Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница8/8
Дата21.07.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Място на доставка: ……………………………..

(франко склада на ИАОС – гр. София
Дата: ..................……… г. Подпис и печат: .............................

(име, длъжност)Забележка:Предложението за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция следва да бъде представено в отделен плик с надписа на съответната позиция, за която се отнася. При участие по няколко обособени позиции пликовете спредложението за изпълнение на поръчката се поставят в плик № 2.

ОБРАЗЕЦ № 13
Наименование на участника:Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК/БУЛСТАТ :
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E mail:

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Наименование на поръчката:
Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата, за сумата от:
Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.


Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му.

След запознаване с документацията за участие в гореописаната процедура за възлагане на обществена поръчка, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде съгласно условията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________


ОБРАЗЕЦ № 14

Проект на договор

Д О Г О В О Р
№ ……… / ………........ г.
Днес, …………….. г., гр. София, между:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, БУЛСТАТ 831901762, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, представлявана от Ваня Григорова – изпълнителен директор и Мариела Милева – началник на отдел ФСДУС, от една страна,

и

......................................., със седалище и адрес на управление: гр........................., ул.........................., ЕИК ......................., наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, представлявано от ..................... – управител (изпълнителен директор, прокурист и пр.), от друга страна

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на решение №............../............. на изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществената поръчка и във връзка с чл. 183 – 209 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), се сключи настоящият договор за следното:


  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРA

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ химикали, сравнителни материали и сертифицирани сравнителни материали по обособени позиции № ....................................... от обществената поръчка, подробно описани в офертата, наричани за краткост “СТОКАТА“ срещу цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при условия, уговорени в настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

Чл. 2. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Цената на настоящия договор е ................ лв.(......................лв.) без ДДС, с включен 20% ДДС е ....................... лв. (.......................................лв.).

3.1. Цената включва: стойността на предлаганата стока; разходите за доставка; транспорт до място, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; всички видове митни сборове и такси, ако такива бъдат направени и други обичайни разходи.

3.2. Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на договора.

Чл. 4. Плащането на цената по чл. 3 се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение на доставката, който се съставя в срок до 3 (три) дни от извършената доставка.

4.1. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:: ............................................................................

4.2. Плащането се извършва след представяне на надлежно оформена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете по т. 4 не текат до представянето й.


  1. СРОКОВЕ

Чл. 5. Срокът за изпълнение на цялата доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е до ................. дни, считано от датата на сключване на договора както следва:

Чл. 6. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след отпадане на тези обстоятелства продължава да тече остатъкът от срока.

6.1. Когато горните обстоятелства се отнасят само за част от посочените обособени позиции, то срокът за изпълнение на договора спира да тече само по отношение на тази част от съответните обособени позиции.

6.2. Срокът на действие на договора, в който страните са обвързани от клаузите му включва сроковете, определени в т. 4., т. 4.2, чл. 5, чл. 6, т. 6.1, т. 10.7, чл. 20 и т. 20.2.  1. КАЧЕСТВО

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му доставка с добро качество, съгласно условията, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  1. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоката на място, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И и посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.1. Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от случайното й погиване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.2. При всяка дейност по настоящия договор страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящия договор;

8.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписване на приемо-предавателния протокол;

8.4. При получаване на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да я прегледа в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не отговаря на изискванията съгласно договора, приетото предложение и предназначението й, незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За скрити недостатъци, които не могат да бъдат открити при обичайното приемане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по реда на Закона за задълженията и договорите;

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме стоката, ако тя не отговаря на изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.

8.6. При доставката да представи всички изискуеми документи придружаващи стоката.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размери и при условията, уговорени в настоящия договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

10.1 да достави стоката в договорения срок;

10.2 да прехвърли собствеността върху стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на настоящия договор;

10.3. да предаде стоката в съответствие с изискванията, уговорени в договора и приложенията към него;

10.4. да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се установи с подписването на приемо-предавателния протокол;

10.5. да издаде своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури;

10.6. да окомплектова стоката с всички необходими документи, осигуряващи правилната й експлоатация, които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предаването на стоката;

10.7. При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира годност за употреба на стоката съгласно представения сертификат, който да е валиден при подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за всяка от доставките;

10.8. да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за изпълнение на доставките поради причини, които не могат да се вменят в негова вина.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

11.1. да получи стоката при условията на настоящия договор;

11.2. да откаже доставката при констатиране на липси, като отрази направените констатации в приемо-предавателния протокол;

11.3. да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един момент изпълнението на настоящия договор и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно за допуснатите нередности и констатираните недостатъци при изпълнението;

11.4. да прекрати договора едностранно, при неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, доказани по първични счетоводни документи.

11.5. в случаи на констатирана липса или дефект на стоките, отразени в приемо-предавателния протокол, липсващите или дефектните стоки се доставят/заменят в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок;

11.6. в случаите на рекламация по т. 11.5. разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

12.1. да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор;

12.2. да получи стоката в срока и на мястото, определено от него;

12.3. при промяна на местоназначението на доставката, се задължава да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, най-малко 3 (три) дни преди датата на доставката;

12.4. да приеме стоката с приемо-предавателен протокол;

12.5. да приеме или откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и пропуски в рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им;

12.6. да прегледа стоката при получаването, ако такива се предвиждат, и ако има възражения, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 13. Рекламациите се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за явни недостатъци в 5 (пет) дневен срок от датата на приемо-предавателния протокол за доставената стока.

Чл. 14. Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 15. В 5 (пет) дневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори писмено дали приема или отхвърля рекламацията. В случай, че рекламацията се приеме, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците.
  1. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две десети %) от цената на договора, съответно от цената на позициите, доставени със забава и описани в приемо-предавателен протокол, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет %) от същите цени, без ДДС.

16.1. При виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две десети %) от плащане, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет %) от същата сума, без ДДС.

Чл. 17. При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения неизправната страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет %)от цената на договора, без ДДС.

17.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната страна, неустойка в размер определен в чл. 17 върху стойността, съответстваща на неизпълнението, без ДДС.

17.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет %) от цената на целия договор, съответно на частта от него, без ДДС.

Чл. 18. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл. 19. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер.

19.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3 (три) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване действието им.
ІХ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 20. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

20.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

20.2. След отпадане на причината за спиране на изпълнението на договора продължава да тече остатъкът от срока.
Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 21. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от цената на договора без ДДС, възлизаща на................................лв. по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Общинска банка”, клон Денкоглу, IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.

21.1. Когато формата на гаранцията за изпълнение е банкова гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, определен в т. 6.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен в условията на чл. 6, т. 6.1, чл. 20 и т. 20. 2 от същия, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи срока на банковата си гаранцията.

Чл. 22. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:

22.1. стоката, предмет на договора, не е предадена, монтирана и въведена в експлоатация, ако се предвиждат такива, в срока и на мястото определени в настоящия договор;

22.2. стоката, предмет на договора за доставка, не отговаря на качеството и количеството, определени от страните по договора;

22.3. стоката има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за предвиденото в договора употребление;

22.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по т. 10.8. от договора;

22.5. гаранцията се задържа и за случаи на скрити недостатъци, които не могат да бъдат открити при обичайното й приемане.

Чл. 23. При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни.


ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП или при условията на чл. 20 от настоящия договор, продължили над 3 (три) месеца като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му.

Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните.

Чл. 26. В случаите по чл. 24 и чл. 25 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената гаранция по Раздел Х.

Чл. 27. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с двуседмично писмено предизвестие.

Чл. 27.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок до две седмици след прекратяването на договора.
XIІ. СПОРОВЕ
Чл. 28. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават на добра воля, по взаимно съгласие на страните, а при непостигане на споразумение – по съдебен ред.
ХIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

Чл. 30. Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по телекс, факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл. 31. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

Чл. 32. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и останалото действуващо законодателство, имащо отношение към предмета на договораУпълномощени лица по настоящия договор:


  1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт).
  1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: (трите имена, длъжност и телефон за контакт).

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;2. Документ за внесена гаранция за изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изпълнителен директор: Управител:

(Ваня Григорова) (........................)
Началник на отдел ФСДУС:

(Мариела Милева)


1 Забележка: По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.


*Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obshtestveni-porachki -> Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница