Microsoft Word diplomna rabota su ppd 12. docPdf просмотр
страница1/2
Дата06.07.2022
Размер1.28 Mb.
#114757
ТипДиплом
  1   2
diplomna rabota SU PPD 12
Свързани:
Ivanov 0110 IMd


Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по математика и информатика
Дипломна работа на
Панайот Пламенов Даскалов
РСМТ, М21934
Ръководител проф. Христо Кабакчиев
Тема:
Метод за обработка на данни от навигационни устройства в мрежа на мобилен оператор
- София -
2007


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
5
К
ОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФЛОТ ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
7
Т
ЕХНОЛОГИИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ
9
G
LOBAL
P
OSITIONING
S
YSTEM
(GPS)
10
П
ОЗИЦИОНИРАНЕ ЧРЕЗ КЛЕТЪЧНАТА МРЕЖА
(N
ETWORK
ID
BASED POSITIONING
)
11
М
ЕТОДИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ В МОБИЛНА МРЕЖА
12
S
HORT
M
ESSAGE
S
ERVICE
(SMS)
13
G
ENERAL
P
ACKET
R
ADIO
S
ERVICE
(GPRS)
14
C
IRCUIT
S
WITCHED
D
ATA
(CSD)
16
О
БОБЩЕНИЕ
16
И
НТЕРНЕТ РЕСУРСИ
17
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
19
З
АДАЧИ
20
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ СЛОЖНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ
20
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ НАДЕЖДНОСТТА
21
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ СИГУРНОСТТА
21
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
22
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА
23
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМНИТЕ ИНТЕРФЕЙСИ
24
И
ЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИТЕ
24
Ц
ЕЛИ
25
С
ЪЗДАВАНЕ НА
“М
ЕНИДЖЪР НА УСТРОЙСТВА

КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ НЯКОЛКО КОМПОНЕНТА
25
С
ЪЗДАВАНЕ НА СЪРВЪРНИЯ КОМПОНЕНТ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ТИП WINDOWS УСЛУГА
26
С
ЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСНИЯ КОМПОНЕНТ КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ТИП WЕB УСЛУГА
27
С
ЪЗДАВАНЕ НА ОТДЕЛНИ КЛАСОВЕ ИМПЛЕМЕННТИРАЩИ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА КОМПОНЕНТИТЕ
28
С
ЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ КОМПОНЕНТИТЕ НА
МУ
28
С
ЪЗДАВАНЕ НА
M
Y
SQL
БАЗА ДАННИ
29
О
БОБЩЕНИЕ
29


И
НТЕРНЕТ РЕСУРСИ
30
СТРУКТУРНО ОПИСАНИЕ
31
И
ЗБОР НА СРЕДА ЗА РАЗРАБОТКА
32
П
РОЕКТИРАНЕ НА СЪРВЪРНИЯ КОМПОНЕНТ
33
О
БЕКТ

СЪРВЪР

35
О
БЕКТ

УСТРОЙСТВО

39
О
БЕКТ

ИНТЕРПРЕТАТОР

42
О
БЕКТ

ИНТЕРФЕЙС КЪМ БАЗА ДАННИ

44
П
РИЛОЖЕНИЕТО WINDOWS УСЛУГА
45
П
РОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСНИЯ КОМПОНЕНТ
46
П
РОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ
50
П
РОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
53
О
БОБЩЕНИЕ
56
И
НТЕРНЕТ РЕСУРСИ
57
ОПИСАНИЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯТА
58
С
ЪРВЪРЕН КОМПОНЕНТ
59
DLL
БИБЛИОТЕКА
59
П
РИЛОЖЕНИЕ WINDOWS УСЛУГА
96
И
НТЕРФЕЙСЕН КОМПОНЕНТ
99
Б
АЗА ДАННИ
102
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
113
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
113


СЪДЪРЖАНИЕ на фигурите
ФИГ. 1 ПРИМЕРНА СХЕМА НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КУПС
7
ФИГ. 2 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В СИСТЕМИТЕ ЗА КУПС ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА GPRS
15
ФИГ. 3 ЛОГИЧЕСКА СХЕМА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МУ
26
ФИГ. 4 ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ НА СЪРВЪРНИЯ КОМПОНЕНТ
34
ФИГ. 5 СВЪРЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МУ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА .NET REMOTING
ТЕХНОЛОГИЯ
47
ФИГ. 6 РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕПЛИКАЦИЯТА В БАЗАТА ДАННИ НА МУ
52
ФИГ. 7 ИНФРАСТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МУ
54
ФИГ. 8 UML ДИАГРАМА НА КЛАС - SERVER
61
ФИГ. 9 UML ДИАГРАМА НА КЛАС – U1DEVICE
77
ФИГ. 10 UML ДИАГРАМА НА КЛАС – PARSE
87
ФИГ. 11 UML ДИАГРАМА НА КЛАС – DDB
92
ФИГ. 12 МЕНИДЖЪРА НА УСТРОЙСТВА ДОСТЪПЕН ПРЕЗ SCM КОНЗОЛАТА
98


Глава I
Въведение астоящата дипломна работа описва система за комуникация, контрол и управление на навигационни устройства. Системата обработва и съхранява данните, получени от тях по различни комуникационни канали, като параметрите на тези процеси се определят в интерактивен режим пряко от потребителя в зависимост от конкретните нужди на неговото приложение. Практически системата е реализирана и се използва в Web базираната услуга, наречена
Follow Me on the Web на фирма Мултипроцесорни Системи ООД,
България.
Транспортът винаги е бил жизнено важен аспект от живота на човека, както в миналото така и в настоящето. Хора, стоки и суровини непрестанно имат нужда от него, за да достигнат от едно място на друго.
Бързината и високите разходи са основните проблеми на всеки тип транспорт, а за да бъдат те преодоляни, е необходима строга и много прецизна организация, както и мощни средства за контрол и управление.
Съвременните транспортни фирми и организации са огромна и сложна смесица от хора, техника, товари и др., която човек трудно може да осмисли, а още по трудно да контролира и следи. Нуждата от средства за контрол и управление на превозни средства стои не само пред транспортните фирми. От това се нуждаят и охранителни фирми, малки и големи предприятия притежаващи авто-парк, който желаят да контролират ефективно. Тези проблеми пораждат и нуждата от достъпна и ефективна
НСподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница