Минимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управлениеДата26.07.2017
Размер35.85 Kb.
МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА

ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО

ОСИГУРЯВАНЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на

всяко пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно

пенсионно осигуряване по професионални схеми, приема инвестиционна политика на фонда,

която задължително включва:


I. ОБЩА РАМКА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ПОЛИТИКА

1. Равнища на отговорности и процес на вземане на инвестиционни решения:

а) ред и начин за вземане и одобряване на инвестиционните решения, в т.ч. лицата,

отговорни за изготвяне на предложения и анализи;

б) контрол върху изпълнението, лицата, които го осъществяват и техните функции и

отговорности.

2. Методология и периодичност на изчисляване и оценяване на инвестиционните

резултати (доходност и риск), в т. ч. определянето на формални абсолютни или относителни

показатели като показатели за доходност, коригирани с риска или съпоставени спрямо

предварително определен по съответни критерии еталон (бенчмарк) или други критерии за

резултатите от инвестиционната дейност.

3. Правила за изпълнение на инвестиционните сделки, включително за ограничаване

на прекомерния оборот на портфейлите.

4. Правила за следене и определяне на нуждите от текуща ликвидност на фонда.

5. Политиката, която ще бъде следвана от пенсионноосигурителното дружество при

упражняването на правата на фонда като собственик на ценните книжа.

6. Периодичност на оповестяване и начин на представяне на резултатите от

инвестиционната дейност.


II. ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Цели по отношение на доходността - в зависимост от очакванията и прогнозите за

доходността на пазарите на отделните класове активи в средносрочен (до 3 години) и по-

дългосрочен план (над 5 години).

2. Цели по отношение на риска, в зависимост от:

а) ограниченията, свързани с инвестиционния хоризонт;

б) ликвидните нужди;

в) други ограничения, които следва да бъдат описани.


III. ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА

ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

1. Обосновка на инвестиционната политика, в това число факторите и

обстоятелствата, които я определят.

2. Целево стратегическо разпределение на активите на фонда и минимални и

максимални граници на отклонения.

3. Видове инвестиции:

а) списък на допустимите инвестиционни инструменти, в рамките, определени от

закона и количествените ограничения за отделните класове и видове активи;

б) географска насоченост и структура, определени в списък на допустимите пазари в

съответствие със законовите ограничения (местни и/или чуждестранни, само в ЕС и ЕИП или

развиващи се пазари);

в) секторна диверсификация.

4. Специфични характеристики на отделните класове активи.

5. Диверсификация на портфейла по различни класове инвестиции.

6. Инвестиционните ограничения, които се спазват при инвестиране на средствата на

фонда.


7. Специфични инвестиционни стратегии или стилове.

8. Политика по отношение на инвестициите в колективни инвестиционни схеми.

9. Степен, до която инвестиционната политика позволява фондът да не инвестира

всички средства.


ІV. ИНВЕСТИЦИОННИ РИСКОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Идентификация на инвестиционните рискове.

2. Методи за измерване на риска:

а) метод Value at Risk (VAR) или друг стандартизиран подход;

б) измерване на риска на портфейла и рисковете на отделните активи в него.

3. Рисков профил на портфейла и толерантност към риска.

4. Правила и процедури за наблюдение, оценка и контрол на инвестиционния риск,

включващи описание на техники и стратегии за управление на риска.

5. Използване на деривати - цели на използването, видове сделки, рисковете, които ще

се хеджират, размерът на рисковата експозиция. Степен на хеджиране на инвестиционните

рискове, свързани с инвестициите на фонда.
V. УСЛОВИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА

ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА.

1. Оценка на ефективността на инвестиционната политика.

2. Процедури и критерии за преразглеждане на инвестиционната политика.

3. Процедури за въвеждане на промени в инвестиционната политика.


Минималното съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми е определено на основание чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване с решение №619 – ПОД / 18.06.2008 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”.__


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница