Миграционно и бежанско правоДата12.03.2018
Размер32.92 Kb.
#62367
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Въпросник

по изборната учебна дисциплина

Миграционно и бежанско право
 1. Миграционна обстановка в Европа и в България.

 2. Актуален общ преглед на миграционните процеси и влиянието им в международноправен и във вътрешноправен аспект.

 3. Проблемите на убежището като специфична част от тази обстановка.

 4. Понятие за чужденец. Различни категории чужденци. Видове правна уредба.

 5. Визи и разрешения за пребиваване.

 6. Гражданската регистрация на български граждани и чужденци – необходимо условие за усъвършенстване на идентификационните процеси и за подобряване на миграционния контрол в страната.

 7. Понятието “право на убежище” – историко-правни аспекти.

 8. Понятието “право на убежище” – международноправни аспекти.

 9. Понятието “право на убежище” – вътрешноправни аспекти.

 10. Международноправни актове и документи, определящи понятието “бежанец”. Понятието “бежанец” според Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г. за статуса на бежанците.

 11. Разширение на понятието “бежанец” – съвременни международноправни и вътрешноправни аспекти.

 12. Национални актове, определящи понятието “особена закрила”. Разграничение на понятието “бежанец” от други близки понятия в Република България.

 13. Статус на търсещите „особена закрила” в България.

 14. Правно положение на получилите статус на бежанец и статус на хуманитарна закрила. Правно положение на получилите „временна закрила”.

 15. Понятие и видове производства според Закона за убежището и бежанците. Необходимост от въвеждане на различни видове производства и от хармонизирани процедури в държавите-членки на ЕС. Приложение на актовете на Правото на ЕС регламентиращи коя държава носи отговорност за подадена молба, системата „Евродак” и приложението на мерките за „релокация” /вторично преразпределение/ на получили правен статут на закрила в държава-членка на ЕС.

 16. Факти, подлежащи на установяване – доказателствена тежест. Методи и средства за установяване на фактите.

 17. Компетентни държавни органи и неправителствени организации по въпросите на бежанците.

 18. Представителство на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците в Република България. Систематично място и роля в системата за убежище в Република България.

 19. Правни възможности за защита на бежанците в хода на производството и след приключването му. Правната фигура на търпимост без правен статус – понятие и приложение на този статус в Република България.

 20. Основания и ред за обжалване пред съответните административни съдилища и пред ВАС според Закона за убежището и бежанците. Преглед на съдебната практика в Република България, на Европейския съд по правата на човека и на Съда на ЕС.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за чужденците в Република България.

 2. ЗВПНРБГЕСЧТС /за граждани на ЕС и за членове на техните семейства/.

 3. Закон за убежището и бежанците – обн. ДВ бр. 54/2002 г.

 4. Конвенция за статута на бежанците – обн. ДВ бр. 88/1993 г.

 5. Протокол за статута на бежанците – обн. ДВ бр. 88/1993 г.

 6. Закон за българското гражданство + гражданство на ЕС.

 7. Статут на СВКБ при ООН (в Сборник нормативни актове).

 8. Закон за гражданската регистрация.

 9. Закон за българските лични документи и правилник за приложението му

 10. Сборник нормативни актове – Право на убежище и статут на бежанец – изд. 2000 г.

 11. Право на убежище и статут на бежанец в Република България, С. 1998 г.

 12. Цанков, В., Н. Христова. Учебник Миграционно и бежанско право, С., 2011.; изд. ВУЗФ

 13. Наръчник – процедури и критерии за определяне статут на бежанец, СВКБ при ООН, 1992 г.

 14. Наръчник за парламентаристи.

 15. Положението на бежанците в света, СВКБ на ООН.

 16. Планове за хуманитарни действия на ООН, ЕС и на държавите-членки.

 17. Бюлетин на Министерството на правосъдието, кн. 4/1999 г. – текст български и английски (за юридически английски – терминология).

Забележка: Част от тези материали са на разположение на сайтовете на Държавната агенция за бежанците /ДАБ при МС/; на Дирекция „Миграция” МВР; на БЧК; на БХК и други.

Виж също така: www.unhcr.bg; wwww.unhcr.org;


проф. д.ик.н. Веселин Цанков
Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница