Министерство на околната среда и водите предприятие за управление на дейностите за опазване на околната средаДата22.12.2018
Размер0.62 Mb.
#108564
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/Нона Караджова/

О Т Ч Е Т

за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда през 2012г.
Отчетът за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и изпълнението на сключените договори е изготвен в съответствие с чл. 62, ал.1 от ЗООС и разпоредбите на чл.14, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПМС 81/23.04.2012г., ДВ бр.33 от 27.04.2012г.).

 1. П р и х о д и


На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т.2); глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица (т.5) и други.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда започва 2012г. с наличност в размер на 34 356 753лв.

Постъпленията по сметката на ПУДООС за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. са в размер на 34 608 963 лв., от които:Общо приходи

Приходи от такси по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

- ПМС 120 чл.6-Такси МПС

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно оборудване

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/Приходи от наказателни постановленя по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване/ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и прерарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/Приходи от услуги на Инсинератора

Приходи от лихви по заеми

Други приходи

Отчетени „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

34 608 963

30 442 717

27 863 034

2 416 404

1 705 338

198 244

336 182


393

78 603


97 644

95

241 322 • 68 138

2 140 354

918 281


396 778

3 530


158 964

523 917


24 367

80 552


10 824

99

10 0006 400

2 239 533

15 921

7 161

-234 724


Графиката визуализира постъпленията в ПУДООС по видове закони и приходи от Инсинератор за болнични отпадъци, изразени в процент за 2011г. плюс 2012г. към 100%.

След увеличаване на постъпленията по Закона за водите през 2011г., в 2012г. отново има намаляване, което показва спад в събираемостта на таксите за водоползване и ползване на водни обекти на база издадени разрешителни, поради наложено разсрочване на задълженията на В и К дружествата като следствие от икономическата криза.

През 2012г. продължава спада в постъпленията в ПУДООС по Закона за управление на отпадъците спрямо предходната година, което се дължи на пренасочване на внасяните еко такси към организациите за оползотворяване на отпадъци.

През 2012г. се завишава стойността на събраните такси по Закона за защитените територии и правилника към него, спрямо 2011г. и показва завишено ползване на природни ресурси.

Постъпленията от такси по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух са в минус през 2012г., което се дължи на възстановена предварително внесена през 2011г. продуктова такса на Лукойл България Бункер ЕООД, за гориво, което в последствие е изнесено извън Р България.

През 2012г. са завишени приходите от дейността на инсинератора спрямо предходните години. Показват редовно обслужване и по-добра събираемост от клиенти и завишен ръст на общото количество третирани отпадъци. Включват се и постъпления по сключения договор №7960 с „Топлофикация” АД - София за продажба на генерираната топлоенергия от Инсинератора и ежемесечно отчитане и фактуриране на продадената топлинна енергия.

През 2012г. постъпленията от погасителни вноски от заеми са 8 323 474лв. По план за 2012г. са предвидени 8 000 000лева. Изпълнението е 104%, получени от постъпления от погасителни вноски, реализирани обезпечения и погасителни вноски от предишни периоди, за които са предприети действия за възстановяване по съдебен ред.

Като трансфер от МОСВ на ПУДООС са предоставени 19 269 278лв. по Закона за Държавния Бюджет на Р България за 2012г.

През 2012г. в ПУДООС реално са постъпили от МОСВ държавни такси в размер на 7 708 342лв., които са били отчетени и осчетоводени като приход .


 1. Р а з х о д и

През 2012г. са изразходвани общо 36 327 864,29 лв. От тях 25 593 661,98лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 1 760 243,31лв. за изпълнение на неинвестиционни проекти; 2 999 980лв. са предоставени за политика в областта на администрацията; 5 973 979 лв. като трансфер към МОСВ.

Като безлихвени заеми са предоставени средства в размер на 7 461 019 лв.
Графиката визуализира разходването на средствата, предоставени като безвъзмездни помощи.

 • Инвестиционни екологични проекти

25 593 662лв.

70,45 %

 • Неинвестиционни екологични проекти

1 760 243лв.

4,85%

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария

 • Дейности за политика в областта на администрацията

5 973 979лв.

2 999 980лв.16,44 %

8,26%


Преобладаващата част от средствата през 2012 год., 70,45% са били предназначени за разплащане на инвестиционни екологични проекти.

Налични към 31.12.2012г. са средства в размер на 60 477 927 лв., са прехвърлени за финансиране на екологични проекти и дейности през 2013г.

Средствата са предвидени във връзка с участие на Р България в международни проекти, изискващи наличие на финансов ресурс.

Изпълнението на дейностите по ПМС 209 / 2009 г. за закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания продължи и през 2012г. От страна на ПУДООС беше подготвена изискващата се документация и проектно предложение с № DIR-51222031-1-173 за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“ с общ размер 97 млн.лева за „ Изпълнение на дейностити по закриване и рекултивиране на общински депа на територията на Република България , които не отговарят на нормативните изисквания „ . Внесеното проектно предложение беше одобрено от Управляващия Орган на ОП „ Околна среда 2007 – 2013 г. „ с Решение № 310 / 26.10.2012 г. и в края на годината през месец Декември бе подписан договор за получаване на БФП от ОП „ ОС 2007- 2013 „ в размер на 97 627 253 лева за изпълнение на дейностите заложени в одобреният проект.

През отчетния период стартира Националната схема за зелени инвестиции на Р България с общ размер 8 млн. лева. Бяха подписани 6 договора за безлихвен заем с Националния доверителен екофонд с обща стойност над 5,5, млн.лева, с които са изпънени 6 от общо 8 одобрени проекта. Подписването на договорите за останалата част от осигуреното финансиране от страна на ПУДООС ще стане през 2013 г. поради необходимостта от официално приключване на процедурите по ЗОП , провеждани от определените за бенефециенти по НСЗИ общини .

Паралелно с изпълнението на първата група одобрени проекти от НСЗИ – през втората половина на 2012 г. ПУДООС съвместно с НДЕФ започна извършването на дейностите по предварителен контрол на документациите на втората група проекти на обща стойност 8 млн. лева , чието реално изпълнение е планирано за 2013 г. отново с предфинансиране от страна на ПУДООС чрез безлихвен кредит за НДЕФ .

През 2012г. продължи и работата на ПУДООС като Изпълнителна агенция (ИА) за приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество /БШПС/. Изготвените от ПУДООС проектни резюмета официално представени на МО ( междинният орган ) по БШПС Дирекция „ Европейски и международни проекти „ на МОСВ на 21.12.2011г. получиха през Май- Август 2012 г. положителна оценка и одобрение от швейцарската страна чрез националното координационно звено ( НКЗ ) по БШПС – Министерски Съвет , представлявано от Министър Томислав Дончев , в качеството му на Ръководител на НКЗ по БШПС и Министър по управление на средствата от Европейският Съюз . На основание на вече одобрените от швейцарска и българска страна проектни резюмета бяха подписани два договора за Подготовка на Окончателно Проектно Предложение „ Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и времено съгхранение на опасни битови отпадъци „ и Подготовка на Окончателно Проектно Предложение „ Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност „ . Двата подписани договора осугуряват необходимият финансов ресурс за провеждане на предпроектните проучвания и по двата проекта, резултатите от които ще са основата за изработването и одобрението на Окончателните Проекти и по двете теми .

През 2012 год. от дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности” е осъществено финансиране и контрол по 301 договора за инвестиционни и неинвестиционни екологични проекти.

През 2012г. са сключени 40 бр. нови договори на обща стойност 44 270 333,7 лв. ( 27 бр. за 31 811 663,05 лв. под формата на безвъзмездни помощи и 13 бр. за 12 458 670,65 лв. под формата на безлихвени заеми). Подписани са 206 договора на стойност 1 505х.лв. във връзка с изпълнение на национална кампания „За чиста околна среда 2012г.“.

През 2012г. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са обработени 4451 писма, касаещи възможностите за отпускане на средства, уведомления за извършени дейности, искания за достъп до обществена информация, съгласуване на нормативни актове, заявления за възстановяване на продуктови такси и други.

През отчетната година в предприятието са постъпили 100 бр. заявления, от които 64 бр. за отпускане на безвъзмездни помощи, 36 бр. за отпускане на заеми.

През 2012г. са проведени 6 заседания на Управителния съвет и са приети 2 решения в оперативен порядък.

Графиката визуализира разпределението на средства по администрираните от ПУДООС през 2012г. направления.За проектите за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци, по реда на ПМС № 209/ 2009г. в съответствие със списък с посочени индикативни стойности на проект №DIR-51222031-1-173 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г., беше приет от УС максимален размер на финансова помощ от ПУДООС. Предвижда се изпълнение на 37 рекултивации на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания за периода 2012г.-2015г. Очакванията са общата рекултивирана площ да достигне почти 1620 декара и да бъде обхванато население от почти 2,2 млн. души.

Пълна справка за финансираните и вече приключили , текущи и предстоящи за изпълнение проекти в съотвествие с изискванията на ПМС № 209/ 2009г. и Договор № DIR-51222031-С 001 можете да видите в Приложение 1 към настоящият Отчет.

През месец февруари на отчетната година беше приет от Управителния съвет и списъкът с обекти, включени в предложеното разпределение на трансфера от МОСВ към ПУДООС по Закона за Държавен бюджет на Р България за 2012г. в размер до 20 000 000лв.

През месец септември 2012 г. Управителният съвет предприе действия по преразпределение на средства по списъка с обекти, включени в трансфера от МОСВ към ПУДООС по Закона за Държавен бюджет на Р България за 2012г. , като от обекти, при които няма готовност за пълно усвояване на сумите до 31.12.2012г. , сумите бяха преразпределени към други приоритетни обекти с готовност за реално изпълнение на СМР в рамките на календарната 2012 г.

В следствие на взетите от УС решения за резпределяне на средствата от ДБ 2012 г. бяха подписани договори за финансиране с: Община Асеновград; Община Смолян; Община Шумен; Община Монтана; Община Силистра; Община Харманли, община Враца.

През месец декември 2012 г. Управителния съвет прие и списък от обекти, включени в разпределението на трансфера от МФ чрез МОСВ към ПУДООС по Закона за Държавен бюджет на Р България за 2013г. в размер до 20 000 000 лв.


През изминалата 2012г. година на основание на подписаното междуправителствено споразумение за изпълнение на „ Българо- швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, финансирана от Конфедерация Швейцария и на основание на Заповед № РД 756 / 19.10.2011 г. на Министъра на околната среда и водите продължи работата на ПУДООС като изпълнителна агенция (ИА) за приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура” на БШПС.

През 2012 г. Изпълнителната агенция (ИА) със съдействието на МО неколкократно отрази коментари от НКЗ и Швейцарската страна в проектните резюмета на проекти “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”, в резултат на което двете резюмета бяха окончателно одобрени за пестицидите през м. май 2012 г., а за опасните отпадъци от домакинствата през м. август 2012 г.

На 01.11.2012 г. беше подписан договорът за безвъзмездна финансова помощ за подготовка на проект: “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”. Бюджетът по договора е в размер на 352 941 CHF, от която обща безвъзмездна финансова помощ от Конфедерация Швейцария е в размер на 300 000 CHF.

В края на отчетния период ИА започна подготовка за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за проект: “Техническа помощ за провеждане на предпроектно проучване за нуждите на проект “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” и “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства”.


Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2012г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2012г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

30

7 932 802


Политика в областта на управлението на отпадъците

14

17 341 856

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

20

575 274

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

237

1 503 973

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2012 година: на първо място в областта на управление на отпадъците, следвани от реализираните проекти в областта на водите, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура и за биоразнообразие.


 • Политика в областта на управление на водите – изразходваните средства са в размер на 7 932 802 лв.

 • За Осигуряване на оптимално количество и качество вода за населението/водоснабдяване/, ПУДООС финансира изграждането на малки водоснабдителни обекти на стойност 1 737 741лв. Това са договори за дофинансиране на приключването на последни етапи на проекти, започнати през изминали периоди и достигнали степен на изпълнение равна или по-висока от 65% , които биват довършвани до 100 % с издаване на протокол. обр. 16 и разрешение за ползване и за окончателно разплащане по стари договори. Средствата са предоставени за обекти:

Община Гърмен, Водоснабдяване група "Рибново", подобект: "Отклонение с.Рибново;

Община Якоруда , Водоснабдяване "Хърльова махала", от в.77 до в.5 с дължина 1 422м - група Аврамово ;

Община Якоруда, Водоснабдяване "Уцьова махала", от в.62 до в.77 с дължина 2 159м. - група Аврамово ;

Община Ботевград, Водоснабдяване на с. Новачене, общ. Ботевград - изграждане на довеждащ водопровод, резервоар 150м3 и захранващ водопровод за селото;

Община Цар Калоян,|Водопроводи с. Констанденец ;

Община Смолян , Водоснабдяване на с. Фатово, с. П-к Серафимово, с. Габрица, дом за стари хора ;

Община Крушари, Рехабилитация на напорен водопровод от ПС Крушари-с посока Капитан Димитриево и посока с.Загорци;

Община Смолян ,Групово водоснабдяване на с.Стража и с.Орежец, общ.Смолян;

Община Кърджали, Водоснабдяване на група Жинзифово II етап Водопровод Широко поле и Гъсково;

Община Джебел, Допълнително водоснабдяване на гр.Джебел от речно водохващане от р.Казаците;

Община Банско ,Допълнително водохващане село Кремен, община Банско - заплащане на извършено СМР;

Община Банско ,Допълнително водохващане село Кремен, община Банско;

Община Тетевен, Реконструкция водопровод Рибарица - Тетевен III етап - участък в път III-358 от км. 44+584 до км.45+474;

Община Велинград, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с Пашово;

Община Велинград, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с Пашово;

Община Неделино , Реконструкция водоснабдяване с.Върлино.


 • За Опазване на водните ресурси ПУДООС финансира доизграждането на Пречиствателни станции за отпадни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори. Разплатени са средства ва размер на 4 985 386 лв. по договори както следва:

Община Главиница, Пречиствателно съоръжение за отпадни води - Главиница

Община Баните, Реконструкция на канализационна мрежа с. Баните;

Община Димово, Смесена канализация на гр. Димово - I етап ;

Община Земен , "Изграждане на смесена канализация към съществуваща мрежа за отпадни води и реконструкция на водопровод по ул."Хан Тервел" и ул."Калоян" ";

Община Г.Оряховица, Помпена станция за отпадни води - гр.Долна Оряховица; Канализационна мрежа - гр.Долна Оряховица - ул."Геран", ул."Родопи" ;

Община Смолян, Главен събирателен канал, с. Стойките, общ. Смолян - I етап - дофинансиране ;

Община Рудозем , Изграждане на обект " Канализация на гр.Рудозем-кв.Койнарци ";

Община Момчилград , Изграждане на улица от О.Т. 517 до О.Т.513, кв.89 и кв.39, гр.Момчилград част ВиК ;

Община Искър , Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - гр.Искър - подобект: Канализация - профили по трасето на път 11-13 през гр.Искър;

Община Елена, ПСОВ и довеждащ колектор - гр.Елена .

 • подобряване на състоянието на водните ресурси - 956 631 лв. Средствата са предоставени за обекти:

Община Бяла ,Ремонтно-възстановителна работа по р.Беленска, дере Бяла х км. 12+11 до х км. 15+40 - габионно изпълнение – касае се разплащане по стар договор;

Община Смолян, Корекция на р.Черна - подпорна стена на левия бряг – касае се за отпускане на средства от ПУДООС, които да бъдат възстановени от наличен остатък по бюджетна линия към Постановление № 267 от 3 ноември 2008 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за Националния фонд за осигуряване на допълнително финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и управлявани от Министерството на околната среда и водите.

 • Услуги от научен характер -средства в размер на 253 044лв. Със средствата са финансирани следните обекти:

Община Златоград , Преоценка на ресурсите на геотермално находище на минерална вода "Ерма река" ;

МОСВ , Подготовка на Национална стратегия и план за действие на управление на водите;.

Пролес инженеринг ООД - Финансиране на разходи за актуализация на проекта за ПУ на ПП "Златни пясъци" ;

БИС, Въвеждане на Европейски стандарти, свързани с прилагането на законодателството на околната среда, във връзка с хармонизиране на методите на контрол на качеството на компоненти на ОС, като български стандарти с превод на български език .


 • В областта на управление на отпадъците са разходвани 17 341 856лв. , както следва :

Графиката визуализира разпределението на разходваните средства през 2012г. за управление на отпадъците.
 • за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ - 7 507 114 лв. Средствата са предоставени за обекти:


Община Асеновград ,Регионален център за обезвреждане на ТБО за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен, Лъки - първа клетка;

Община Смолян ,Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО - гр. Смолян;

Община Гоце Делчев ,Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци;

Община Ардино ,Път до претоварна станция от км 0+000 до км 0+239/ отклонение от път с..Светулка - с.Ахрянско при км 0+450/ ;.

Община Шумен,Регионално депо за неопасни битови отпадъци - втори етап, кв.Дивдявово .

Община Враца,Регионално депо за неопасни отпадъци Община Враца-Мездра - клетка 2.1 ;.

За изграждане на сепариращи инсталации са отпуснати 4 488 164лв. за обекти:
Община Монтана, Сепарираща инсталация за битови отпадъци и компостиране на биологичните отпадъци, гр. Монтана;

Община Силистра ,Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци-гр.Силистра;

Община Харманли - Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци.
Приключени бяха дейностите по изграждане и пускане в експлоатация на сепариращата инсталация в град Враца .


По договори за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци са разплатени 5 346 525лв. за обекти:
Столична община, Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци село Долни Богров;

Община Раковски ,Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Раковски, обхващащо имот 75001 от землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ62075, община Раковски, област Пловдив;

Община Калояново, Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в с. Калояново, обхващащо имоти №008012 и №002008 от землището на с. Калояново с ЕКАТТЕ 35523;

 • финансиране на проекти и договори за създаване на механизми за разделно събиране, компостиране, съдове за сметосъбиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъците, съоръжения за третиране на отпадъците, пестициди – 53 лв. Средствата са предоставени във връзка с ПМС 120/2008г. за осигуряване на административно обслужване на МВР от ползване на такси „МПС“.

 • В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 575 274 лв. Средствата са предоставени за проекти , както следва :

Институт ботаника БАН/ИБЕИ - Установяване и картиране на стопанско значими находища на 12 вида от род Alchemilla в слабо проучени райони в Зап.Ст.планина, Зап. Ср. Родопи, Осоговска пл., Ср.гора; оценка на експлоатационните запаси, предложение за тяхното устойчиво използване;

ИБЕИ при БАН, Анализ и оценка на територията на 6-те орнитологично важни места (ОВМ), обект на процедура по нарушение. Подготовка на предложение и документация за включването им в мрежата от защитени зони за птици;

СНЦ "Зелени Балкани" - Ежегодна издръжка на CITES - спасителен център;

Институт по океанология, БАН, Разширяване на екологичната мрежа Натура 2000 в българската черноморска акватория;

Институт по декоративни растения, Инвентаризация, състояние на находищата и култивиране на редки и застрашени видове от сем. Plubaginaceae (Саркофаеви), разпространени в застрашени местообитания;

Национален природонаучен музей, Издаване на "Биоразнообразие на Западните Родопи - България и Гърция II" - том четвърти от поредицата "Биоранообразие на България";

Фондация "Информация и природозащита"- Намаляване на заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания ;

Фондация Льо Балкан България, Проект за проследяване миграцията на Червеногушите гъски;

СНС "Зелени Балкани"- Ст.Загора, Годишна издръжка на Спасителен CITES център Стара Загора за 2012 г.;

ИБЕИ при БАН, Заплащане на извършени разходи по предпечатна подготовка на червената книга на Република България;

ДПП Персина, Поддържане и възстановяване на влажна зона - остров Персина;

ДПП Русенски Лом, Защитена местност Калимок-Бръшлен - влажната зона за природата и хората;

Областна администрация Плевен, Екипировка и оборудване на персонала за охрана и контрол на ЗМ "Кайлъка";

Областна администрация Плевен, Екипировка и оборудване на персонала за охрана и контрол на ЗМ "Кайлъка";

Фондация "Льо Балкан" - Българо-американски проект за опазване на червеноопашатата гъска .

Институт по рибни ресурси , Организиране на кръгла маса на тема "Опазване на морското биоразнообразие";

Община Смядово , "Изграждане на екотуристически маршрут до местността Софрата, с. Веселиново".


 • В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура, информационна и образователна дейност са финансирани 237 проекта за сума в размер на 1 503 973лв.

Предоставени са средства в размер на 1 368 878 лв. по 215 договора за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини.

Отпуснати са средства по 22 договора касаещи информационна дейност, обучение, конкурси с екологична насоченост в размер на 135 095 лв.

През месец декември 2012г. Управителния съвет прие да бъдат отпуснати от ПУДООС средства във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2013г.” в размер на 3 000 хил.лева. Средствата на Кампанията да бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 350 хил. лв .и за проекти на училища, детски градини и ОДК на обща стойност – 650 хил. лв.
Дирекция “Административно-правно и финансово обслужване” извършва задълженията си съобразно функциите и задачите, определени с Правилника за устройството и дейността на ПУДООС - чл. 18.

Дирекцията изпълнява задачи свързани с касовото обслужване на левови сметки на предприятието, като осигурява необходимата касова наличност в лева. Ежеседмично се описват касовите документи в касовата книга – по източник на финансиране и се приключва касовата книга. Следи се за достоверността и оформянето на първичните счетоводни документи, като се осчетоводяват и регистрират хронологично счетоводните операции в счетоводната програма. Водят се систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.

В Дирекцията се обработват трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието - 74 бр. и възнагражденията по граждански договори – 19 бр. Изчисляват се, осчетоводяват и плащат трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнаграждения по граждански договори. Изчисляват се и удържат осигурителните вноски и данък по ЗДДФЛ, които са за сметка на работниците и служителите. Изчисляват се, осчетоводяват и плащат обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите. Изчислява се извънредния и нощния труд за тримесечие на сменния персонал в ДНСД като се изготвя справка за Инспекцията на труда и начислението им по ведомост. Изготвят се платежни нареждания за безкасово плащане, удръжки по ведомост и данъци по ЗДДФЛ. Изготвя се декларация №1 за начислените и удържаните осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ на персонала на ПУДООС, като същите се подават по електронен път в Националната агенция по приходите. Ежемесечно се обработват болничните листове и се регистрират в Националния осигурителен институт.

Дирекцията изпраща ежемесечна информация за начислените осигурителни вноски за текущия месец на Дирекция „БФС“ към МОСВ, както и информация за внесените осигурителни вноски на ПУДООС по банкова сметка на МОСВ за тримесечието.

Дирекцията участва в планирането на финансовата дейност на предприятието, като изпраща ежемесечно справка по макет за заявка на осигурителни вноски за следващия месец и прогноза за осигурителните вноски на ПУДООС за бъдещите два месеца към Дирекция „БФС“, отдел „БМСО“ на МОСВ.

Дирекцията изготвя УП-2 и служебни бележки за дохода на служителите. Дирекцията отговаря за поръчката на ваучери за храна на ДНСД , като следи за тяхното разпределение и раздаване на служителите ежемесечно до 5-то число на месеца.

Дирекцията участва в изготвянето на месечния и тримесечния касов отчет, като изготя ежемесечно справка за отчетените суми по § 69-00 и § 69-05 и справка за сравнителен анализ на счетоводните и касови бюджетни разходи за възнаграждения и осигуровки за тримесечие, както и разшифровки на § 02-00 и съответните подпараграфи.

Ежемесечно се следи за спазването на нормативно установените срокове за изготвянето и подаването на съответната информация изискваща се от различните държавни институции.

Счетоводството на ПУДООС е организирано съобразно счетоводната политика на МОСВ и указанията на МФ. Счетоводното отчитане на стопанските операции е организирано съгласно изискванията на Националните счетоводни стандарти, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация.

Създадената организация на счетоводството осигурява пълно обхващане, хронологично и систематично регистриране и съхраняване на информацията от първичните счетоводни документи, удовлетворява вътрешните информационни потребности. Изготвя се ежемесечен отчет по изискванията на Министерство на финансите и се предоставят справки с необходимата информация за съставяне на счетоводните отчети на МОСВ.

На всяко тримесечие се изготвя отчет за труда, отчет за приходите и разходите и отчет за закупените дълготрайни материални активи към Националния статистически институт и тримесечен касов отчет, който се представя в МОСВ.

Дирекцията изготвя Годишен счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и всички необходими справки, разшифровки и обосновки към тях, заверени от експерт-счетоводител.

Изградена е система за предварителен контрол върху финансовата дейност (преди извършването на разход) за съответствие на поетите задължения със сключените договори, вътрешните правила и нормативни актове.

Експертите в Дирекцията съгласуват всички договори и допълнителни споразумения, като при възникване на правни проблеми разработват и предлагат решения. Ежедневно дават правни консултации и помощ, както на експертите в ПУДООС, така и на общини и юридически лица, с които Предприятието има или предстои да има договорни отношения.

През отчетния период от дирекция АПФО са съгласувани текущи договори на общини и фирми, на които УС на ПУДООС отпуска финансови средства в т.ч. и договори на дирекция “НСД”. Дадени са правни консултации по сключените договори. При необходимост са изработени и анекси към сключените договори. Дирекцията взе участие по правното и счетоводно осигуряване на кампаниите „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден!”. Дирекцията съгласува и договора по споразумението за помощ за подготовка на проекти по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Изготвени са становища по въпроси, поставени от дирекции “Управление на отпадъците”, “Управление на водите”, „ПНООП”, „Опазване чистотата на въздуха” и „Национална служба за защита на природата“ на МОСВ. Изготвени са становища по въпроси поставени от ИАОС. Изготвени са писмени становища до физически лица, юридически лица и институции които са отправили въпроси от правен характер в това число становища по поставен въпрос от „Моникс Марин Сервиз” ООД, кмета на община Шумен, кмета на община Марица, областният управител на област Стара Загора, кмета на община Враца, кмета на община Царево и др.

Обработени са постъпили заявления за достъп до обществена информация: постановен е отказ по заявление за достъп до обществена информация отправено от „Гумирек” ЕАД.

Съгласувани са процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) на общини, чиито проекти са одобрени за финансиране от УС на ПУДООС. Дирекцията осъществява предварителен контрол върху документацията за провеждане на процедури по ЗОП провеждани от общини и последващ контрол върху проведените процедури от общините и изборите на изпълнител по проведените обществени поръчки.

През 2012 г. бяха подготвени тръжните документи, организирани и проведени следните процедури по Закона за обществените поръчки :


 1. Доставка на 35 000 броя чували за събиране на отпадъци и доставка на 200 броя контейнери от 240 литра с определените от подемния механизъм размери за обслужване на Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци“: Стойност – 26 400 лв. без ДДС; Изпълнител - „Идеа Сервиз“ ЕООД;

 2. Отпечатване и доставка на ваучери за храна”: Стойност – 23 760,01 лв.; Изпълнител - „ВМ ФИНАНС ГРУП“ АД;

 3. Доставка на един товарен бус с падащ борд с възможност за товарене и разтоварване на контейнери от 240 литра за Инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци: Стойност – 47 248 лв. без ДДС; Изпълнител „МОТО – ПФОЕ“ ЕООД;

 4. Доставка на дизелово гориво за нуждите на инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци при ДНСД- ПУДООС чрез Софийска Стокова борса: Стойност - 744500 лв. без ДДС; Изпълнител – Полисан АД;

 5. „Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи, санитарни, хигиенни материали и дезинфектанти за осигуряване дейността на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“;

 6. „Охрана на обект Инсинератор при Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда “;

 7. „Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни системи, включително ел. табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула, части, материали и консумативи“

 8. „Поддръжка, планови ремонти и техническо обслужване на бойлер-утилизатор, ремонт на шнекови валове и приемна камера и доставка на нови шнекови валове за инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС“.

Във връзка с проведените процедури по ЗОП от предприятието бяха подписани договори с избраните изпълнители, като дирекцията осъществяваше стриктен контрол върху сключените договори. Приключилите процедури бяха надлежно описани и архивирани.

Дирекцията изготви на документация за предприемане на принудително изпълнение по неизпълнени задължения по Заповеди издадени от министъра на околната среда и водите във връзка с получаването на дължимите такси по Закона за управление на отпадъците в ПУДООС: Заповед № РД-460 от 08.07.2011г.; Заповед № РД-569 от 04.06.2010г.; Заповед № РД-743 от 12.10.2011г.; Заповед № РД-436 от 05.05.2010г.; Заповед № РД-283 от 06.04.2007г.; Заповед № РД-328 от 16.05.2011г.; Заповед № РД-285 от 06.04.2007г.

От дирекцията са подготвени и съгласувани специфични проекто-договори свързани с дейността на ПУДООС. Регулярно се дават консултации и се провеждат срещи с лицата (физически и юридически), които имат намерение да кандидатстват за средства от ПУДООС за изграждане на различни екологични обекти.

При осъществяване на контрола на отпуснатите от Предприятието безлихвени заеми за изграждане на екологични обекти са предприети мерки за възстановяване на просрочени задължения, вкл. лихви и неустойки и по съдебен ред. На всички дружества и общини, които закъсняват с плащанията по договорите за заем са отправени доброволни покани за издължаване на просрочените вземания и са уведомявани банките, гарантирали заемите.

През изтеклата година бяха реализирани частично или цялостно банкови гаранции по следните договори: договор №6588 с „Едимар“ ООД ; договор №6333 с „Бул Еко Енергия“ ООД ; договор №6986 с „Омпак“ ЕООД ; договор №6373 с „Ка 5“ АД.

Предявена беше и успешно реализирана процедурата по усвояването на запис на заповед, издадена от кмета на община Хаджидимово.

През изминалия отчетен период дирекцията участвуваше активно при възстановяване на дължимите суми във връзка с изгарянето на опасни болнични отпадъци и лекарствени средства в Инсинератора. Бяха изпратени предупреждения за прекратяване на договорите срещу нередовни платци към Инсинератора. Бяха издадени заповеди от изпълнителния директор на ПУДООС за забрана на достъпа до Инсинератора на некоректни доставчици. Спечелено беше на втора инстанция – Софийски апелативен съд делото срещу „Жоси-Р” ЕООД, фирмата която има най-голямо задължение към Инсинератора. Предприети бяха съдебни действия за обявяване в несъстоятелност на „Неджин инженеринг” ООД – обявена в несъстоятелност от Софийски градски съд и „Екомед” ООД. Предявен беше в Арбитражния съд при БТПП и успешно реализиран иск против МБАЛ гр. Радомир.

През изминалия период са предявени искове против заимополучатели във връзка с неизпълнение на техни задължения по договори за безлихвен заем сключени с ПУДООС. Дирекцията активно участвува и в образуваните съдебни дела против некоректни заемополучатели, като се прави всичко възможно за събиране на дължимите суми.

През периода са образувани изпълнителни дела против длъжниците и са предприети процесуални действия по вече образувани съдебни дела с цел събиране на дължимите суми.

Предприятието беше привлечено като трето лице помагач и по дела заведени от строителни фирми срещу общини, във връзка с претенции на строителните фирми към общините за неизплатени суми по договори.

През отчетния период няма постановени съдебни актове против предприятието.

През предходната година системното следене на плащанията по сключените договори и непрекъснатия контакт със заемополучателите доведе до пълното издължаване по 24 договора за безлихвен заем. Това са договорите сключени от ПУДООС със следните общини и фирми: Община Дулово; Община Стамболово; Община Горна Малина; Община Вълчедръм; Община Вършец; Община Борован; Община Алфатар; Община Мизия; Община Хайредин; Община Павликени ; Община Бяла Слатина; Община Медковец; Община Омуртаг; Община Каолиново; Община Кула; Община Никопол; Община Лозница; Община Якимово; Община Дупница; Община Раднево; "Камтекс - 2000" ООД; "Дюлгер" ООД; ф.л.Милан Иван; "Ралица - 73" ООД.Във връзка със стартирането на мостовото финансиране осъществявано от ПУДООС по проекта за зелени инвестици съгласно Тристранното рамково споразумение от 7.03.2012г. бяха сключени следните договори за заеми с Националния Доверителен Екофонд за реализация на проекти: „СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в НЧ "Гюрга Пинджурова -1895" гр. Трън"; „Извършване на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Кирил и Методий",с. Челопеч; "Прилагане енергоефективни мерки в сградата на ОДЗ "Детелина", с.Оризово,община Братя Даскалови; „Подобряване на енергоефективността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура на Община Етрополе“; „ Подобряване на енергийната ефективност на 56 СОУ "Констонтин Иречек", р-н Люлин на Столична община“; „Подобряване на енергийната ефективност на общообразователната инфраструктура, чрез внедряване на енергоспестяващо осветление за учебни корпуси на Тракийски университет , Стара Загора“.

В изпълнение на взети от Управителния съвет на ПУДООС решения през изтеклата година бяха отпуснати безлихвени заеми на 7 заемополучателя: Община Дупница; Община Лъки; Община Благоевград; Община Гоце Делчев; Община Баните ; Община Варна; Обединение Еконект; ДЗЗД. В процеса на сключване на договорите общините бяха извършени необходимите проверки на изпратената документация по цялостния процес на оформяне на сключените договори.

През изтеклата година администрирането на сключените договори за безлихвени заеми налагаше да се води разностранна кореспонденция, както със заемополучателите така и с МОСВ, РИОСВ,МФ, Банките –гаранти в това число : писма за забава на плащанията на заемополучателите и покани за доброволно плащане на дължими суми – 15 броя, уведомителни писма за Решения на УС и предложения свързани с промени по договорите за безлихвени заеми /вкл. до МОСВ/, писма до Министерство на финансите свързани с искана от ПУДООС информация и оповестяване на държавна помощ - 4 броя, писма свързани с връщане на банкови гаранции по издължени договори и предявяване на банкови гаранции на нередовни платци до банките гаранти - 12 броя писма, писмени съобщения за плащане 13 броя.

Дирекцията взе участие в изготвяне на експозета за промени по действащи договори за заеми за Управителния съвет на ПУДООС и анекси регламентиращи промените по договорите – 6 броя.

Във връзка с особеностите на сключените договори и необходимостта за финансиране на проектите бяха предложени и приети промени в Правилата за отпускане на заеми, разработени от дирекцията

Периодично получаваните отчети през изтеклата година по сключените договори бяха детайлно проверявани съгласно заложените графици за изпълнение и количествено-стойностни сметки.

През изминалата година бяха изготвени и писма до БД и РИОСВ ; писма до БНБ и ПИБ , писма за въстановяване на внесени такси, писма до клиенти на инсинератора за изгаряне на опасни болнични отпадъци.


Дирекция “Нефинансова стопанска дейност” като част от ПУДООС осъществява експлоатация на инсталацията - “Инсинератор за опасни болнични отпадъци” и работи на територията на МБАЛ „Александровска” гр. София. Собствеността на обекта, терен, сграден фонд, оборудване, транспортни средства и подемно транспортни средства са собственост на МОСВ. Основна цел на ДНСД е обезвреждането на опасни, инфекциозни, биологични медицински отпадъци от заведенията за доболнична и болнична дейност, лаборатории, ветеринарни клиники и лаборатории, лекарства, опиати, наркотични, вещества и прекурсори (бракувани, с изтекъл срок или конфискувани от Агенция Митници) от производители и дистрибутори на лекарствени средства и субстанции. Унищожаването се извършва на основание на даденото разрешение № 12-ДО-1202-00/06.12.2012г. от РИОСВ-София и в съответствие с българското и европейско законодателство за спазване на условията за третиране и контролиране на изходящите емисии.

Първото тримесечие на 2012г. са обезвредени 335 265,6кг опасни отпадъци, което представлява сериозен ръст от близо 72% спрямо същия период на 2011 година. През І-во тримесечие безвъзмездно са третирани 638 кг конфискувани от ЦМУ Агенция Митници наркотици, опиати и прекурсори.

С цел подобряване на сигурността и охраната на инсинератора бяха инсталирани камери за наблюдение и отремонтиран монитора в помещението на охраната. Беше сключен договор с охранителна фирма на база проведена процедура по ЗОП.

Осъществени са преки контакти и посещения с всички клиенти в София-град, София-област и в част от останалите обслужвани болници и звена за доболнична помощ, които се обслужват съгласно сключените договори за подобряване организацията на дейността и комуникацията с клиентите. Извън София-град се поддържат постоянни контакти и обслужване със здравни заведения от Ихтиман; Костенец; Пазарджик - СХБ Ескулап (пластична хирургия) и „МЛ България”; Радомир; Eтрополе; Сливница, Костинброд, Самоков; Годеч, Ботевград и Сандански. Поради прозрачност на ценовите параметри на Инсинератора, конкурентните фирми предлагайки много близки но по-ниски цени печелят търгове (4та МБАЛ, София; СБАЛССЗ-София, УСБАЛ“Лозенец“, „5та МБАЛ“, МБАЛ „Света Анна“ - окръжна болница и други).

Сключени са договори за „Абонаментно обслужване по дезинфекция, дезинсекция и дератизация” с фирма „ДДД-1“ ООД, „Договор за транспортиране на пепели”, Договори за сервизно обслужване на газанализаторна апаратура и анекси към договори за доставки и обслужване, при което са подобрени параметрите (цените) за обслужване. Сключен е договор след проведена процедура за доставка на хидратна вар с фирма „Транс 2007” ЕООД и договор за сервизно обслужване на електрическия стакер и мотокар с фирма „Проинстал”ООД.

Сключени нови договори : „Акт Лоджистик”АД-София ; „Витал Ресурс” ЕООД-Пловдив и „Комунал инжинеринг” и „Омега клийнинг“-София.Второто тримесечие на 2012г. се характеризира с редовно обслужване на клиентите и общото количеството третирани отпадъци за периода е 288 219,00 кг, което прави един сериозен ръст от над 75% спрямо същия период на 2011г. През ІІ-ро тримесечие безвъзмездно са третирани 419,00 кг конфискувани от ЦМУ Агенция Митници наркотици, прекурсори и опиати.

В този период е сключен договор за поддръжка на зидарията на пещта и извършена планова профилактика на втора камера на пещта и лабиринта от фирма „Римпекс” с планово почистване и частично възстановяване на зидарията в участъците където е необходимо; ремонт и профилактика на котел-утилизатора.

През второ тримесечие беше подновен договора за поддръжка и абонаментно обслужване на лазерен прахомер „Дураг” с фирма „Лабконсулт”.

Сключени нови договори с привлечени нови клиенти на Инсинератора: „Арта Фармасютикъл”ЕООД-София; „Екос Медика” ООД- София; СМДЛ”Имунолаб СМ” ООДС-София; „Амфора” ЕООД; „Медика” АД-София; „Гамидор България”ООД; МЦ”; „Хоспис-Леонардо Да Винчи”ЕООД; „Екотрансфактор” ООД- Пловдив; „Алианц Банк България” АД-София; „Център за СМП”-Софийска област и „Сана С” ЕООД - София.

Третото тримесечие се характеризира с намалено натоварване с оглед прекратяване на планови операции през м. август във връзка с летните отпуски на повечето обслужвани здравни заведения. В този период бяха проведени планувани ремонти. Въпреки това общото количество третирани отпадъци за периода е 269 024,30 кг , представляващо увеличение от почти 42% спрямо същия период на 2011г. През ІІІ-то тримесечие безвъзмездно са третирани 392 кг конфискувани от ЦМУ Агенция Митници наркотици, опиати и прекурсори.

В този период са сключени нови договори с „Хоспис голямата къща” ЕООД; ЕТ”ММ-Дент д-р Милен Методиев”-София ; „Елаците Мед” АД-Етрополе ; „Кабинет по дентална медицна”-София ; „АПМППИППМП д-р Юлия Туджарова”-София и са подновени договори със следните клиенти: Нац.Център по Транфузионна Хематология и Втора САГБАЛ„Шейново”-София. заболявания-София; „Национален център по трансфузиология и хематология”. От фармацевтични производители и дистрибутори постъпват значителни количества лекарствени препарати и субстанции с изтекъл срок на годност или бракувани както следва: „Балканфарма - Дупница”; ”Софарма”; ”Балканфарма-Троян”; „Актавис”, ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарства) „Рош България”; „Глаксо Смит Клайн“ и от лицензирани превозвачи и други фармацевтични производители и дистрибутори.Четвърто тримесечие обхваща няколко важни момента: Приключване на изграждането на системата за мерене „Средно напрежение“ – договора е тристранен – ЧЕЗ България, „Електрогец“ ООД и ПУДООС. Бяха изградени съоръжения за мерене по средно напрежение , както и с бе аправена промяна на софтуер за мониторинг и отчитане на имисиите според изискванията на РИОСВ. Извършени бяха и текущи ремонти и поддръжка на товарните автомобили. Извършен бе планов ремонт на пещта и възстановяване на зидарията, както и пълно почистване на лабиринта и горивните камери. Подновен бе договора с фирма „АЕС-Х” (8292/02.11.2011г.) за транспортни услуги по превоза на 2 броя 12м3 контейнери. Беше сключен нов договор с фирма „Марс 4” ООД (за две години) за доставка на дезинфектанти за контейнери.

През отчетния период беше извършено техническо обслужване и основно почистване на хлораторната станция. Въпреки извършените ремонти, тестове и включените нови апарати и агрегати третираните отпадъци общо за тримесечието са 253 996,50 кг, което представлява над 10% увеличение над количеството третирано в същия период на 2011г. В този период се увеличиха усилията по събиране на финансовите задължения на клиентите, като бяха проведени срещи с основните длъжници и като резултат се увеличиха постъпленията в края на периода. Сключени бяха нови договори с „Саната”ЕООД-София ; „Авиейшън Сървисис България М и М” – София ; „МС Фарма” – София ; „Берс”АД-Казичене; СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия – София; „Адент-АИППМП” ЕООД-София; „Медиком” ЕООД – Троян; и подновени стари договори за обслужване на клиенти с : фирма „Бяг” ООД-Бургас; фирма „Екомакс” ООД-Шумен ; „Био-с” Шумен ; „Андрееви” ООД –Плевен ; РМД - Митница Калотина;, фирма „ДА Транс”- София и други.

В четвърто тримесечие на 2012г. безвъзмездно са третирани 338 кг конфискувани от Агенция Митници наркотици, опиати и прекурсори.
Дирекция „ Нефинансови стопански дейности „ приключи 2012 г. с 325 броя активни договори с клиенти ( болнични и друг вид здравни заведения и фирми ) , ползващи услугата транспорт , временно съгранение и унищожаване чрез изгаряне на опасни болнични отпадъци в Инсинератора на МОСВ – ПУДООС .

Общо за 2012 година са третирани 1 146 505,40 кг, което е 47% ръст спрямо 2011г. В това число са включени 1 130 741,00 кг получени, което е ръст 45% сравнение с получените отпадъци през 2011г. и 25 369 кг налични в складовете и хладилниците на Инсинератора към 03.01.2011г. Обезвредени са безвъзмездно 1 787 кг съвместно с Агенция Митници наркотици, опиати и прекурсори. В общия обем са включени и 2 446 кг изгорени безвъзмездно отпадъци (документация и проби МОСВ, РИОСВ, ИАОС и ПУДООС) съгласно утвърдена докладна от Министъра на околната среда и водите за унищожаването на препарати, консумативи, материали, хартиени и канцеларски отпадъци отпадъци от структурите на МОСВ.

Към 31.12.2012г. на площадката на инсинератора имаше 9 605,00 кг от които 6 100кг отпадъци и 3 405кг медикаменти с изтекъл срок или бракувани.

През 2012 година са изготвени справки за фактуриране на количества отпадък общо 1 854 броя, които заедно с абонаментните такси и транспортните карти (над 6 200 броя по различни кодове и клиенти), са основния обем документи по обслужване на клиентите и в съответсвие със законовите и нормативни изисквания. През отчетния период редовно (всяко тримесечие) са предавани отчети както в РИОСВ-София, така и до всички регионални инспекции за обработените транспортни карти, получените и третирани отпадъци в инсинератора при ПУДООС.

Общо за годината са сключени 42 нови договора, от които някои са еднократни и успешно са приключили. Договорите сключени през 2012г. на база пряко договаряне или по открити процедури по ЗОП има със следните клиенти: ВМА, АГ Болница „Шейново”-София (процедура); СБАЛАГ Майчин Дом – София (поцедура) ; СБАЛИПБ “Проф.Иван Киров“ (процедура); УМБАЛ „Царица Йоана-ИСУЛ”; „Биолинкс” ООД-Варна, „Медиком”-ВМА; „Андрееви” ООД-Плевен, МЦ „Младост“ ООД Варна и др.

Поради малките обеми на някои доставки и услуги за нормалната работа на инсталацията, експлоатирана от ДНСД-ПУДООС са сключени договори на стойност под 10 000 лева с одобрени докладни от Министъра на околната среда и водите, както следва: Абонаментна поддръжка на дигитални везни (предоговорен), Абонаментна поддръжка на специализирана миялна машина (предоговорен), Периодично техническо обслужване и поддръжка на Газоанализаторни прибори, Периодична поддръжка на Лазерен прахомер (предоговорен), Транспортни услуги по обслужване на 12м3 контейнери (нов –договор за 2 години), Доставка на интернет и други.

По договора с „Топлофикация” АД - София за продажба на генерираната топлоенергия от Инсинератора, експлоатиран от ДНСД-ПУДООС в периода 03.01.2012г. – 31.12.2012г. са получени постъпления в размер на 310 630, 19 лева.

Представени са съгласно нормативните изисквания годишен отчет, транспортни карти, ежемесечни отчети до РИОСВ за собствени непрекъснати измервания на хартиен и електронен носител, съгласно нормативната уредба и отчети за периодични газови анализи за диоксини и фурани „synlab Umweltinsitut GmbH” Австрия на база на сключен договор.На основание на чл. 17 ал. 1 т. 4, 5 ,6 от Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са изготвени и представени:

 1. Годишен доклад за дейността по „Вътрешен одит“ в ПУДООС ( Приложение 2 )

 2. Годишен доклад по дейността „Инспектор“ в ПУДООС (Приложение 3)

 3. Годишен доклад за дейността на „Финансов контрольор“ (Приложение 4)През 2012 г. беше приет с ПМС №81 от 23.04.12г. нов Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(обн. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.) , с което бяха изпълнени препоръките от Одитен Доклад № 000000089 на Сметнната Палата на Република България .
Февруари 2013 г. ПУДООС
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница