Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средаДата22.07.2016
Размер170.48 Kb.
#1251


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


1618, София, бул. “Цар Борис III” № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15

e-mail: iaos@eea.government.bg, www.eea.government.bgД О Г О В О Р
№.............../...........................г.

Днес, ………………2016 год., в гр. София, между:


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с административен адрес в гр. София – 1618, кв. „Павлово“, бул. „Цар Борис III“ №136, БУЛСТАТ: 831901762, представлявана от д-р инж. Ваня Григорова – Изпълнителен директор и Георги Игнатиев – началник на отдел ФСУ, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

................................................“, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление в ......................................., представлявано от .........................................................., в качеството си на .................................,наричано по-долу за краткост„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,на основание чл. 41 във връзка с чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на Решение.....................................2016 г. на изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществената поръчка и във връзка с чл. 183-209 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да му предостави следните правни и консултантски услуги:

1.1. осъществяване на юридическа подкрепа, свързана с попълването на Раздел 7 „План за изпълнение“ и Раздел 10 „План за външно възлагане“ в система ИСУН 2020 (по одобрения образец) на формуляр за кандидатстване (проектно предложение), с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да кандидатства по обявена от МОСВ процедура за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ с краен срок за подаване на проектното предложение – 30.06.2016 г.

В обхвата на юридическата подкрепа, предмет на възлагане се включват следните дейности:

1.1.1 идентифициране броя и вида на процедурите, посредством които ще бъдат възлагани обществените поръчки за избор на изпълнители на допустимите дейности по проекта и обосноваване конкретната им относимост и приложимост;

1.1.2. представяне начина на изпълнение на дейностите от обхвата на проекта, респ. резултатите, които ще бъдат постигнати, посредством провеждането на относимите процедури, съобразно Закона за обществените поръчки, като бъдат отчетени особеностите на новата нормативна уредба в сферата на обществените поръчки;

1.1.3. формулиране предмета на всяка отделна обществена поръчка, нейната стойност и обхват;

1.1.4. детайлно описание на времевата последователност на възлагане на съответната обществена поръчка;

1.1.5. попълване на раздел 7 „План за изпълнение“ и раздел 10 „План за външно възлагане“ във формуляра за кандидатстване в системата ИСУН.

1.2. изготвяне в пълен обем на необходимите документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за реализацията на конкретните дейности от Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ и постигането на конкретно формулирани в него резултати и индикатори, в обем и със съдържание, съобразно Раздел 10 „План за външно възлагане“ от формуляра за кандидатстване, в което число и изпълнение на следните съпътстващи дейности:

1.2.1. преработка на съответната част от документациите, в случай на неодобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от Агенция по обществените поръчки и/или от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020, съобразно дадените становища и препоръки;

1.2.2. даване на становища и разяснения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на обжалване на изготвена документация от страна на заинтересовани лица, пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или образувани дела по съдебен ред;

1.2.3. даване на разяснения в законноустановения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация и провеждането на съответната обществена поръчка;

1.2.4. участие в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на всяка от провежданите обществени поръчки в изпълнение на проекта, в това число и подготовка на протоколите за работа на комисиите;

1.2.5. изготвяне на необходимите документи при евентуално депозирани жалби срещу Решение/я на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на Изпълнител/и при обжалване пред КЗК и ВАС.
ІІ. СРОКОВЕ
Чл.2. Сроковете за изпълнение на комплекса от дейности, формиращи предмета на възлагане са следните:

2.1. за цялостната, предоставяна в изпълнение на настоящето възлагане юридическа подкрепа - за периода от сключване на договора за възлагане на услугите, до края на „физическото“ изпълнение на проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“;

2.2. за участие в подготовката на проектното предложение и подготовката на обосновки и отговори по време на оценката от страна на УО на ОПОС 2014-2020 – до датата на одобряване на проектното предложение;

2.3. за изработване и предаване на Възложителя на всяка документация, за възлагане на обществена поръчка – ..................... (.........................) календарни дни, след конкретно възлагателно писмо, отправено от страна на Възложителя и обективиращо потребността му от съответното изпълнение;

2.4. за преработка на съответната документация, в случай на неодобрението й от Възложителя, от страна на АОП и/или на УО на ОПОС - ..................... (.........................) календарни дни, считано от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за неодобрението на цялата документация или на части от нея.

2.5. за даване на разяснения във връзка с постъпили при Възложителя питания, относно документацията и/или провеждането на конкретната обществена поръчка – ..................... (.........................) календарни дни от постъпването на питането, съгласно съответно приложимата разпоредба на ЗОП;2.6. Срок за изготвяне на становища по евентуално депозирани жалби - ..................... (.........................) календарни от изискването му от страна на сезирания с жалбата орган (КЗК/ВАС).

2.7. Срок за изготвяне на становища по възникнали казуси по време на изпълнението на сключените договори - ..................... (.........................) календарни дни от възникване на казуса и уведомяване от страна на Възложителя.
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. За изпълнение на договорната задача, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .................................. лв. (……………………………….......) без вкл. ДДС или .......................лв. (.......................................................) с вкл. ДДС, по следните дейности:
Офертни показатели

Цена в лева (без ДДС)

Обща цена,

в лева с ДДС

1.

Предоставяне на юридическа подкрепа, свързана с попълването на Раздел 7 „План за изпълнение“ и Раздел 10 „План за външно възлагане“ в система ИСУН 2020 на формуляра за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“2.

Изготвяне в пълен обем на необходимите документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за реализацията на конкретните дейности от Проекта и постигането на конкретно формулирани в него резултати и индикатори, в обем и със съдържание, съобразно Раздел 10 „План за външно възлагане“ от формуляра за кандидатстване3.

Участие в Комисии за провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на всяка от провежданите обществени поръчки в изпълнение на проекта, в това число и изготвяне на протоколите от работата на съответната Комисия. Изготвяне на становища по евентуално депозирани жалби срещу Решение/я на Възложителя за избор на Изпълнител/и и осигуряване на процесуална защита пред КЗК и ВАС4.

Провеждане на консултации и изготвяне на становища за възникнали казуси при изпълнението на сключените договори до края на „физическото“ изпълнение на проекта
Чл. 4.  Посоченото в чл. 3 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: IBAN: ................................................................; BIC: .....................................; Банка ................................................., по следният начин:

4.1. първо плащане, в размера на стойността по т. 1 от таблицата съгласно чл.3, формиращо предложената цена и възлизащо на ...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС, дължимо в срок от 10 (десет) работни дни след получено авансово плащане по сметката на ИАОС по одобрения от УО на ОПОС Проект, подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4. и издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2. междинно плащане, в размера на предложената в т. 2 от таблицата съгласно чл.3 цена, възлизащо на ...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от предаване на окончателен вариант на изготвените документации за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта, подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4., представена оригинална фактура за стойността на плащането и осигурено финансиране от бюджета на проекта;

4.3. междинно плащане, в размер на 60% от стойността по т. 3 от таблицата съгласно чл.3 с конкретните ценови показатели, формиращи крайната цена за изпълнението и възлизащо на ...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС дължимо в срок от 10 (десет) работни дни от приключване дейността на последната от комисиите, провеждащи процедурите за възлагане на обществени поръчки, в това число и подготвени Решения за избор на изпълнител/и, подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4., представена оригинална фактура за стойността на плащането и осигурено финансиране от бюджета на проекта;

4.4. междинно плащане, в размера в размер на остатъчната цена по т. 3 от таблицата съгласно чл.3, възлизащо на ...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от влизане в сила на всички решения за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта, подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4., след представяне на оригинална фактура за стойността на плащането и осигурено финансиране от бюджета на проекта;

4.5. междинно плащане, в размер на 50% от цената по т. 4 от таблицата съгласно чл.3, възлизащо на ...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС, платимо в срок до 30.11.2018 г., подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4., наличие на представена оригинална фактура за стойността на плащането и осигурено финансиране от бюджета на проекта;

4.6. окончателно плащане, в размер на остатъчната стойност по т. 4 от таблицата съгласно чл.3, възлизащо на...................... лева. (.....................................лева), без включен ДДС, и ................................лева (.....................................................лева) лева с включен ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от приключване изпълнението на последния от сключените договори, подписан протокол на комисията съгласно чл. 5, т.5.4., представена оригинална фактура за окончателно плащане и осигурено финансиране от бюджета на проекта.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

5.1. се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, обосноваваща потребността от:

- попълването на Раздел 7 „План за изпълнение“ и Раздел 10 „План за външно възлагане“ в система ИСУН 2020 (по одобрения образец) на формуляр за кандидатстване (проектно предложение), с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да кандидатства по обявена от МОСВ процедура за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“;

- изготвяне на документациите за предстоящите и планирани за възлагане обществени поръчки, с цел изпълнение на дейностите от обхвата на проекта;

5.2. се задължава да формулира и посочи специфичните си изисквания към участниците в процедурите (обособените позиции) и/или подаваните от тях оферти, касаещи допустимостта и/или оценката им в процедурата по обществената поръчка;

5.3. се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение, съобразно определения в раздел III начин и размер;

5.4. се задължава да назначи комисия от свои представители за приемане на отчетите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по договора.

5.5. има право да определи компетентни служители, които да взаимодействат с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при поискване от негова страна на информация, свързана с изпълнение на договора;

5.6.има право да оказва текущ контрол на всеки етап от изпълнението на дейностите по договора, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

6.1. се задължава да изпълнява предмета на договора добросъвестно, в приетите между страните срокове, на високо експертно ниво и в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове;

6.2. се задължава да носи отговорност за качеството на изготвените документации, предмет на договора;

6.3. се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице готовите документи на електронен носител;

6.4. има право да получи уговорената цена за възложените и изпълнени услуги по реда и при условията на чл. 4;

6.5. има право да получи необходимата информация и съдействие, както и уточняване на проблемите, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или свързани с него лица са заявили консултиране;

6.6. има право да ползва получената търговска и друга информация само за изпълнение на настоящия договор;

6.7. се задължава да не копира, променя или предоставя информация на трети лица, получена при изпълнението на договора или станала им известна при или по повод изпълнението на възложената услуга, без изричното съгласие за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.VI. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя текущи отчети за изпълнението на всяка една от дейностите по чл. 4, които са основание за извършване на плащания. За представените текущи отчети се съставят приемо-предавателни протоколи между страните.

Чл.8 В 10 (десет) дневен срок от представените отчети по чл. 13 комисията по чл. 5, т. 5.4. изготвя протокол за приемане/неприемане на отчетените дейности.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

9.1. с изтичането на срока за изпълнението му.

9.2. по взаимно писмено съгласие на страните.

9.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице;

9.4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на проектите, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора или превъзложи изпълнението на договора на подизпълнител/и, които не са декларирани като такива при сключването на настоящия договор.

10.2. налице е забавено, частично и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако забавянето, неточното и/или некачествено изпълнение се дължи на виновното поведение на трети лица и/или е следствие от неизпълнение на задължения на . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие когато се откаже от последващо изпълнение на възложената работа, предмет на настоящия договор. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване.

(2) При прекратяване на договора по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента на прекратяването разходи. Тези разходи се установяват с подписан двустранен протокол.Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

а) не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите, след изтичане на крайните срокове;

б) системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани;

Чл.13. С оглед обстоятелството, че страните по настоящия договор са юридически лица и правата и задълженията, свързани с изпълнението му, възникват именно за Търговските дружества като правни субекти, възникване на непредвидени обстоятелства като: смърт, неплатежоспособност, поставяне под запрещение или други форми на недееспособност на Управителите на някоя от страните, не води до прекратяване на настоящия договор и не следва да се счита за обективна причина за отпадане/погасяване на задълженията по него на съответната страна.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИЧл.14. При забавяне на плащанията по чл. 4 от този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи обезщетение в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на дължимото плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелствата по забавата на плащането и да посочи срок за осъществяването му.

Чл.15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените услуги или част от тях, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от общата стойност на изпълнението по настоящия договор.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължило повече от 30 (тридесет) дни и което забавяне не се дължи на обективни, независещи от него обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора с едностранно уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дава допълнителен срок за изпълнение.Чл.16. За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер 10% (десет на сто) от цената по договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл.17. (1) При прекратяване на договора по чл. 9.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При прекратяване на договора по чл. 9.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и неразплатена стойност на извършени услуги, доказана с фактура.

(3) При прекратяване на договора при условията на чл. 9.2., страните не си дължат неустойки.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТЧл. 18. (1) Всяка информация, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и/или по повод изпълнението на този договор ще се приема за конфиденциална.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктна конфиденциалност по отношение на всички факти, сведения, данни, документация и друга информация, които са му станали известни по повод и във връзка с изпълнението на договора, независимо дали се отнасят до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други лица.

Това задължение се отнася до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица и важи и след изтичане на срока или прекратяване на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за всякакви щети, произтекли от неспазване на това задължение от негова страна. Това задължение не се отнася до предоставяне на информация по искане на компетентни държавни органи, когато е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по закон или е разпоредено с решение на компетентен съд.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред трети лица под каквато и да е форма съдържанието на договора или на част от него, както и на информация, свързана с изпълнението му, освен на своите служители. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за изпълнението на договора.

(3) Всяка от страните по този договор се задължава да не разгласява или предоставя на трети лица без изричното предварително писмено съгласие на другата страна конфиденциална информация, станала известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, освен ако това се изисква по закон или по силата на изрична нормативна разпоредба, изискваща предоставянето на информацията на компетентен държавен орган. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на настоящия договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалността на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали в изпълнение на договора и се задължава да не ги предоставя на трети лица, с изключение на посочените в този договор.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прави публични изявления във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейности, които влизат в разрез със задълженията му по настоящия договор.

X. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ


Чл.19. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща;


Чл.20. Кореспонденцията за работните файлове се води по електронна поща с адрес: bioproject@eea.government.bg. Окончателните варианти на разработените документи се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен и хартиен носител, като се съставят приемо-предавателни протоколи между страните.
Чл. 21. (1) Валидни адреси и данни на страните са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

Адрес: Изпълнителна агенция по околна среда

София 1618, бул. “Цар Борис III” № 136,

тел.: 02/ 955-90-17, 02/ 940-64-70, факс: 02/ 955-90-15

ел. поща: bioproject@eea.government.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три) дневен срок от промяната.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ


Чл.22. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

Чл.23. За неуредените в този договор условия, се прилагат общите и специални нормативни актове, уреждащи тази дейност.

Чл.24. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван, освен по реда на чл.43, ал. 2 от ЗОП.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителен директор:…………........ Управител:……………... (Ваня Григорова) (…………………….)

Началник отдел ФСУ: ...........................

(Георги Игнатиев)Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki-2016 -> porachki-dokumenti-2016
porachki-dokumenti-2016 -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
obyavi -> Програма през 2007 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница