Министерство на финансите национална агенция за приходите изх. №07-00-163Дата23.07.2016
Размер49.43 Kb.
#1814
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

Изх. № 07-00-163
10.03.2010 г. 

Относно: Подаване на данни с декларация № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица

Поставени въпроси:

 1. Ще бъде ли нарушен чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, ако изплатите заплатите на служителите на 26.02.2010 г., посочите същата дата в т. 18 – Дата на изплащане/начисляване на декларация образец № 6, но преводът на осигурителни вноски върху тези заплати бъде извършен на 01.03.2010 г.?

 2. Не следва ли в този случай да изплатите заплатите на персонала през месец март, когато вноските би следвало вече да са постъпили по сметката на НАП?

 3. Ако не можете да изплатите възнагражденията на 26.02.2010 г., да разбирате ли, че първо трябва да подадете декларация образец № 6 на 26.02.2010 г., в която да декларирате задълженията за осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени възнаграждения, а при изплащането им да подадете друга декларация образец № 6 – на датата на изплащането им?

 Становище:

 Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в срок - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ.

 От цитираната разпоредба следва, че срокът за подаване на декларация образец № 6 е обвързан със сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „ГВРС” и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ и този срок е последният работен ден от месеца, през който е следвало да се погасят задълженията. 

 Редът и сроковете за внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са регламентирани в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно ал. 1 на посочената разпоредба осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Според ал. 2 (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение. В хипотезата на ал. 3 (изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски, които са за негова сметка и тези, които са за сметка на осигурените лица, до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

 Осигурителните вноски за работещите без трудово правоотношение лица се внасят от осигурителя до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението (чл. 7, ал. 6 от КСО – изм. ДВ., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО не се прилага по отношение на работещите без трудови правоотношения лица, поради което за тези лица осигурителните вноски не стават дължими, когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени. 

 Задължителните осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за здравно осигуряване и вноските за фонд „ГВРС” за работниците и служителите също се внасят в сроковете по чл. 7, ал. 1-3 от КСО (арг. на чл. 158 от КСО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в” от ЗЗО и чл. 20 от ЗГВРС).

 По отношение на сроковете за внасяне на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ разпоредбата на чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ указва, че данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по чл. 42, чл. 43 и чл. 49, ал. 2 и ал. 5 се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. В ал. 11 на същата норма е определен различен срок за случаите, когато са извършени само частични плащания – до края на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания. Следователно, за разлика от осигурителните вноски, данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ не се внася от работодателя, когато възнагражденията на работниците и служителите са начислени, но не са изплатени или не са начислени.

 Във връзка с така установените срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд «ГВРС» и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ в декларация обр. № 6 са въведени следните кодове вид плащане:1 - за изплатен аванс за месеца;

2 - за начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1);

- за изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).

4 - за възнаграждения по договори за работа без трудови правоотношения.

 Следва да се има предвид, че при попълване в декларация обр. № 6 на данните за дължимите осигурителни вноски, вноски за фонд «ГВРС» и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ кодът за вид плащане, посочен в полета от 8.1 до 8.4 на декларацията, трябва да съответства на датата на изплащане/начисляване на възнагражденията, отразена в поле 18 на същата, т.е. вписва се код 1, 2 или 3 в зависимост от това дали декларираните задължения са станали изискуеми по повод на извършени авансови плащания (код 1), във връзка с начислени, но неизплатени възнаграждения или неначислени възнаграждения (код 2) или при окончателно изплащане на заплатите за съответния месец (код 3).

  В декларация обр. № 6, с попълнен код 4, се включват и сумите на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения през месеца.

 Предвид изложеното, ако заплатите на служителите за месец януари 2010 г. бъдат изплатени на 26.02.2010 г., осигурителните вноски върху тези заплати следва да бъдат внесени на 26.02.2010 г., а декларация образец № 6 - да бъде подадена до края на месец февруари с попълнен код 3 в полета от 8.1 до 8.4 и дата 26.02.2010 г. в т. 18. Ако сумата на осигурителните вноски по така подадената декларация постъпи по сметката на ТД на НАП на по-късна дата от датата, посочена в т. 18 на декларация образец № 6 като краен срок за внасяне на задължителните осигурителни вноски, а именно 26.02.2010 г., за периода на закъснението се дължи лихва съгласно чл. 175, ал. 1 от ДОПК във връзка с чл. 113, ал. 1 от КСО, чл. 107 от ЗЗО и чл. 21, ал. 4 от ЗГВРСНР.

 В случай че възнагражденията за месец януари 2010 г. не бъдат изплатени до края на месец февруари, декларация образец № 6 трябва да бъде подадена до края на месец февруари с посочен код 2. Нова декларация образец № 6 при изплащането им е необходимо да бъде представена в НАП само при условие, че декларираните задължения за осигурителни вноски в предходната декларация са станали дължими във връзка с неначислени възнаграждения, поради което размерът им е определен на база минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а не върху действителния размер на възнагражденията, надхвърлящ този „праг”. Срокът за представяне в НАП на декларация образец № 6 в този случай е не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са изплатени възнагражденията като се декларира само разликата между реалните заплати на служителите и минималния осигурителен доход за съответните длъжности.

 При положение, че в подадената през месец февруари 2010 г. декларация образец № 6 декларираните задължения за осигурителни вноски са посочени по техния действителен размер, независимо дали вноските са станали дължими върху начислени или върху неначислени заплати, нова, повторна декларация образец № 6, за месец януари при изплащане на възнагражденията не следва да бъде подавана в НАП.  


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница