Михаил Райков Миков народен представител, 5-ти мир видинстраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5

Михаил Райков Миков

народен представител,

5-ти МИР - Видин
СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕТО

В РАБОТАТА НА

41-ВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

(м. август 2009 г. – м. февруари 2013 г.)


биографични данни:

дата на раждане: 16.06.1960 г.

място на раждане: гр. Кула

семейно положение: женен, син и дъщеря


образование: висше, юридическо, СУ „Св. Климент Охридски”

специализации/повишаване на квалификацията:

права на човека, Монпелие, Франция,

данъчно облагане на неправителствени организации, Вашингтон, САЩ,

антикорупционни практики, Рим, Италия,

местно самоуправление, Лисабон, Португалия,


член на ИБ на НС на Българска социалистическа партия

избран в 41-во НС с политическа сила: Коалиция за България


информация и контакт: www.mmikov.com
участие в ръководството на Парламентарната група на Коалиция за България в 41-во НС:

зам.-председател на ПГ на Коалиция за България, за мандата на 41-во НСучастие в парламентарни комисии на 41-во НС:

Комисия по правни въпроси: член, за мандата на 41-во НС


Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред: член, за мандата на 41-во НС
Подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение: член, за мандата на Комисията; Председател, 11.01.2012 г. – 04.09.2012 г.(като Председател, приета почетна грамота за модерен парламентаризъм, Институт за модерна политика)
Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжности лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод на помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 г. – януари 2012 г.: член, за мандата на Комисията (16.05.2012 г. – 17.09.2012 г.).
участие в предишни Народни събрания:

народен представител в 38-мо, 39-то и 40-то НС


зам.-председател на Парламентарната група на Коалиция за България в 39-то и в 40-то НС
председател на Парламентарната група на Коалиция за България в 40-то НС (м. август 2005 г. – м. април 2008 г.)
член на Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията в 38-мо НС
член на Комисиите по правни въпроси в 39-то и в 40-то НС
член на Комисиите по икономическата политика в 38-мо и в 39-то НС
член на Комисията по европейските въпроси в 40-то НС
член на трите Временни комисии за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България (39-то и 40-то НС)
инициатор на конституционните промени относно: ограничаването на имунитета на народните представители (2006 г.); ограничаването на имунитета на съдиите, прокурорите и следователите (2007 г.); въвеждане на институцията на Омбудсман (2006 г.); създаването на Инспекторат към Висшия съдебен съвет, като орган, който без да засяга тяхната независимост, да проверява дейността на органите на съдебната власт (2007 г.); отчетност на висшите органи на съдебната власт пред Народното събрание (2007 г.) и финансовата децентрализация (предоставянето на правомощието за определяне на размерите на местните данъци на Общинските съвети, 2007 г.)
инициатор на промени в наказателната политика на Република България относно: отмяната на смъртното наказание (1998 г.); запазването на института на продължаваното престъпление (възстановяването му през 1997 г.); запазването на същността и класическия вид на института на превишаване на пределите на неизбежна отбрана (1997 г.); криминализиране на компютърните престъпления (2002 г.); осъвременяването и разширяването на наказателната отговорност за деянията, съставляващи престъпления против кредиторите; отстояването на правото на обвиняемия, при надхвърлящо разума и целите на наказателното производство забавяне, сам да поиска разглеждане на делото му от съда и др.

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 41-ВО НС:

законопроекти (вносител/съвносител):

При упражняване на правото ми на законодателна инициатива съм се стремял да акцентирам и да провокирам законови промени, които да са своевременен, точен и градивен отговор на обществените проблеми и в защита на конституционните права на гражданите. Промени, които да обезпечат и да допринесат за постигането на реално равенство на гражданите, вкл. - когато това се налага, и чрез законови мерки в подкрепа/помощ на определени социални групи. От друга страна – промени, които целят и обслужват спазването, стриктното прилагане и недопускането на злоупотреби от страна на лицата и органите, ангажирани с опазването на обществения ред и с дейността по правоприлагане и защита на правата на гражданите.

В този контекст, съм инициирал: две поправки в Закона за местните данъци и такси с идеята за подкрепа на социално затруднени родители (освобождаване от такса за детска градина, или заплащане на половината от нейния размер, за деца в неравностойно положение и за подпомогне на социализацията на децата, чиито родители са в затруднено финансово положение); изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. – в посока коригиране на недостига на средства за финансиране на болничната помощ; две промени в Кодекса за социално осигуряване: от една страна – провокирани и целящи прекратяването на практиката, основаваща се на указания на Националната агенция по приходите лицата, съвместяващи две качества в търговско дружество да се осигуряват задължително и на двете основания, от друга страна промени, насочени към поетапно увеличение на размера на добавката от пенсията на починалия съпруг, до 40% за 2015 г.; изменения в Кодекса на труда – реално ползване на платения годишен отпуск за 2010 г., и следващите години, през календарната година, за която се отнася отпускът; промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица – необлагаемост на получаваните от тютюно-, и земеделските производители субсидии и помощи; промени в НК - разширяване на приложното поле на конфискацията като вид наказание по смисъла на чл. 37, ал. 1, т. 3 и чл. 44 от Наказателния кодекс; промени в Наказателно-процесуалния кодекс - задължение за провеждане на бързо или незабавно производство, а в случаите когато въпреки наличните предпоставки се провежда разследване по общия ред, това да става с мотивирано прокурорско постановление, което се излагат мотиви за неприлагането на бързо или незабавно производство; възстановяване на възможността, на правото, на обвиняемия да поиска и да инициира разглеждане на делото му от съда, ако от повдигането на обвинението са изминали повече от две години; промени в Закона за Специалните разузнавателни средства и в Закона за адвокатурата – целящи обезпечаването и подобряването на защитата на правата на гражданите; четири законопроекта за изменения и допълнения на Изборния кодекс - законова уредба, гарантираща свободно изразяване на волята на гражданите и недопускаща ограничаване на правото на избор.
писмени предложения за второ гласуване на законопроекти:

Участието ми в законодателния процес чрез писмени предложения за второ гласуване логично се предопределя от законодателната инициатива на ГЕРБ, които изцяло определяха дневния ред на 41-во НС. Основен акцент бе стремежът да не се допусне окончателното приемане на противоконституционни, антисоциални, популистки и неиздържани правно-технически законодателни решения. Своебразно предизвикателство бяха и опитите и стъпките за подобряване на качеството, на нивото на изготвяните от управляващите законопроекти. Както и опитът за преодоляване на почти непрекъснатата непоследователност, непрекъснатите смени на позиции и силно изразените вътрешни противоречия в законодателството на ГЕРБ, на моменти граничещо със законодателен хаос.

Общият брой на законопроектите, по които съм направил писмени предложения за второ гласуване е 28. Преобладаващата част (13 законопроекта) - свързани с приемането на промени в данъчните и в бюджетните закони ( в т.ч. и бюджет на ДОО и НЗОК), съответно - Закона за МВР, Изборния кодекс (облекчаване на възможността на хората с увреждания да гласуват), Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и др.
проекти на решения (вносител/съвносител):

Част от инициативите ми тук бяха: създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в публичното пространство факти и обстоятелства, отнасящи се до предполагаеми обвързаности на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов със служби от сектора за сигурност и обосновани предположения за негови връзки с оперативно интересни лица, свързани с организираната престъпност; възлагане на Сметната палата на одит на "Център за градска мобилност" ЕООД - гр. София; създаване на Временна анкетна комисия за проучване на многобройните сигнали за нарушения в дейността на Фонда за научни изследвания към Министерството на образованието; налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици; възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала; налагане на забрана за спиране на електроподаването на гражданите, с цел опазване на живота и здравето им, и въвеждане на двустъпална тарифа с по-ниски цени за битови абонати за задоволяване на техните базови потребности и др.ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ:

искания за гласуване на недоверие на правителството:

изказвания и участие в обсъждането и на трите вота на недоверие на правителството на Бойко Борисов:

– за провала в сферата на здравеопазването (06.10.2010 г.)

- за провала на политиката по вътрешна сигурност и обществен ред, отложеното присъединяване към Шенгенското пространство, полицейщината и нарушаването на основните човешки права (25.07.2011 г.).

- за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи (24.07.2012 г.)
искания за изслушване на министри

Тук основните акценти бяха търсенето на отговори и провокирането на дължимата от управляващите позиция/грижа/реални действия или информация относно: полицейското насилие над невинни граждани в гр. Кърджали; основанията за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на лекарите в горнооряховската болница; причините довели до сблъсъците и безредиците в с. Катуница и нарушаването на обществения ред в цялата страна; текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България; случаите на полицейско насилие и превишаване на права; мерки във връзка със системното неизплащане на трудовите възнаграждения на работници; терористичния акт на летище Бургас и др.


питания и въпроси:

Отправил съм 9 питания и 132 въпроса. Провокирал съм и съм държал на намирането на решения, както на общи за страната проблеми, така особено и на проблемите с голяма чувствителност и особена важност за Видинска област.

Изпълнението на бюджета на страната; мерките за преодоляване на високата задлъжнялост на част от общините; контрабандата на цигари, нейният ефект и отражение за държавния бюджет; политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство; състоянието на здравеопазването и достъпът на гражданите до медицински грижи; запазването и конституционносъобразното разходване на резерва на Здравната каса; постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система; правото на енергийни помощи и целеви помощи за отопление; политиката на правителството на ГЕРБ за ограничаване на помощите за социално слабите граждани; перспективите пред реализацията на българското участие в проекта „Южен поток”; неизплатените средства на служебните защитници и заплащането на съдебно-медицинските експертизи а сред общите за страната проблеми.

Сред поставените теми от непосредствено значение за Видинска област бяха: регионалната здравна политика; закриването на болнични заведения в област Видин (болницата в гр. Кула); състоянието на МБАЛ "Св. Петка" – Видин; заплатите на медицинския персонал и социалните им осигуровки (11 въпроса); осигуряването на нормално функциониране на детските градини и изхранването на децата в община Видин; нормалното снабдяване с горива на населението от Видинска област; закриването на митница Видин; закриването на Напоителни системи клон Видин; съкращения във Видинската филхармония; довършването и пускането в експлоатация на Дунав мост; рехабилитацията на ж.п. линията София – Видин; закриването на ж.п. линията Видин – Кушава; затварянето на пътя Макреш – Цар Шишманово; изграждането на участъка Димово - Ружинци от път Е-79; ремонтът на пътя Видин-Кула-Връшка Чука (в участъка Бяла Рада – Бойница); обезопасяването на път ІІ-11 (Дунавци - Арчар - Лом), в района на с. Арчар; ремонтът и поддръжката на третокласен път Раковица - Бранковци - Церова вода - Милчина лъка - Буковец – Видин; размерът на средствата, изразходени за поддръжка на дигите на р. Дунав във Видинска област през 2012 г.; ремонтът на пътя Видин - Монтана ІІІ - 112 (в участъка на с. Смирненски); обезпечаването на напояването в общ.Грамада, обл.Видин; наводнението в кв. Нов път в гр. Видин; обезщетяването на собствениците на засети земеделски земи в общ. Брегово; многобройните и повтарящи се нарушения в землището на с. Дунавци, обл. Видин; проблемите и затрудненията, пред които се изправи Ел Би Булгарикум – гр. Видин; допуснатата и проведена сеч в защитената местност „Остров Кутово”, землището на с. Кутово, общ. Видин; закъснелите и неадекватни мерки за борба с комарите по поречието на р. Дунав; броят на избирателите, включени в избирателните списъци за провеждането на националния референдум на 27.01.2013 г. и др.


искания до Конституционния съд:

Участвал съм в изготвянето и внасянето на всичките 34 (за времето на управление на ГЕРБ) искания до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на текстове от приети от мнозинството на ГЕРБ актове. Текстове, приети в нарушение на-, и грубо накърняващи основни конституционни права на гражданите и нарушаващи конституционния ред.

От подадените 34 искания, уважени са 21 (в т.ч. прехвърлянето на средствата от резерва на НЗОК, погасяването на неизползваните отпуски и др.), от които 9 изцяло, а 12 частично. Седем от исканията са отхвърлени. По шест производството все още не е приключило, даден е ход, очаква се произнасянето на съда.
ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА ПГКБ:

От парламентарната трибуна - 17 декларации и изявления от името на ПГКБ. Основната част - свързани с неизпълнението на антикризисните мерки на правителството; ниския праг на социална защита; нарушаването и погазването на законността и правовия ред в страната; нарушения при подготовката и провеждането на избори и промените в Изборния кодекс; необходимостта от създаване на анкетни комисии и др.;


ОБЩО ИЗКАЗВАНИЯ И ГЛАСУВАНИЯ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА:

Общият брой на изказванията ми в пленарна зала на 41-во НС е 814. Общото времетраене – 38 часа и 40 мин.

Изказванията в хода на обсъждане на законопроекти и проекти на решения (т.е. в рамките и за целите на законодателния процес) са повече от 560, като само през 9-та сесия (23.04.2012 г. – 27.07.2012 г.) и 10-та сесия (04.09.2012 г.- 21.12.2012 г.) те са 160, с обща продължителност над 8 часа.

Участието ми в гласуванията надхвърля 85 % от общия брой гласувания, проведени т 41-во НС, и отразява и отношението, отговорността, която считам, че имам, към присъствието в пленарна зала.


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ И БРИФИНГИ В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Участие в 29 пресконференции и брифинги пред медиите в Народното събрание. Между тях: неприемането на увеличението на възрастта за пенсиониране; срещу опитите за отнемане на полагаемите се отпуски за 2010 г.; неглижирането на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт; искането за оставката на министъра на вътрешните работи; срещу натиска върху ЦИК от страна на правителството; за мораториум върху строителството на земи по Черноморското крайбрежие и др.
УЧАСТИЯ В МЕДИИТЕ:

За периода м. февруари 2010 г. (от която дата се води статистика) до 08.03.2013 г. съм реализирал над 220 участия в национални медии.

Извън сухата статистика остават многобройните ми участия в регионалните – за област Видин – медии. Чрез които участия съм се стремял да поддържам непрекъснат контакт и ангажимент с проблемите, с развитието и с обществеността на област Видин.
ПРИЕМНИ И СРЕЩИ С ГРАЖДАНИ:

Десетки са проведените приемни и стотици са срещите с граждани в област Видин. Многократно съм участвал в различни прояви и в други избирателни райони.

Михаил Миков,

народен представител, 41-во НС, 5-ти МИР Видин


законодателна инициатива

законопроекти (вносител/съвносител)

общ брой: 17
наименование

дата на внасяне

дел. номер

1.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

22.10.2009 г.

954-01-34

2.

Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

26.02.2010 г.

054-01-14

3.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

10.03.2010 г.

054-01-17

4.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

13.05.2010 г.

054-01-46

5.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

22.07.2010 г.

054-01-63

6.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

15.09.2010 г.

054-01-74

7.

Законопроект за изменение на Закона за развитие на академичния състав в Република България

05.11.2010 г.

054-01-88

8.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

12.11.2010 г.

054-01-91

9.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

06.01.2011 г.

154-01-1

10.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

25.02.2011 г.

154-01-25

11.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

13.04.2011 г.

154-01-38

12.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

11.05.2011 г.

154-01-45

13.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

02.09.2011 г.

154-01-94

14.

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

07.09.2011 г.

154-01-96

15.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

19.03.2012 г.

254-01-42

16.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

13.06.2012 г.

254-01-70

17.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

10.07.2012 г.

254-01-81

Михаил Миков,

народен представител, 41-во НС, 5-ти МИР Видин


законодателна инициатива

законопроекти (предложения за второ гласуване)
общ брой законопроекти,

по които са направени предложения: 28
по законопроект

дата на внасяне

дел. номер, НС

1.

Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

24.11.2009 г.

954-04-135

2.

ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

05.11.2009 г.

954-04-50

3.

ЗИД на Закона за електронните съобщения

21.01.2010 г.

054-04-43

4.

ЗИД на Наказателния кодекс

22.01.2010 г.

054-04-50

5.

ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

24.06.2010 г.

054-04-216

6.

ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

24.06.2010 г.

054-04-232

7.

ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

22.07.2010 г.

054-04-262

8.

ЗИД на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010г.

26.07.2010 г.

054-04-265

9.

ЗИД на Закона за МВР

20.10.2010 г.

054-04-320

10.

ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

28.10.2010 г.

054-04-342

11.

Проект на Изборния кодекс

25.11.2010 г.

054-04-462

12.

Проект на Изборния кодекс

25.11.2010 г.

054-04-469

13.

ЗИД на Кодекса на труда

02.02.2011 г.

154-04-8

14.

Законопроект за изменение и зопълнение на Закона за съдебната власт

23.03.2011 г.

154-04-51

15.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

04.04.2011 г.

154-04-64

16.

ЗИ на Закона за лечебните заведения

27.05.2011 г.

154-04-91

17.

ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

22.11.2011 г.

154-04-172

18.

ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/

22.11.2011 г.

154-04-173

19.

ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

22.11.2011 г.

154-04-174

20.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.

25.11.2011 г.

154-04-222

21.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.

25.11.2011 г.

154-04-226

22.

Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.

25.11.2011 г.

154-04-235

23.

ЗИД на Кодекса на труда

29.11.2011 г.

154-04-245

24.

ЗИД на Закона за горите

01.03.2012 г.

254-04-50

25.

ЗИД на Закона за Министерство на вътрешните работи

12.04.2012 г.

254-04-94

26.

ЗИД на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

18.07.2012 г.

254-04-184

27.

Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

15.11.2012 г.

254-04-303

28.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

11.03.2013 г.

354-04-303

Михаил Миков,народен представител, 41-во НС, 5-ти МИР Видин
проекти на решения (вносител/съвносител)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница