Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 7. Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнесPdf просмотр
страница50/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Strategia-VO 18062020 (1)

По Цел 7. Изграждане на ефективна връзка образование-наука-бизнес.
Р7.1 Развито дуално обучение във висшето образование в ПН с техническа насоченост, в които се обучават поне 50% от всички действащи студенти в ПН с такава насоченост;
Р7.2 Създадени центрове за учене през целия живот към поне 50% от ВУ;
Р7.3 Създадена система във всяко ВУ за регулярно актуализиране на учебното съдържание в съответствие с най-новите постижения на науката и технологиите
ПР
ОЕ
КТ
!


72
Р7.4 Законово регламентирана възможност за развитие на докторски и пост- докторантски програми със смесено финансиране от държавата и бизнеса;
Р7.5 Включени обучителни курсове по иновации и предприемачество във всички академични учебни планове;
Р7.6 Създадени и функциониращи поне 100 фирми към ВУ, които комерсиализират научни идеи и иновации в практиката.

По Цел 8. Повишаване на ролята на ВУ като активен фактор за регионално
развитие.
Р8.1 Създадена национална карта на висшето образование в Република България
(НКВОРБ) и на система за нейното използване, периодичен преглед и актуализиране;
Р8.2 Създадени и изпълнявани съвместни стратегически програми между ВУ и регионалните власти за обучение, учене през целия живот, приложни научни изследвания и иновации в полза на региона.

По Цел 9. Подобряване на управлението на ВУ и на системата за оценяване
и акредитация.
Р9.1 Приети и изпълнявани визии за стратегическото развитие на всяко ВУ;
Р9.2 Ясно регламентирани правомощия на съветите на настоятелите на ВУ в ЗВО;
Р9.3 Сключени договори между министъра на образованието и науката и ректорите;
Р9.4 Размер на държавната субсидия за висшите училища, обвързан с изпълнението на договора между министъра на образованието и науката и ректора;
Р9.5 Назначени служители за предварителен-финансов контрол по ЗФУКПС във ВУ от министъра на образованието и науката;
Р9.6 Увеличен брой въведени унифицирани информационни системи във ВУ;
Р9.7 Повишен брой вътрешни системи за управление на качеството, които са основани на описание и анализ на ключовите процеси и дейности на висшето училище и тяхната взаимосвързаност; внедрили система за вътрешни одити по качеството; обвързани с вътрешните правила за работната заплата въз основа на количеството
ПР
ОЕ
КТ
!


73 и качеството на преподаването и на научно-изследователската работа на членовете на академичния състав; повишили изискванията при атестация на преподавателите; с ефективен механизъм за отчитане на мнението на студентите;
Р9.8 Увеличен брой включени чуждестранни експерти при акредитацията;
Р9.9 Въведена стандартизирана методика, която отчита максимално обективно качеството на образованието в различните ВУ и ги диференцира успешно;
Р9.10 Докладите-самооценка на ВУ заместени с подаване на конкретни данни по обективно измеримите критерии в информационната система на НАОА;
Р9.11 Създадена обща за всички ВУ, НАОА и НАЦИД информационна система, която редовно захранва с данни необходимите за акредитацията критерии.


Сподели с приятели:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница