Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието търговищеДата23.10.2018
Размер87.5 Kb.
#94745
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ
ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Общински кръг - VІІ клас

13.02.2011г.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Темата се състои от две части. Първата съдържа 15 тестови задачи по химия и опазване на околната среда. Всички задачи са с четири възможни отговора, от които само един е верен. Отговорите си отбелязвайте върху теста чрез ограждане с кръгче на съответната буква. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки.

Втората част на темата съдържа 2 задачи от изученото учебно съдържание. Указанията за решаване са дадени в условието на всяка задача.

Време за работа – 4 астраномически часа. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!І ЧАСТ


1. Посочете комбинацията, в която са включени само модели на йони:

А Б В Г
а) А и Б; б) А и В; в) В и Г; г) Б и Г


2. Кои от посочените частици са на един и същ химичен елемент?

А) 18 р+, 21 no, 18 е;

Б) 11 р+, 11 no, 10 е;

В) 11 р+, 12 no, 11 е;

Г) 17 р+, 18 no, 18 е--.
а) А и Б; б) А и В; в) Б и В; г) В и Г.
3. В коя група изброените вещества съответстват на моделите?а) серен диоксид, кислород, въглероден оксид;

б) вода, въглероден оксид, кислород;

в) озон, азот, въглероден оксид;

г) диводороден сулфид, водород, амоняк.
4. В кой ред са означени само молекули:

а)

б)

в)

г)

5. Колко молекули въглероден диоксид се съдържат в 2 mol?

а) 44; б) 88; в) 6,02.10 23; г) 12,04.10 23.
6. В коя група елементите проявяват постоянна валентност?

а) Fe, C, O, S;

б) O, H, Na, K;

в) H, P, Ca, Br;

г) Al, Cl, N, H.
7. Коя от означените структурни формули съответства на дифосфорен пентаоксид?

O O О


|| || ||

а) О – Р – О б) Р – О – Р в) О – Р – О – Р – О г) О = Р = Р = О

|| || || || || | |

O – О = P – O O O О О O – O
8. В коя група валентностите на елементите спрямо кислорода са в реда 1, 5, 4?

а) Na2O, N2O5, СО2;

б) СаО, AI2O3, Сl2О7;

в) N2O, SO2, SiO2;

г) К2O, SO3, Br2O5.
9. В кой ред са записани формулите на готварска сол и на сода каустик?

а) NaCl , Na2CO3

б) KCl , KOH

в) KCl , Na2CO3

г) NaCl , NaOH
10. При кои от взаимодействията се отделя водород?

А)

Б)

В)Г)

а) при А и Б

б) при Б и В

в) при А и Г

г) при Б и Г

11. При коя от химичните реакции се получава основа?

а) SO2 + H2O →

б) Na + H2O →

в) CuO + H2

г) Cl2+ H2O →
12. За уравнението: аFeS + bO2 → сFeO + dSO2 коефициентите са:

а) а = 2, b = 3, с = 2, d = 2;

б) а = 1, b = 2, с = 1, d = 1;

в) а = 1, b = 2, с = 2, d = 1;

г) а = 2, b = 3, с = 2, d = 3;

13. За получаване на 2 mol молекули вода при реакцията 2Н2 + О2 → 2Н2О са необходими толкова mol молекули кислород, колкото при една от следните химични реакции:

а) 2SO2 + О2 → 2SO3

б) 4P + 3O2 → 2P2O3

в) 4P + 5O2 → 2P2O5

г) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
14. В кой ред сравнението на активността на алкалните метали е правилно?

а) Li < K < Na

б) K< Li < Na

в) Li > K > Na

г) Li < Na < K
15. Koe уравнение отразява вярно взаимодействието между кислород и фосфор, ако в полученото съединение фосфорът проявява трета валентност, а валентността на кислорода е винаги постоянна.

а) P + O2 → PO2

б) 2 P + O2 → P2O2

в) 3 P + O2 → P3O2

г) 4 P + 3 O2 → 2P2O3
ІІ ЧАСТ
Задача 1. (15 точки): Запишете с химични знаци и формули: три мола молекули кислород, една молекула въглероден оксид, два мола серен диоксид, четири молекули хлор, пет мола натриеви йони, два свободни атома бром, хлориден йон.

  • Определете броя на атомите на химичния елемент във всяко от означените прости вещества.

  • Изчислете относителната молекулна маса на химичните съединения.

Аr(О) = 16; Аr(С) = 12; Аr(S) = 32; Аr(Na) = 23; Аr(Вr) = 80
Задача 2. (35 точки): Изразете с химични уравнения следните преходи за натрия и неговите съединения, показани на схемата. Наименувайте посочените продукти и отговорете на дадените под схемата въпроси:
NaCl

1 7

9 2 8 6

NaН ← Na Na2O NaOH

4 5

3

Na2О2 Na2CO3
а) Какъв е химичният характер на Na2O?

б) Коя от химичните реакции е неутрализация? в) В какъв цвят оцветяват пламъка натрият и неговите съединения? г) На какви йони се разпада NaOH при разтваряне във вода? д) Как се получава натриев хлорид в практиката?

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница