Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град



Дата06.02.2017
Размер56.22 Kb.
#14339

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, СОФИЯ-ГРАД


1303 София, ул. “Антим I” № 17, тел. 935-60-50, факс 987-04-18

З А П О В Е Д
№ РД 01- 73/15.03.2010 г.
На основание чл. 8, ал 1, т. 21 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието, във връзка с изпълнение на Националните програми на МОМН за 2010 г., ПМС № 129/11.07.2000 г. и дейности по определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, съгласно Наредба №1/04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената на системата на народната просвета
І. О П Р Е Д Е Л Я М:
Координатори от РИО, София-град, както следва:


 1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”

 • Модул „Оптимизация на училищната мрежа”

Координатор: Л. Ковачева – ст. експерт по интегрирано обучение и специални училища, тел: 9 35 60 80, e-mail: rio_lkovacheva@abv.bg

 • Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

Координатор Р. Паскалева – ст. експерт по професионално образование, тел:

9 35 60 71, e-mail: rio_rpaskaleva@abv.bg



 • Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”:

Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”

Координатор Кр. Тодорова – ст. счетоводител, тел: 9 35 60 54, e-mail: rio_ktodorova@abv.bg



Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата

Координатори: М. Павлова – ст. експерт по организация на средното образование, тел: 9 35 60 67, e-mail: rio_mpavlova@abv.bg

Р. Вангелова – ст. експерт по обществени науки и гражданско образование, тел: 9 35 60 92, e-mai: rio_rvangelova@abv.bg.


 1. Национална програма „Квалификация

 • Модул „Квалификация на учители”

Координатори: М. Данчева – ст. експерт по чуждоезиково обучение, тел: 9 35 60 82, e-mail: rio_mdancheva@abv.bg

Г. Лилова– ст. експерт по чуждоезиково обучение, тел: 9 35 60 82, e-mail: rio_glilova@abv.bg

В. Доминикова – ст. експерт по информатика и информационни технологии, тел: 9 35 60 68 , e-mail: rio_vdominikova@abv.bg.


 • Модул „Квалификация на директори”

Координатор: М. Златкова – ст. експерт по организация на средното образование, тел: 9 35 60 61, e-mail: rio_mzlatkova@abv.bg
Национална конференция „Училището - желана територия на ученика”

Координатори: Ваня Станчева – ст. експерт по организация на средното образование, тел: 9 35 60 65, e-mail: rio_vstancheva@abv.bg

Ант. Григорова - ст. експерт по обществени науки и гражданско образование, тел: 9 35 60 78, e-mai: rio_agrigorova@abv.bg

В. Доминикова – ст. експерт по информатика и информационни технологии, тел: 9 35 60 68 , e-mail: rio_vdominikova@abv.bg.



 1. Национална програма „Информационни и комуникационни (ИКТ) в училище”

Координатор: Е. Илиева – ст. експерт по информационно осигуряване, тел: 9 35 60 63, e-mail: rio_eilieva@abv.bg

 1. Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради”

Координатор: Н.Златевска – ст. счетоводител, тел: 9 35 60 54, e-mail: rio_nzlatevska@abv.bg

 1. Национална програма „Училището – територия на учениците”

 • Модул „Ритуализация на училищния живот”

Координатор: В. Арсенова – ст. експерт по БЕЛ, тел: 9 35 60 85, e-mail: rio_varsenova@abv.bg

 • Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Координатори: Л. Кошарска – ст. експерт по начално образование, тел: 9 35 60 69, e-mail: rio_lkosharska@abv.bg

Р. Димова – ст. експерт по начално образование, тел: 9 35 60 70, e-mail: rio_rdimova@abv.bg



 • Модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади ”

Координатор: Петя Иванова – ст. експерт по природни науки и екология, тел: 9 35 60 75, e-mail: rio_pivanova@abv.bg

 1. Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”

Координатор: Ст. Георгиев – ст. експерт по БЕЛ, тел: 9 35 60 86, e-mail: rio_sgeorgiev@abv.bg

 1. Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното

образование”

Координатори: Ант. Овчарова – ст. експерт по професионално образование, тел: 9 35 60 72, e-mail: rio_aovcharova@abv.bg

Ал. Димитров – гл. счетоводител, тел: 9 35 60 53, e-mail: rio_adimitrov@abv.bg


 1. Национална програма „С грижа за всеки ученик”

 • Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Координатори: Пенка Иванова – ст. експерт по математика, тел: 9 35 60 93, e-mail: rio_pninkova@abv.bg

М. Митренцева – ст. експерт по обществени науки и гражданско образование, тел: 9 35 60 97, e-mai: rio_mmitrenceva@abv.bg

Р. Илиева – ст. експерт по природни науки и екология, тел: 9 35 60 96, e-mail: rio_@abv.bg


 • Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Координатори: Т. Стоева – ст. експерт по математика, тел: 9 35 60 94, e-mail: rio_tstoevava@abv.bg

E.Златкова– ст. експерт по природни науки и екология, тел: 9 35 60 91, e-mail: rio_ezlatkova@abv.bg

Ев. Цанева – ст. експерт по организация на средното образование, тел: 9 35 60 66, e-mail: rio_ecaneva@abv.bg


 1. Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”

Координатори: Ал. Димитров – гл. счетоводител, тел: 9 35 60 53, e-mail: rio_adimitrov@abv.bg

Л. Ковачева – ст. експерт по интегрирано обучение и специални училища, тел: 9 35 60 80, e-mail: rio_lkovacheva@abv.bg

Д. Конярова – ст. експерт по физическо възпитание, тел: 9 35 60 79, e-mail: rio_dkoniarova@abv.bg


 1. Национална програма „По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”

Координатори: Е. Илиева – ст. експерт по информационно осигуряване, тел: 9 35 60 63, e-mail: rio_eilieva@abv.bg

В. Василева – ст. експерт по предучилищно възпитание, тел: 9 35 60 76, e-mail: rio_vvasileva@abv.bg



 1. ПМС № 129/11.07.2000 г. за проектно участие на училищата за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците

Координатори: Д. Конярова – ст. експерт по физическо възпитание, тел: 9 35 60 79, e-mail: rio_dkoniarova@abv.bg

Б. Йосифова – ст. експерт по предучилищно възпитание, тел: 9 35 60 76, e-mail: rio_bkaleva@abv.bg

Е. Илиева – ст. експерт по информационно осигуряване, тел: 9 35 60 63, e-mail: rio_eilieva@abv.bg,

12. Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в



звената на системата на народната просвета, чл. 14 – право на допълнително

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал в

училище:


 • Чл. 15, ал.4 „Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите…”:

 • т. 1 за общинските училища и обслужващи звена

Координатор: Евг. Вълкова – ст. експерт по организация на средното образование, тел: 9 35 60 73, e-mail: rio_evalkova@abv.bg

 • т. 2 за държавните училища и обслужващи звена

Координатор: Р. Паскалева – ст. експерт по професионално образование, тел: 9 35 60 71, e-mail: rio_rpaskaleva@abv.bg

Л. Ковачева – ст. експерт по интегрирано обучение и специални училища, тел: 9 35 60 80, e-mail: rio_lkovacheva@abv.bg



 • т. 2 и т. 4 - за държавните и общински детски градини

Координатори: В. Василева – ст. експерт по предучилищно възпитание, тел: 9 35 60 76, e-mail: rio_vvasileva@abv.bg

Б. Йосифова – ст. експерт по предучилищно възпитание, тел: 9 35 60 76, e-mail: rio_bkaleva@abv.bg




ІІ. Н А Р Е Ж Д А М:
В съответствие с определените в гореизложените Национални програми, ПМС № 129 и Наредба № 1/04.01.2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената на системата на народната просвета срокове, координаторите да организират и осъществят дейности относно информиране на бенефициентите, мониторинг, изготвяне на справки, междинни и окончателни отчети.
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение от Катя Васева – главен специалист в РИО, София- град.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Маргарита Ананиева – началник-отдел „Административно-правно, финансово, стопанско и информационно обслужване” – тел.9 35 60 60, e-mail: rio_mananieva@abv.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО

СОФИЯ-ГРАД




Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница