Министерство на икономиката и енергетиката утвърдил: васил щонов министър на икономикатастраница1/8
Дата10.02.2018
Размер1.22 Mb.
#56104
  1   2   3   4   5   6   7   8
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


УТВЪРДИЛ:
ВАСИЛ ЩОНОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

И ЕНЕРГЕТИКАТА
документация
към публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката ” при четири обособени позиции:
1. Застраховка на имущество

2. Застраховка „Гражданска отговорност”

3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно автокаско"

София, 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), с адрес гр. София 1052, ул. „Славянска” № 8, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката ” при четири обособени позиции:

1. Застраховка на имущество

2. Застраховка „Гражданска отговорност”

3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”

4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно автокаско"

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка на интернет адреса на Министерството - www.mi.government.bg, раздел „Профил на купувача”.
Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерството на адрес: София 1052, ул. „Славянска” № 8, в срок до 17.30 часа на датата, посочена в Публичната покана.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

г-жа Галина Орешарска, дирекция „ФУС”

тел. 02 / 940 77 97

e-mail: g.oresharska@mee.government.bg

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката ”, при следните самостоятелно обособени позиции:1. „Застраховка на имущество” – за недвижими имоти - държавна собственост, управлявани от министъра на икономиката и енергетиката, посочени в списък – Приложение № 1;

2. Застраховка „Гражданска отговорност” за моторните превозни средства (МПС), собственост на Министерството на икономиката и енергетиката, посочени в списък – Приложение № 2;

3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача в МПС-тата, посочени в списък - Приложение № 2;
4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката, посочени в списък - Приложение № 2, при условията на "Пълно автокаско".
ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 14, ал. 4, т.2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки.
ІII. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000.00 лв., без ДДС.
По съответните обособени позиции прогнозната стойност е както следва:

1. Позиция 1 - Застраховка на имущество: 9 000.00 лв.;

2. Позиция 2 – Застраховка „Гражданска отговорност“: 6 000.00 лв.;

3. Позиция 3 - Застраховка „Злополука на лицата в МПС“: 2 000.00 лв.;

4. Позиция 4 - Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката, при условията на "Пълно автокаско": 13 000.00 лв.
В рамките на посочената прогнозна стойност за всяка от позициите е максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури.

Оферти над посочената стойност за съответната позиция няма да бъдат разглеждани.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. По позиции 1, 2 и 3 офертите на участниците ще се оценяват по критерия „най-ниска цена /застрахователна премия/“;

2. По позиция 4 офертите на участниците ще се оценяват по критерия – „икономически най-изгодна оферта“ при следните показатели:

а/ предложена от участника застрахователна сума;

Максималният брой точки по показател “Ка” е 10.

Оценката на участниците по показател “а” – Ка, се изчислява по следната формула:

Ка= Ci x 10

Сmax

където:


10 е изравнителен коефициент спрямо другите оценки

Ci max - най-високата предложена застрахователна сума от всички участници

Застрахователната сума Сi и Сmax се изчислява по следната формула:

Сi/max=С1 х 0.35 + С2 х 0.65

където:


Сi/max - застрахователна сума

С1 – застрахователна сума за пълна загуба (вкл.пожар и/или кражба);

С2 – застрахователна сума при частична щета (възстановяване)

б/ предложена от участника застрахователна премия;

Максималният брой точки по показател “Кб” е 10.

Оценката на участниците по показател “б” – Кб, се изчислява по следната формула:

Кб =10 x C min

Ci

където:


10 е изравнителен коефициент спрямо другите оценки

C min е най-ниската предложена премия от всички участнициCi е премията на съответния участник

Общата оценка за всяко предложение “K представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:

К = Ка х 40%+Кб х 60%

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
V.1 Условия за участие
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на условията и изискванията на Възложителя, на изискванията на Кодекса за застраховането и да са подали оферта до изтичане на крайния срок, определен в поканата за участие.
2. Всеки участник може да участва за цялата поръчка или за отделна/и позиции от предмета на поръчката.
3. Всеки участник може да представи само една оферта за съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти.
4. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.
5. Участниците в поръчката трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и тези на Възложителя в настоящата документация.
V.2 Необходими документи
1. Оферта – по образец (Приложение № 3). Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника.
2. Техническо предложение – по образец (Приложение № 4);

3. Ценова оферта – по образец (Приложение № 5 – по позиция 1, Приложение № 5.1 – в зависимост от позицията за която се кандидатства – позиция 2 или 3, Приложение № 5.2 – по позиция 4).
4. Декларация по образец (Приложение № 6) – попълва се само от участниците по позиция №4.
5. Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентен орган и допълнителен лиценз (ако има такъв за съответния вид застраховка, предмет на поканата).
6. Списък на сервизите (доверени сервизи) в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Русе, Велико Търново, Стара Загора, с които участникът следва да има сключени договори за извършване на авторемонтни дейности – изисква се само от участниците по позиция №4;

7. Списък на офиси на участника в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Русе, Велико Търново, Стара Загора с точни адреси и лица за контакти;
8. Общи условия на застрахователя – за всяка една от позициите, за които се кандидатства;

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от участника копие.
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
VI.1 Общи изисквания.
1. Писмените предложения, изготвени в отговор на публичната покана на Възложителя и представени в Министерството на икономиката и енергетиката, гр. София, ул. „Славянска“ №8, с обозначаване на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства, се представят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”;
3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;
4. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

5. Когато при разглеждане на офертите се установи, че офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната покана и документацията за участие към нея, по-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга, независимо от статута или правно организационната му форма.


6. Преустановява се участието на лице, предложило оферта за застраховка „Гражданска отговорност”, противоречаща на изискванията на Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
7. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
8. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като посочи конкретно правно основание за това.
VI.2 Представяне и съдържание на Техническото предложение.

Участникът следва да изготви Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, по образец (Приложение № 4) от настоящата документация. Техническото предложение трябва да отговаря на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание и настоящата документация. Техническото предложение трябва да съдържа подробно описание на условията за изпълнение на поръчката, като:


- покрити рискове - При представяне на офертите си участникът следва да посочи точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите видове застраховки, както и събитията, които те покриват съгласно неговите общи условия и офертата му за настоящата процедура;
- информация относно: отстъпка при ниска квота на щетимост, участие в печалбата, при положителен финансов резултат, начини на обезщетение и оценка на щетата, отстъпки, предоставяне на оборотен автомобил от подобен клас за времето за отстраняване на щетата, срок за изплащане на обезщетението, след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер и др. по преценка на участника;
- изключения;
- териториална валидност на застраховката;
- срок на застраховката - по всяка от обособените позиции - избраният участник/участници осигурява/т застраховки за времето от 00.00 часа на 01.01.2015 г. до 24.00 часа на 31.12.2015 г.;

- срок за изплащане на обезщетенията, след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер;


- срок за представяне на застрахователните полици на възложителя – не по-късно от 06.12.2014 г., като застрахователната полица „Гражданска отговорност“ се предоставя заедно със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други;
- начин на ликвидация на щетите;
- други по преценка на участника, свързани с предмета на поръчката.
VI.3 Представяне и съдържание на Ценовата оферта.
Ценовата оферта се представя изготвена по образец за съответната позиция, като към нея се прилага и образец на застрахователна полица на Застрахователя за съответната позиция. Представят се толкова ценови оферти, по колкото обособени позиции участникът участва.

В ценовата оферта задължително се посочват премиите за всеки отделен обект и общата застрахователна премия за позицията.

Крайната цена на застраховката по позицията е сбор от застрахователните премии на отделните обекти и двата процента данък върху нея.
Предлаганата цена по съответната позиция не следва да надвишава прогнозната стойност на съответната позиция, посочена в раздел III. Прогнозна стойност.
Забележки:

По позиция № 2:

- Сертификат „Зелена карта” е за сметка на участника (застрахователя) и следва да бъде калкулирана в общата цена, предлагана от участника.


По позиция №4:

- Маркировката на автомобилите (ако се изисква такава от Застрахователя) е за сметка на участника (застрахователя) и следва да бъде калкулирана в общата цена предлагана от участника.


Дължимият общ размер на премията ще бъде еднократно заплатен от Възложителя. Не се допуска предлагането на варианти/схеми на разсрочено плащане.
VII. ГАРАНЦИИ.

При подписване на договора за изпълнение на услугата, участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми :1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Министерство на икономиката и енергетиката в БНБ - ЦУ IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане, или

2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка, в полза на Възложителя, за срока на действие на договора, като оригинала на гаранцията трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.
VIII.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Общи условия на Възложителя за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката ” при четири обособени позиции:

1. Застраховка на имущество

2. Застраховка „Гражданска отговорност”

3. Застраховка „Злополука на лицата в МПС”

4. Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно автокаско"

1/ Срок за изпълнение на поръчка - по всяка от обособените позиции избраният участник/участници осигурява застраховки за времето от 00.00 часа на 01.01.2015 г. до 24.00 часа на 31.12.2015 г.


2/ Застрахователните полици се издават не по-късно от 06.12.2014 г. и се предоставят на Възложителя, като застрахователната полица „Гражданска отговорност се предоставя заедно със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други;

3/ Цени и плащания - Предлаганата цена е в български лева и не подлежи на актуализация за срока на договора.

Плащанията ще бъдат извършени еднократно по банковата сметка, посочена от Изпълнителя (Застрахователя), в 5-дневен срок от представяне на застрахователните полици на Възложителя (Застрахования).
4/ Застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахования в срока, определен в Общите условия на участника за съответната позиция, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

Всички обезщетения се изплащат по банкова сметка на Възложителя, както следва:

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC код: BNBGBGSD

Банка: БНБ
5/ Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие - съгласно Кодекса за застраховането, „Общи условия”, предложени от Застрахователя съответно за 4-те вида застраховки - застраховка имущество, „Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
6/ Давност, подсъдност и регресен иск - съгласно Кодекса за застраховането, „Общи условия”, предложени от Застрахователя съответно за 4-те вида застраховки – „Застраховка имущество”, „Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
7/ Изменения и допълнения - съгласно „Общи условия”, предложени от Застрахователя съответно за 4-те вида застраховки – „Застраховка имущество”, застраховка „Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
8/ Определения на рисковете - съгласно „Общи условия”, предложени от Застрахователя съответно за 4–те вида застраховки - „Застраховка имущество”, „Каско”, „Злополука на лицата” и „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

ПО ПОЗИЦИЯ №1:

Застраховка на имущество” - 19 бр. недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в градовете София, Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора, посочени в списък – Приложение №1, при условията на застраховки: „Пожар и природни бедствия" и „Други щети на имущество" (съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел ІІ , б. „А. Видове застраховки. Рискове“ от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането), както и „Спомагателни рискове” (по смисъла на б. „В” от Раздел ІІ на същото приложение). Правна уредба съгласно Глава деветнадесета, чл. 200 и сл. от Кодекса за застраховането.

1/ Териториална валидност - Застрахователната защита е на територията на Република България. Застрахователните полици за имотите се издават по местонахождението им.
2/ Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2015 г. и край 24.00 часа на 31.12.2015 г.
3/ Застрахователни рискове: Покритите рискове са всяка щета или загуба, нанесена на имуществото, предизвикана от: пожар, експлозия, имплозия, буря, земетресение, други природни бедствия, атомна енергия, свлачища или от градушка или измръзване, както и рисковете: „Умишлен палеж", „Изтичане на вода и пара", „Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване", „Злоумишлени действия на трети лица", „Разноски за разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие".

При представяне на офертите си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.
4/ Застрахователната сума (застрахователната стойност) се определя от Възложителя и зависи от стойността на имуществото. Същата е посочена в Приложение №1 от настоящата документация.
5/ Застрахователна премия (цената на застраховката) - е застрахователната премия за всеки обект от Приложение №1, предложена от участника.
6/ Застрахователното обезщетение се изплаща при условията и по реда на чл.208 от Кодекса за застраховането.
ПО ПОЗИЦИЯ №2:
Застраховка „Гражданска отговорност” по чл.249, т.1, чл. 257 и сл. от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства за МПС-та, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, посочени в списък – Приложение № 2 при задължителните лимити на отговорност съгласно §27, ал.1 от ПЗР на Кодекса за застраховането.
1/ Застрахователно покритие - застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Покритите групи рискове са посочените в Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, както следва: отговорността на автомобилистите /собствениците, ползвателите, държателите и водачите/ на МПС за причинени вреди /имуществени: частични или пълно унищожаване на имущество и неимуществени/ на трети лица, отговорността за вреди, причинени на МПС по вина на водач на друго МПС, включително документираните необходими и целесъобразни транспортни разходи, както и тези за товарни и разтоварни дейности, свързани с увреденото МПС.При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.
Действието на застраховката по тази позиция се определя съгласно чл.258 от Кодекса за застраховането.

Застрахователните полици „Гражданска отговорност” се предоставят заедно със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия и други;
2/ Изключения - съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането.
3/ Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2015 г. и край 24.00 часа на 31.12.2015 г.
4/ Застрахователна премия – индивидуална застрахователна премия по позиция № 2 за всяко МПС от списъка (Приложение №2), предложена от участника на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.

ПО ПОЗИЦИЯ №3

Застраховка „Злополука на лицата в МПС”, включително и на водача в автомобилите, посочени в Приложение № 2 от документацията;

1/ Покрити рискове: смърт, временна или трайна неработоспособност.При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлагания вид застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.

2/ Застрахователна сума - застрахователната сума, съгласно чл. 281 от Кодекса за застраховането за всяко застраховано място, включително мястото на водача е 20 000 лв.


3/ Застрахователна премия – определя се с еднаква тарифна ставка, в процент от застрахователната сума за едно място и се начислява за всички регистрирани места в МПС, съгласно приложения списък, Приложение №2.

4/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 ч. на 01.01.2015 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2015 г.


ПО ПОЗИЦИЯ № 4:
Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, посочени в Приложение № 2 от документацията, при условията на „Пълно автокаско".

1/ Покритие: Застраховката „Пълно автокаско" осигурява застрахователна защита на сухопътни превозни средства, собственост на Възложителя, срещу пълна загуба или частична щета при реализиране на застрахователни рискове, покрити от общите и преференциалните условия на участниците.


2/ Покрити рискове: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цялото МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътнотранспортно произшествие, както и рисковете кражба на монтирани в МПС-то принадлежности – радиовъзпроизводителната уредба, авторадиокасетофони, аудиооборудване, GPS уредби, както и застраховане на гумите и джантите на застрахования автомобил.

Освен посочените рискове, следва да бъдат допълнително покрити:

  • целесъобразните разходи, направени от застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване на размера на щетите по МПС-то, в следствие на застрахователното събитие, независимо дали е постигнат резултат;

  • целесъобразните разходи при транспортиране на МПС-то от местопроизшествието до най-близката сервизна база, местодомуването на автомобила или охраняем паркинг – при представена фактура;

  • целесъобразните разходи по отговорно пазене на МПС за срок до един месец – при представена фактура.


При представяне на предложенията си участниците, следва да посочат точно, конкретно и подробно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от предлаганите видове застраховки, както и събитията, които те покриват съгласно общите условия на застрахователя и офертата му за настоящата процедура.
Участниците задължително трябва да посочат отделно застрахователна сума при пълна загуба и застрахователна сума при частична щета в ценовото си предложение.
3/ Изключения – определят се от Застрахователя, съгласно предложените “Общи условия”.

4/ Териториална валидност - застрахователната защита на територията на Република България с възможност за разширено териториално покритие.


5/ Срок на застраховката - застраховката се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 ч. на 01.01.2015 г. и край 24.00 ч. на 31.12.2015 г.
6/ Застрахователна премия – застрахователна премия, предложена от участника.
ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;

2. декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

3. гаранция за изпълнение на договора, съгласно раздел VII. Гаранции.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ


Наименование на недвижимия имот

Балансова стойност

1.

Административна сграда, гр.София, ул.”Княз Александър I" №12

14 904 800.00

2.

Административна сграда, гр.София, ул. "Славянска" № 8

12 968 100.00

3.

Административна сграда, гр.София, ул."Леге" № 2,

сутерен, партер, ет.1 и 24 004 300.00

4.

Административна сграда, гр.София, ул."Леге" № 4

6 114 000.00

5.

Част от административна сграда, гр.София, ул. "Св.Неделя" №1, представляваща 304.70 кв.м. от сутерена /склад за рекламни материали/ и 152.60 кв.м. от партера /Информационен център по туризъм/

561 330.00

6.

Административна сграда, гр.София, ул."Триадица" №8 с гараж

25 186 516.00

7.

Административна сграда, гр.София, ж.к."Изгрев", ул.”165” № 3А

7 245 600.00

8.

Клуб - ресторант, находящ се в гр.София,

сградата на ул."Славянска" №8821 300.00

9.

Апартамент № 47, находящ се в гр.София,

бул."Симеоновско шосе" № 83, вх.Б, ет.475 703.00

10.

Апартамент № 51, находящ се в гр.София,

бул."Симеоновско шосе" № 83, вх.Б, ет.564 400.00

11.

Подземен гараж с 19 паркоместа на ул."Сердика" № 11

423 720.00

12.

Апартамент № 30, находящ се в гр.София,

ж.к.„Люлин”, бл.956, вх.184 479.00

13.

Апартамент № 24, находящ се в гр.София,

ж.к.„Люлин”, бл.404, вх. Б, ет.260 472.00

14.

Административна сграда, гр. София, ул. „6-ти Септември” № 21

2 257 700.00

15.

Част от пети етаж на административна сграда с площ 144.40 кв.м., гр. Враца, ул. „Мито Цветков” № 2 – РС към ГД „ЕФК”

183 033.98

16.

Част от трети етаж на административна сграда, гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 1 – РС към ГД „ЕФК”

68 103.78

17.

Част от административна сграда, гр. Бургас – РС към ГД „ЕФК”

58 482.05

18.

Част от административна сграда, гр. Русе, ул. „Мария Луиза” № 19 – РС към ГД „ЕФК”

71 764.00

19.

Част от административна сграда, гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики” № 108 – РС към ГД „ЕФК”

65 119.00ОБЩО: 75 218 922.81
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

С П И С Ъ К

На моторните превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката

октомври, 2014 година

по ред


Марка/модел

Вид/

места


ДК № на

МПС


Дата

на придобиване

І регистрация


№ на шаси

№ на двигател

Вид горивоОбем на

двигател


куб.см

Радиокасетофон, вид

1.

Фолксваген Пасат

Лек /4+1

С 4952 МК

11.09.2002

WVWZZZ3BZ3P041875

AVF231557

дизел

1900

Авто – CD LG LCS -710 BR

2.

Мерцедес 208 Д

Лек /8+1

СА 0254 АХ

19.01.1996

WDB9023721P513453

60194300454759

дизел

2300

Sonashi

3.

Рено МастерАвтобус/13+1

С 4355 НА

20.09.2005

VF1 NDDUL634365043

G9UA754C140643

дизел

2463

Пайнер диск MP3

4.


Санг Йонг Рекстън

Лек/6+1

СА 2838 АВ

28.10.2005

КРТG0B1FS5P202673

66592512530177

дизел

2700

Оригинална аудио с-ма

5.

Мерцедес


Лек/4+1

СА 9643 АА

01.01.1998

WDB2200651A027097

11294430416710

бензин

3199

Оригинална аудио с-ма

6.

Шкода Суперб


Лек/4+1

СА 9937 АА

27.12.2005

TMBDL23U269103766

AWT172859

бензин

1781

CD - Klarion

7.

Шкода Октавия


Лек/4+1

СА 3282 АА

29.11.2005

ТМВКS21Z668067353

BKC861867

дизел

1896

Оригинална аудио с-ма

8.

Хюндай Санта Фе


Лек/6+1

СА 3992 ВТ

12.12.2006

КМНSH81WP7U121669

D4EB6011443

бензин

2188

Оригинално - диск

9.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1033 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P076018

BMR090765

дизел

1968

Радио CD - вградено

10.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1037 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P076771

BMR091292

дизел

1968

Радио CD - вградено

11.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1039 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P077796

BMR091774

дизел

1968

Радио CD - вградено

12.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1042 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P076278

BMR091072

дизел

1968

Радио CD - вградено

13.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1043 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P077202

BMR091528

дизел

1968

Радио CD - вградено

14.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1044 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P076737

BMR091294

дизел

1968

Радио CD - вградено

15.

Фолксваген Пасат


Лек/4+1

СА 1046 ММ

31.01.2008

WVWZZZ3CZ8P077768

BMR091767

дизел

1968

Радио CD - вградено

16.


Фолксваген Каравел

Бус/8+1

СА 1609 МА

29.10.2007

WV2ZZZ7HZ8H042262

BNZ084390

дизел

2461

Радио - оригинал

17.

Ауди А2

Лек/3+1

СА 9920 НН


15.11.2001

WAUZZZ8Z62N016551

ANV016283

дизел

1191

Оригинално - диск

18.


Мерцедес Спринтер

Автобус/11+1


СА 4904 АВ08.11.2005

WDB9036721R862076

61298151109708

дизел

2686

Касетофон и два бр. колони

19.

Волво S40

Лек/4+1

СА 4713 НТ


30.08.2006

YV1MS765272267625

0077656

дизел

1560

Оригинално - диск

20.

Пежо 407

Лек/4+1

СА 1409 НН


11.12.2008

VF36DRHRJ21754265

10DYVM4046475

дизел

1997

Оригинално

21.

Пежо 607

Лек/4+1

СА 9933 КТ


11.09.2007

VF39UUHZJ92224836

10TRD10112667

дизел

2720

Оригинално

22.

Пежо 308

Лек/4+1

СА 1391 НН


11.12.2008

VF34C5FWC55252401

10FHAZ0327774

бензин

1598

Оригинално

23.

Пежо 308

Лек/4+1

СА 1392 НН


11.12.2008

VF34C5FWC55309754

10FHAZ0373010

бензин

1598

Оригинално

24.

Тойта Хайлукс


товарен/4+1

СА 2423 СР21.12.2011

AHTFZ29G809066743

1KD5503519

дизел

2982

Оригинално

25.


Фолксваген Транспортер

Бус/8+1

СА 2801 НК

08.01.2008

WV2ZZZ7HZ9H027575

BNZ143090

дизел

2500

Оригинално

26.


Мерцедес Р500 4матик

Лек/5+1

СА 1835 РТ

16.05.2006

WDC2511751A007805

113971307209408

бензин

4966

Оригинално

27.


Хюндай Соната

Лек/4+1

С 2482 ХМ

14.12.2004

KMHEM41BP4A096893

G4JP4091396

бензин

1997

Оригинално

28.


Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6770 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB212312

F14D4071235KA

бензин

1399

Оригинално

29.


Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6752 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB214133

F14D4071518KA

бензин

1399

Оригинално

30.


Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6753 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB213988

F14D4071442KA

бензин

1399

Оригинално

31.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6783 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB215119

F14D4072113KA

бензин

1399

Оригинално

32.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6775 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB213991

F14D4071502KA

бензин

1399

Оригинално

33.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6786 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB213867

F14D4071432KA

бензин

1399

Оригинално

34.


Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6784 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB214486

F14D4071396KA

бензин

1399

Оригинално

35.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6765 СВ

18.05.2011

KL1SA69W9BB187861

F14D4067507KA

бензин

1399

Оригинално

36.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6757 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB213569

F14D4071215KA

бензин

1399

Оригинално

37.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6751 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB214900

F14D4071624KA

бензин

1399

Оригинално

38.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6779 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB212135

F14D4070901KA

бензин

1399

Оригинално

39.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6780 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB215056

F14D4071661KA

бензин

1399

Оригинално

40.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6782 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB213493

F14D4071403KA

бензин

1399

Оригинално

41.

Шевролет Авео

Лек/4+1

СА 6754 СВ

18.05.2011

KL1SF69W9BB214296

F14D4071226KA

бензин

1399

Оригинално

42.

Хонда Сивик

Лек/4+1

СА 5649 НК

30.04.1999

SHHMB4760XU102435

D16W4E101434

бензин

1590

Оригинално

43.

Опел Виваро

Лек/8+1

СА 8661 СВ

30.05.2011

W0LJ7BUBRBY730957

M9RC003159

дизел

1995

Оригинално

44.

Рено Клио

Лек/4+1

С 4758 МР

08.01.2003

VF1LB03C527521890

K7JA700R151908

бензин

1400

Оригинално

Забележка: автомобили под №1, № 9, №10, №11, №12, №13, №14 и №15 са с монтирано GPS устройство.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница