Михаил Добринов Колев Фак. Фетт, гр. 45, фак.№101207085Дата16.10.2018
Размер227 Kb.
#89300
Михаил Добринов Колев

Фак. ФЕТТ, гр. 45, фак.№101207085


Движещите се средни и кумулативни диаграми по конкретни параметри имат голям потенциал за подобрение (прогнози във всички области, включително маркетинга, търсенето, предлагането, валутните стойности и цените на стоките).

Тези организации, които са достигнали най-голямо развитие при внедряването на подход за цялостно подобрение на компанията, в по-ранен етап са признали, че статистическият контрол на процесите (СКП) се отнася за цялата организация. Ограничаването му до традиционните дейности, свързани с производството или операциите означава, че един прозорец за възможностите, е затворен. Прилагането на методите и техниките извън производството ще направи по-лесно, а не по-трудно, получаването на максимална полза от програмата за СКП.Продажби и маркетинг – това е една област, която често отказва обучение за СКП с мотива, че е труден за прилагане. Персоналът в тази основна функция трябва да бъде обучаван за статистическите методи за контрол на процесите поради две причини:


 1. Те трябва да разберат начина, по който се извършват процесите на производство и/или предоставяне на услуги в организацията. Това им позволява да водят по-пълноценен и задълбочен диалог с клиентите за всички възможности на системите за производство/услуги и контрол. Това също ще им позволи да влияят на мисленето на клиентите относно спецификациите и да създават конкурентно преимущество от подобряването на възможностите на процесите.

 2. Те трябва да идентифицират и подобрят маркетинговите процеси и дейности. Значителна част от усилията, свързани с продажбите и маркетинга, е неоспоримо свързана с изграждането на отношения, които се основават на факти (данни), а не на мнения. Съществуват и възможности да се използват техниките за статистически контрол на процесите директно в такива области като прогнозиране, нива на търсене, пазарни изисквания, мониторинг на навлизането на пазара, маркетингов контрол и разработване на продукти, всички, от които трябва да се разглеждат като процеси.

СКП има значителни приложения в непроизводствените организации, както в публичния, така и в частния сектор. Данни и информация за пациентите в болниците, студентите в университетите и учениците в училищата, хората, които плащат (и не плащат) данъци, извличат печалби, пазаруват в Сейнсбъри или Мейси, съществуват в изобилие. Ако трябваше да се използват по систематичен начин и всички операции да се разглеждат като процеси, биха се вземали далеч по-добри решения относно проявите на тези действия в миналото, настоящето и бъдещето.


11.2. Анализ на Парето
В доста от нещата, които извършваме през живота си, ние откриваме, че повечето от проблемите ни възникват от няколко източника. Италианският икономист Вилфредо Парето използва тази концепция, когато разглежда разпределението на богатството в неговата страна в края на века. Той забелязва, че 80-90 процента от богатството на Италия е в ръцете на 10-20 процента от населението. Подобно разпределение се открива емпирично в много други сектори. Така например, 80 процента от дефектите произтичат от 20 процента от причините; 80 процента от жалбите произлизат от 20 процента от клиентите. Тези наблюдения стават известни като част от Закона на Парето за правилото 80/20.

Техниката за подреждане на данни според приоритета или важността и обвързването им в рамка от решения на проблема, се нарича Анализ на Парето. Това е формална процедура, която може лесно да се възприеме и разбере и е много ефективна. Диаграмите или графиките на Парето се използват особено от екипи по подобренията по целия свят; действително, техниката е станала фундаментална за техните дейности, свързани с идентифицирането на истински важните проблеми и установяването на приоритети за действие.
Процедури, свързани с Анализа на Парето
Винаги има много аспекти на бизнес дейностите, които изискват подобрение: броят на грешките, възможностите на процесите, преработването, продажбите и др. Всеки проблем се състои от множество по-малки проблеми и често е трудно да се разбере кои от тях трябва да се разнищят, за да се получи максимален ефект. Например, Таблица 11.1 дава някои данни за причините партиди продукти за боядисване да бъдат бракувани или преработвани. Необходима е конкретна процедура, която да трансформира тези данни така, че да създадат основа за действие.

Очевидно е, че тук са възможни два вида анализи на Парето, за да се идентифицират областите, които се нуждаят от приоритетно внимание. Едната се базира на честотата на всяка причина за бракуване/преработка, а другата се базира на цената. Нормално е да се предположи, че ще са необходими и двата вида анализ. Идентификацията на най-честата причина ще позволи да се намали общия брой партиди за бракуване или преработка. Това може да бъде необходимо за подобряването на мобилизацията на ръководството на предприятието, която може да бъде засегната от високия процент отхвърлена продукция. Анализът, използващ цената като основа е необходим, за да се извлече възможно най-голяма финансова печалба от положените усилия. Ние ще използваме генерализирана поетапна процедура, за да извършим и двата анализа.


Стъпка 1. Списък на всички елементи
Този списък трябва да бъде изчерпателен, за да изключи възможността от случайното вадене на неправилни заключения. В този случай причините може да се изброят според тяхното възникване, в Таблица 11.1. Те са: високо съдържание на влага, прекалено много неразтворимо вещество, замърсяване на боята, ниска точка на топене, грешка при процеса на преобразуване, високо съдържание на желязо, съдържание на фенол > 1 процент, неприемливо приложение, неприемлив спектър на абсорбиране, неприемлива хроматограма.

Таблица 11.1

Бракувани/преработени партиди

Период 05 -

07 вкл.

Партида No.

Причини за брак/преработка

Разход за

Разход за

Разход натруд(£)

материал (£)

предприятието (£)

05-005

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-011

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-018

Замърсяване на боята

4000

22000

14 000

05-022

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-029

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

05-035

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-047

Грешка в процеса на преобразуване

4000

22000

14 000

05-058

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-064

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-066

Неразтворимо вещество над нормата

500

0

125

05-076

Ниска точка на топене

1000

500

3500

05-081

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-086

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-104

Високо съдържание на желязо

500

0

2000

05-107

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-111

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-132

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-140

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

05-150

Замърсяване на боята

4000

22 000

14 000

05-168

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-170

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-178

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-179

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-179

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

05-189

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

05-192

Високо съдържание на влага

500

50

100

05-208

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-001

Грешка в процеса на преобразуване

4000

22000

14 000

06-003

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-015

Съдържание на фенол >1%

1500

1 300

2 000

06-024

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-032

Неприемливо приложение

2000

4 000

4 000

06-041

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-057

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-061

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-064

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

06-069

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-071

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-078

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-082

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-904

Ниска точка на топене

1000

500

3 500Таблица 11.1 Продължение
Бракувани/преработени партиди


Период 05

-07 вкл.

Партида No.

Причини за брак/ преработка

Разход за

Разход за

Разход натруд (£)

материал (£)

педприятието (£)

06-103

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

06-112

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-126

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-131

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-147

Неприемлив спектър на абсорбиране

500

50

400

06-150

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-151

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-161

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-165

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-172

Високо съдържание на влага

500

50

100

06-186

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

06-198

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

06-202

Замърсяване на боята

4000

22 000

14 000

06-214

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-010

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-021

Грешка в процеса на преобразуване

4000

22 000

14 000

07-033

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-051

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-057

Съдържание на фенол >1%

1500

1300

2000

07-068

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-072

Замърсяване на боята

4000

22 000

14 000

07-077

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-082

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-087

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

07-097

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-116

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-117

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-118

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-121

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

07-131

Високо съдържание на желязо

500

0

2 000

07-138

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-153

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-159

Ниска точка на топене

1000

500

3 500

07-162

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-168

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-174

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-178

Високо съдържание на влага

500

50

100

07-185

Неприемлива хромограма

500

1750

2 250

07-195

Неразтворими вещества над нормата

500

0

125

07-197

Високо съдържание на влага

500

50

100Tаблица 11.2 Разпределение по честота и общи разходи за бракуваните/преработените партиди материали за боядисване
Причина за брак/преработка Рабош Честота Разход за Общо разходи

Партида (£) (£)
Високо съдържание на влага ++++ ++++ ++++ ++++ ІІІ 23 650 14950

Излишно неразтворимо вещество ++++ ++++ ++++ ++++ ІІ 32 625 20 000

Замърсяване на боята ІІІІ 4 40 000 160 000

Ниска точка на топене ++++ ++++ І 11 5 000 55 000

Неизправност в процеса на преобразуване ІІІ 3 40 000 120 000

Високо съдържание на желязо ІІ 2 2 500 5 000

Съдържание на фенол > 1% ІІ 2 4 800 9 600

Неприемливо приложение І 1 10 000 10 000

Неприемлив спектър на абсорбция І 1 950 950

Неприемлива хроматограма І 1 4 500 4 500

Стъпка 2. Измерване на елементите
Важно е да се използва една и съща единица за измерване на всеки елемент. Може да бъде кешова стойност, време, честота, брой или размер, в зависимост от елемента. В случай на бракуване или преработка, елементите – причините – могат да се измерват по тяхната честота, цена на труда, разход на предприятието и общи разходи. Ние ще използваме първия и последния – честота и общи разходи. Диаграмата, честотата на разпределение и изчисленията на разходите са посочени в Таблица 11.2.
Стъпка 3. Подреждане на елементите
Тази подредба се извършва съгласно измерванията, а не съгласно класификацията. Това е основната разлика между разпределението на Парето и обичайното разпределение на честотата и е особено важно за елементи, класифицирани по брой. Например, Фигура 11.2 посочва сравнението между честотата и разпределенията на Парето от едни и същи данни за дължина на игли. Двете разпределения са подредени по контрастиращ начин, като разпределението на честотата е структурирано от елемента стойност, а на Парето е подредено по измерени стойности на елементите.

Да се върнем към случая с брака и преработката, Таблица 11.3 показва причините, подредени по честота на поява, докато Таблица 11.4 ги посочва подредени по намаляване на цената.


Фигура 11.2 Сравнение между честотата и разпределението на Парето (дължина на игли)

Разпределение на честотата – данни, подредени Разпределение на Парето – данни,

по елементи (дължина на игли) подредени по измерена честота
Честота ЧестотаДължина на иглите (мм) Дължина на иглите (мм)

Стъпка 4. Създаване на кумулативни разпределения
Мерките се натрупват от най-високо оценените, до най-ниско оценените, като всяка кумулативна честота е посочена като процент от общото. Елементите също са събрани и изразени като процент от общото. Таблица 11.3 и 11.4 показват тези изчисления за данните за брак и преработка – съответно за честота на появяване и общ разход. Важното да се помни за разпределението на кумулативния елемент е, че празнините между всеки елемент трябва да бъдат равни. Ако не са, тогава може да се направи грешка в изчислението или обосновката. Най-често срещаната грешка, е да се обърка честотата на измерване с елементите.
Табл. 11.3
Брак/преработка – анализ на Парето за честотата на поява на причините

Причина за брака/преработката Честота Кум.честота % от общото
Неразтворимо вещество над нормата 32 32 40.00

Високо съдържание на влага 23 55 68.75

Ниска точка на топене 11 66 82.50

Замърсяване на продуктите за боядисване4 70 87.50

Грешка в процеса на преобразуване 3 73 91.25

Високо съдържание на желязо 2 75 93.75

Съдържание на фенол >1% 2 77 96.25

Неприемливо:Спектър на абсорбиране 1 78 97.50

Приложение 1 79 98.75

Хроматограма 1 80 100.00

Табл. 11.4 Брак/преработка – анализ на Парето за общите разходи
Причина за брака/преработката Общ разход Кумул. разходи Кум. % от общото
Замърсяване на боята 160 000 160 000 40.0

Грешка в процеса на

преобразуване 120 000 280 000 70.0

Ниска точка на топене 55 000 335 000 83.75 Неразтворимо в-во над нормата 20 000 355 000 88.75

Високо съдържание на влага 14 950 369 950 92.5

Неприемливо приложение 10 000 379 950 95.0

Съдържание на фенол >1% 9 600 389 550 97.4

Високо съдържание на желязо 5 000 395 550 98.65

Неприемлива хроматограма 4 500 399 050 99.75

Неприемлив спектър на абсорбция 950 400 000 100.0

Стъпка 5. Начертаване на кривата на Парето
Кумулативните процентни разпределения се изобразяват на линейна графична хартия. Кумулативната процентна мярка се изобразява на вертикална ос, срещу елемента кумулативен процент по хоризонталната ос. Фигури 11.3 и 11.4 са кривите на Парето съответно за честота и общ разход на причините за брак/преработка на продукти за боя.
Кумулативен процент - честотаПричини
Фигура 11.3 Анализ на Парето по честота – причини за брак/преработка
Легенда:

 1. Неразтворимо вещество

 2. Влага

 3. Точка на топене

 4. Замърсяване

 5. Грешка на процеса

 6. Съдържание на желязо

 7. Съдържание на фенол

 8. Спектър на абсорбция

 9. Приложение

 10. Хроматограма


Кумулативен процент - разходПричини
Фигура 11.4. Анализ на Парето по разходи за брак/преработка

Легенда:

 1. Замърсяване

 2. Грешка на процеса

 3. Точка на топене

 4. Неразтворимо вещество

 5. Влага

 6. Приложение

 7. Съдържание на фенол

 8. Съдържание на желязо

 9. Хроматограма

 10. Спектър на абсорбцияСтъпка 6. Интерпретация на кривите
Целта на анализа на Парето при решаването на даден проблем, е да се подчертаят елементите, които трябва да бъдат разгледани на първо място. Полезна първа стъпка ще бъде да се начертае вертикална линия от зоната между 20-30 процента на хоризонталната ос. Това е направено, както на Фиг. 11.3, така и на Фиг. 11.4 и показва, че:

 1. 30 процента от причините са отговорни за 82.5 процента от всички бракувани или преработени партиди. Причините са:
  • Излишно неразтворимо вещество (40 процента)

  • Високо съдържание на влага (28.75 процента) и

  • Ниска точка на топене (13.75 процента). 1. 30 процента от причините за бракуване или преработка на партидите, причиняват 83,75 процента от общите разходи. Причините са:

 • Замърсяване на боята (40 процента)

 • Грешка в процеса по преобразуване (30 процента), и

 • Ниска точка на топене (13.75 процента).

Те често се наричат „елементи от група А” или „основните елементи”, които са посочени като такива, изискващи особено внимание. Напълно очевидно е, че ако целта е да бъдат намалени разходите, тогава замърсяването трябва да се третира като приоритет. Въпреки че това се появява само четири пъти в 80 проби, разходите за брак на цялата партида са сравнително доста големи. По същия начин, концентрацията върху проблема с излишъка на неразтворимо вещество, ще има най-голям ефект за намаляването на броя партиди, които изискват преработка.Общоприето е по-нататък да се разделят останалите 70-80 процента от елементите на две класификации – елементи от група Б и елементи от група В, така наречените „обикновено мнозинство”. Това може да се направи, като се начертае вертикална линия от 50-60 процента по хоризонталната ос. В този случай само 5 процента от разходите идват от 50 процента от причините от група В. Този тип класификация на елементите дава основание на алтернативното наименование на тази техника – АБВ-анализ.
Процедурна записка
АБВ - анализът, или анализът на Парето, е мощно средство за „стесняване”, но то се основава на емпирични правила, които нямат математическа основа. Винаги трябва да се помни, когато се използва концепцията, че тя не е съвсем точна и че елементите или причините за проблемите не трябва да се подреждат на опашка, докато оценените като по-важни бъдат решени. В случая за брака и преработката, например, ако проблемът за съдържанието на фенол > 1 процент може да бъде решен с лесен за поставяне филтър, струващ няколко лири, тогава нека това да бъде направено веднага. Целта на техниката на Парето е просто да гарантира, че положените усилия биват максимално възнаградени, но не е изискване на систематичния подход „малките” и лесно разрешими проблеми да чакат, докато по-големите проблеми бъдат разрешени.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница