Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна средаДата22.07.2016
Размер152.21 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА


1618, София, бул. “Цар Борис III” № 136, п.к. 251; тел. 955 90 11 Факс: 955 90 15

e-mail: iaos@eea.government.bg, www.eea.government.bgД О Г О В О Р
№.............../...........................г.

Днес, ………………2016 год., в гр. София се сключи настоящият договор между:


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с административен адрес в гр. София – 1618, кв. „Павлово“, бул. „Цар Борис III“ №136, с ЕИК 831901762, представлявана от д-р инж. Ваня Лефтерова Григорова – Изпълнителен директор и Георги Игнатиев – началник на отдел Финанси и стопанско управление (ФСУ), наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

................................................“, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление в ......................................., представлявано от .........................................................., в качеството си на .................................,наричано по-долу за краткост„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да му предостави следните юридически ко услуги:

1.1. Предоставяне на юридическа подкрепа, свързана с необходимите промени (изменения и допълнения) в Раздел 7 „План за изпълнение“ и Раздел 10 „План за външно възлагане“ от проектното предложение, с което ИАОС кандидатства за финансиране по обявена от МОСВ процедура № BG16M1OP002-3.003 за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, както и експертно съдействие на Възложителя в процеса на оценка на Проекта, при необходимост от обосноваване на отговори по отправени от оценителната комисия питания по съществото на отразените във формулара за кандидатстване данни и по-конкретно, в частта на:

- вида, приложимия ред и условия на провеждане на процедурите, посредством които ще бъдат възлагани обществените поръчки за избор на изпълнители на допустимите дейности по проекта и обосноваване на конкретната им относимост и приложимост;

- начина на изпълнение на дейностите от обхвата на проекта, респ. резултатите, които ще бъдат постигнати, посредством провеждането на относимите процедури, съобразно Закона за обществените поръчки, като бъдат отчетени особеностите на новата нормативна уредба в сферата на обществените поръчки;

- начина на формулиране предмета на всяка отделна обществена поръчка, нейната стойност и обхват;

- описанието на времевата последователност на възлагане на съответната обществена поръчка.

1.2. Изготвяне в пълен обем на необходимите документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за реализацията на конкретните дейности от Проекта и постигането на конкретно формулирани в него резултати и индикатори, в обем и със съдържание, съобразно Раздел 10 „План за външно възлагане“ от формуляра за кандидатстване, в което число и изпълнение на следните съпътстващи дейности:

1.2.1. преработка на съответната част от документациите, в случай на неодобрение от Възложителя и/или от Агенция по обществените поръчки и/или от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съобразно дадените становища и препоръки;

1.2.2. даване на становища и разяснения на Възложителя, в случай на обжалване на изготвена документация от страна на заинтересовани лица, пред Комисията за защита на конкуренцията или образувани дела по съдебен ред;

1.2.3. даване на разяснения в законноустановения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация и провеждането на съответната обществена поръчка;

1.2.4. участие в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на всяка от провежданите обществени поръчки в изпълнение на проекта, в това число и подготовка на протоколите за работа на комисиите;

1.2.5. изготвяне на необходимите документи при евентуално депозирани жалби срещу Решение/я на Възложителя за избор на Изпълнител/и при обжалване пред КЗК и ВАС.

1.2. Изготвяне на становища по възникнали казуси по време на изпълнението на сключените договори по проведените обществени поръчки.


ІІ. СРОКОВЕ
Чл.2. Сроковете за изпълнение на комплекса от дейности, формиращи предмета на възлагане са следните:

2.1. за цялостната, предоставяна в изпълнение на настоящето възлагане юридическа подкрепа - за периода от сключване на договора за възлагане на услугите, до края на „физическото“ изпълнение на проектАнализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“;

2.2. за участие в дейностите по изменение и допълнение на проектното предложение и подготовката на обосновки и отговори по време на оценката от страна на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – до датата на одобряване на проектното предложение;

2.3. за изработване и предаване на Възложителя на всяка документация, за възлагане на обществена поръчка – ..................... (.........................) календарни дни, след конкретно възлагателно писмо, отправено от страна на Възложителя и обективиращо потребността му от съответното изпълнение;

2.4. за преработка на съответната документация, в случай на неодобрението й от Възложителя, от страна на АОП и/или на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - ..................... (.........................) календарни дни, считано от датата на писменото уведомяване от страна на Възложителя за неодобрението на цялата документация или на части от нея.

2.5. за даване на разяснения във връзка с постъпили при Възложителя питания, относно документацията и/или провеждането на конкретната обществена поръчка – ..................... (.........................) календарни дни от постъпването на питането, съгласно съответно приложимата разпоредба на ЗОП;2.6. Срок за изготвяне на становища по евентуално депозирани жалби - ..................... (.........................) календарни от изискването му от страна на сезирания с жалбата орган (КЗК/ВАС).

2.7. Срок за изготвяне на становища по възникнали казуси по време на изпълнението на сключените договори - ..................... (.........................) календарни дни от възникване на казуса и уведомяване от страна на Възложителя.
ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. За изпълнение на договорната задача, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................................................ лв. (……………………………….) без вкл. ДДС или .................лв. (.............................) с вкл. ДДС, в което число:
Офертни показатели

Цена в лева (без ДДС)

Обща цена,

в лева с ДДС

1.

Предоставяне на юридическа подкрепа, свързана с необходимите промени (изменения и допълнения) в Раздел 7 „План за изпълнение“ и Раздел 10 „План за външно възлагане“ от проектното предложение, с което ИАОС кандидатства за финансиране по обявена от МОСВ процедура BG16M1OP002-3.003 за безвъзмездна финансова помощ с предмет „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, както и експертно съдействие на Възложителя в процеса на оценка на Проекта, при необходимост от обосноваване на отговори по отправени от оценителната комисия питания по съществото на отразените във формулара за кандидатстване данни
2.

Изготвяне в пълен обем на необходимите документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за реализацията на конкретните дейности от Проекта и постигането на конкретно формулирани в него резултати и индикатори, в обем и със съдържание, съобразно Раздел 10 „План за външно възлагане“ от формуляра за кандидатстване3.

Участие в Комисии за провеждане на процедурите за възлагане изпълнението на всяка от провежданите обществени поръчки в изпълнение на проекта, в това число и изготвяне на протоколите от работата на съответната Комисия. Изготвяне на становища по евентуално депозирани жалби срещу Решение/я на Възложителя за избор на Изпълнител/и и осигуряване на процесуална защита пред КЗК и ВАС
4.

Провеждане на консултации и изготвяне на становища за възникнали казуси при изпълнението на сключените договори до края на „физическото“ изпълнение на проекта
Чл. 4.  Посоченото в чл. 3 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка: IBAN: ................................................................; BIC: .....................................; Банка ................................................., по следният начин:

4.1. първо плащане, в размера на стойността по т. 1 от таблицата по-горе, формиращо предложената цена и възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, дължимо в срок от 10 (десет) работни дни след получено от ИАОС авансово плащане по одобрения от УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проект и издадена оригинална фактура от Изпълнителя, до размера на възнаграждението за същата услуга, посочен в бюджета на Проекта, одобрен от Управляващия орган.

4.2. междинно плащане, в размера на предложената в т. 2 от таблицата по-горе цена, възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от предаване на окончателен вариант на изготвените документации за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта и представена фактура за стойността на плащането;

4.3. междинно плащане, в размер на 60% от стойността по т. 3 от таблицата с конкретните ценови показатели, формиращи крайната цена за изпълнението и възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, дължимо в срок от 10 (десет) работни дни от приключване дейността на последната от комисиите, провеждащи процедурите за възлагане на обществени поръчки, в това число и подготвени Решения за избор на изпълнител/и и представена фактура за стойността на плащането;

4.4. междинно плащане, в размера на остатъчната цена по т. 3 от таблицата по-горе, възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от влизане в сила на всички решения за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта и след представяне на фактура за стойността на плащането;

4.5. междинно плащане, в размер на 50% от цената по т. 4 от таблицата по-горе, възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, платимо в срок до 30.11.2018 г. и наличие на представена фактура за стойността на плащането;

4.6. окончателно плащане, в размер на остатъчната стойност по т. 4 от таблицата по-горе, възлизащо на ...................... лв. (.....................................лева), без ДДС, ...................... лв. (.....................................лева), с ДДС, платимо в срок от 10 (десет) работни дни от приключване изпълнението на последния от сключените договори и представена фактура за окончателно плащане.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, обосноваваща потребността от:

5.1.1. изменение и допълнение на проектното предложение и подготовката на обосновки и отговори по време на оценката от страна на УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

5.1.2. изготвяне на документациите за предстоящите и планирани за възлагане обществени поръчки, с цел изпълнение на дейностите от обхвата на проекта;

5.2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за осъществяване на договорените дейности, в това число и да му предостави за преглед пълната изготвена до момента на сключване на настоящия договор документация, касаеща подготовката и провеждането на процедурите.

5.3. да формулира и посочи специфичните си изисквания към участниците в процедурите (обособените позиции) и/или подаваните от тях оферти, касаещи допустимостта и/или оценката им в процедурата по обществената поръчка;

5.4. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, пълно съдействие във връзка с неговата работа при изготвянето на документациите и провеждането на обществените поръчки, в това число експертна техническа помощ и технически консултации, от страна на компетентните служители на ИАОС.

5.5. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение, съобразно определения в раздел III начин и размер;

5.6. се задължава да назначи комисия от свои представители за приемане на отчетите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по договора.

5.7. има право да оказва текущ контрол на всеки етап от изпълнението на дейностите по договора, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(2) Под „специфични изисквания“ по смисъла на т.5.3. на предходната алинея, се има предвид:

- годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

- икономическото и финансовото състояние;

- техническите и професионалните способности.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора добросъвестно, в приетите между страните срокове, на високо експертно ниво и в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на изготвените документации, предмет на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи задължението да предаде на Възложителя или упълномощено от него лице готовите документации/документи, изготвени в изпълнение на предмета по чл. 1 от настоящия договор на електронен носител.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена за възложените и изпълнени услуги, в посочения по-горе срок.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимата информация и съдействие, както и уточняване на проблемите, по които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или свързани с него лица са заявили консултиране, като се задължава да ползва получената служебна и друга информация само за изпълнение на настоящия договор.

Чл. 11. Страните се задължават да не копират, променят или предоставят информация на трети лица, получена при изпълнението на договора или станала им известна при или по повод изпълнението на възложената услуга, без изричното съгласие за това от отсрещната страна.


VI. НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя текущи отчети за изпълнението на всяка една от дейностите по чл. 1, които са основание за извършване на плащания. За представените текущи отчети се съставят приемо-предавателни протоколи между страните.

Чл.13. В 10 (десет) дневен срок от представените отчети по чл. 12, Комисията по чл. 5, т. 5.6. изготвя протокол за приемане/неприемане на отчетените дейности.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14. Настоящият договор може да бъде прекратен:

14.1. с изтичането на срока за изпълнението му.

14.2. по взаимно писмено съгласие на страните.

14.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице;

14.4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

14.5. на основанията, посочени в чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

14.6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на проекта, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

Чл. 15. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от работата и продължаването на изпълнението е невъзможно, поради независещи от страните причини, договора се прекратява с двустранно писмено споразумение. Към споразумението се прилага и протокол, подписан от страните, с който се отчитат извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи и се определя дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение.

VIII. ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИЧл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.17. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде документите, изготвени от него в резултат на настоящото възлагане в определения срок, същият дължи неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и една десета процент) от стойността на договореното възнаграждение за съответната услуга за всеки просрочен ден. При забава с повече от 10 (десет) работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати договора едностранно, освен ако забавата не се дължи на негова вина или на обективни, независещи от волята на ИЗПЪЛНИИТЕЛЯ обстоятелства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка, ако забавата се дължи на вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Чл.18. При прекратяване на договора по вина на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 5% ( пет процента) от стойността на неизпълнената част от договора.

Чл.19. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение в договорения срок, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за периода на забавата.

Чл.20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл.21. Неустойките се заплащат в едномесечен срок от датата на предявяване на претенцията.

Чл.22. Посочените в предходните текстове санкции и неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по реда на ЗЗД и българското законодателство

ІX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯЧл.23. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща;Чл.24. Кореспонденцията за работните файлове се води по електронна поща с адрес: bioproject@eea.government.bg. Окончателните варианти на разработените документи се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на електронен и хартиен носител, като се съставят приемо-предавателни протоколи между страните.

Чл. 25. (1) Валидни адреси и данни на страните са:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

Адрес: Изпълнителна агенция по околна среда

София 1618, бул. “Цар Борис III” № 136,

тел.: 02/ 955-90-17, 02/ 940-64-70, факс: 02/ 955-90-15

ел. поща: bioproject@eea.government.bg

Упълномощено лице по договора: Мадлена Станимирова


За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: .......................................................,

тел.: ..........................................................

ел. поща: ...............................................

Упълномощено лице по договора: ...................................
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три) дневен срок от промяната.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.26. Изменение на договора се допуска само по изключение при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Чл.28. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в страната законодателство.

Договорът се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:
1. Покана за участие;

2. Техническо предложение и първоначална ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Протокола от проведените преговори по реда на чл. 67, ал. 2, изречение второ ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителен директор:

(Ваня Григорова) (..........................)Началник на отдел ФСУ:
(Георги Игнатиев)
Каталог: obyavi -> obshtestveni-porachki-2016 -> porachki-dokumenti-2016
porachki-dokumenti-2016 -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Министерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
obyavi -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ииз) в Черно море”
obyavi -> Програма през 2007 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница