Министерство на икономиката и енергетиката утвърдил: васил щонов министър на икономикатастраница5/8
Дата10.02.2018
Размер1.22 Mb.
#56104
1   2   3   4   5   6   7   8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПО ПОЗИЦИИ № 4

от

.............. ........................... .......................................... ............................................

/наименование на участника/

Уважаеми дами и господа,

След запознаване с Публичната покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката”, предлагаме да изпълним поръчката по Позиция № 4 „Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно автокаско" при следната условия:  1. Общата стойност на застрахователната сума при пълна загуба е в размер на ……………………………..(……………………………………….....................словом) лева;

  2. Общата стойност на застрахователната сума при частична щета е в размер на ……………………………..(……………………………………….....................словом) лева;

3. Общата стойност на застрахователната премия е в размер на ……………………………..(……………………………………….....................словом) лева,

като за отделните обекти са, както следва:
по ред


Марка/модел

ДК № на

МПС


Застрахователна сума при пълна загуба

Застрахователна сума при частична щета

Застрахователна премия

2%

данък


Общо /застрахователна премия + 2% данък/:

1.

Фолксваген Пасат

С 4952 МК
2.

Мерцедес 208 Д

СА 0254 АХ
3.

Рено МастерС 4355 НА4.


Санг Йонг Рекстън

СА 2838 АВ5.


Мерцедес

СА 9643 АА6.

Шкода Суперб


СА 9937 АА7.

Шкода Октавия


СА 3282 АА8.

Хюндай Санта Фе


СА 3992 ВТ9.


Фолксваген Пасат

СА 1033 ММ
10.

Фолксваген ПасатСА 1037 ММ11.

Фолксваген Пасат


СА 1039 ММ12.

Фолксваген Пасат


СА 1042 ММ13.

Фолксваген Пасат


СА 1043 ММ14.

Фолксваген Пасат


СА 1044 ММ15.

Фолксваген Пасат


СА 1046 ММ16.


Фолксваген Каравел

СА 1609 МА17.

Ауди А2

СА 9920 НН

18.


Мерцедес Спринтер

СА 4904 АВ

19.

Волво S40

СА 4713 НТ

20.

Пежо 407

СА 1409 НН

21.

Пежо 607

СА 9933 КТ

22.

Пежо 308

СА 1391 НН

23.

Пежо 308

СА 1392 НН

24.

Тойта Хайлукс

СА 2423 СР

25.


Фолксваген Транспортер

СА 2801 НК26.


Мерцедес Р500 4матик

СА 1835 РТ27.


Хюндай Соната

С 2482 ХМ28.


Шевролет Авео

СА 6770 СВ29.


Шевролет Авео

СА 6752 СВ30.


Шевролет Авео

СА 6753 СВ
31.

Шевролет Авео

СА 6783 СВ
32.

Шевролет Авео

СА 6775 СВ
33.

Шевролет Авео

СА 6786 СВ
34.


Шевролет Авео

СА 6784 СВ
35.

Шевролет Авео

СА 6765 СВ
36.

Шевролет Авео

СА 6757 СВ
37.

Шевролет Авео

СА 6751 СВ
38.

Шевролет Авео

СА 6779 СВ
39.

Шевролет Авео

СА 6780 СВ
40.

Шевролет Авео

СА 6782 СВ
41.

Шевролет Авео

СА 6754 СВ
42.

Хонда Сивик

СА 5649 НК
43.

Опел Виваро

СА 8661 СВ
44.

Рено Клио

С 4758 МР


Общо:

Забележка:

Маркировката на автомобилите (ако се изисква такава от Застрахователя) е за сметка на участника (застрахователя) и следва да бъде калкулирана в общата цена предлагана от участника.
- Дължимият общ размер на премията ще бъде еднократно заплатен от Възложителя. Не се допуска предлагането на варианти/схеми на разсрочено плащане.

- Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Дата: …………… 2014 г. Подпис и печат: ...........

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният / ....................................................................................

в качеството ми на ....................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публичната покана с предмет „Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът, чийто представител съм, в случай на настъпване на застрахователно събитие, ще извърши обезщетението по следния начин, съгласно желанието на Застрахования, независимо от годините на производство на автомобилите:
1. Да ремонтирам МПС в случай на настъпване на застрахователно събитие за сметка на Застрахователя в сервиз, с който е сключен абонаментен договор (доверен сервиз), като плащането е директно на сервиза на база възлагателно писмо за ремонта, издадено след огледа.
2. В случая на т. 1 няма да има самоучастие в обезщетението от страна на Застрахования.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................2014 г. ДЕКЛАРАТОР:.…..............................

(подпис)
Забележка: Декларацията се попълва от участниците по позиция № 4 „Застраховка на сухопътни превозни средства, собственост на Министерство на икономиката и енергетиката, при условията на „Пълно автокаско".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката”по позиция №1 „ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО”

Днес, ...................... год. в гр.София се сключи настоящият договор между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр.София, ул. „Славянска“ № 8, ЕИК 130169256, представлявано от Васил Щонов, министър на икономиката и енергетиката и Елена Карапаунова, главен счетоводител, наричано по-долу „Възложител“ от една страна,

и

2.………………………………………………..………..…, с адрес на управление: гр. ………………………, ул./бул………………………………………………………………………….………..........№………………,ет………,ап........, ЕИК……………....................................., банкова сметка №………………………., банков код…………………………при банка …………………………клон…………………………….., представлявано от ……………………………………………………………………………………., с адрес: гр. …………………………………………, ул./бул. ………………………………….……, №………………………, ет……………………………, ап……………………….,

в качеството му на управител, наричан по-долу „Изпълнител”, определен за такъв в резултат на проведена процедура по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, от друга страна.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да сключи договор за застраховка по обособена Позиция №1 Застраховка на имущество” за недвижими имоти, държавна собственост посочени в списък – Приложение №1 от документацията на поръчката, неразделна част от договора, покриващи следните рискове:

- Всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предизвикана от пожар, експлозия, имплозия, буря, други природни бедствия, атомна енергия, земетресение, свлачища или от градушка или измръзване, и всякакво друго събитие, като кражба, както и рисковете Умишлен палеж“, „Изтичане на вода и пара“, „Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване“, „Злоумишлени действия на трети лица“, „Разноски за разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие".

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница