Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docxPdf просмотр
страница2/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
2Г. SWOT‐анализ
3. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СТРАТЕГИЯТА
4. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
5. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел 1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на
съществуващите и създаване на нови учебни програми
Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на
обучение
Цел 3. Повишаване на качеството на обучението във ВУ
Цел 4. Интернационализация на висшето образование и включване в
международни образователни и научни мрежи
Цел 5. Стимулиране на участието на младите преподаватели
Цел 6. Aктивизиране на научната дейност във висшите училища
Цел 7. Изграждане на ефективна връзка образование–наука–бизнес
Цел 8. Повишаване ролята на ВУ като активен фактор за регионално
развитие
Цел 9. Подобряване на управлението и на системата за акредитация на ВУ
Цел 10. Подобряване структурата и ефикасността на висшето образование
6. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
8. ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА.

ПР
ОЕ
КТ
!


4
Списък на съкращенията
на български език
БАН
Българска академия на науките
БВП
Брутен вътрешен продукт
ВО
Висше образование
ВУ
Висше училище
ЕК
Европейска комисия
ЕП
Европейски парламент
ЕПВО
Европейско пространство за висше образование
ЕС
Европейски съюз
ЕСИФ
Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗВО
Закон за висшето образование
ЗРАСРБ Закон за развитието на академичния състав в Република България
ЗФУКПС Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
ИСИС
Иновационна стратегия за интелигентна специализация
МЗХ
Министерство на земеделието и храните
МИЕ
Министерство на икономиката и енергетиката
МОН
Министерство на образованието и науката
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МРР
Министерство на регионалното развитие
МС
Министерски съвет
МСП
Малки и средни предприятия
МТСП
Министерство на труда и социалната политика
МФ
Министерство на финансите
НАОА
Национална агенция за оценяване и акредитация
НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение
НАЦИД Национален център за информация и документация
НИД
Научно‐изследователска дейност
НО
Научна организация
НКВОРБ Национална карта на висшето образование в Република България
НПКНИ Национална пътна карта за научноизследователската инфраструктура
НПО
Неправителствени организации
НС
Народно събрание
ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година
ОПНО
Оперативна програма „Наука и образование“ 2021 – 2027 година
ОКС
Образователно‐квалификационна степен
ПМС
Постановление на Министерския съвет
ПН
Професионално направление
РСВУБ
Рейтингова система на висшите училища в България
ССА
Селскостопанска академия
ПР
ОЕ
КТ
!


5
УЦЖ
Учене през целия живот
ЦПО
Център за професионално обучение


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница