Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средастраница4/5
Дата21.08.2018
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5

.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................
/подпис и печат/


Забележка: Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на участника, прокурист, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.


ОБРАЗЕЦ № 5
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол ”
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


От ................................................................................................................................., живущ в гр. ....................................................................., община".........................................", ул. ........................................................, в качеството ми на управител/ изпълнителен директор на/ …………………………………..................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: (.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................)НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ / ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

  • подизпълнител /и ще бъде /бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

…………………………………………………………………………………………………

  • дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката;

  • подробно описание на вида на работите, които подизпълнителите ще извършват: ..........................................................................................................................................

Задължаваме се да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.


Задължаваме се да уведомим възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .........……. 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: .................................

(подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 5а
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ..................................................................................................................................(трите имена)

данни по документ за самоличност

............................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................(длъжност)

на .......................................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

............................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ......................................................

............................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”


2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

............................................................................................................................................................(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
Дата

........................../ ......................../ ..................

Име и фамилия

………………………………………………

Подпис на лицето (и печат)

………………………………………………


Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

ОБРАЗЕЦ № 6

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол ”
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Долуподписаният/ата/ ___________,

/собствено бащино фамилно име /

ЕГН , притежаващ/а лична карта № _____, издадена на от , с постоянен адрес: ____

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно: ____

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ

__________________________
Относно: процедура с предмет: „……………………………………………………………”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.


2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.


3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата 2015 г. ДЕКЛАРАТОР: _________
Гр. /подпис/

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.


* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

ОБРАЗЕЦ № 7

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т.6

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП

Подписаният: .................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

живущ /адрес: …………………………………............................................................................

в качеството ми на управител/ изпълнителен директор на ………………………………………………..............................................................................

(наименование на фирмата)

.................................................................................................................................................... (адрес за кореспонденция)
ОТНОСНО: Участие в процедура на договаряне без обявление, провеждана от ...................................................................................................................................................................

(възложител)

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ......................................................................... ............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на пар. 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на пар. 1, т. 24 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура;

  2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......... .............г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................
ПОЯСНЕНИЕ: Подава се една декларация, подписана от всички лица, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ № 8

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният……………………………………….....................................................,

/ име, презиме, фамилия /

с адрес гр..................................................................................................................................... л.к., №……………………….,издаден от ……………………………...., на .......................…………….., ЕГН ………………………… в качеството на ................................…………………….. ЕТ/ представляващ/ управител /член на управителен орган/ друго/ на .....................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :
Няма да разгласявам и няма да допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.


Дата:.......................... ДЕКЛАРАТОР : ...........................

/подпис/

гр. .....................

ОБРАЗЕЦ № 9

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за автономност на офертата
Долуподписаният/ата..........................................ЕГН: ....................................., лична карта № ....................................., издадена на ................................... г. от ......................................, в качеството ми на ..........................................................................................................................

(посочва се длъжността – заб. полето не се попълва ако участникът е физ. лице-нетърговец) на ....................................................................................., – участник в процедура

(посочва се наименованието на участника)

на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове”


ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм запознат с: Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., публикувани на интернет страницата на КЗК: www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc и със Списъка на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, публикуван на интернет страницата на КЗК: http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc

2. Осведомен съм, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията.

3. По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата процедура:

- не съм участвал в тръжни манипулации или картел по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията1.

- съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в процедурата: ..................................................................................................................................................................................

Дата: г. Декларатор: ­ ___________(подпис и печат

ОБРАЗЕЦ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП

Долуподписаният/ата: .........................................................................................,(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................,постоянен адрес .........................................,

гражданство .............................................,документ за самоличност ....................................,

в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ........................................................................................................, вписано в регистъра при ...................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:


  1. ...........................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ....................................................,

постоянен адрес ......................................,

гражданство ..................................................,

документ за самоличност .......................................,

2. ......................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .....................................................,

постоянен адрес .........................................,

гражданство .............................................,

документ за самоличност ................................,

3. .....................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ......................................................,

постоянен адрес .....................................,

гражданство ..........................................,

документ за самоличност ..............................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.Дата на деклариране: Декларатор:

(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 11

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , в качеството ми на ________________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) – участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”


Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ № 12
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представляваният от мен участник (посочете наименованието на участника), e изпълнил следните доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата:
Предмет на изпълне-

ната доставка

и кратко описание

Стойност/цена (без ДДС)

и количество/брой/обем

на изпълнената

доставка

Крайна дата на изпъл-

нение на

доставката


Получател на

Доставката

1.2.


В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1. .......................................................................................................................................………

2. ..................................................................................................................………………………
Дата

........................../ ......................../ ..................

Име и фамилия

………………………………………………

Подпис на лицето (и печат)

………………………………………………Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница