Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите ПазарджикДата01.02.2018
Размер43.04 Kb.
#53172


Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Пазарджик 4400 Директор: 034/ 44 43 89 Дежурен: 034/ 44 18 75

ул. “Ген. Гурко” № 3, ет. 4 Гл. счетоводител: 034/ 40 19 39 факс: 034/ 44 55 85

П.К. 220 http://www.riewpz.hit.bg/ е-mail: riewpz@b-trust.org


Утвърдил:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик


Д О К Л А Д
Относно: Комплексна проверка за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС и условията от решението по ОВОС № 17-9/2008 г. издадено от МОСВ за „Инсталация за екстракция и електролиза /SX/EW/” на „Асарел-Медет” АД
На 27.04.2010 год. на основание Заповед № РД-536/27.07.2006 г. на Министъра на околната среда и водите и във връзка със Заповед № РД-09-125/16.04.2010 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик се проведе комплексна проверка на „Инсталация за екстракция и електролиза /SX/EW/” на „Асарел-Медет” АД за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и условията от решението по ОВОС № 17-9/2008г.

На проверката присъстваха следните експерти от РИОСВ: 1. инж. Антоанета Горчева - координатор на цялостната дейност по извършване на контрола, гл. експерт по ОВОС;

 2. Експерти по компонентите и факторите на околната среда:

  1. . инж. Трендафил Велов - направления „Води” и „Почви и земни недра” – Н-к сектор „Опазване на водите, земите, почвите и земните недра”;

  2. . инж. Диана Иванова - направление „Отпадъци” – гл. експерт по „Контрол и управление на производствени и опасни отпадъци”.

Контролът по изпълнение на условията и мерките се осъществи на етап строителство на инсталацията. Констатира се:

  • на 100% изпълнение на строителството на нулевият цикъл;

  • към 30% изпълнение на сградите и монтаж на технологичното оборудване;

  • около 50% изпълнение на вертикалната планировка.

Съставен бе констативен протокол № 09-005/27.04.2010 г., в който бяха отразени следните констатации:

1. По изпълнение на условията в решението по ОВОС, на фаза проектиране и по време на строителството:

- Изпълнено е условие 1 – Планът за управление на минните отпадъци е съгласуван с РИОСВ. Представено положителното становище, което е изпратено с копие до МОСВ (КД-21-0493/16.03.2009 г.). Към момента на проверката се извършва определяне на киселинно-продуциращите свойства на отпадъците и предстои класификация на съоръженията.

- Изпълнено е условие 2 – Работния проект като цяло не включва заустване на производствени отпадъчни във водните тела в района. Битово-фекалните води ще се отвеждат до септична яма, към инсталацията за МБИ.

- Изпълнено е условие 4 – Направена е класификация на отпадъците и е представена със Заявлението за издаване на комплексното разрешително за инсталацията. При проверката се констатират пропуски в класификацията – липсват отпадъците: от опаковки от пластмасово фолио, от отпадни студени натриеви лампи (от осветлението), от хартиени и картонени опаковки, смесени отпадъци от строителството и смесени битови отпадъци.

- Изпълнено е условие 9 – С вх. № КД-10-4783/29.12.2008 г. в РИОСВ е внесен за съгласуване План за фирмен мониторинг.

- Изпълнява се условие 12 – При проверката на строителната площадка на инсталацията не бяха констатирани замърсявания с масла, горива и др. нефтопродукти от строителната механизация.

- Изпълнява се условие 13 – При проверката бе отчетено оросяване на технологичните пътища с мобилна цистерна.

2. По изпълнение на мерките предвидени в плана па чл. 96, ал. 1, т. 6 на ЗООС:

- Изпълнена е мярка 1 – Проведени са инжинерно-геоложки проучвания и изследвания при проектирането.

- Мярка 2 отпада за изпълнение, тъй като при проектирането е предложено друго място за заустване на битово-фекалните отпадъчни води.

- Изпълнена е мярка 3 – На площадката на инсталацията са изпълнени три зумпфа за събиране на евентуални аварийни разливи и за отпадъчните води от измиване.

- В мярка 4 се налагат изменения поради това, че не всички дебалансови води ще отиват към пречиствателната станция за дренажни води. Към станцията ще се отвеждат отработени води от сорбционната инсталация, а останалите дебалансови от инсталацията ще се отвеждат в хвостохранилището.

- Изпълнява се мярка 5 – Всички обваловки на резервоари за разтвори са проектирани с обем, който може да поеме евентуални разливи.

- Мярка 6 – Извършва се системно наблюдение и мониторинг на водоема за богати разтвори. Не са констатирани течове налагащи прилагането на мярката.

- Мярка 7 – При обследване на терена, преди започване на строителството, не е констатирано наличие на хумусен слой, поради което не се налага прилагане на мярката.

- Изпълнена е мярка 8 – Преди започване на строителството е извършено маркиране на площите.

- Отпада изпълнението на мярка 9 – Извършва се строителство през месеците април-юни, тъй като при проучването на терена преди строителството не са констатирани видове размножаващи се в рамките на района на площадката.

- Изпълнява се мярка 10 – При проверката не са констатирани разливи на горива и смазочни материали на площадката.

В резултат от направените констатации бе дадено следното предписание:

1) Да се извърши класификация на пропуснатите отпадъци, цитирани в настоящия констативен протокол, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците.Срок: 30.05.2010 г.

Заключение:
При направената комплексна проверка на „Инсталация за екстракция и електролиза /SX/EW/” на „Асарел-Медет” АД за осъществяване на контрол по изпълнението на плана за мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и условията от решението по ОВОС № 17-9/2008г. не бяха констатирани неизпълнения на условия и нарушения на екологичното законодателство.

30.04.2010 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница