Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница3/5
Дата21.08.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предлаганите от участника консумативи трябва да са съобразени с техническото задание на Възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническото задание е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат съобразени и кратни на зададените от възложителя. В противен случай участника се отстранява.

2. За оферираните продукти, е задължително да се спазят посочените в спецификацията изисквания посочени от възложителя.

3. Консумативите по позицията трябва да са с гаранционен срок на най-малко 12 месеца, считано от датата на конкретната доставка.

4. Задължителни изисквания при доставка:

4.1. Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да осигуряват защита на продукта до първоначалното му отваряне. Опакованият на продукт е необходимо да бъде идентифициран с оригинален етикет на фирмата производител, на които да е с обозначено минимум – каталожния номер, партидата и наименованието на продукта.

4.2. Продуктите по позицията трябва да се доставят с гаранционен срок минимум 12 месеца, считано от датата на конкретната доставка.

5. Срок за изпълнение на доставката:

Доставката на консумативите по настоящата обществена поръчка следва да бъде осъществена до 30.11.2015 г.Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за пробонабиране на общ прах в емисии или еквивалентно

1.1

Наименование

Бр./оп.
Филтър 100% кварцов Ø 47 мм за пробонабиране на общ прах в емисии; размер на порите 0.5 μм, и задържаща способност -99,5%(със сертификат от производителя) и/или 0.6 μм, и задържаща способност -99,9%(със сертификат от производителя)
да са устойчиви при температура 600°С


50бр./ оп.

40 оп.

1.2

Наименование

Бр./оп.
Филтър 100% кварцов Ø 37 мм за пробонабиране на общ прах в емисии; размер на порите 0.5 μм, и задържаща способност -99,5%(със сертификат от производителя) и/или 0.6 μм, и задържаща способност -99,9%(със сертификат от производителя)
да са устойчиви при температура 600°С


50бр./ оп.

20 оп.


ОБРАЗЕЦ № 1

списък на документите, съдържащи се в офертата

на ...................................................................................................................................................(изписва се наименованието на участника)

За участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол”

Съдържание

Вид на документите

/оригинал или заверено копие/
1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 1)


2.

Попълнен образец на оферта- образец № 2


3.

Представяне на участника, включващо ЕИК - образец № 3


4.

Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия
5.

Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава


6.

Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП ( образец № 4)


7.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец № 5);8.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 5а);


9.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец № 6)


10.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (образец № 7)


11.

Декларация за неразгласяване на фактите, сведенията и документите, които са предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка (образец № 8)


12.

Декларация за автономност на офертата (образец № 9)


13

Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (образец № 10 )


14.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договор (образец № 11)


15.

Документ за внесена гаранция за участие.


16.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника).


17.

Доказателства за съответствие с техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, както следва:

а. Списък на доставките (образец 12), еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги- удостоверения, издадени от получатели или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;

б. Копие от валиден сертификат за система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентен;18.

ПЛИК 2 " Техническо предложение“ (по образец № 13)


19.

ПЛИК 3„Предлагана цена”, съдържащ „Ценова оферта“ (по образец Приложение № 14 )


20.

Други документи, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата:

Дата:

Представляващ:

Подпис и печат
ОБРАЗЕЦ № 2


Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
Банкова сметка:
ЕИК/Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
Е-mail:


ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПО ОКОЛНА СРЕДА
ОФЕРТА

За участие в процедура договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол ”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата заявяваме и приемаме всички условия и изисквания, посочени от Възложителя.

Настоящата оферта включва следното:  1. Документи и информация по чл. 56, ал. 1 т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП, изискани от Възложителя - поставени в плик № 1 с надпис ”Документи за подбор”

  2. Техническо предложение”, изготвено по Образец № 13 от документацията за участие в обществената поръчка поставено в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“;

  3. Ценова оферта”, изготвена по Образец № 14 от документацията за участие в обществената поръчка поставено в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“;

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП, в това число свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, както и гаранция за изпълнение на договора (съгласно условията на Проекта на договор от документацията за участие), необходими за подписване на договора в 7 /седем/ дневен срок от получаване на уведомлението Ви.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) календарни дни, считаме се за обвързани с нея, като офертата може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
Приложения:
Съгласно Списъка на документите в офертата.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Дата.............................. ДЕКЛАРАТОР: ........................................... (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 3
ДО

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по окола среда
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В процедура договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол ”


Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:

– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ………………………………

2. ……………………………….Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН Изпълнителен директор на изпълнителна агенция по околна среда,


  1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ……………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;


Дата

........................../ ......................../ ..................

Име и фамилия

………………………………………………

Подпис на лицето (и печат)

………………………………………………


ОБРАЗЕЦ № 4

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал.9 от Закона за обществените поръчки, относно обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата .....................................................................................................

от гр. .................., ЕГН.........................................л.к. №..........................изд. на ......................, в качеството си на ......................................................../управител, директор и др./ на .................. ...................../наименование на ЮЛ/ със седалище и адрес на управление................................ ………………………………….......................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ..........................................................като /представител или член на управителен орган/ на участник в процедура за обществена поръчка

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а/ престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

б/ подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321-321а то Наказателния кодекс;

г/ престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;

е/ престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

ж/ престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

з/ престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. Представлявания от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представлявания от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен);

5. Представлявания от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

6. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

7. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница