Microsoft Word UchPr-2-2-Iko psihologia-Izborna-Anelia Petrova-07-bakPdf просмотр
Дата22.01.2023
Размер207.43 Kb.
#116352
UchPr-2-2-Iko psihologia-Izborna-Anelia Petrova-07-bak


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ.КЛ.ОХРИДСКИ”
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
България, София 1113
Бул.”Цариградско шосе”125, бул. 3
Тел.: (+359 2) 73 83 10
Факс: (+359 2) 73 99 41
E-mail: info@feb.uni-sofia.bg
SOFIA UNIVERSITY
“ ST. KLIMENT OHRIDSKI “
FACULTY OF ECONOMICS AND
BUSINESS ADMINISTRATION
Bulgaria, Sofia 1113 125 Tzarigradsko chaussee blvd., bl. 3
Tel.: (+359 2) 73 83 10
Fax: (+359 2) 73 99 41
E-mail: info@feb.uni-sofia.bg
Наименование на учебната дисциплина
Икономическа психология
Титуляри на курса: доц. д-р Анелия Петрова
Характер на дисциплината
Изборна
Образователно-квалификационна степен
Бакалавър
Година
ІІ-ра
Семестър
ІV-ти
Кредити - 2
Часове
30 часа лекции
Характер на обучението
Редовна форма
Език на обучението
Български
Цели на курса
Да се запознаят студентите с психологическите детерминанти на поведението на икономическите субекти, както и с възможността на икономическите субекти да оказват обратно въздействие на икономическата действителност.
Методи на преподаване
Основен метод на преподаване – лекции. Студентите участват и в дискусии по отделни проблеми.
Методи на оценяване
Писмен изпит, на който студентите трябва да отговорят на проблемен въпрос. Изпитът се провежда в изпитната сесия, като оценката се извършва от титуляра на курса. Поради липсата на упражнения крайната оценка се формира на основата на писмената работа.
Анотация

Съдържанието на курса обхваща три проблемни кръга. В първия се разглежда потребителското поведение - мотивация, нагласи, емоции на потребителите, социално-психологически детерминанти на потребителското поведение и модели на вземане на решение за покупка.
Във втория кръг се разглеждат психологическите аспекти на основните пазарни процеси - дифузия на нов продукт и преодоляване на психологически бариери, рисковото поведение на пазара, конфликтите на пазарното поле, процесите на покупко-продажба и др.
Третият кръг включва теми, изясняващи обратното влияние на икономическите процеси върху пазарния субект.
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
А. Лекции

Тема
Бр.часове
1.
Възникване и развитие на икономическата психология
2 2.
Същност на потребителското поведение. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за покупка
2 3.
Мотивация на потребителското поведение
2 4.
Емоции и потребителско поведение
2 5.
Когнитивни компоненти на потребителското поведение
2 6.
Формиране и промяна на потребителските нагласи
2 7.
Социални детерминанти на потребителското поведение
2 8.
Психология на парите
2 9.
Психология на стоката. Изграждане на имидж
2 10.
Проникване на нови продукти на пазара и преодоляване на психическите „бариери” на потребителя чрез комуникация.Конфликти на пазара
2 11.
Рискът на пазара
2 12.
Пазарът като конфликтно поле.Пазарна комуникация и потребителско поведение
2 13.
Психологически аспекти на процеса на продажба. Типология на потребителите.Икономическият стресор.
Безработицата като стресогенен фактор
2 14.
Пазарна комуникация и потребителско поведение. Интегрираните маркетингови комуникации – възможности и перспективи.
2 15.
Икономическият стресор. Безработицата като стресогенен фактор
2

Общо:
30
Основна литература:

1. Петрова, А. Потребителско поведение и реклама, С, 2004.
1. Benesch, H. Wirtschaftspsychologie, 1982 .
2. Economic psychology: Intersections in theory and application, 1986.
3. Economic psychology, Amsterdam 1986.
4. Kroeber-Riel, W., Konsumentenverhalten, Munchen 1986.
5. Bergler, R., Marktpsychologie, Tubingen 1980.
6. Advances in economic psychology, 1981.
7. Consumer behaviour and economic growt in the modern economy, 1982 .
8. Hawkins, D. Consumer behavior: Implication for marketing strategy,
1989.
9. Rosenstiel, L., Marktpsychologie, Bd. 1, Bd. 2, 1979.
11. Ильин, В.И., Поведение потребителей, Санкт-Петербург, 2000.
12. Петрова, А. Потребителско поведение и реклама, С., 2004 и др.
Допълнителна литература:
1. Ruttinger,B., Motivation des wirtschaftlichen Verhaltens, Stuttgart , 1984.
2. Consumer choice behavior. A Cognitive Theory, 1972.
3. Marketing Communications. A Behavioral Approach to Men,
Messages and Media, 1976.
4. Human Behavior in Economic Affairs, 1972.
5. Peter Earl, The economic imagination Towards a Behavioral
Analysis of Choice, 1983.
6. Рамчев, К., Икономическа психология, София, 1998.
7. Аврамов, В., Потребителско поведение, С., 1996.Съставил: доц. Анелия Петрова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница