когато видя Иисус отдалеч, бързо отиде при Него и Му се поклони.
7
И изкрещя със силен глас и каза:
Какво имам аз с Теб, Иисусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи!
8
Защото му казваше: Излез от човека, ти, нечисти душе.
9
И Иисус го попита:
Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името. Защото сме мнозина.
10
И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната.
11
А там на бърдото пасеше голямо стадо свине.
12
И демоните Му се помолиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях.
13
Иисус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете.
Тогава стадото – на брой около две хиляди – се спусна по стръмнината в езерото и всички се издавиха в езерото.
14
А онези, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околността. И жителите дойдоха да видят какво е станало.
15
И като дойдоха при Иисус, видяха обладания от демоните, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен; и се уплашиха.
16
И онези, които бяха видели всичко, им разказаха за станалото с обладания от демоните и за свинете.
17
А те започнаха да
Му се молят да си отиде от техните земи.
18
А като влизаше в кораба, този, който беше преди това обладан от демони, Му се молеше да бъде заедно с Него.
19
Той обаче не му разреши, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб.
20
И човекът тръгна и започна да разгласява в
Декапол какви неща му стори Иисус. И всички се чудеха.
21
Когато Иисус пак премина с кораба на отвъдната страна, при Него се събра голямо множество. И Той беше край езерото.
22
Тогава дойде един от началниците на синагогата на име Яир, който, като
Го видя, падна пред краката Му
23 и много Му се молеше, казвайки: Дъщеричката ми е на умиране. Моля Ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
24
И Той отиде с него. И едно голямо множество Го следваше и Го притискаха.
25
И една жена, която беше имала кръвотечение дванадесет години
26 и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше изразходвала целия си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше є станало по-зле,
27 като чу какво се говореше за Иисус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.
28
Защото


11 си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
29
И начаса кръвотечението є престана и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.
30
А
Иисус, който веднага усети в Себе Си, че е излязла от Него сила, се обърна сред множеството и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
31
Учениците Му казаха: Ти виждаш, че множеството Те притиска, а казваш: Кой се допря до Мен?
32
Но Той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това.
33
А жената, уплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него, и Му каза цялата истина.
34
А Той є каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир и бъди здрава от болестта си.
35
Докато Той още говореше, при Него дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: Дъщеря ти умря; защо още затрудняваш
Учителя?
36
Но Иисус, като чу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: Не се бой, само вярвай.
37
И не позволи на никого да Го придружи освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан.
38
И като дойдоха до къщата на началника на синагогата, Той видя вълнение и мнозина, които плачеха и викаха силно.
39
И като влезе, им каза: Защо се вълнувате и плачете толкова? Детето не е умряло, а спи.
40
А те Му се присмиваха. Но Той, като изкара всички навън, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с Него, и влезе там, където лежеше детето.
41
И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми, което значи: Момиче, на теб казвам, стани!
42
И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на дванадесет години. И те бяха много смаяни.
43
А Той строго им заповяда никой да не узнае за това; и им заръча да є дадат да яде.
Марк 6:5-6
Исус изцелява и там, където има неверие.
5
И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че положи ръце на няколко болни и ги изцели.
6
И се чудеше на тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше.
Марк 6:7-13
Исус даде власт на дванадесетте.
7
И като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове.
8
И им заповяда да не вземат нищо за из път освен една тояга – нито хляб, нито торба, нито пари в пояса;
9 а да се обуват със сандали. И каза:
И не се обличайте с две дрехи.
10
И им каза: В която къща влезете, оставайте в нея, докато си тръгнете оттам.
11
И ако в някое място не ви приемат и не ви послушат, като излизате оттам, изтърсете праха изпод краката си като свидетелство против тях.
12
И те излязоха и проповядваха, че хората трябва да се покаят.
13
И изгонваха много демони и помазваха с масло мнозина болни, и ги изцеляваха.


12
Марк 6:53-56
Изцелението на болните в Генисаретската земя
53
И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в генисаретската земя и излязоха на сушата.
54
И когато излязоха от кораба, хората веднага Го познаха;
55 и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят болните на легла там, където чуеха, че се намирал Той.
56
И където и да влизаше, в села или в градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите и Му се молеха те да се допрат поне до полите на дрехите Му. И колкото души се допираха, се изцеляваха.
Марк 7:25-37
- Изцелението и освобождението са хляба на децата;
- Слепият и немия бяха изцелени.
25 А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух; и тя дойде и падна пред краката Му. 26 (Жената беше гъркиня, по рождение сирофиникийка.) И
Му се молеше да изгони демона от дъщеря є. 27 А Иисус є каза: Остави децата да се наситят, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кученцата. 28 А тя в отговор Му каза: Така е, Господи, но и кученцата под масата ядат от трохите, които падат от децата! 29 А Той є каза: За тази дума – иди си; демонът излезе от дъщеря ти. 30 И като си отиде у дома, намери, че детето лежеше на постелката, а демонът беше излязъл. 31 И като излезе пак от тирската и сидонската страни, дойде към Галилейското езеро през средата на декаполските области. 32 И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се молеха да положи ръка на него. 33 Иисус го отведе настрани от множеството, сложи пръстите Си в ушите му и като плюна, се докосна до езика му; 34 и като погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, тоест: Отворє се. 35 И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше ясно. 36 И им заръча на никого да не казват за това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те разгласяваха; 37 и се чудеха твърде много и говореха: Всичко върши добре: и глухите прави да чуват, и немите да говорят!
Марк 8:22-25
Изцеляване на слепеца във Витсайда.
22
След това дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един сляп и Му се молиха да се докосне до него.
23
А Той хвана слепия за ръка и го изведе вън от селото; и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
24
А той, като повдигна очи, каза: Виждам хората; защото виждам неща като дървета, които ходят.
25
После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.


13
Марк 9:17-29
Исус изцелява и при наличието на неверие.
17
И един от множеството Му отговори: Учителю, доведох при Теб сина си, който има ням дух.
18
И където и да го хване, го тръшка; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. Казах на Твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха.
19
А Той в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя?
Доведете го при Мен.
20
И го доведоха при Него. И когато Го видя, духът веднага го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.
21
И Иисус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство.
22
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
23
А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва.
24
Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи: Вярвам (Господи)! Помогни на моето неверие!
25
А Иисус, като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза: Ням и глух душе, Аз ти заповядвам: излез от него и не влизай повече в него!
26
И като изпищя и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло.
27
Но Иисус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.
28
И когато влезе в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?
29
А Той им каза: Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва (и пост)
Марк 10:46-52
Изцелението на слепия Вартимей
46 След това дойдоха в Ерихон. И когато Той излизаше от Ерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, който беше сляп, седеше край пътя и просеше. 47 И когато чу, че това е Иисус Назарянинът, започна да вика, като казваше: Иисусе, Сине Давидов, смили се над мен! 48 И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен! 49 И така, Иисус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепия и му казаха: Дерзай, стани, вика те. 50
И той хвърли дрехата си и скочи, и дойде при Иисус. 51 А Иисус заговори и му каза:
Какво искаш да ти направя? Слепият Му каза: Равуни, да прогледна! 52 А Иисус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и Го последва по пътя.
Марк 11:22-26
Говори на твоята планина – болестта
22
А Иисус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.
23
Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! – и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва
, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.
24
Затова ви казвам: за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.
25
И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения.
26
(Но


14 ако вие не прощавате, то и вашият Отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.)
Марк 16:15-20
Исусовото поръчение към всеки вярващ
15 И
им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.
16
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
17
И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,
18 змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да им навреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
19
И така, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
20
А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха. Амин.
ЛУКА
Лука 1:37-38, 45
Нищо няма да е невъзможно за теб
37 Защото за Бога няма нищо невъзможно.1 38
А Мария каза: Ето Господната слугиня; нека ми бъде, както ти си казал. И ангелът си отиде от нея.
45
И блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното є от Господа.
Лука 4:16-21
Платформата на Исусовото служение
16
И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в съботния ден и се изправи да чете.
17
Подадоха Му книгата на пророк Исая и Той, като отвори книгата, намери мястото, където беше писано:
18
„Духът на Господа е на
Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,
19 да проглася благоприятната Господна година.“
20 И
като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в
Него.
21
И започна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.
Лука 4:23


15
Исус нарича Себе Си лекар.
23
А Той им каза: Вие сигурно ще Ми кажете тази поговорка: Лекарю, изцели себе си!
Направи и тук, в Своето родно място, онова, което сме чули, че става в Капернаум.
Лука 4:33-41
Исус изгонва дяволи с власт
33
И в синагогата имаше един човек, хванат от духа на нечист демон. И той извика със силен глас:
34
Ех, какво имаме ние с Теб, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си Ти – Светият Божи.
35
Но Иисус го смъмри, като каза:
Млъкни и излез от него. И демонът, след като го повали насред тях, излезе от него, без изобщо да го повреди.
36
И всички се смаяха и разговаряха помежду си, като казваха: Какво е това слово? Защото с власт и сила Той заповядва на нечистите духове и те излизат.
37
И слухът за Него се разнесе по всичките околни места.
38
И като стана и излезе от синагогата, Той влезе в къщата на Симон. А тъщата на Симон беше хваната от силна треска и те Го помолиха за нея.
39
И Той, като застана над нея, смъмри треската и тя я остави; и тя веднага стана и им прислужваше.
40
И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, ги доведоха при
Него. А Той положи ръце на всеки от тях и ги изцели.
41
Още и демони с крясък излизаха от мнозина, като казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.
4:38 Изцелението на множество хора
38
И като стана и излезе от синагогата, Той влезе в къщата на Симон. А тъщата на
Симон беше хваната от силна треска и те Го помолиха за нея.
Лука 5:12-13
Изчистването на прокажения
12
И когато беше в един от градовете, ето, един човек, болен целият от проказа, като видя Иисус, падна на лицето си и Му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.
13
А Той простря ръка и се допря до него, и каза: Искам, бъди очистен.
И веднага проказата го остави.
Лука 5:15-26
Те дойдоха да чуят и да бъдат изцелени.


16 15
Но вестта за Него се разнасяше още повече и големи множества се събираха да слушат и да се изцеляват от болестите си.
16
А Той се оттегляше в пустините и се молеше.
17
И през един от тези дни, когато
Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим. И сила от
Господа беше с Него, за да изцелява.
18
И ето, едни мъже донесоха на постелка един човек, който беше парализиран, и се опитаха да го внесат вътре и да го сложат пред
Него.
19
Но понеже не намериха откъде да го внесат вътре заради множеството, се качиха на покрива и през керемидите го спуснаха с постелката на средата пред
Иисус.
20
А Той, като видя вярата им, каза: Човече, прощават ти се греховете.
21
Тогава книжниците и фарисеите започнаха да се питат, като казваха: Кой е Този, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог?
22
Но когато
Иисус разбра мислите им, им каза в отговор: Какво размишлявате в сърцата си?
23
Кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете!; или: Стани и ходи!
24
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика: Казвам ти: стани, вдигни постелката си и си иди у дома.
25
И веднага той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и си отиде у дома, като славеше
Бога.
26
И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме пречудни неща.
5:17 Изцелението на паралетика.
И през един от тези дни, когато Той поучаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим. И сила от Господа беше с Него, за да изцелява.
Лука 6:6-10
Човекът с изсъхналата ръка.
6
А в друга събота влезе в синагогата и поучаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала. 7 А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали ще го изцели в събота, за да могат да Го обвинят. 8 Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи. 9
Тогава Иисус им каза: Питам ви: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли да прави, или зло; да спаси ли живот, или да погуби? 10 И като ги изгледа всички, каза на човека: Протегни ръката си. И той направи така и ръката му оздравя.
Лука 6:17-19
Служение пред голямо множество.
17
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място. Там се спряха и мнозина от Неговите ученици, а така също и голямо множество от народа от цяла
Юдея и Ерусалим, и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и


17 да се изцелят от болестите си; 18 и измъчваните от нечисти духове бяха изцелени. 19
И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всичките.
Лука 6:46-48
За двамата, които строят къщи.
46
И защо Ме зовете: Господи, Господи!, и не вършите това, което казвам?
47
Всеки, който идва при Мен и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича.
48
Прилича на човек, който, като строеше къща, изкопа и задълбочи, и положи основата на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара.
Лука 7:1-10
Изцелението на слугата на стотника.
1
След като свърши всичките Свои речи към народа, който Го слушаше, Иисус влезе в
Капернаум.
2
А слугата на един стотник, когото стотникът ценеше, беше болен на смъртно легло.
3
И когато той чу за Иисус, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и да изцели слугата му.
4
И така, те дойдоха при Иисус и Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да направиш това за него,
5 защото люби нашия народ и ни е построил синагогата.
6
А когато Иисус вървеше с тях и беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми.
7
Затова не счетох и себе си достоен да дойда при Теб. Но кажи само дума и слугата ми ще оздравее.
8
Защото и аз съм подвластен човек, и имам подчинени на мен войници; и казвам на един: Иди!, и той отива; и на друг: Ела!, и той идва; и на слугата си: Направи това!, и той го прави.
9
Като чу това, Иисус му се учуди; и като се обърна, каза на множеството, което Го следваше: Казвам ви, дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.
10
И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
Лука 7:11-19
Възкресението на сина на вдовицата.
11
И скоро след това Иисус отиде в един град, наречен Наин, и с Него вървяха учениците Му и едно голямо множество.
12
И когато се приближи до градската порта, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица; и с нея имаше голямо множество от града.
13
И Господ, като я видя, я съжали и ѝ каза: Не плачи.
14
Тогава се приближи и се допря до носилото; а носачите се спряха. И каза: Момче, казвам ти, стани.
15
И мъртвият се надигна и седна, и започна да говори. И Иисус го


18 даде на майка му.
16
И страх обзе всички и славеха Бога, казвайки: Велик пророк се издигна между нас и Бог посети Своя народ.
17
И това, което казваха за Него, се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност.
18
И учениците на Йоан му известиха за всичко това.
19
Тогава Йоан повика двама от учениците си и ги изпрати при Господа, за да попитат: Ти ли си Онзи, който има да дойде, или друг да очакваме?
Лука 9:1, 5, 6, 11 9:1
И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички демони и да изцеляват болести.
9:5
И ако някои не ви приемат, когато излизате от онзи град, отърсете и праха от краката си за свидетелство против тях.
9:6
И те тръгнаха и отиваха по селата, и проповядваха благовестието, и изцеляваха навсякъде.
9:11
А множествата, като разбраха това, Го последваха; и Той ги прие с готовност и им говореше за Божието царство, и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.
Лука 10:1, 8, 9, 19
Исус дава Неговата власт на апостолите си.
10:1
След това Господ определи други седемдесет души и ги изпрати по двама пред
Себе Си във всеки град и място, където Сам Той щеше да отиде
10:8 И като влизате в някой град и те ви приемат, яжте, каквото ви сложат
10:9 И изцелявайте болните в него и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.
10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви навреди.
Лука 13:11-13, 16
Исус освободи жената още, като я видя.
11 и ето, една жена, която имаше дух на немощ от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.
12
А Иисус, като я видя, я повика и ѝ каза: Жено, освободена си от своята немощ.
13
И положи ръце на нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога.


19 13:16
А тази жена, като дъщеря на Авраам, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?
Лука 13:32
Исус изцеляваше всеки ден.
32
И Той им каза: Идете, кажете на тази лисица: ето, изгонвам демони и изцелявам днес и утре, и на третия ден ще свърша.
Лука 17:11-19
Изчистването на десетте прокажени
11
И при пътуването Си към Ерусалим Той минаваше между Самария и Галилея.
12
И когато влизаше в едно село, Го срещнаха десет души прокажени, които, като се спряха надалеч,
13 извикаха със силен глас, казвайки: Иисусе, Наставниче, смили се над нас!
14
И като ги видя, им каза: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, се очистиха.
15
А един от тях, като видя, че е изцелен, се върна и със силен глас славеше Бога,
16 и падна на лице при краката на Иисус, и Му благодареше. И той беше самарянин.
17
А Иисус в отговор му каза: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата?
18
Не се ли намериха и други да се върнат и да въздадат слава на
Бога освен този другоплеменник?
19
И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели
Лука 18:35:43
Изцелението на слепия просяк, край Ерихон
35
А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси.
36
И като чу, че минава народ, попита какво е това.
37
И му казаха, че Иисус
Назарянинът минава.
38
Тогава той извика, като каза: Иисусе, Сине Давидов, смили се над мен!
39
А тези, които вървяха отпред, го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!
40
И така, Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато онзи се приближи, Той го попита:
41
Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам.
42
Иисус му каза: Прогледай! Твоята вяра те изцели.
43
И той веднага прогледа и Го последва, като славеше Бога. И целият народ, като видя това, въздаде хвала на Бога.
ЙОАН
Йоан 3:14-15


20
Хората са били физически изцелени, когато Мойсей издигнал змията /Така да бъде издигнат Христос/
14
И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат
Човешкият Син,
15 че всеки, който вярва в Него (да не погине, а) да има вечен живот.
Йоан 4:45-53
Исус изцелява от разстояние.
45
И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
46
И така, Иисус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в
Капернаум.
47
Той, като чу, че Иисус дошъл от Юдея в Галилея, отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.
48
Тогава Иисус му каза: Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате.
49
Царският чиновник Му каза: Господине, слез, докато детето ми не е умряло.
50
Иисус му каза:
Иди си, синът ти е жив. Човекът повярва думата, която му каза Иисус, и си отиде.
51
И когато той вече слизаше, слугите му го срещнаха и му казаха: Синът ти е жив.
52
А той ги попита в кой час му е станало по-леко. Те му казаха: Вчера в седмия час треската го остави.
53
И така бащата разбра, че беше в същия час, когато Иисус му каза: Синът ти е жив. И повярва той и целият му дом.
Йоан 5:1-14
Изцелението в къпалнята.
1
След това имаше юдейски празник и Иисус се изкачи в Ерусалим.
2
А в Ерусалим, близо до Овчата порта, се намира къпалня, наречена на еврейски Витесда, която има пет предверия.
3
В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, (които чакаха да се раздвижи водата.
4
Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и раздвижваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато и болест да страдаше.)
5
И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години.
6
Иисус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е така, му каза: Искаш ли да оздравееш?
7
Болният Му отговори:
Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, а докато аз отида, друг слиза преди мен.
8
Иисус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи.
9
И начаса човекът оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота.
10
Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е; не ти е позволено да носиш постелката си.
11
Но той им каза: Онзи, който ме изцели, Той ми каза: Вдигни постелката си и ходи.
12
Попитаха го: Кой е Човекът, който ти каза: Вдигни постелката си и ходи?
13
А изцеленият не знаеше кой е; защото Иисус се беше оттеглил заради множеството, което беше на онова място.
14
По-късно Иисус го намери в храма и му каза: Ето, ти оздравя; не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.


21
Йоан 8:31-32
Истината освобождава.
31 Тогава
Иисус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.
32
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 9:1-7
Исус изцели слепия човек
1
И когато минаваше, видя един човек, който беше сляп по рождение.
2
И учениците
Му Го попитаха, като казаха: Равви, кой е съгрешил – този човек или родителите му, за да се роди сляп?
3
Иисус отговори: Нито този човек, нито родителите му са съгрешили, а за да се изявят в него Божиите дела.
4
Ние трябва да вършим делата на
Този, който Ме е пратил, докато е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.
5
Докато съм в света, Аз съм светлината на света.
6
Като каза това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите на слепия;
7 и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам, което значи Пратен. И така, той отиде, уми се и дойде прогледнал.
Йоан 10:10
Разликата между дявола и Исус
Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Йоан 11:4-45
Исус възкреси Лазар
4
А Иисус, като чу, каза: Тази болест не е смъртоносна, а е за Божията слава – за да се прослави Божият Син чрез нея.
5
А Иисус любеше Марта и сестра є, и Лазар.
6
И когато чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, където се намираше.
7
След това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея.
8
Учениците Му казаха: Равви, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш?
9
Иисус отговори: Нали денят има дванадесет часа? Ако някой ходи денем, не се препъва, защото вижда светлината на този свят.
10
Но ако някой ходи нощем, се препъва, защото светлината не е в него.
11
Това изговори и след това им каза: Нашият приятел Лазар е заспал, но Аз отивам да го събудя.
12
Тогава учениците Му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13
Но
Иисус беше говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за почиване в сън.
14
Тогава Иисус им каза ясно: Лазар умря.
15
Но заради вас се радвам, че не бях там, за да повярвате. Но нека да отидем при него.
16
Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другарите си, учениците: Да отидем и ние, за да умрем с него.
17
И така, като дойде


22
Иисус, намери, че той беше вече от четири дни в гроба.
18
А Витания беше близо до
Ерусалим – на около петнадесет стадия;
19 и много от юдеите бяха при Марта и
Мария, за да ги утешават за брат им.
20
А Марта, като чу, че идел Иисус, отиде да Го посрещне; а Мария седеше вкъщи.
21
Тогава Марта каза на Иисус: Господи, ако Ти беше тук, нямаше да умре брат ми.
22
Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога,
Бог ще Ти даде.
23
Иисус є каза: Брат ти ще възкръсне.
24
Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
25
Иисус є каза: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее;
26 и никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре до века. Вярваш ли ти това?
27
Тя Му каза:
Да, Господи, аз вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, който има да дойде на света.
28
И като каза това, тя отиде и тайно повика сестра си Мария, като каза:
Учителят е тук и те вика.
29
И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
30
Иисус още не беше дошъл в града, а беше на мястото, където Го посрещна Марта.
31
А юдеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, я последваха, като мислеха, че отива на гроба да плаче там.
32
И така, Мария, като дойде там, където беше Иисус, и Го видя, падна пред краката Му и Му каза:
Господи, да беше Ти тук, нямаше да умре брат ми.
33
Иисус, като я видя, че плаче, и че юдеите, които дойдоха с нея, плачат, възнегодува в духа Си и се смути.
34
И каза:
Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж.
35
Иисус се просълзи.
36
Тогава юдеите казаха: Виж колко го е обичал!
37
А някои от тях казаха: Не можеше ли Този, който отвори очите на слепия, да направи така, че и този да не умре?
38
А Иисус, негодувайки пак в Себе Си, дойде на гроба. Беше пещера и на нея беше отърколен камък.
39
Иисус каза: Махнете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му каза: Господи, смърди вече, защото от четири дни е мъртъв.
40
Иисус є каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?
41
Тогава те махнаха камъка. А Иисус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42
Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш, но казах това заради множеството, което стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме изпратил.
43
Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!
44
И умрелият излезе с ръце и крака, повити в саван, и лицето му увито с кърпа. Иисус им каза: Разповийте го и го оставете да си върви.
45
Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Иисус, повярваха в Него.
Йоан 14:9, 12-14, 27
Исус ни разкрива, като какъв е Отец
14:9
Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
14:12
Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.
13
И каквото и да поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14
Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.
14:27
Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.


23
ЙОАН
Йоан 15:4-5
Живота /здравето/ в Исус е във вярващия.
4
Стойте в Мен, и Аз – във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата
, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.
5
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.
Йоан 15:7
Искайте, каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.
7
Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
Йоан 16:23-24
Искайте от Отца в името на Исус.
23
И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: ако поискате нещо от Отца в Мое
Име
, Той ще ви го даде.
24
Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Йоан 21:25
Исус е направил много повече от това, което е записано.
25
Има още и много други дела, които извърши Иисус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги. (Амин.)
ДЕЯНИЯ:
Деяния на апостолите. 3:1-16
- Изцелението на куция пред вратата на храма
- Проповедта на Петър в храма


24 1
И когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата,
2 носеха един човек, недъгав по рождение, когото слагаха всеки ден при вратата на храма, наречена Красивата, за да проси милостиня от онези, които влизаха в храма.
3
Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да получи милостиня.
4
А Петър, като се взря в него с Йоан, каза: Погледни ни!
5
И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях.
6
Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: в Името на Иисус Христос
Назарянина (стани и) ходи!
7
И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и начаса краката и глезените му добиха сила.
8
И той, като скочи, се изправи и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога.
9
И целият народ го видя да ходи и да слави Бога
10 и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при
Красивата порта на храма; и се изпълниха с учудване и удивление за това, което беше станало с него.
11
И понеже изцеленият недъгав се държеше за Петър и Йоан, целият народ смаян се стече при тях в залата, наречена Соломонова.
12
А Петър, като видя това, каза на народа: Израилтяни, защо се чудите на това? Или защо сте се вгледали в нас, като че със своя сила или благочестие сме направили този да ходи?
13
Бог
Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Слуга Иисус, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.
14
Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец,
15 убихте Княза на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.
Деяния 4:1-18, 23-24, 29-30
Петър и Йоан пред Синедриона.
4:1
И когато те говореха на народа, свещениците, началникът на храмовата стража и садукеите дойдоха при тях,
2 възмутени за това, че те поучаваха народа и проповядваха в Името на Иисус възкресението от мъртвите.
3
И те сложиха ръце на тях и ги поставиха под стража за следващия ден, защото беше вече привечер.
4
А мнозина от тези, които чуха словото, повярваха; и броят на повярвалите мъже стигна до пет хиляди.
5
И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините и книжниците,
6 първосвещеникът Анна и Каяфа, Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род.
7
И като ги поставиха на средата, ги питаха: С каква сила или в кое име вие извършихте това?
8
Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им каза: Началници народни и старейшини,
9 ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво той беше изцелен,
10 нека да знаете всички вие и целият народ Израил, че в Името на Иисус Христос Назарянина, когото вие разпънахте, когото Бог възкреси от мъртвите – в това Име този човек стои пред вас здрав.
11
Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.
12
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва да се спасим.
13
А те, като гледаха дързостта на
Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неучени и необразовани хора, се чудеха и познаха, че са били с Иисус.
14
Но като виждаха изцеления човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.
15
И като им заповядаха да излязат вън от Синедриона, се съвещаваха помежду си,
16 казвайки: Какво да направим на тези хора, защото на


25 всички ерусалимски жители е известно, че бележито знамение стана чрез тях, и не можем да го отречем.
17
Но за да не се разнася повече между народа, нека строго да ги заплашим, за да не говорят вече на никого в това Име.
18
И те ги повикаха и им заповядаха изобщо да не говорят, нито да поучават в Името на Иисус.
4:23
И когато ги пуснаха, те отидоха при своите и известиха всичко, което им бяха казали главните свещеници и старейшините.
24
А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владетелю, Ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях.
4:29
И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост,
30 като Ти простираш ръката Си за изцеление и да стават знамения и чудеса чрез Името на Твоя свят Слуга Иисус.
Деяния 5:12, 16
Исусовите апостоли извършват много чудеса и знамения.
12
И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа и те всички бяха единодушно в Соломоновата зала;
16
Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим, които носеха болни и измъчвани от нечисти духове; и всички се изцеляваха.
Деяния 6:8
Стефан извършва големи чудеса и знамения.
8
А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения сред народа.
Деяния 8:5-8
Филип изцели мнозина.
5
Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.
6
И множествата единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха знаменията, които вършеше.
7
Защото нечисти духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и недъгави бяха изцелени.
8
И голяма радост настана в онзи град.
Деяния 9:32-35


26
Петър в името на Исус изцели Еней.
32
И случи се, че Петър, като обикаляше всички, слезе и до светиите, които живееха в
Лида.
33
И там намери един човек на име Еней, който от осем години лежеше на легло и беше парализиран.
34
И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцелява; стани и оправи леглото си. И той веднага стана.
35
И всички, които живееха в Лида и в Сарон, го видяха и се обърнаха към Господа.
Деяния 10:38
Обикаляше и правеше благодеяния и изцеления.
38 как Бог помаза със Свети Дух и със сила Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.
Деяния 14:7-10
Изцелението на куция.
7 и там благовестваха.
8
А в Листра седеше някой си човек, немощен в краката си, недъгав от рождението си, който никога не беше ходил.
9
Той слушаше Павел, като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен,
10 каза със силен глас: Стани на краката си! И той скочи и ходеше.
Деяния 19:11-12
Бог извършва чудеса, чрез ръцете на човеци
11
При това Бог вършеше необикновени чудеса чрез ръцете на Павел,
12 така че дори когато носеха кърпи или престилки от неговото тяло на болните, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха.
РИМЛЯНИ:
Римл. 4:17; 19-21
Възрастта няма значение
4:17 както е писано: „Направих те баща на много народи“, пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика несъществуващото като съществуващо.
4:19
И без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, както и мъртвостта на утробата на Сара,
20 не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на
Бога
21 и като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни.


27
Римл. 8:2, 11
Бог иска да те изцели, чрез Неговия Дух в теб
8:
2
Защото законът на животворящия Дух в Христос Иисус ме освободи от закона на греха и на смъртта.
8:11
И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.
Римл. 8:31-32
Изцелението включено ли е в думата „ВСИЧКО“
31
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
32
Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?
Римл. 10:13-14, 17
“СПАСЕН“ означава „ИЗЦЕЛЕН, ОСВОБОДЕН, ЗАЩИТЕН
10:13
Защото „всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“
14
Как обаче ще призоват Този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в Този, когото не са чули?
А как ще чуят без проповедник?
10:17
И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.
1 КОРИНТЯНИ
1Коринт. 3:16
Бог иска тялото ти /Неговият храм/ да е добре и да е здраво
16
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?
1Коринт. 6:13, 15, 19, 20
Бог Го е грижа за телата ви
13
Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за блудство, а за Господа, и Господ е за тялото.


28 15
Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос? И така, да отнема ли от Христос частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!
19
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не принадлежите на себе си?
20
Защото вие бяхте купени с цена, затова прославете Бога с телата си.
1 Коринт. 11:24-25, 27-31
Христовото тяло бе „РАЗЧУПЕНО“ там на поста за бичуване, за да бъдете вие изцелени
24 и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е (разчупено) за вас; това правете за Мое възпоменание.
25
Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.
27
Затова всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
28
Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;
29 защото, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си.
30
По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.
31
Защото, ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.
1 Коринт. 12:7-11, 28
Бог продължава да изцелява. Той дори е вложил дарби за за изцеление в
Христовото тяло.
7
А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза;
8 защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг – слово на познание чрез същия Дух,
9 на друг
– вяра чрез същия Дух, а пък на друг – изцелителни дарби чрез същия Дух,
10 а на друг – да върши чудеса, а на друг – пророчество, а на друг – разпознаване на духове, на друг – разни езици, а на друг – тълкуване на езици.
11
А всичко това се върши от един и същ Дух, който разделя на всеки поотделно, както иска.
28
И Бог е поставил някои в църквата – първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление, помагания, управлявания, разни езици.
ГАЛАТЯНИ
Галатяни 3:13-14
Ние сме освободени от проклятието на закона
/включва всички болести изброени във Второзаконие 28/


29 13 Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: „Проклет всеки, който виси на дърво“;
14 така че благословението, дадено на
Авраам, да дойде чрез Христос Иисус на езичниците, за да приемем обещанието на
Духа чрез вяра.
ЕФИСЯНИ
Ефес. 1:3
Благословени с всяко Духовно благословение, включително изцелението
3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
Ефес. 6:10 Заякнали в силата на Неговото могъщество
10
Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
11
Облечете се в пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Ефес.6:13-14 Всеоръжието ти помага да удържиш на дявола
13
Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като победите, да устоите.
14
И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в бронения нагръдник на правдата,
ФИЛИПЯНИ
Филип. 2:8-11 Всяко коляно/включително болестите/ се покланя на името Исус
8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
9
Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;
10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества
11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е
Господ, за слава на Бог Отец.
Филип. 2:13 Бог работи във вас
13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според
Неговото благоволение.
Филип. 4:8 Размишлявайте върху това
8
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Филип. 4:12 Защита без лимити


30 12
Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.
КОЛОСЯНИ
Колос. 1:12-14 Спасени и трансформирани
12
като благодарите на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината,
13 който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син,
14 в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на греховете.
Колос. 2:10, 15 Плодотворни във всяко добро дело
10 и вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
15 и като разоръжи началствата и властите, Той ги изложи открито на показ, тържествувайки над тях чрез него.
1СОЛУНЦИ
1Солунци 5:23
Запазени без порок
23
И Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати вашият дух, душа и тяло без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.
1ТИМОТЕЙ
1Тимотей 6:12
Доброто войнстване на вярата
12
Борє се в добрата борба на вярата, сграбчє вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
2ТИМОТЕЙ
2Тимот. 1:7 Власт, не страх


31 7
Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладеене.
2Тимот. 2:21 Приготвен за всяко добро дело
21
Обаче ако някой очисти себе си от тези, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
2Тимот. 3:17 Екипиран за всяко добро дело
17
за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.
ФИЛИМОН
Филимон 1:6 Да познаят всичкото добро
6 Моля се общението на твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос.
ЕВРЕИ
Евреи 2:14-15 Освободени от робство на страха
14
И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и Той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола,
15 и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Евреи 4:3,14-15 Милост и състрадание в нужда
3
Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“; макар и делата Му да са били свършени още при основаването на света.
14
И така, като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през небесата, Иисус,
Божия Син, нека държим здраво това, което сме изповядали!
15
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях.
Евреи 6:12 Подражание на наследниците
12 да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.


32
Евреи 10:23 Без колебание
23 нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен Този, който е дал обещанието;
Евреи 10:35-36 Върши волята, получи обещанието
35
И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
36
Защото се нуждаете от търпение, така че след като извършите Божията воля, да получите обещаното.
Евреи 11:1, 6 Угодете на Бог, чрез вярата
1
А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.
6
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува, и че възнаграждава тези, които Го търсят.
Евреи 12:12-13 Напред към победа
12
Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колена“
13 и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели.
Евреи 13:5 Той винаги е в теб
5
Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна.“
Евреи 13:8 Винаги същия
8
Иисус Христос е същият вчера, днес и до века.
ЯКОВ
Яков 1:17 Отец подарява добри дарове
7 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.


33
Яков 1:22 Вършете Словото
22
Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.
Яков 4:7 Противете се на дявола и той ще бяга
7
И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас.
Яков 5:13-16 Вечна рецепта за изцеление
13
Страда ли някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хвалебни песни.
14
Болен ли е някой от вас, нека повика старейшините на църквата и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното Име.
15
И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.
16
И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата на праведния в действието си.
1ПЕТРОВО
1Петрово 2:24 Той понесе камшичните удари, вие носите изцелението
24 който Сам възнесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; чрез чиито рани вие оздравяхте.
1Петрово 5:8-9 Стойте на стража, имате враг
8
Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.
9
Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света.
2ПЕТРОВО
2Петрово 1:1-4 Бог вече ти е дал всичко, от което се нуждаеш
1
Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Иисус Христос са получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
2
Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на Иисус, нашия Господ!
3
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,
4 чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да


34 станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света
1ЙОАН
1Йоан 3:8 Исус се яви, за да съсипе делата на дявола
8
Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.
1 Йоан 4:4 По велик е Този, Който е във вас
4
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.
1Йоан 5:4-5, 14-15 Победата на вярата
4
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света – нашата вяра.
5
И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че
Иисус е Божият Син?
3 ЙОАН
3 Йоан 1:2 Да просперирате и да сте здрави е Божията воля
2
Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.
ОТКРОВЕНИЕ
Откров. 12:11 Победа, чрез кръвта и Словото
11
А те го победиха заради кръвта на Агнето и заради словото на тяхното свидетелство и не възлюбиха живота си дори до смърт.
Откров. 22:2 Изцелението винаги е Божията воля
2
И по средата на улицата му и на реката, оттук и оттам, имаше дърво на живота, което раждаше дванадесет пъти плодове, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изцеление на нациите.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница