Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1316/ 15. 09. 2006 гДата17.08.2018
Размер79.12 Kb.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
З А П О В Е Д
РД 09 - 1316/ 15.09.2006 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически и електронни измервания, за професия код № 523030 Техник на електронна техника, специалности код № 5230301 Промишлена електроника, код № 5230302 Микропроцесорна техника и професия код № 523040 Монтьор на електронна техника, специалности код № 5230401 Промишлена електроника, код № 5230402 Микропроцесорна техника от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007 година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед РД 09 - 1316/ 15.09.2006 г.


Учебен предмет:
УЧЕБНА ПРАКТИКА : ЛАБОРАТОРНА – ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

ХІ клас


Професионално направление:


код № 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код № 523030 ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

код № 523040 МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА

Специалности:код № 5230301 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230302 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

код № 5230401 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

код № 5230402 МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА


София, 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по Учебна практика: Лабораторна - по електрически и електронни измервания е предназначена за обучение по професиите Техник на електронна техника и Монтьор на електронна техника, специалности Промишлена електроника и Микропроцесорна техника.

Съдържанието на учебната програма е насочено към усвояване на система от знания за средствата и методите за измерване на основни параметри на електрически вериги; параметри и характеристики на основните схеми на синусоидални генератори, импулсни схеми и комбинационни логически схеми.

При обучението по предмета се прилагат знания от Математика, Физика, Химия, Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Електромонтажна практика, Учебна практика по схемотехника.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на умения и навици за практическо изпълнение на електрически схеми и опитни постановки, измервания на електрически величини, анализиране на получените резултати, оценяване качествата на електронните устройства, откриване и отстраняване на неизправностите и грешките.ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета има за цел учениците да усвоят система от знания и практически умения за реализиране на схеми на опитни постановки, за извършване на точни измервания и спазване на изискванията за безопасна работа.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

- придобиване на знания и умения за измервателните уреди и методите за измерване на основните електрически величини, снемане на характеристики и параметри на електронни схеми от аналоговата и цифровата схемотехника; • формиране на умения за реализиране на схеми на опитни постановки ,безопасни измервания на основните електрически величини , откриване на грешки и неизправности;

 • прилагане на знанията и уменията за избор на подходящи уреди за конкретни измервания, тяхното правилно включване и точно отчитане;

 • изграждане на умения и навици за аналитично и графично представяне на резултатите от измерванията, анализиране и сравняване на получените резултати;

 • усвояване на знания и умения за изчисляване на основните параметри, грешките при измерванията, изводи за качествата на електронните устройства;

 • умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 • умения за работа с учебна, техническа и справочна литература.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове по учебния предмет Учебна практика: Лабораторна - по електрически и електронни измервания и разпределянето им по учебни години и срокове е записан в учебния план на професиите ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА и МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА:


ХІ клас:

І срок: 18 седмици х 3 часа = 54 часа

ІІ срок: 18 седмици х 3 часа = 54 часа

Общо: 108 часа
ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Учебното съдържание е подбрано и структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите, съдържащи се в него.

Учебните часове, които са предвидени по учебния план и са над посочените в учебната програма, се разпределят по преценка на учителя.

За постигане целите на обучение учителите могат да определят броя на часовете за отделните теми в рамките на дадения раздел, както и да разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.


Наименование на разделите

Брой учебни часове

1.

Изследване на синусоидални генератори

9

2.

Изследване на токоизправители, изглаждащи филтри, стабилизатори

12

3.

Измерване параметрите на импулси с осцилоскоп. Изследване на преобразуватели на импулси

12

4.

Изследване на основните елементи на импулсните схеми

9

5.

Изследване на тригери

15

6.

Изследване на импулсни генератори

15

7.

Изследване на комбинационни логически схеми

21

8.

Комплексна работа, обобщение и систематизация и оценяване

9
Раздел І. Изследване на синусоидални генератори


 1. Схеми на генератори с фазовъртящ четириполюсник и с мост на Вин.

 2. Измерване на фазова разлика с двуканален осцилоскоп.

 3. Изследване влиянието на капацитета на кондензаторите и на съпротивлението на резисторите върху параметрите на генерираното напрежение.


Раздел ІІ. Изследване на токоизправители, изглаждащи филтри, стабилизатори


 1. Еднополупериодна и двуполупериодни схеми.

 2. Капацитивен и R C филтри – определяне коефициента на пулсации и коефициента на изглаждане.

 3. Компенсационни стабилизатори – определяне коефициента на стабилизация.

 4. Снемане на товарни характеристики и определяне на изходно съпротивление.Раздел ІІІ. Измерване параметрите на импулси с осцилоскоп. Изследване на преобразуватели на импулси

1. Диференциращи вериги - с R C и с О У

2. Интегриращи вериги – с R C и с О У

3. Ограничители - диодни, транзисторни и с О У.Предавателни характеристики.


РазделІV. Изследване на основните елементи на импулсните схеми


 1. Транзистор в ключов режим

 2. Т Т L И С – стандартни; с отворен колектор; с три изходни състояния ; C M O S И С.

 3. Предавателни, входни и изходни характеристики; бързодействие.


Раздел V. Изследване на тригери


 1. Статичен тригер, R S , J K, D и Т тригери. Тригер на Шмит.

 2. Предавателни характеристики.

 3. Таблици на истинност.

 4. Времедиаграми.Раздел VІ. Изследване на импулсни генератори


 1. Мултивибратори,блокинг-генератори, Г Л И Н .

 2. Изследване влиянието на капацитета на кондензаторите и на съпротивлението на резисторите върху параметрите на генерираните импулси.

 3. Автогенераторен и чакащ режим

.

Раздел VІІ. Изследване на комбинационни логически схеми
1. Шифратори и дешифратори.

2 Суматори.

3. Мултиплексори и демултиплексори.

4. Цифрови компаратори – паралелни и последователни.

5. Кодови преобразуватели.

V. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Източници на регулируемо постоянно напрежение.

2. Волтметри, амперметри, комбинирани уреди - различни видове.

3. Двулъчеви осцилоскопи.

4 .Измервателни генератори.

5. Честотомер.

6. Универсални лабораторни стендове / У Л С / за дискретни елементи и У Л С за

интегрални схеми.

7. Характериограф. 1. R L C мост.

 2. Компютър с инструментален интерфейс IEEE, графичен принтер и плотер.

 3. Свързващи проводници , лабораторни макети на електронните схеми.

11.Активни и пасивни електронни елементи.

12.Справочна и друга техническа литература.VІ.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва:

да знаят:

 • основните изисквания за правилна и безопасна работа с различни електрически и електронни уреди;

 • графични символи, основни параметри и означения на градивни елементи и уреди

 • методи за измерване на електрически величини;


да могат:

 • да организират работното си място съгласно изискванията за безопасна работа;

 • да разчитат и реализират ел.схеми с различни градивни елементи, макети и уреди;

 • да прилагат основните методи за измерване на параметри и снемане на характеристики;

 • да избират подходяща апаратура за конкретно изследване , отчитат точно и оценяват грешките;

 • анализират и сравняват получени резултати и правят изводи;

 • работят самостоятелно и в екип;

 • ползват учебна, техническа и справочна литература.VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
инж. Мария Стоева – СПГЕ “Джон Атанасов”

инж. Иван Михов – СПГЕ “Джон Атанасов”
Каталог: prof -> moneltehnika
prof -> Становище за осъществен предварителен контрол
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
moneltehnika -> Програма по Учебна практика: Лабораторна електрически и електронни измервания, е предназначена за обучение по професията
moneltehnika -> Министерство на образованието и науката з а п о в е д № рд 09 1315/ 15. 09. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница