Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 2. Съществено повишаване на качеството на висшето образование иPdf просмотр
страница5/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
По Цел 2. Съществено повишаване на качеството на висшето образование и
на съвместимостта му с европейските системи за ВО с цел заемане на
достойно място в ЕПВО
Една от ефективните мерки за повишаване на качеството беше промяната в начина на финансиране на ВУ, чрез коефициенти за качество, определени на базата на обективни критерии. Тази промяна беше регламентирана чрез промени в ЗВО през 2016 година. През 2020 г. приблизително 60 % от субсидията на висшите училища е определена чрез критериите за качество. Тази система има нужда от непрекъсната адаптация към променящата се среда и усъвършенстване, напр. за отчитане на регионалните особености на ВУ, но тя показа своето стимулиращо въздействие върху системата на висшето образование.
Съществено бяха променени условията и редът за определяне на субсидирания от държавата прием, като беше намален приемът в ПН, броят на студентите в които беше нараснал непропорционално спрямо развитието на цялата система и пазара на труда.
Използвайки обективни показатели, през учебната 2018-2019 година в 9 ВУ не беше утвърден държавен прием по 5 неприоритетни ПН, а през учебната 2019-2020 година – в 10 ВУ по 8 неприоритетни ПН, в които имаше малък брой студенти, обучението беше неефективно и беше затруднено осигуряването на високо качество. От друга страна, бяха
1
НСИ – Специфични показатели, изчислени на база наблюдението на работната сила през 2019 година.
ПР
ОЕ
КТ
!


11 дефинирани приоритетни професионални направения и защитени специалности, които получиха по-големи възможности за прием и целево финансиране, поради установени потребности от дефицитни кадри.
Нивото на субсидията за научна дейност остава с пренебрежим дял спрямо субсидията за обучение на студентите. По тази причина, субсидията за научна дейност не се превърна в достатъчно силен мотив за интензифициране на научната дейност в повечето ВУ. Частните висши училища все още не са включени в повечето форми за инвестиране в научни изследвания, което представлява допълнителен резерв за интензифициране на научните и научно-приложните изследвания в страната.
За повишаване качеството допринесе и усъвършенстването и доразвиването на
Рейтинговата система на висшите училища, която предоставя ежегодно актуална и бога информация за състоянието на всяко професионално направление във всяко висше училище. През годините тази информация очерта тенденции, които служат не само за ориентир на кандидат-студентите, но и на академичните ръководства за вземане на управленски решения.
През 2018 г. НАОА бе отново приета в Европейската асоциация за осигуряване на качеството (ENQA) и вписана в европейския регистър на агенциите за оценяване на качеството (EQAR), което прави легитимни акредитираните от нея ВУ в европейското образователно пространство. Вписването бе направено след оценка от страна на двете институции и отразява приетите стандарти, насоки и критерии за оценяване на качеството като съответстващи на европейските такива. В този смисъл НАОА е и европейска агенция и има предложения за акредитиране на чужди университети – възможност, която беше регламентирана с поправките в ЗВО от 2020 г. Необходима е, обаче, допълнителна работа по изработване и приемане на ефективна стандартизирана методика за оценяване на качеството, която обективно да очертава силните и слабите страни на оценяваните висши училища и образователни програми.
С промени в ЗВО през 2020 г. бяха актуализирани условията за програмна и институционална акредитация. Важен момент е, че за целите на акредитацията един преподавател ще може да участва при акредитирането само на едно висше училище.
Предстои реалното приложение на измененията в практика и все още не е ясно какви ще бъдат резултатите от тях по отношение на повишаването на качеството на висшето образование.
Чрез ОП НОИР бяха осигурени средства за подкрепа на квалификацията на преподавателите, актуализиране на учебните планове и програми, и въвеждането на
ПР
ОЕ
КТ
!


12 електронно дистанционно обучение и дигитални ресурси. Тези дейности допринесоха за повишаване на подготовката на преподавателите, а оттам и на качеството на обучението.
На тази база, понастоящем се разработват национални програми за подкрепа на преподавателите, в т.ч. и по отношение на кариерното им развитие и професионалната им реализация.
С цел подобряване на връзката между институциите за висше и средно образование и повишаване на качеството на профилираната, професионалната и специализираната подготовка, беше осигурена възможност за сключване на до две споразумения между държавни висши училища и държавни или общински училища от системата на предучилищното и училищното образование. Предвид съществените различия в броя на ПН в различните висши училища, тази мярка трябва да бъде доразвита, за да се даде възможност за коопериране на по-големите висши училища с повече партньори според спецификата на обучението.
Системата за натрупване и трансфер на кредити е оформена документално на всички нива, но все още не се използва пълният й капацитет, поради недостатъчната мотивация на висшите училища да осигурят признаване на кредитите, получени при мобилност на студентите.
Все още не е актуализиран Класификаторът на областите на висше образование и професионалните направления, въпреки че беше извършена значителна подготовка в тази посока.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница