Министерство на околната среда и водите-софия регионална инспекция по околната среда и водите-пловдивДата20.07.2018
Размер68.5 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

гр.Пловдив ,бул.”Марица”№ 122 тел./факс:032/62-89-94,

E-mail:riosv_plovdiv@dir.bgСТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

ПВ – 02 –VІ /2007 год.


Относно: Подробен устройствен план /ПУП/ на “Отдих и култура –север” /жилищен парк “Марица – север”/ гр. Пловдив

На основание чл.26, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр. 57/2004г., изм. ДВ бр.3/2006г.).


СЪГЛАСУВАМ
Подробен устройствен план /ПУП/ на “Отдих и култура –север” /жилищен парк “Марица – север”/ гр. Пловдив

възложител: Община Пловдивпоради следните мотиви:

поради следните мотиви:

  1. Представения доклад за екологична оценка дава информация за насоките на градоустройственото развитие на разглежданата част от града, съобразени с всички лимитиращи и стимулиращи фактори за основните системи на развитие на тази част от Пловдив.

  2. Екологичната оценка на ПУП оценява потенциалните рискове и въздействия за околната среда в областите на действие и влияние на плана.

  3. При реализиране на предвижданията на ПУП, не се очаква като цяло влошаване на състоянието на околната среда и част от мероприятията са насочени към подобряване на състоянието на околната среда и на средата за отдих и обитаване.

и при следните мерки:

Общи мерки

1.В съответствие с препоръките на доклада за ЕО, да се извърши преразглеждане на устройствените параметри на плана за постигане на оптимално антропогенно натоварване на ланшафта и осигуряване на качествена жизнена среда

2. За всяка календарна година Възложителят на плана да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на плана, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана, който да представя в РИОСВ не по-късно от 01.03. на всяка следваща година.

А. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда

1. Атмосферен въздух

1.1. По време на строителството да не се допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух, като при сухо време и интензивност на работа да се оросяват строителните площадки

1.2. Информиране на населението за качеството на атмосферния въздух чрез местните органи за информация – радио, преса

1.3. Да се предвиди използуване на централизирано битово отопление или газификация

1.4. Изграждане на велосипедни алеи и свързването им с булевард “България”

1.5. Да се разработят и предложат необходимите мерки за възможно най-подходящото комуникационно –транспортно обслужване на територията и нейните структурни единици така , че да се осигури минимален дял на територии и обекти подложени на атмосферно замърсяване

1.6. Поощряване въвеждането на алтернативни източници на енергия –слънчеви батерии, соларни клетки, термопомпени системи и др..

2. Води

2.1. Всички дейности, свързани с изграждането на обектите да се съобразят с разпоредбите на Закона за водите и да се осигурят необходимите разрешителни за водоползване и/или ползване на воден обект.

2.2. Да се въведе в експлоатация помпената станция за прехвърляне на отпадни води от северната част на Пловдив.

2.3. Да се предвиди проектиране и изпълнение на разделна канализация за дъждовните и БФ води

2.4. Да не се използува луга, сол и др. химически вещества за обезледяване и по-лесно снегопочистване на пътищата в района.

2.5. Да се осигури разрешително за ползуване на воден обект от БД ИБР-Пловдив, съгласно чл.46 от Закона за водите за предвижданата корекция и изграждането на нов мост на р. Марица

2.6 В пояс II и пояс III на СОЗ на ПС “ Север” да се предвидят конкретни изследвания докаващи, че няма да има негативни последствия за водоизточника, съгласно Наредба №3 /16.10.2000 год.

2.7.Изграждането на обекти , които могат да доведат до непряко отвеждане на опасни вещества в пояс II и пояс III на СОЗ да се съобрази с изискванията на Наредба №3 / 16.10.2000 год

2.8 Укрепване и периодично почистване коритото на р.Марица и недопускане строителство на обекти в заливнате тераса на реката

3. Геоложка основа. Релеф

Проектите за ново строителство да се изготвят на базата на резултати от извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на съответните площадки, а изпълнението на евентуални дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз основа на индивидуални проекти, включващи стабилитетна оценка на откосите

4. Почви

4.1 Да се изисква изготвянето на проекти за рекултивация на нарушените от строителството терени и за оползотворяване на хумусния слой

4.2. Да се определи терен за хумусно депо

5.Отпадъци

5.1. Ликвидиране на незаконните сметища в района и почистване на замърсените територии

5.2.. Въвеждане на схеми за разделно събиране на оползотворими компоненти от отпадъците

6.Биологично разнообразие , защитени територии и защитени зони

6.1. Да се изпълняват изискванията на чл. 118 от ЗБР.

6.2 Да се обозначат границите на защитените територии, поставяне на указателни табели и пана, съдържащи информация за защитените територии – режимите и забраните – отнасящи се до тях .

6.3. Осъществяване на дейности по опазване, управление и устойчиво ползване на лечебните растения в съответствие със закона за закона за лечебните растения

6.4.Да се спазват показателите за озеленяване, предвидени в ПУПа .

6.5. Изграждане и поддържане на парковата растителност7. Рискови енергийни източници

7.1. При проектиране на нови жилищни и обществени обекти, да се предвижда подходяща шумозащита от транспортния шум /архитектурно-планировъчни решения, растителни пояси, екраниращи съоръжения, включително и повишаване звукоизолацията на фасадните стени на сградите.

7.2 Подобряване на организацията на движение по улиците, минаващи покрай обекти със строги изисквания по отношение на шума ( училища, детски градини и др.)

7.3. При изграждането на обектите на комуникациите и електроснабдяването да се съблюдават необходимите отстояния за защита на съседните територии от вредни лъчения съгласно действащата нормативна уредба.8. Устройствено планиране

8.1. Да се извършат промените в устройствените показатели, препоръчани на стр. 71 от доклада за ЕО

8.2. Да се вземат предвид препоръките, ограниченията и забраните от постановени решения по ОВОС за инвестиционни предложения, обекти или планове, попадащи в обхвата на ПУП.

9. Културно-историческо наследство

9.1.Консервация, реставрация и опазване на обектите на КИНБ. Мерки за наблюдение и контрол по време на изпълнението на Подробен устройствен плана-план за улична регулация “Отдих и култура –Север” гр. Пловдив/Жилищен парк “ Марица – Север“


Компоненти и фактори на

околната среда


мерки


Срокове

/период/


Отговорен орган


Атмосферен въздух

Контрол на емисиите в атмосферния въздух

Ежемесечно или съгласно утвърден план

Община

РИОСВ


РИОКОЗ

Повърхностни и подземни води

Да се предвиди мониторинг на повърхностните води в р. Марица по време на корекционните дейности на повърхностния воден обект

Съгласно нормативите изисквания по опазване на околната среда

Община, БД –ИБР-гр. Пловдив

Да се предвиди мониторинг на подземните води на ПС « Север « при изграждане на жилищен парк « Марица -Север«

Съгласно нормативите изисквания по опазване на околната среда

Община, БД –ИБР-гр. Пловдив

Биологично разнообразие

Контрол по спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и ЗЗТ

постоянно

Община

РИОСВ


Ланшафт, земи и почви


Контрол по изпълнение на рекултивационни мерки след изграждане на обекти

постоянно

Община

Да се извършва контрол върху

местата за депониране на земна масапостоянно

Община

Физични фактори, ШумМониторинг на шумовите нива на натоварени транспортно-комуникационни отсечки


Съгласно Наредба №6 /ДВбр.58/ 2006 год.

РИОКОЗ,Община

Отпадъци

Контрол за нерегламентирано депониране на отпадъци и съответни мерки за тяхното премахване

постоянно

Община

Устройствено

планиранеПри последващите проектни разработки да се осъществява контрол за спазване на устройствените параметри

постоянно

Община


Културно-историческо наследство


Наблюдения от археолози при строи­телство на терени, включени в Археологичната карта на България

При изкопни работи

Община25.09.2007 г. Директор на РИОСВ: ......................

/ И. Йотков /


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница